Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka ISOSOL IE ULUGAY
Etken Madde Kodu SGKEZ1-ELEKTROLIT SOL serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB02
ATC Açıklaması Karbonhidratlı Elektrolitler
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A03988
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 9,25 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,87 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E325C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Uyarılara uyulduğunda genel olarak intoksikasyon görülmez.
 
Hipernatremi belirtileri; konjestif kalp yetmezliği, hipervolemi ve beyin kanamasıdır. Tedavi diüretiklerle yapılır. Herhangi bir yolla (oral veya parenteral) su ve tuz verilmez.
 
Potasyumun aşırı plazma konsantrasyonları (8-11 mEq/L) ekstremitelerde parestezi, kayıtsızlık, mental konfüzyon, bacaklarda ağırlık hissi, gevşek paraliz, ciltte soğuma, gri-yüz solgunluğu, kan basıncında düşme ile beraber periferal vasküler kollaps ve kardiyak aritmilere yol açabilir. Periyodik olarak plazma potasyum konsantrasyonlarının tayini yapılmalı ve/veya EKG alınmalıdır. EKG değişimleri potasyum toksisitesinin en önemli belirtisidir (Uzun T piki, ST depresyonu, P düzleşmesi, QT uzaması, QRS kompleksinin genişlemesi). Tedavi i.v. sodyum bikarbonat solüsyonu, %10-25 dekstroz solüsyonu veya bir kalsiyum tuzu ile yapılır. Dijitalize hastalarda özel tedavi gerektiği unutulmamalıdır.
Endikasyonlar
  • Oral yolla su ve elektrolit alamayan kişilerde günlük su ve elektrolit gereksiniminin    karşılanmasında;
  • Hipertonik dehidrasyonda;
  • Hafif metabolik asidozda kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

İSOSOL-M %5 Dekstrozlu Elektrolit Solüsyonu vücudun günlük elektrolit gereksinimini karşılar ve böbrek fonksiyonları yeterli hastalarda herhangi bir intoksemiye neden olmayacak düzeylerde iyonlar taşır. Taşıdığı dekstroz nedeniyle de hastaya enerji sağlar. pH'sı 5.0-7.0 olan bakteriyostatik madde içermeyen, steril ve apirojen bir solüsyondur.

Formülde yer alan sodyum asetat bir bikarbonat prekürsörüdür ve plazmada ekivalan miktarda bikarbonata dönüşür. Hafif asidozda doğrudan i.v. sodyum bikarbonat vermek yerine, onun prekürsörlerini vermek daha güvenilir olarak kabul edilir. Dehidrasyonlarda ve tedavileri sırasında plazma pH'sı aside ya da alkaliye kayma eğilimi gösterdiğinden, kanın tampon yeteneğini artırmak amacıyla, uzun süreli parenteral tedavilerinde solüsyona bazik sodyum fosfat (Na2HPO4) ilave edilmektedir.

Vücudun asit-baz dengesi üzerinde bu koruyucu etkisine ek olarak fosfat iyonu önemli bir intraselüler anyondur ve hemen hemen bütün organ ve dokularda metabolizma ile ilgili enzimatik reaksiyonlara önemli katkısı vardır. Metabolik reaksiyonlara enerji temininde rol oynar. Ayrıca hidrojen ve amonyum iyonlarının renal atılımında, plazma kalsiyum konsantrasyonları üzerinde etkilidir.

Sodyum vücudun sıvı dağılımını, sıvı ve elektrolit dengesini ve vücut sıvılarının osmotik basıncını kontrol eden çok önemli bir katyondur. Asit-baz dengesinin düzenlenmesinde klorür ve bikarbonat iyonları ile birlikte görev yapar.

İntraselüler sıvının temel katyonu olan potasyum hücrenin elektrodinamik karakteristikleri, isotonisite ve asit-baz dengesinin korunmasında önemli fonksiyona sahiptir. Ayrıca birçok enzim reaksiyonunda önemli bir aktivatördür ve birçok fizyolojik proseste rol oynar.

Farmakokinetik Özellikler

Sodyum ve klorür ekstraselüler sıvının başlıca iyonlarıdır ve dağılım ve atılımları daha çok böbrekler tarafından dengelenir. Bu denge sodyum içeriğinin normal olarak ekstraselüler sıvının hacmini tayin ediyor olması ve sodyum ve klorür iyonlarının birlikte asit-baz dengesini sağlıyor olması nedeniyle önemlidir.

İntraselüler sıvının temel iyonu olan potasyum da başlıca böbrekler yoluyla (% 85-90) itrah edilir. Çok düşük miktarlarda cilt ve barsak yoluyla itrah edilmektedir.

Formülde yer alan sodyum asetat bikarbonat prekürsörüdür ve plazmada ekivalan miktarda bikarbonata dönüşür.

Farmasötik Şekli

Solüsyon

Formülü
100 mL'de:
Dekstroz,H2O 5.0 g
Sodyum klorür 0.091 g
Potasyum klorür 0.15 g
Sodyum asetat, 3H2O 0.28 g
Dibazik potasyum fosfat 0.13 g
Sodyum metabisülfit 0.021 g
Enjeksiyonluk su   q.s.
   
Elektrolit konsantrasyonları (mEq/L): Sodyum 40, potasyum 35, klorür 40, asetat 20, fosfat 15
Osmolalite (mOsm/L):400

 

İlaç Etkileşmeleri
Solüsyon içine başka bir ilacın enjeksiyonu-zorunlu olmadıkça önerilmez. Zorunlu bir ilave sırasında eklenen ilacın solüsyonun pH'sında stabil olmasına, solüsyonda mevcut olan maddelerle geçimli olmasına dikkat edilmeli ve bu karar doktor tarafından verilmelidir.

 

Kontraendikasyonlar

Su intoksikasyonu, diabetes insipidus, hiperpotasemi, anüri ve oligüri, alkaloz, hipertiroidizm, ağır böbrek hastalıkları, kalp yetmezliği ve hiperfosfatemide kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
İntravenöz infüzyonla uygulanır.
Dozaj hastanın yaşına; vücut ağırlığına; klinik durumuna; sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesine bağlı olarak doktor tarafından tespit edilir.
Yetişkinlerde genel günlük doz 1300 mL/m2'dir. Gereğinde, bu miktar her m2 yüzey alanı için 3000 mL'ye çıkarılabilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

İ.E.ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş. Topkapı - İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

22.12.1992-162/93

Saklama Koşulları

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500 ve 1000 mL'lik vakumlu şişelerde.

Uyarılar/Önlemler
Uygulamadan önce hastanın su ve elektrolit dengesi ve özellikle plazma-potasyum seviyesi dikkatle incelenmeli ve hastanın EKG'si alınmalıdır.
 
Ağır asidoz durumlarında i.v. yolla sodyum bikarbonat verilmesi gerekebilir.
 
Eğer İSOSOL-M % 5 Dekstrozlu Elektrolit Solüsyonu uzun süre kullanılacaksa, solüsyona kalsiyum ve magnezyum iyonları da eklenmelidir.
 
Uygulama sırasında istenmeyen bir etki görüldüğü takdirde, infüzyon hemen kesilmeli, hastanın durumu değerlendirilmeli ve gerekli ise uygun tedavi edici önlemler alınmalıdır. Eğer gerekirse geriye kalan solüsyon kontrol için saklanmalıdır.
 
Bütün büyük hacimli parenteral çözeltilerde olduğu gibi uygulamadan önce her şişe gözden geçirilmelidir. Şişe ters çevrilerek çökme, kirlilik ve şişede çatlaklık, vakum kontrolu yapılmalı, partikül görülen çözeltiler kullanılmamalıdır.
 
Solüsyon bir defada kullanılmalıdır. Bir uygulamada artan çözelti tekrar kullanılmamalıdır.
 
Hastada uygulamaya bağlanabilecek ateş veya titreme belirtileri görülürse uygulamaya son verilmelidir.
 
Hamilelikte ve emziren annelerde kullanımı:
 
Hamilelik kategorisi C
Bu konuda özel bir uyarı bulunmamaktadır.
Üretim Yeri

İ.E.ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş. Topkapı - İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Nadiren enjeksiyon yerinde ağrı ve irritasyon, nadir olarak da flebotromboz veya tromboflebit oluşabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.