Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Farmar İlaç Tekstil Ticaret ve Sanayii A.Ş.
Marka IRINOTEL
Etken Madde Kodu SGKF6S-IRINOTEKAN HCL TRIHIDRAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01XX19
ATC Açıklaması İrinotekan
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A12812
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 122,17 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 109,08 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 45,42 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
İrinotekan ile doz aşımında istenmeyen etkiler şiddetli ve fatal olabilir. Doz aşımı durumunda hastalar için özel bir antidot bulunmamaktadır. Dehidratasyona ve enfeksiyöz komplikasyonlara karşı destekleyici tedavi yapılmalıdır.
Endikasyonlar
 İRİNOTEL, kolonun ve rektumun metastatik kanserlerinde ilk tercih edilen tedavi olarak, 5-fluorourasil ve lökovorin (LV) ile birlikte endikedir. Ayrıca, 5- Fluorourasil (5-FU) ile tedavi sonrası tekrarlamış veya ilerlemiş kolon veya rektumun metastatik kanserleri olan hastaların tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
İrinotekan bir Çin ağacı olan Camptotheca accuminata’dan ekstre edilen bir alkaloidin yarısentetik türevidir. İrinotekan hücre çekirdeğinde topoizomeraz I enzimini inhibe ederek tümörlere etkili olur. Bu enzim DNA’nın yapısının korunmasında bir anahtar rolü oynar. İrinotekan ve aktif metaboliti SN-38 topoizomeraz/DNA kompleksine bağlanır. Topoizomeraz I/ kamptotekin/ DNA bölünebilir kompleksi DNA metabolizmasını etkileyerek DNA replikasyon çatalını tahrip eder. Topoizomeraz I , DNA ile sadece DNA sentezi sırasında kompleks yaptığı için  irinotekan metabolitinin sitotoksik etkisinin S-fazı sırasında oluştuğu düşünülmektedir.
Farmakokinetik Özellikler
 İrinotekan ve etkin metaboliti SN-38 her ikisi de aktif kapalı halka lakton şeklindedir ve bir açık halka inaktif hidroksi asit anyon şeklindedir. İki şeklin arasında pH’ya bağımlı bir denge mevcuttur. Asidik pH lakton halkasının oluşumunu hızlandırır. Daha bazik pH hidroksi anyon formunu oluşturur. SN-38 irinotekana nazaran 100-1000 katı daha fazla antitümör aktivitesine sahiptir.
 
İntravenöz infüzyondan sonra, insanda irinotekanın terminal eliminasyon yarılanma ömrü 6 saattir. Aktif metabolit SN-38’in terminal eliminasyon yarılanma ömrü ise 10 saattir. İrinotekanın farmakokinetiği 50mg/m2- 350mg/m2 dozları arasında çok değişken olmakla birlikte irinotekanın eğri altında kalan alanı (AUC) doza göre doğrusal olarak artar. Aktif metabolit SN-38’in maksimum konsantrasyonları, irinotekanın 90 dakikalık infüzyonunun bitişini takiben genellikle 1 saat içinde görülür. İntravenöz infüzyonun uygulanmasından sonra %14 biyoyararlanım gösterir ve Vd 141-255L/m2’dir. SN-38 ve SN-38G (glukuronid) yararlanımı sırasıyla irinotekanın %3 ve %10’una eşittir.
 
İrinotekanın plazma proteinlerine bağlanması orta derecededir (%30- %68). İrinotekanın aktif metabolit SN-38’e dönüşmesi karboksilesteraz enzimleri aracılığıyla başlıca karaciğerde gerçekleşir. Sonra glukuronid konjügasyonuna uğrar. İdrarla %11-20 oranlarında ana ilaç, < %1 oranında SN-38 metaboliti ve %3 oranında SN-38 glukoronid konjugatı şeklinde atılır. Pediyatrik hastalarda farmakokinetik parametrelerde değişiklik bulunmamıştır.
Farmasötik Şekli

Flakon

Formülü
Her ml.de:
 
İrinotekan HCl Trihidrat          20.0 mg
Sorbitol USNF                       45.0mg
Laktik asit USP                      0.9 mg
Enjeksiyonluk su                        k.m.      
 
Sodyum Hidroksit/ Hidroklorik asit pH ayarı için.       
İlaç Etkileşmeleri

Benzer yan etkileri olan  diğer anti-neoplastik  ajanlarla birlikte  irinotekan injeksiyonunun yan etkileri, örneğin miyelosüpresyon ve  diyare  alevlenebilir.

Daha önce  pelvik veya  abdominal radyasyon uygulanmış hastalarda  tedaviyi takiben  şiddetli miyelosüpresyon olabilir. Radyasyon tedavisiyle birlikte irinotekan yeterince incelenmemiştir bu nedenle uygulanmamalıdır.

Lenfositopeni  bildirilmiştir.  Proflaktik olarak anti- emetik olarak verilen  deksametazonun  bu etkiyi artırdığı düşünülmektedir, ama fırsatçı enfeksiyonlar gözlenmemiştir.

İmmünosüpresif  kemoterapi  gören hastalara canlı  aşı yapılmamalıdır, çünkü enfeksiyon riski artmıştır.

CYP2B6 inhibitörleri (desipramin, paroksetin, sertralin) irinotekan düzeylerini artırabilir.

CYP3A4 inhibitörleri (azol grubu antifungaller, klaritromisin, diklofenak, doksisiklin, eritromisin, imatinib, izoniyazid , nefazodon, nikardipin , propofol, kinidin, proteaz inhibitörleri, verapamil) irinotekan düzeylerini artırabilir. Atazanavir  irinotekan düzeyini  CYP3A4 ve UGT1A1 inhibisyonuyla artırabilir.  İrinotekan tedavisinden  bir hafta önce ketokonazol  tedavisi kesilmelidir.

CYP2B6 indükleyiciler (karbamazepin, nevirapin, fenobarbital, fenitoin, ve rifampin) irinotekanın düzeylerini azaltabilir. CYP3A4 indükleyiciler (aminoglutetimid, nafsilin) irinotekanın etkisini azaltabilir.

St. John’s wort irinotekanın terapötik etkisini azaltabilir. Tedaviye başlamadan 2 hafta önce  St John’s wort kullanımı kesilmelidir.

Geçimsizlikleri
Diğer ilaçlarla karıştırmayınız.

Kontraendikasyonlar
  • İrinotekan, topotekan veya kamptotekin analoglarına aşırıduyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir
  • Gebelikte ve laktasyonda kontrendikedir.
  • Bilirubin değerleri normal sınırın üst limitinin 1.5 katından yüksek olan hastalarda kontrendikedir.
  • Ciddi kemik iliği yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.
  • Dünya Sağlık Örgütü (WHO ) performans statüsü 2’den fazla olanlarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Antiemetiklerle premedikasyon
İrinotekan emetojenik olduğu için  hastaların antiemetik ilaçla premedikasyon alması  tavsiye edilir.  Anti-emetik ajanlar  tedavi günü irinotekan uygulamasından en az 30 dakika önce verilmelidir.

İntravenöz infüzyon ve  dozaj
Solid tümörlerde tek ilaç tedavisi olarak 90 dakika içinde intravenöz infüzyon şeklinde    maksimum tolere edilen doz , haftada bir 120 – 150mg/m2 dir, 4 hafta için haftada bir  uygulanır. 30 dakikalık  infüzyonlarda daha fazla miyelosüpresyon görülmüştür. Çözücü olarak serum fizyolojik veya dekstrozun sudaki %5’lik çözeltisi kullanılır. Son konsantrasyon 0.12 – 1.1 mg/ml olmalıdır genellikle 500ml  dekstroz %5 sudaki çözeltisi kullanılır. 5-FU ve LV ile beraber  kullanıldığında  irinotekan 90 dakika içinde intravenöz infüzyon şeklinde  uygulanır. Her zaman  LV irinotekandan hemen sonra  uygulanmalıdır. 5- FU ise hemen  LV ardından uygulanmalıdır. Önerilen irinotekan dozları aşağıdadır:

5- Fluorourasil ve Lökovorin ile kombine olarak irinotekan uygulanımı:

Rejim 1
6 haftalık siklus, bolus 5-FU/LV(sonraki siklus 43. gün başlar)
İrinotekan
LV
5-FU
125mg/m2, 90 dakikada ,1,8,15,22 günlerde
20mg/m2, 1,8,15,22 günlerde
500mg/m2 IV bolus, 1,8,15,22 günlerde
Başlangıç dozu ve modifiye doz düzeyleri (mg/m2)
Başlangıç dozu      Doz düzeyi -1          Doz düzeyi -2
İrinotekan
LV
5-FU
125
20
500
100
20
400
 
75
20
300
Rejim 2
6 haftalık siklus 5-FU/LV infüzyonu ile (sonraki siklus 43. gün başlar)
İrinotekan
LV
5-FU Bolus
5-FU İnfüzyona
 
 
180mg/m2 IV 90 dakikada, günler 1,15,29
200mg/m2 IV 2 saatte, günler 1,2,15,16,29,30
400mg/m2 IV bolus, günler 1,2,15,16,29,30
600mg/m2 IV 22 saatte, günler 1,2,15,16,29,30
Başlangıç dozu ve modifiye doz düzeyleri (mg/m2)
Başlangıç dozu      Doz düzeyi -1          Doz düzeyi -2
İrinotekan
LV
5-FU Bolus
5-FU İnfüzyona
180
200
400
600
150
200
320
480
120
200
240
360

a :İnfüzyon bolus uygulamasını takip eder

Kolorektal kanserlerde tavsiye edilen başlangıç dozu 125 mg/m2 dir ve 90 dakikalık infüzyon şeklinde dozlar uygulanır. Haftada bir 4 hafta süreyle uygulanır, ve bundan sonra 2 haftalık ara verilir. Kürler 6 haftalık aralarla  verilebilir ( 4 hafta tedavi, 2 hafta ara), 50 – 150 mg/m2 uygulanabilir. Daha sonraki dozlar 150mg/m2 ye kadar yükseltilebilir veya 50 mg/m2 ye kadar azaltılabilir,  hastanın tedaviye toleransına bağlı olarak bu değişiklikler 25mg/m2 – 50mg/m2 doz eklenerek veya azaltılarak yapılmalıdır. Eğer tolere edilemeyen toksisite gelişmezse, tedaviye cevap veren hastalarda veya hastalığı stabil kalanlarda ilave irinotekan kürleri devam ettirilebilir.  Hastalar toksisite bakımından dikkatle izlenmelidirler.  Granülosit sayısı1500/mm3   ve trombosit sayısı 100,000/mm3 olana kadar ve tedaviye bağlı  diyare tam geçene kadar yeni bir küre başlamayınız. Eğer hasta  7 güne kadar iyileşmezse  tedavi kesilmelidir.

İrinotekan/5-Fluorourasil / Lökovorin Kombinasyon Şeması

Bir sonraki kemopterapi uygulamasından en az 24 saat önce diyare ilacına gerek olmadan hastanın barsak fonksiyonu normal durumda olmalıdır.Granülosit sayısı ³1500/mm3 ve trombosit sayısı ³100,000/mm3 olmadan ve tedaviye bağlı diyare tam düzelmeden yeni siklusa başlamayınız. Tedaviye bağlı toksisitenin geçmesi için tedavi 1-2 hafta ertelenmelidir, eğer hasta 2 haftalık aradan sonra düzelmezse tedavinin kesilmesi düşünülmelidir.
Toksisite                            
NCI CTC grada (değer)
Tedavi siklusu sırasında                  
 
Tedavinin sonraki sikluslarının başlangıcındab
Toksisite yok
Doz düzeyini koru
Doz düzeyini koru
 
Nötropeni
1(1500 -1999/mm)
2 (1000 -1499/ mm  )
 3(500 – 999 / mm)
 
4 (<500/ mm)     
 
 
Doz düzeyini koru
1 doz düzeyi
≤ grad 2 olana kadar dozu atla sonra 1
doz düzeyi
≤ grad 2 olana kadar dozu atla sonra 2
doz düzeyi
 
Doz düzeyini koru
Doz düzeyini koru
1 doz düzeyi
 
2 doz düzeyi
Nötropenik ateş   
 
Düzelene kadar dozu atlayınız, sonra 2 doz düzeyi
 
Diğer hematolojik toksisiteler
Tedavi siklusu sırasında lökopeni veya trombositopeni için doz modifikasyonları ve sonraki siklusların başlangıcında NCI toksisite kriterlerine dayandırılır ve yukarıda nötropeni için bildirilenin aynıdır.
Diyare
1(2-3 dışkı/gün > tedavi öncesi)
 
2(4-6 dışkı/gün> tedavi öncesi)
 
 
3(7-9 dışkı/gün> tedavi öncesi)
 
(³ 10dışkı/gün> tedavi öncesi)
 
Dozu vermek için değerler bazal duruma
dönene kadar bekleyiniz, sonra aynı dozu
veriniz.
 
Bazal değerler sağlanana kadar dozu atlayınız sonra 1 doz
 
Bazal değerler sağlanana kadar dozu atlayınız sonra 1 doz
 
 
Bazal değerler sağlanana kadar dozu atlayınız sonra 2 doz
 
 
 
Doz düzeyini koruyunuz
 
Doz düzeyini koruyunuz
 
 
  1 doz düzeyi
 
 
2 doz düzeyi
 

Diğer hematolojik olmayan

toksisitelerc

 
Doz düzeyini koruyunuz
≤grad 1 olana kadar dozu atlayınız sonra 1 doz düzeyi
≤grad 2’ye düzelene  kadar dozu atlayınız sonra 1 doz düzeyi
≤grad 2’ye düzelene  kadar dozu atlayınız sonra 2 doz düzeyi
 
Mukozit/stomatit için sadece 5-FU’yu azaltınız, irinotekanı azaltmayınız
 
Doz düzeyini koruyunuz
Doz düzeyini koruyunuz
 
1 doz düzeyi
 
2 doz düzeyi
 
 
Mukozit/stomatit için sadece 5-FU’yu azaltınız, irinotekanı azaltmayınız

 

a) National Cancer Institute Common Toxicity Criteria
b) Bir önceki siklusda kullanılmış olan  başlangıç dozuna nisbetle
c) Alopesi, anoreksi ve asteni hariçtir

Özel popülasyonlar

Karaciğer Bozukluğu:  Karaciğer fonksiyonu azalmamış olan karaciğer metastazlı hastalarda dozun değiştirilmesi gerekmez. Toplam serum bilirubinin 2 mg/ dL’den daha fazla artmış olduğu durumlarda irinotekan uygulanmaz.

Böbrek Bozukluğu:  Bu grup hastada denenmediği için kullanılmamalıdır.

Çocuklar:  İrinotekanın pediyatrik hastalarda etkinliği  ve güvenilirliği bilinmemektedir, dolayısıyla çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılar
Yaşlılarda doz dikkatle seçilmeli ve  hastalar tedavi esnasında özellikle karaciğer fonksiyonları bakımından yakından izlenmelidir.

İlacın kullanımı ile ilgili önlemler

  • Kemoterapötik ajanların uygulamaya hazırlığı, bu preparatların emniyetli kullanımında eğitim görmüş profesyoneller tarafından yapılmalıdır.
  • Solüsyonun enjektöre çekilmesi gibi işlemler bu amaçla ayrılmış özel alanda yapılmalıdır.
  • Bu işlemleri yapan personel koruyucu elbise, eldiven ve gözlük gibi araçlarla güvenliğini sağlamış olmalıdır.
  • Hamile personelin kemoterapötik ajanlar ile teması önlenmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
İRİNOTEL 100mg /5ml İ.V. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren 1 Flakon
Ruhsat Sahibi
FARMAR İlaç Tekstil Tic. Ve San. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yayabeyi Sokak No. 9
Kat: 2 Daire: 3
Kavacık- İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

25.01.2011 – 130 /72

Saklama Koşulları
25 °C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Sulandırıldıktan sonra 2-8oC’da 24 saat saklanabilir.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
İRİNOTEL 40mg / 2ml İ.V. İnfüzyon İçin Konsantre  Çözelti İçeren 1 Flakon
Uyarılar/Önlemler

Genel
Sitotoksik bir kanser ilacı olduğu için uzman hekim kontrolünde uygulanmalıdır  İlacın damar dışına sızması ihtimaline karşı  infüzyon alanı kontrol altında tutulmalıdır.  Mayo Klinik rejimi şekli olan 5-FU/LV ile kombine kullanıldığında (her 4 haftada bir 4-5 gün peşpeşe uygulama)  toksisite artışı, hatta ölüm bildirilmiştir.

Diyare
Hastalar diyareye karşı uyarılmalıdırlar.   İrinotekan  hem erken(doze edildikten sonra 24 saatten daha kısa sürede ortaya çıkan) hem de gecikmiş (doze edildikten 24 saat veya daha sonra ortaya çıkan) şekillerde  diyare yapabilir. Erken diyare kolinerjik tabiatlıdır ve çok şiddetli olmaz. Gecikmiş diyarede hemen loperamid ile tedaviye başlanmalıdır.  Diyareli hastalar kontrol altında tutulmalı sıvı ve elektrolit replasman tedavisi yapılmalıdır, eğer ileus, ateş veya  ağır nötropeni   gelişirse  antibiyotik verilmelidir. İlk tedaviden sonra, barsak  fonksiyonu tedavi öncesi duruma gelene kadar haftalık tedavi ertelenmelidir. Eğer grad 2,3 veya 4  gecikmiş diyare olursa,  daha sonra aynı siklusta verilecek olan irinotekan dozları azaltılmalıdır.

Hematoloji
İrinotekan ile tedavi edilen hastalarda şiddetli nötropeniyi takiben sepsise bağlı  ölümler rapor edilmiştir.  Nötropenik  komplikasyonlar antibiyotikle hemen tedavi edilmelidir.  Eğer nötropenik ateş görülürse  veya eğer  mutlak nötrofil sayımı 1000mm3 ün altına düşerse,     irinotekan tedavisine ara verilmelidir.

Karaciğer
Tedavinin başlangıcında  karaciğer fonksiyon  testleri yapılmalı ve daha sonra  her uygulamadan önce  bu testler tekrarlanmalıdır.  Hiperbilirubinemili hastalarda  ( bilirubin değerleri normal sınırın üst  limitinin 1.0 – 1.5 katı arasında) irinotekan  klerensi azalır, bu nedenle hepatotoksisite riski artar.  Kan sayımının haftalık kontrolü  bu hasta grubuna uygulanmalıdır (Kontrendikasyonlar bölümüne bakınız).  Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan  ve hiperbilirubinemili hastaları  tedavi ederken tedbirli olunmalıdır.

Kolinerjik sendrom
Eğer terleme,  karın krampları, lakrimasyon, miyozis,  rinit, öksürük artışı, yüzde kızarma olursa,hemen atropin uyugulanmalıdır.
65 yaş üzerindekiler dikkatle izlenmelidirler.

Gebelik ve Emzirme Döneminde kullanımı
Gebelik kategorisi D’dir.  Gebelikte İRİNOTEL kullanılmamalıdır. Doğurganlık çağındakilere tedavi sırasında gebe kalmamaları bildirilmelidir.

Emzirme döneminde kullanımı
İRİNOTEL tedavisi sırasında emzirilmemelidir.
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri
İRİNOTEL ile tedavide baş dönmesi görme bozukluğu  olabileceği için hastaların araç ya da makine kullanmamaları bildirilmelidir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Hematolojik
Nötropeni irinotekanın sık görülen ve dozu kısıtlayan bir yan etkisidir. Çoğu hastada haftada 100mg /m2 ile tedavi görenlerin %33’üne kadar grad 3 veya 4 oranında nötropeni bildirilmiştir.
 
Trombositopeni ve anemi genellikle daha az görülür. Ancak kan transfüzyonları Faz II çalışmaları sırasında 304 hastanın yaklaşık %10’una verilmiştir. Haftalık intravenöz uygulamada 21.günle 29.gün arasında lökosit nadirleri olmuştur ve 27- 34. günlerde iyileşme görülmüştür. 
 
Eozinofili, tedavi esnasında hastalarda üçte bir oranına kadar görülmüştür.
 
Gastrointestinal
İrinotekan tedavisi sırasında diyare dozu kısıtlayan bir toksisitedir. Erken ve gecikmiş diyare görülebilir. Diyare başlarken, karın krampları, bulantı, kusma, diyaforez, ve anoreksi görülebilir. Gastrointestinal semptomları önlemede ondansetron artı difenhidramin kullanımı etkili olabilir. Erken diyare kolinerjik mekanizma aracılığıyla meydana gelebilir. Ayrıca, aktif metabolit SN-38’in oluşumunun artışı da diyare yapabilir. Erken diyare şiddetli olabilir ama geçicidir. Atropin uygulanabilir. Gecikmiş diyare( dehidratasyona ve elektrolit dengesizliğine yol açar) sekretuar bir mekanizmadan ileri gelir, muhtemelen barsağın epitelyum hücrelerinin ilaca bağlı olarak değişiminden kaynaklanır. Sıvı elektrolit replasmanı gereklidir. Hasta hemen loperamid ile tedavi edilmelidir. NCI kriterlerine göre grad III ve IV gecikmiş diyare olursa, irinotekan uygulanımı iyileşme olana kadar ertelenmelidir ve daha sonra verilecek dozlar azaltılmalıdır. Ayrıca, stomatit, mukozit, kusma, kramplar görülebilir.
 
Kardiyovasküler sistem
Vazodilatasyon, yüzde kızarma, miyokard iskemisi, ödem, hipotansiyon, tromboembolik olaylar.
 
Merkezi sinir sistemi
Kolinerjik toksisite, uykusuzluk ve baş dönmesi, baş ağrısı, ortostatik hipotansiyon (dehidratasyona bağlı), uyuklama, konfüzyon.
 
Böbrekler     
Nadiren böbrek yetmezliği ( diyareye bağlı renal hipoperfüzyon sonucu) bildirilmiştir.
 
Karaciğer
Serum transaminazlarında ve bilirubin düzeylerinde artış.
Hepatik metastazlı hastalarda tipik olarak karaciğer enzimi yükselmeleri.
 
Solunum
Pulmoner toksisite, genellikle pnömonit, dispne.
Bazı hastalarda pulmoner toksisite olmadan once eozinofili görülür.
 
Genel
Alopesi, hastaların %12-70’inde görülmektedir.
 
Deri döküntüleri ve ağrı infüzyon bölgesinde olabilir.
 
Asteni, ateş, karın ağrısı.
 
Anaflaktoid reaksiyonlar, pulmoner emboli, ileus, barsak perforasyonu, pankreatit, derin tromboflebit, iskemik kolit, kas krampları, parestezi, serebral infarkt.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.