Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka IESEF
Etken Madde Kodu SGKFO7-SEFTRIAKSON SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01DD04
ATC Açıklaması Seftriakson
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A03719
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 16,24 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,33 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E061B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Hem renal hem de hepatik yetmezliğin birlikte olduğu durumlarda veya şiddetli renal yetmezlikte (örneğin diyaliz hastaları) kan seviyeleri izlenmelidir.
Doz Aşımı

Genel olarak, sefalosporin grubu antibiyotiklerin doz aşımı durumunda spesifik bir antidot yoktur. Semptomatik ve destekleyici tedavi yapılır. Seftriakson vücuttan diyaliz ile uzaklaştırılamaz. Doz aşımı durumunda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Yüksek doz seftriakson alan hastalarda (özellikle uzun süre) reversibl nötropeni bildirilmiştir.

Endikasyonlar

İESEF, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda endikedir:

  • Alt solunum yolu enfeksiyonları,
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
  • Komplike ve komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları,
  • Gonore dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar,
  • Bakteriyel septisemi,
  • Kemik ve eklem enfeksiyonları,
  • İntra-abdominal enfeksiyonlar,
  • Menenjit,
  • İmmün sistem bozukluğuna bağlı enfeksiyonlarda

 Ayrıca cerrahide post-operatif enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla profilaktik olarak kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Seftriakson, üçüncü jenerasyon bir sefalosporin türevidir. Seftriakson bir ya da daha fazla penisilin bağlanan proteinlere (PBPs) bağlanarak bakteri hücre duvarı sentezini inhibe eder ve bakterisid etkisini gösterir. Sefalosporinler, penisilinlerde olduğu gibi, murein hidrolazın inhibitör etkisini azaltarak bakteri hücre duvarının yıkımını artırır.   

 

Mikrobiyolojisi

Seftriakson, gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerin salgıladıkları (hem penisilinaz hem de sefalosporinaz) beta-laktamazlara karşı çok dayanıklıdır. Seftriakson klinik enfeksiyonlarda ve in vitro olarak aşağıdaki mikroorganizmalara etkilidir:

 

Gram-negatif aerob mikroorganizmalar:

Calcoaceticus alt türleri Iwoffi ve anitratus, Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, diğer Enterobacter türleri, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Hafnia alvei, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Moraxella osloensis, diğer Moraxella türleri, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoea, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus penneri, Proteus vulgaris, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas fluorescens, diğer Pseudomonas türleri, Providentia rettgeri, diğer Providentia türleri, Salmonella typhi, tifoid olmayan Salmonella türleri, Serratia marcescens, diğer Serratia türleri, Shigella türleri, Vibrio türleri, Yersinia enterocolitica, diğer Yersinia türleri

 

Gram-pozitif aerob mikroorganizmalar:

Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar da dahil), S. epidermidis, Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes, S. agalactiae, Viridans grup streptokoklar

 

Anaerob mikroorganizmalar:

Bacterioides fragilis, Clostridium türleri, Peptostreptococcus türleri, Fusobacterium nucleatum, diğer Fusobacterium türleri

Farmakokinetik Özellikler

Seftriaksonun intramüsküler enjeksiyonundan sonra biyoyararlanımı tamdır (% 100). IM enjeksiyondan 1 - 2 saat sonra plazmada pik seviyelere ulaşır.

 

Seftriakson plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır (% 83 - 96) ve bu bağlanma doğrusal olmayan bir şekilde doza bağımlılık gösterir. Sefalosporinler içinde yarılanma ömrü en uzun olanıdır (6 - 9 saat) ve bu süre doza bağlı değildir. Bir tek 1 veya 2 g IM veya IV doz uygulamasından sonra genellikle 24 saat boyunca terapotik plazma konsantrasyonları korunur. Ancak bazı patojenler daha yüksek serum konsantrasyonlarını gerektirebilir.

 

Seftriakson, vücut sıvı ve dokularına yaygın dağılım gösterir. Menenjler iltihaplı olduğunda serebral sıvıda terapötik konsantrasyonlara ulaşılır. Bu nedenle yetişkinlerde ve çocuklarda menenjit tedavisi için kullanılır.

 

Setriakson dozunun % 40 - 65 kadarı idrarla ve değişmeden atılır. Geri kalanı safra yolu ile değişmeden fakat mikrobiyolojik olarak inaktif bileşikler halinde atılmaktadır. Özellikle hepatik yetmezlikle birlikte olan şiddetli renal yetmezlik dışında renal veya hepatik fonksiyon bozukluklarında doz ayarlaması genellikle gerekmez.

Seftriakson plasentadan geçmekte ve anne sütünde düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır.

Farmasötik Şekli

İESEF 1 g IM Enjektabl Toz İçeren Flakon

Formülü

Her bir flakon, 1 g seftriaksona eşdeğer 1.193 g  seftriakson disodyum içerir.

Çözücü ampul, 3.5 mL % 1 lidokain çözeltisi içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Seftriaksonun aşağıdaki ilaçlarla birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik gözlenmiştir:

 

Klindamisin, aminoglikozitler, flukonazol, total beslenme solüsyonları (TPN) ve ayrıca  Ringer solüsyonu gibi kalsiyum içeren solüsyonlar ve vankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik sözkonusudur.

İESEF, geçimsizlik olasılıkları göz önüne alınarak, diğer antibakteriyel ilaçlarla kullanılması gerektiğinde ayrı ayrı enjekte edilmeleri tavsiye edilmektedir.

Kontraendikasyonlar

Sefalosporin grubu antibiyotiklere alerjisi olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Hamilelikte, kesin endikasyon dışında özellikle de ilk trimesterde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

İntramüsküler olarak kullanılır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği sürece: Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda doz, enfeksiyonun tipine ve ağırlığına göre   1 - 2 g’dır ve bir defada veya iki eşit doza bölünüp 12 saat ara ile verilir. Toplam günlük doz  4 g’ı geçmemelidir.

Yenidoğan (14 güne kadar): Günde 20 - 50 mg/kg uygulanır. 50 mg/kg aşılmamalıdır.

Bebekler ve çocuklar (15 günlükten 12 yaşına kadar): Günde 20 - 80 mg/kg uygulanır. Vücut ağırlığı 50 kg ve üzerinde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılır.

Tedavi süresi: Genel olarak tedaviye enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra 2 gün daha devam edilmelidir. Seftriakson ile tedavi süresi 4 - 14 gündür, komplike enfeksiyonlarda daha uzun süreli bir tedavi gerekebilir.

 

Bazı özel durumlarda dozaj:

Menenjit tedavisi : Başlangıç dozu, 4 g’ı geçmemek üzere 100 mg/kg’dır. Daha sonra etkili organizmalar belirlendikten sonra duyarlılık test sonuçlarına göre, gerekirse doz azaltılabilir. Tedavi süresi enfeksiyonun seyrine göre değişmekle birlikte genellikle 7 - 14 gündür.

Streptococcus pyogenes enfeksiyonlarının tedavisi: En az 10 gün sürmelidir.

Gonore tedavisi:  IM olarak 250 mg tek doz önerilir.

Cerrahi profilaksi için: Ameliyattan ½ - 2 saat önce 1g’lık tek doz uygulanması önerilir.

Renal veya hepatik fonksiyon azlığında: Doz ayarlaması gerekmez. Ancak hem renal hem de hepatik yetmezliğin birlikte olduğu durumlarda veya şiddetli renal yetmezlikte (örneğin diyaliz hastaları) kan seviyeleri izlenmelidir.

 

Uygulama şekli:

İntramüsküler uygulama için: İESEF 1 g Flakon içeriği, kutuda bulunan çözücü (% 1 lidokain hidroklorür çözeltisi) ile çözülerek 250 mg/mL konsantrasyondaki çözeltisi hazırlanır ve derin intragluteal enjeksiyon yapılır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

İESEF 0.5 g IM Enjektabl Toz İçeren Flakon

İESEF 1 g IV Enjektabl Toz İçeren Flakon

İESEF 0.5 g IV Enjektabl Toz İçeren Flakon

Saklama Koşulları

İESEF Flakonları toz halde iken 30°C’nin altında oda sıcaklığında ve ışıktan korunarak (ambalajında) saklanmalıdır.

Çözelti hazırlandıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır. Işıktan korumak gerekli değildir.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

1 adet 1 g seftriaksona eşdeğer seftriakson sodyum içeren flakon

1 ampul (çözücü) % 1 lidokain 3.5 mL

Uyarılar/Önlemler

Seftriakson ile tedaviye başlanmadan önce, hastanın penisilinler, sefalosporinler ya da diğer ilaçlara aşırı duyarlılığı olup olmadığı araştırılmalıdır. Ciddi akut aşırı duyarlılık reaksiyonlarında subkutan epinefrin enjeksiyonu ya da diğer acil önlemlere ihtiyaç olabilir.

 

Seftriakson da dahil olmak üzere birçok antibakteriyel ilacın kullanımında pseudomembranöz kolit bildirilmiştir.

Antibakteriyel ilaçlarla tedavi kolonun normal florasını değiştirebilir ve clostridia’nın gelişimine izin verebilir. Clostridium difficile’nin meydana getirdiği toksinin, antibiyotiklerle görülen kolitin başlıca nedenlerinden biri olduğunu çalışmalar göstermiştir. Seftriakson, geçmişte kolit gibi gastrointestinal rahatsızlıklar geçirmiş olanlara dikkatle verilmelidir.

 

Seftriakson ile tedavi gören bazı hastalarda nadiren protrombin zamanlarında değişiklik görülebilir. K vitamini düzeyi azalan hastalarda, seftriakson ile tedavi süresince protrombin zamanı kontrol edilmelidir. Eğer tedavi süresinde protrombin zamanı uzarsa, K vitamini verilmesi (haftada 10 mg) gerekebilir.

Uzun süreli seftriakson kullanımı sonucu hassas olmayan organizmalar çoğalabilir ve    süper enfeksiyonlar görülebilir.

 

Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı:

Hamilelik kategorisi B:

Çok gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Seftriakson anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçer. Bu nedenle emziren anneler uyarılmalıdır.

                               

Araç ve makine kullanmaya etkisi:

Kişinin motorlu taşıt ve makine kullanma yetisi üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

İESEF, genellikle iyi tolere edilen bir ilaçtır. Fakat tedavi sırasında kendiliğinden veya ilacın kesilmesiyle ortadan kalkan bazı yan etkiler görülebilir:

Lokal reaksiyonlar: Ağrı, enjeksiyon yerinde hassasiyet (% 1 sıklıkla).

 

Aşırı duyarlık: Kızarıklık (% 1.7), prüritis, ateş veya titreme  (% 1’den az)

 

Hematolojik: Eozinofili (% 6), trombositoz (% 5.1) ve lökopeni (% 2.1). Daha az sıklıkla  (% 1’den az olarak) anemi, hemolitik anemi, nötropeni, limfopeni, trombositopeni ve protrombin zamanında uzama bildirilmiştir.

 

Gastrointestinal: Diyare (% 2.7). % 1’den daha az sıklıkla bulantı, kusma ve tat alma duyusunda bozukluk görülebilir.

 

Hepatik: SGOT (% 3.1) ya da SGPT (% 3.3) seviyelerinde yükselme olabilir. % 1’den az olarak alkalen fosfataz ve bilirubin düzeyinde artış görülebilir.

 

Renal: BUN (% 1.2) yükselebilir. % 1’den az olarak kreatinin seviyesinde yükselme görülebilir.   

 

Santral sinir sistemi: % 1’den az olarak sersemlik ve baş ağrısı görülebilir.

 

Genitoüriner: % 1’den az olarak moniliazis ya da vajinit görülebilir.

Çok ender olarak psödomembranöz kolit ve pıhtılaşma bozuklukları da görülebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.