Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş.
Marka INNOHEP
Etken Madde Kodu SGKFSW-TINZAPARIN SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu B01AB10
ATC Açıklaması Tinzaparin
NFC Kodu PA
NFC Açıklaması Parenteral Flakonlar
Kamu Kodu A03826
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 305,54 TL (4 Eylül 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 295,06 TL (6 Ağustos 2015)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Innohep böbrekler yoluyla atıldığı için böbrek yetmezliği olan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalı ve doz ayarlaması yapılmalıdır
Doz Aşımı

Innohep'in doz aşımı işareti kanamadır. Yanlışlıkla aşırı dozda bir uygulama yapılması durumunda protamin sülfat solüsyonu verilebilir.

Sağlıklı deneklerde yapılan araştırmalar 100 IU tinzaparin'in anti-Xa aktivitesinin % 65 - 80 'inin 0.1 ml protamin sülfat ile nötralize edildiğini göstermektedir. Bundan üç saat sonra muhtemelen İnnohep'in subkutanöz depodan sürekli absorbsiyonuna bağlı olarak tinzaparinin anti-Xa, anti IIa ve APPT aktivitelerinin geri döndüğü görülmektedir. Bu nedenle, subkutanöz İnnohep'in nötralizasyonunun sağlanması ve korunması için protamin sülfatın en az 24 saat süreyle aralıklarla veya sürekli bir enfüzyon olarak uygulanması gerekir. Protamin sülfatın potansiyel yan etkileri düşünülmeli ve hastalar dikkatle gözlenmelidir.

Innohep izotonik sodyum klorür (9 mg/ml) veya izotonik glukozla (50 mg/ml) geçimlidir. Diğer herhangi bir enfüzyon sıvısıyla karıştırılmamalıdır.

 

Özel Uyarı:

Innohep (hemodiyaliz dışında) subkutanöz enjeksiyonla uygulanır ve herhangi bir diğer enjeksiyonla karıştırılmamalıdır.

Endikasyonlar
  • Derin ven trombozunun ve pulmoner embolinin tedavisi.

  • Genel cerrahi veya ortopedik operasyon geçiren hastalarda post-operatif derin ven trombozunun önlenmesi.

  • Hemodiyaliz ve vücut-dışı dolaşım için oluşturulmuş intravenöz yollarda pıhtılaşmanın önlenmesi.

 

Farmakodinamik Özellikler

Tinzaparin sodyum antitrombotik özellikler taşıyan düşük moleküler ağırlıklı bir heparindir. Tinzaparin sodyum in vitro ve in vivo olarak fibrin pıhtısı oluşumu da dahil kanın pıhtılaşma reaksiyonlarını inhibe eder. Başta Xa ve IIa ( trombin ) olmak üzere aktive olmuş pek çok koagülasyon faktörlerinin potent ortak inhibitörü olarak etkisini gösterir. Başlıca inhibitör aktivitesi plazma proteaz inhibitörü olan antithrombin üzerinden oluşur. Tinzaparin sodyum' un kanama zamanı üzerine etkisi yoktur. Derin ven trombozu ( DVT ) tedavisinde kullanılan Tinzaparin sodyum aktive edilmiş parsiyel tromboplastin ( aPTT ) zamanını uzatır. Tinzaparin sodyum tedavisi sırasında protrombin zamanı (PT) çoğunlukla normal kalmak üzere hafif oranda uzar. Ancak aPTT ve PT, tinzaparin sodyum' un terapötik etkinliğinin izlenmesinde kullanılmaz.

Farmakokinetik Özellikler

Innohep'in, subkutanöz enjeksiyonun ardından biyoyararlanımı % 90 civarındadır. Absorbsiyon yarı ömrü 200 dakikadır; Anti-Xa aktivitesi subkütan enjeksiyonun ardından 2-3 saat içerisinde başlar ve 4-5 saatte maksimuma ulaşır. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 80 dakikadır. Tinzaparin sodyum değişmemiş ilaç olarak öncelikle idrarla atılmaktadır.

Innohep kullanımıyla, geleneksel heparin uygulamalarına göre daha yüksek bir biyoyararlanım ve uzun bir yarı ömür, günde bir kez subkutanöz enjeksiyonla mümkün olmaktadır.

Farmasötik Şekli

Flakon

Formülü

20 000 IU Anti-Xa 10.00 mg, 20.00 mg, 2 ml

İlaç Etkileşmeleri

Kanama riski nedeniyle İnnohep aşağıdaki ilaçlarla büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Oral antikoagülanlar, platelet inhibitörleri (örn; salisilatlar, dipiridamol, NSAI ilaçlar ), desktran ve K vitamini antagonistleri gibi trombosit fonksiyonu, agregasyon veya koagülasyon sistemini etkileyen ilaçlar. Yukarıda sayılan ilaçlarla birlikte kullanılması gerekli ise hastanın klinik ve laboratuvar yönünden yakından izlenmesi önerilir.

Kontraendikasyonlar

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık, halen veya geçmişte heparin kullanımına bağlı trombositopeni, kontrol edilemeyen hipertansiyon, ciddi karaciğer yetmezliği, aktif peptik ülser akut veya subakut septik endokardit, intrakraniyal hemoraji ve ani düşükler gibi genel ve fokal kanama eğilimi riski taşıyan durumlar.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli Tedavisinde:

Önerilen doz günde bir kez subkutanöz 175 Anti-Xa IU/kg vücut ağırlığıdır.

Orta ölçüde tromboz riski olan hastalarda tromboprofilaksi (örn; genel cerrahi):

Ameliyat gününde ameliyattan 2 saat önce subkutanöz yoldan 3.500 Anti-Xa IU ve ameliyattan sonra 7-10 gün süreyle günde bir kez 3.500 Anti-Xa IU.

Yüksek ölçüde tromboz riski olan hastalarda tromboprofilaksi (örn; total kalça replasmanı) :

Ameliyat gününde ameliyattan 12 saat önce subkutanöz yoldan 4.500 Anti-Xa IU veya ameliyattan 2 saat önce ve ameliyattan sonra 7-10 gün süreyle günde bir kez 50 Anti-Xa IU/kg vücut ağırlığı.

Kısa süreli hemodiyaliz için ( 4 saatten daha kısa)

Diyalizin başlangıcında diyalizörün arteriyel tarafına (veya intravenöz olarak) 2.000-2.500 Anti-Xa IU'luk bolus bir doz.

Uzun süreli hemodiyaliz için (4 saatten daha uzun)

Diyalizin başlangıcında diyalizörün arteriyel tarafına (veya intravenöz olarak) 2.500 Anti-Xa IU'luk bolus bir dozun ardından bir enfüzyonla 750 Anti-Xa IU/saat.

Doz Ayarlama

 

Tatmin edici bir cevap alınıncaya kadar bolus dozda 250-500 Anti-Xa IU'luk arttırma veya azaltmalar yapılabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Innohep 10.000 IU/ml Kullanıma Hazır Enjektör 0.35 ml Innohep 10.000 IU/ml Kullanıma Hazır Enjektör 0.45 ml Innohep 20.000 IU/ml Kullanıma Hazır Enjektör 0.5 ml Innohep 20.000 IU/ml Kullanıma Hazır Enjektör 0.7 ml Innohep 20.000 IU/ml Kullanıma Hazır Enjektör 0.9 ml Innohep 20.000 IU/ml Enjektabl Flakon 2 ml

Ruhsat Sahibi

ABDİ İBRAHİM İLAÇ PAZARLAMA A.Ş. Zincirlikuyu-İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

30.01.2004- 115/ 51

Saklama Koşulları

15 - 25° C arasında, oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Renkli baskılı karton kutuda, 2 ml' lik 10 adet cam flakon ve prospektüs ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler

Innohep, lokal hematom oluşumu riski nedeniyle intramusküler enjeksiyonla uygulanmamalıdır.

Hemoraji durumları:

Diğer antikoagülanlar gibi İnnohep kanama riski olan hastalarda ( bakteriyel endokardit, şiddetli kontrolsüz hipertansiyon, konjenital ya da sonradan edinilmiş kanama hastalıkları ve platelet inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda ) çok dikkatli kullanılmalıdır. Şiddetli bir kanama görüldüğünde İnnohep tedavisine devam edilmemelidir.

Spinal veya epidural anestezi uygulanacak hastalarda Innohep kullanımı çok nadiren spinal hematom oluşumu sonucu nörolojik hasarlara neden olabilir.

Trombositopeni:

Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanımı sırasında trombositopeni görülebilir. Trombositopeni oluşması durumunda hasta yakından izlenmelidir. Platelet sayısının 100,000 / mm3 altına inmesi durumunda İnnohep tedavisi durdurulmalıdır.

Bir önlem olarak tedavi süresince trombosit sayıları kontrol edilmelidir. Innohep böbrekler yoluyla atıldığı için böbrek yetmezliği olan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalı ve doz ayarlaması yapılmalıdır ( Bakınız Kullanım Şekli ve Dozu Bölümü ) .

İnnohep Flakonları prezervatif olarak Benzil alkol içermektedir. Benzil Alkol içeren ilaçların prematüre yeni doğanlarda " Gasping Sendromuna " sebep olması nedeniyle kullanımı önerilmemektedir.

 

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım :

Gebelik Kategorisi B' dir. 

Hayvan çalışmalarında embriyotoksik veya teratojenik etkiler görülmemiştir. Gebeliğin ikinci üç ayında 30 - 40 anti-Xa IU/kg'lık dozlar verilen hastalarda (anti-Xa ve anti-IIa aktivitesiyle değerlendiği üzere) hiç bir transplasental geçiş bulunmamıştır. Hayvan çalışmalarında hiç bir tehlike görülmemekteyse de daha emniyetli bir alternatif bulunduğu sürece bir önlem olarak Innohep gebelikte kullanılmamalıdır.

Emziren Anneler :

 

Innohep'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziren annelerde kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır.

Araba Sürme ve Makine kullanma Üzerindeki Etkileri :

Etkisi bildirilmemiştir.

Üretim Yeri

LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS - DANİMARKA

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Kanama:

İnnohep kullanımı ile ilgili en sık görülen yan etki kanama olmakla birlikte major kanama insidansı çok düşüktür.

Trombositopeni:

Klinik çalışmalarda İnnohep tedavisi sırasında hastaların % 1'inde trombositopeni görülmüştür. Şiddetli trombositopeni ( platelet sayısı < 50,000 / mm3 ) görülme insidansı % 0.13 'dür.

Serum Aminotransferazlarında Artış:

Aspartat ( AST [ SGOT ] ve/veya Alanin ( ALT[ SGPT ] ) aminotransferaz düzeylerindeki asemptomatik yükselme görülebilir. Bu durum reversible olup, normal değerlerinin 3 katına kadar çıkabilmektedir.

Lokal reaksiyonlar:

Innohep'in subkütan uygulamasını takiben hafif lokal iritasyon, ağrı, hematom ve ekimoz görülebilir.

Aşırı Duyarlılık:

Innohep'in kullanımına bağlı anafilaktik reaksiyonlar nadiren ortaya çıkabilir. Bu durumda solunum yolunun açık tutulması, kortikosteroid ve antihistaminiklerin uygulanması gerektiğinde adrenalin tatbiki ve diğer semptomatik tedaviler uygulanır.

Çok daha nadir olarak priapizm ve deri nekrozları rapor edilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE DANIŞINIZ.