Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş
Marka IOPIDINE
Etken Madde Kodu SGKERL-APRAKLONIDIN HCL Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01EA03
ATC Açıklaması Apraklonidin
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A03907
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 39,58 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 35,33 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliği olgularında dikkatli bir gözlem altında tutulmalıdır .
Karaciğer Yetmezliği
Ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliği olgularında dikkatli bir gözlem altında tutulmalıdır .
Doz Aşımı
IOPIDINE  %0.5 Göz Damlası ‘ nın içilmesi ile ilgili olarak herhangi bir zehirlenme (aşırı doz ) vakası bildirilmemiş olmakla beraber apraklonidin ‘ in yapıca klonidin ‘ e benzer olmasından hareketle oral formdaki klonidin ‘ in aşırı dozda oluşturacağı hipotansiyon , geçici hipertansiyon , asteni , kusma , irritabilite , reflekslerde anomaliler , letarji ,somnolans , sedasyon veya koma , hipotermi , bradikardi , aritmi , solunum depresyonu , hipoventilasyona karşı dikkatli olunmalı , gerekli destekleyici tedavi uygulanmalıdır .Hemodiyaliz yararsızdır .
Endikasyonlar
%0.5 Oftalmik Solüsyon göz içi basıncı başka bir ajanla düşürülmekte olan vakalarda ek bir basınç düşürme gerekmesi durumunda kısa süreli adjuvan tedavide endikedir .
Farmakodinamik Özellikler
Apraklonidin hidroklorür oldukça selektif bir alfa 2 adrenerjik reseptör agonistidir . Göze damlatıldığında IOPIDINE   %0.5  normal veya artmış göz içi basıncını düşürür . Oftalmik kullanımda apraklonidin ‘ in kardiyovasküler parametreler üzerindeki etkileri minimaldir.
 
Aköz fluorofotometri çalışmaları apraklonidin ‘ in etki mekanizmasının alfa adrenerjik sistem üzerinden aköz akımını azaltma ile ilgili olduğunu göstermiştir .
Farmakokinetik Özellikler
Apraklonidin hidroklorür oldukça selektif bir alfa 2 adrenerjik reseptör agonistidir . Göze damlatıldığında IOPIDINE   %0.5  normal veya artmış göz içi basıncını düşürür . Oftalmik kullanımda apraklonidin ‘ in kardiyovasküler parametreler üzerindeki etkileri minimaldir.
 
Aköz fluorofotometri çalışmaları apraklonidin ‘ in etki mekanizmasının alfa adrenerjik sistem üzerinden aköz akımını azaltma ile ilgili olduğunu göstermiştir .
Farmasötik Şekli
OFTALMİK SOLÜSYON.
Formülü
Beher ml solüsyon
 
Aktif Madde : Apraklonidin hidroklorür 5.75 mg (5 mg apraklonidine ‘ e eşdeger)
Diğer Maddeler : Benzalkonyum klorür , Sodyum klorür , Sodyum asetat , Sodyum hidroksit veya hidroklorik asit ( pH ayarı için ) , Saf su k.m.
İlaç Etkileşmeleri
Apraklonidin MAO inhibitörleri ile tedavi edilmekte olan vakalarda kullanılmamalıdır . IOPIDINE  %0.5 Oftalmik Solüsyon ile gerçekleştirilmiş klinik çalışmalarda topikal antiglokom ilaçları veya sistemik olarak kullanılan ajanlarla özel bir ilaç etkileşimi tanımlanamamış olmasına karşın santral sinir sistemi depresanları ( alkol , barbituratlar , opiyatlar , sedatifler , anestetik ajanlar ) ile aditif veya potansiyalize edici etkileşim olabileceği akılda tutulmalıdır . Trisiklik antidepresanların sistemik olarak uygulanan klonidin ‘ in hipotansif etkisini azalttığı bildirilmiştir . Ancak bu tür ilaçların apraklonidin ile eş zamanlı uygulanmasının göz içi basıncını düşürücü etkide azalmaya yol açıp açmayacağı ise bilinmemektedir . Elimizde apraklonidinuygulanması ve kesilmesini takiben dolaşımdaki katekolamin düzeyleri ile ilgili bilgi de mevcut değildir . Bu noktadan hareketle , metabolizma veya dolaşımdaki aminlerin düzeylerini etkileyebilen trisiklik antideprasanlar ile eş zamanlı apraklonidin uygulaması gerekiyorsa dikkatli olunması önerilir .

Sistemik klonidin ile nöroleptiklerin kombine uygulandıkları koşullarda aditif karakterde hipotansif etki oluştuğu bildirilmiştir . Sitemik klonidin ‘ in , insülin ile hipotansif etki oluşturduğu bildirilmiştir . Sistemik klonidin ‘ in , insülin ile oluşturulmuş hipoglisemiye cevap olarak ortaya çıkan katekolamin sentezini inhibe ettiği ve hipoglisemi semptom ve belirtilerini maskelediği de bildirilmektedir .
 
Apraklonidin ‘ in nabız sayısı ve kan basıncını azaltma özelliği nedeniyle , oftalmik veya sistemik betablokerlerin , sistemik antihipertansif ve kardiyak glikozidlerin uygulanması sırasında dikkatli davranılmalıdır .Kardiyovasküler ilaçlar ile birlikte IOPIDINE  %0.5 oftalmik solüsyon uygulanan vakalar nabız ve kan basıncı yönünden sık aralıklarla monitorize edilmelidir . Bu ilaç ile tedavi süresince klonidin veya benzeri farmakolojik ajanların uygulamasından kaçınılmalıdır .
Kontraendikasyonlar
IOPIDINE  %0.5 Oftalmik Solüsyon apraklonidin , klonidin ve ilacın içerdiği diğer maddelere aşırı duyarlılığı olan vakalarda ve MAO inhibitörü kullanan hastalarda kontrendikedir .
Kullanım Şekli Ve Dozu
IOPIDINE  %0.5 Oftalmik Solüsyon hasta göz veya gözlere günde üç kez bir ila iki damla damlatılmalıdır . IOPIDINE tedavisi diğer glokom tedavileri ile birlikte uygulanacağından beraber damlatma halinde ilaçların damlatılması arasında 5 er dakikalık yıkama dönemi bırakılması uygun olacaktır .

Aşırı doz ve tedavisi :

IOPIDINE  %0.5 Göz Damlası ‘ nın içilmesi ile ilgili olarak herhangi bir zehirlenme (aşırı doz ) vakası bildirilmemiş olmakla beraber apraklonidin ‘ in yapıca klonidin ‘ e benzer olmasından hareketle oral formdaki klonidin ‘ in aşırı dozda oluşturacağı hipotansiyon , geçici hipertansiyon , asteni , kusma , irritabilite , reflekslerde anomaliler , letarji ,somnolans , sedasyon veya koma , hipotermi , bradikardi , aritmi , solunum depresyonu , hipoventilasyona karşı dikkatli olunmalı , gerekli destekleyici tedavi uygulanmalıdır .Hemodiyaliz yararsızdır .
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları
2  ila 27  C arasında saklanmalı , ışıktan ve dondurulmaktan korunmalıdır . Açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır .
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
5ml.lik plastik DROP-TAINER  şişelerde steril izotonik aköz solüsyon.
Uyarılar/Önlemler
Damla sırasında veya kapağın kapatılması sırasında damlalık ucuna dokunmayınız . Oral yoldan veya enjeksiyon için kullanılmaz .
 
Genel ;
 
IOPIDINE ile adjuvan tedaviye alınan ve başka ajanlarla göz içi basıncının düşürülmesi amacıyla tedavi edilmekte olan vakaları düzenli biçimde görme alanları kontrol edilmelidir .
 
IOPIDINE  %0.5  in göz içi basıncını düşürücü etkisi zaman içinde azalabilir .
 
Bu etki kaybı veya taşiflaksi vakadan vakaya değişebileceği gibi başlama zamanı da farklı olabilir .
 
Yapısal olarak apraklonidinin klonidin ‘ e benzemesi nedeniyle , ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliği olgularında , yarı ömrün uzaması nedeniyle vakalar dikkatli bir gözlem altında tutulmalıdır .
 
Ayrıca IOPIDINE  %0.5 Oftalmik Solüsyon ile yapılan klinik çalışmalarda kalp hızı ve kan basıncı üzerinde önemli etkisi olmamasına rağmen şiddetli , kontrol altında olmayan kardiyovasküler hastalıkları olan vakalarda , hipertansiyonda uygulanması sırasında dikkatli olunmalıdır .
 
Apraklonidin uyuklama ve sersemlik hali yapabilir . Bu nedenle dikkat isteyen işlerde çalışanlarda ve araba kullananlarda gerekli uyarılar yapılmalıdır .
 
IOPIDINE  %0.5 göz damlasının uygulanması bazı vakalarda allerjik reaksiyonlara yol açabilir . Bu reaksiyonlar hiperemi , gözde kaşıntı ve rahatsızlık hissi , aşırı göz yaşarması , yabancı cisim hissi ve konjonktiva ile göz kapaklarında ödem ile kendini göstermektedirler . Bu koşulda IOPIDINE  %0.5 tedavisi kesilmelidir .
 

GEBELERDE , SÜT VEREN ANNELERDE VE ÇOCUKLARDA KULLANIM :
 
Gebe kadınlarda , IOPIDINE  %0.5 uygulanması ile ilgili ayrıntılı çalışma gerçekleştirilmemiştir . Bu nedenle gebelik süresince potansiyel yarar , fetüse verebilecek potansiyel zarardan daha önemli olarak kabul edilebilirse uygulanmalıdır .
 
Süt veren annelerde , bu ilacın süte geçip geçmediği bilinmediği için , IOPIDINE  %0.5 tedavisi gören ve emziren kadınlarda dikkatli bir gözlem gerekmektedir .
 
Çocuklarda , uygulanmasının güvenilirliği ve etkinliği belirlenmemiştir .
Yan Etkileri / Advers Etkiler
IOPIDINE  %0.5 Oftalmik Solüsyon uygulanması allerjik kökenli bazı reaksiyonlara yol açabilir . Bu reaksiyonlar hiperemi , kaşıntı hissi , rahatsızlık , batma , gözde aşırı sulanma , yabancı cisim hissi , ve konjonktiva ile göz kapaklarında ödem olarak belirtilebilir .
Gözle ilgili bu etkilerin dışında çok seyrek olarak göz kapakları kenarında kabuklanma , gözde ağrı , bulanık veya anormal görme , keratit , blefarit , korneal erozyon görülebilir .
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ
 
Genel Yan Etkiler :

Seyrek olmakla beraber ( %1 den az ) başağrısı , asteni , yüz ödemi , periferal ödem , aritmi , uyuklama hali , başdönmesi , konstipasyon , bulantı , dispne görülebilir .