Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.
Marka KAFESIT
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj KUTU/AMBALAJ
ATC Kodu N06BC01
ATC Açıklaması Kafein
NFC Kodu PC
NFC Açıklaması Parenteral IV Flakonlar
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 302,57 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu H023A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Henüz piyasaya sunulmamıştır.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

KAFESİT, teflon kaplı kauçuk tıpa ve flip-off aluminyum kapsül ile kapatılmış renksiz cam (Tip I) flakon içerisinde pazarlanmaktadır.
Her bir kutuda 3 ml’lik bir veya on flakon bulunmaktadır.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

KAFESİT, prematüre yenidoğanlar içindir. Bu nedenle bu bölüm uygulama dışıdır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

KAFESİT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer, bebeğinizin KAFESİT’in içinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjisi varsa (aşırı duyarlı ise) KAFESİT’i kullanmayınız.

KAFESİT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Vaktinden önce doğan tüm bebeklerde olduğu gibi, kafein sitratla tedavi edilen hastalar nekrotizan enterokolit gelişimi açısından dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.

Eğer; bebeğinizde

 • Böbrek ve karaciğer yetmezliği varsa,
 • Düzensiz kalp atışı gözlemlendiyse,

lütfen doktorunuza söyleyiniz.

KAFESİT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Anne olarak, bebeğiniz doğmadan kısa bir süre önce pek çok kahve içtiyseniz veya kafeini yüksek ürün kullandıysanız, kafein bebeğinizin dolaşımında olabilir. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz. Bebeğin mama ile beslenmesi KAFESİT’in etkin maddesinin kanda ulaşacağı en yüksek konsantrasyona kadar geçen süreyi etkilememektedir.

KAFESİT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
KAFESİT, mililitresinde 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
Anne olarak epilepsi tedavisinde kullanılan fenobarbiton veya fenitoin içeren ilaçları kullanıyorsanız bebeğiniz kafein tedavisine reaksiyon verebilir.

Hamilelik döneminde epilepsi tedavisi için herhangi bir ilaç kullandıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

KAFESİT, aynı anda verilen diğer ilaçlar ile etkileşim verebilir. Prematüre bebeklerde pek çok ilaç kullanımı gerekebilir ancak kafein ile etkileşimi azdır. Nefes almaya yardımcı teofilin gibi ilaçlarla kullanımında dikkat edilmelidir.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

KAFESİT ile tedavi edilen prematüre ve yenidoğanlar mide ve bağırsak rahatsızlıkları (nekrotizan enterokolit) açısından dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.

 • Mide ve karın hassasiyeti, şişkinlik
 • Dışkıda hoş görüsüzlük veya yetersizlik,
 • İshal
 • Uyuşukluk
 • Dengesiz vücut ısısı
 • Huzursuzluk, aşırı sinirlilik
 • Kusma

Eğer bebeğiniz aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini gösterirse veya KAFESİT tedavisinden sonra diğer etkiler gözlerseniz lütfen doktorunuzu uyarınız.

Özel bebek bakım ünitesinde kullanılan izleme ekipmanları ile aşağıda yer alan diğer yan etkiler gözlenebilir:

 • Bebeğiniz alışılandan daha fazla idrar çıkarıyorsa buna bağlı olarak sodyum, kalsiyum ve glukoz gibi belirli kimyasalların kandaki seviyeleri etkilenebilir
 • Kan basıncı ve kalp atışı artar

Doktorunuz, önlem olarak veya bebeğiniz tedaviye beklendiği şekilde cevap vermiyorsa kan numunesindeki kafein seviyesini kontrol etmek isteyebilir.

İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktor veya hemşire tarafından damar içine enjekte edilir. Ağızdan verildiğinde de aynı etkiyi gösterebilir.

KAFESİT, kasa uygulanmamalıdır.
Kesin doz bebeğin ihtiyacına ve tedaviye karşı alınan cevaba bağlıdır. Ancak genellikle aşağıdaki gibi kullanılabilir:

 

Kafein Sitrat dozu

Kafein Sitrat dozu

Uygulama yolu

Sıklık

Yükleme dozu

1 mL/kg

20 mg/kg

intravenöz* (30 dakika boyunca)

Bir kere

İdame dozu

0.25 mL/kg

5 mg/kg

intravenöz* (10 dakika boyunca) veya oral olarak

24 saatte bir *** şırınga infüzyon pompası kullanılarak
**yükleme dozundan 24 saat sonra başlayarak

Uygulama yolu ve metodu:
KAFESİT sadece damar içine uygulanır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Kullanmanız gerekenden fazla KAFESİT kullandıysanız:
Bebeğinize kullanılması gerekenden fazla KAFESİT verilmişse aşağıda verilen yan etkiler daha fazla gözlenebilir. Ani atak meydana gelebilir. Aşırı doz etkileri gözlenirse lütfen doktorunuzu uyarınız.

KAFESİT’’i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için bebeğinize çift doz verilmemelidir.
Bir sonraki dozu normal zamanında veriniz.

KAFESİT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Literatür bulunmamaktadır.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

KAFESİT etkin madde olarak mililitresinde 10 mg kafein (20 mg kafein sitrata eşdeğer) içeren ksantin türevi bir santral sinir sistemi uyarıcısıdır. 28 ila <33 hafta arasında olan bebeklerdeki prematüre apnesinin kısa vadeli tedavisinde kullanılmaktadır.

Her bir kutuda 3 ml’lik bir veya on flakon bulunmaktadır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

KAFESİT’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce KAFESİT’i kullanınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KAFESİT’i kullanmayınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü” yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

KAFESİT 20 mg/mL IV enjeksiyon için çözelti içeren flakon

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Sitokrom P450 1A2 (CYP1A2), kafein metabolizmasında yer aldığı bilinen önemli bir enzimdir. Dolayısıyla kafeinin CYP1A2’nin substratı olan, CYP1A2’yi inhibe eden veya CYP1A2’yi indükleyen ilaçlarla etkileşim potansiyeli bulunmaktadır.

Vaktinden önce doğan bebeklerde kafeinle ilaç etkileşimleri konusunda çok az veri bulunmaktadır. Yetişkin verilerine dayanarak, kafein eliminasyonunu azalttığı bildirilen ilaçlarla (mesela simetidin ve ketokonazol) aynı zamanda uygulanırken daha düşük kafein dozları gerekebilir ve kafein eliminasyonunu artırdığı bildirilen ilaçlarla (mesela fenobarbital ve fenitoin) aynı zamanda uygulanırken daha yüksek kafein dozları gerekebilir

Ketoprofen ile aynı zamanda uygulanan kafein sağlıklı dört gönüllüde idrar hacmini düşürmüştür. Vaktinden önce doğan prematüre bebeklerde bu etkileşimin klinik önemi bilinmemektedir. Kafein ve teofilin arasındaki karşılıklı dönüşüm, vaktinden önce doğan yenidoğanlarda bildirilmiştir. Bu ilaçların aynı zamanda kullanılması önerilmemektedir

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Doz aşımını takiben serum kafein seviyeleri yaklaşık 24 mg/L (irritabilite, yetersiz beslenme ve insomni bildirilen bir bebekle ilgili pazarlama sonrası spontan vaka raporu) ila 350 mg/L arasında değişmektedir. 50 mg/L üzerindeki serum seviyelerinde ciddi toksisite ortaya çıkmaktadır. (bkz.Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve Pozoloji ve uygulama şekli). Literatürde vaktinden önce doğan bebeklerde kafein doz aşımından sonra bildirilen bulgu ve belirtiler arasında ateş, taşipne, sinirlilik, insomni, ekstremitelerde ince tremorlar, hipertoni, opistotonus, tonik-klonik hareketler, amaçsız çene ve dudak hareketleri, kusma, hiperglisemi, kanda üre azotunun yükselmesi ve total lökosit konsantrasyonunun yükselmesi bulunmaktadır.

Doz aşımı vakalarında nöbetler de bildirilmiştir. Bir kafein doz aşımı vakası intraventriküler hemorajinin gelişimi ile komplike olmuştur ve uzun vadeli nörolojik sekel bildirilmiştir. Bir diğer kafein sitrat doz aşımı vakasında (Yeni Zelanda’dan bildirilmiştir) 40 dakika içinde 600 mg kafein sitrat (yaklaşık 322 mg/kg) uygulanmış ve taşikardi, ST baskılanması, respiratuar distres, kalp yetmezliği, gastrik distansiyon, asidoz ve periferik intravenöz enjeksiyon bölgesinde şiddetli ekstravazasyon yanığı ve doku nekrozu ile komplike olmuştur. Vaktinden önce doğan bebeklerde kafeinin doz aşımı ile ilgili ölüm bildirilmemiştir.

Kafein doz aşımının tedavisi öncelikle semptomatik ve destek tedavisidir. Kan değişiminden sonra kafein seviyelerini azaldığı gösterilmiştir. Konvülsiyonlar, intravenöz diazepam veya pentobarbital sodyum gibi barbitürat uygulaması ile tedavi edilebilir

Etkin Maddeler
Her bir mililitre; 10 mg kafein (20 mg kafein sitrata eşdeğer) içerir.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Ksantin Türevleri (SSS stimülanları)
ATC kodu: N06BC01

Kafein, yapısal olarak diğer metilksantinler, teofilin ve teobrominle alakalıdır. Bronşiyal düz kas gevşeticisi, SSS uyarıcısı, kalp kası uyarıcısı ve diüretiktir.
Prematüre apnesinde kafeinin etki mekanizması bilinmemekle birlikte, çeşitli mekanizmalar öne atılmıştır: (1) solunum merkezinin uyarılması, (2) dakika ventilasyonunun artması, (3) hiperkapni eşiğinin azalması, (4) hiperkapni yanıtının artması, (5) iskelet kası tonusunun artması, (6) diyafram yorgunluğunun azalması, (7) metabolik hızın artması ve (8) oksijen tüketiminin artması.

Bu etkilerden pek çoğu, adenozin reseptörlerinin (hem A1 hem A2 alt-tipleri) kafeinle antagonizmasına atfedilmiştir. Bu durum reseptöre bağlanma testlerinde ortaya konmuştur ve terapötik olarak erişilene yakın konsantrasyonlarda gözlenmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Ksantin Türevleri (SSS stimülanları)
ATC kodu: N06BC01

Kafein, yapısal olarak diğer metilksantinler, teofilin ve teobrominle alakalıdır. Bronşiyal düz kas gevşeticisi, SSS uyarıcısı, kalp kası uyarıcısı ve diüretiktir.
Prematüre apnesinde kafeinin etki mekanizması bilinmemekle birlikte, çeşitli mekanizmalar öne atılmıştır: (1) solunum merkezinin uyarılması, (2) dakika ventilasyonunun artması, (3) hiperkapni eşiğinin azalması, (4) hiperkapni yanıtının artması, (5) iskelet kası tonusunun artması, (6) diyafram yorgunluğunun azalması, (7) metabolik hızın artması ve (8) oksijen tüketiminin artması.

Bu etkilerden pek çoğu, adenozin reseptörlerinin (hem A1 hem A2 alt-tipleri) kafeinle antagonizmasına atfedilmiştir. Bu durum reseptöre bağlanma testlerinde ortaya konmuştur ve terapötik olarak erişilene yakın konsantrasyonlarda gözlenmiştir.

Farmasötik Form
Enjektabl çözelti.
Renksiz, berrak çözelti.
Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye:
Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):
İlaç almayan dişilerle çiftleşecek erkek sıçanlara çiftleşmeden önceki dört gün boyunca 50 mg/kg/gün (bebeklerde mg/m2 bazında maksimum önerilen intravenöz yükleme dozuna yaklaşık olarak eşit) derialtına uygulanan kafein (kafein bazı olarak) erkek üreme performansında azalmaya ve embriyotoksisiteye neden olmuştur. Ayrıca yüksek doz oral kafeine uzun vadeli maruziyet (7 hafta içinde 3 g) sıçan testislerinde toksik olup, bu durum spermatojenik hücre dejenerasyonuyla kendini ortaya koymuştur.

Sprague-Dawley sıçanlarda yapılan iki yıllık bir çalışmada, içme suyunda uygulanan (kafein bazı olarak) kafein, erkeklerde 102 mg/kg doza dek ve dişilerde 170 mg/kg doza dek karsinojenik değildir (bebeklerde mg/m2 bazında maksimum önerilen intravenöz yükleme dozunun sırasıyla yaklaşık 2 ve 4 misli). C57BLl6 farelerde yapılan 18 aylık bir çalışmada, 55 mg/kg’e dek diyetsel dozlarda tümörojenisite kanıtı bulunmamıştır (bebeklerde mg/m2 bazında maksimum önerilen intravenöz yükleme dozundan az).

Kafein (kafein bazı olarak) in vivo fare metafaz analizinde SCE/hücre metafazında kardeş kromatid değişimini (SCE) (maruziyet süresine bağlı olarak) artırmıştır. Kafein ayrıca bilinen mutajenlerin genotoksisitesini artırmıştır ve folatı eksik farelerde mikronükleus oluşumunu beş misli artırmıştır. Bununla birlikte, in vitro olarak Çin hamster over hücresinde (CHO) ve insan lenfosit testlerinde kafein kromozomal aberasyonları artırmamıştır ve sitotoksik konsantrasyonlar dışında in vitro CHO/hipoksantin guanin fosforibosiltransferaz (HGPRT) gene mutasyonu testinde mutajenik değildir. Ayrıca kafein in vivo fare mikronükleus testinde klastojenik değildir.

Gebelik dönemi:
Yetişkin hayvanlarda yapılan çalışmalarda, gebe farelere organogenez döneminde sürekli salınım pelletleriyle 50 mg/kg dozda (bebeklerde mg/m2 bazında maksimum önerilen intravenöz yükleme dozundan az) uygulanan (kafein bazı olarak) kafein, fetüslerde düşük insidansta yarık damağa ve eksensefaliye yol açmıştır. Gebe kadınlarda yeterli ve iyi bir şekilde kontrol edilen çalışmalar yapılmamıştır.

Laktasyon dönemi:
Emzirme döneminde dikkatli kullanılmalıdır.
Kafeinin teratojenisitesi ile ilgili endişeler bebeklere uygulandığında önem taşımamaktadır.

Üreme yeteneği/Fertilite:
İlaç almayan dişilerle çiftleşecek erkek sıçanlara çiftleşmeden önceki dört gün boyunca 50 mg/kg/gün (bebeklerde mg/m2 bazında maksimum önerilen intravenöz yükleme dozuna yaklaşık olarak eşit) derialtına uygulanan kafein (kafein bazı olarak) erkek üreme performansında azalmaya ve embriyotoksisiteye neden olmuştur. Ayrıca yüksek doz oral kafeine uzun vadeli maruziyet (7 hafta içinde 3 g) sıçan testislerinde toksik olup, bu durum spermatojenik hücre dejenerasyonuyla kendini ortaya koymuştur.

Geçimsizlikler

Yaygın intravenöz çözeltiler veya ilaçlar ile bu ilacın geçimliliğini test etmek amacıyla, 20 mL kafein sitrat enjeksiyonu ile 20 mL çözelti veya ilaç kombine edilmiştir. Intralipid® karışımı ise 80 mL/80 mL olarak kombine edilmiştir. Kombine çözeltilerin fiziksel görünümü presipitasyon açısından değerlendirilmiştir. Karışımlar on dakika boyunca karıştırılıp ardından kafein açısından teste tabi tutulmuştur. Daha sonra karışımlar 24 saat boyunca sürekli karıştırılmıştır ve 2, 4, 8 ve 24 saatlerde kafein açısından tekrar teste tabi tutulmuştur. Bu teste dayanılarak, 60 mg/3 mL kafein sitrat enjeksiyonu, aşağıdaki test ürünleriyle kombine edildiğinde oda sıcaklığında 24 saat boyunca kimyasal olarak stabil kalmıştır:

 • %5 Dekstroz Enjeksiyonu, USP
 • %50 Dekstroz Enjeksiyonu USP
 • Intralipid® %20 IV Yağ emülsiyonu
 • Aminosyn® %8.5 Kristalize Amino Asit Çözeltisi
 • %5 Dekstroz Enjeksiyonu, USP ile 0.6 mg/mL’ye seyreltilmiş40 mg/mL Dopamin HCI Enjeksiyonu USP
 • %10 Kalsiyum Glukonat Enjeksiyonu, USP (0.465 mEq/Ca+2/mL).
 • %5 Dekstroz Enjeksiyonu USP ile 1 birim/mL’ye seyreltilmiş 1000 birim/mL Heparin Sodyum Enjeksiyonu, USP.
 • Dekstroz Enjeksiyonu, USP%5 ile 10 mcg/mL’ye seyreltilmiş 50 mcg/mL Fentanil Sitrat Enjeksiyonu, USP.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 26.04.2012
Ruhsat yenileme tarihi:-
İstenmeyen Etkiler
 

Genel olarak, kontrollü çalışmanın çift kör periyodundaki advers olayların bildirilen sayısı kafein sitrat ve plasebo gruplarında benzerdir. Aşağıdaki tablo, kontrollü çalışmanın çift kör periyodunda ortaya çıkan ve kafein sitrat ile tedavi edilen hastalarda plaseboya nazaran daha sık olan advers olayları göstermektedir.

ÇİFT KÖR TEDAVİ SIRASINDA KAFEİN SİTRAT İLE TEDAVİ EDİLENLERDE PLASEBOYA NAZARAN DAHA SIK ORTAYA ÇIKAN ADVERS OLAYLAR

Advers OLAY (AO)

Kafein Sitrat
N=46 n (%)

Plasebo
N=39 n (%)

TÜM VÜCUTTA
Kazaya bağlı yaralanma
Beslenme intoleransı
Sepsis

1 (2.2)
4 (8.7)
2 (4.3)

0 (0)
2 (5.1)
0 (0)

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Kanama

1 (2.2)

0 (0)

SİNDİRİM SİSTEMİ
Nekrotizan enterokolit
Gastrit
Gastrointestinal kanama

2 (4.3)
1 (2.2)
1 (2.2)

1 (2.6)
0 (0)
0 (0)

HEMATOLOJİK VE LENFATİK SİSTEM
Dissemine intravasküler koagülasyon

1 (2.2)

0 (0)

METABOLİK VE BESLENME BOZUKLUKLARI
Asidoz
İyileşme anormalliği1 (2.2)
1 (2.2)0 (0)
0 (0)

SİNİR SİSTEMİ
Serebral hemoraji


1 (2.2)


0 (0)

SOLUNUM SİSTEMİ
Dispne
Akciğer ödemi


1 (2.2)
1 (2.2)


0 (0)
0 (0)

DERİ VE EKLERİ
Cilt kuruluğu
Deri döküntüsü
Cilt bütünlüğünün bozulması


1 (2.2)
4 (8.7)
1 (2.2)


0 (0)
3 (7.7)
0 (0)

DUYU ORGANLARI
Prematüre retinopatisi


1 (2.2)


0 (0)

ÜROGENİTAL SİSTEM
Böbrek yetmezliği


1 (2.2)


0 (0)

Yukarıdaki vakalara ek olarak, açık etiketli çalışma fazında kafein sitrat alan hastalarda üç nekrotizan enterokolit vakası teşhis edilmiştir. Çalışma sırasında nekrotizan enterokolit gelişen bebeklerden üçü ölmüştür. Tümü de kafeine maruz kalmıştır. İkisi kafeine randomize edilmiştir ve bir plasebo hastasına kontrol altına alınamayan apne için “kurtarma ilacı” olarak açık etiketli kafein uygulanmıştır.

Yayınlanmış literatürde tanımlanan advers olaylar: Merkezi sinir sisteminin uyarılması (yani, irritabilite, huzursuzluk, asabiyet), kardiyovasküler etkiler (yani taşikardi, sol ventrikül debisinde ve atım hacminde artış), gastrointestinal etkiler (yani gastrik aspirasyon sıvısında artış, gastrointestinal intolerans), serum glikozunda değişiklikler (yani, hipoglisemi ve hiperglisemi) ve renal etkiler (yani, idrar akış hızında, kreatinin klirensinde ve sodyum ve kalsiyum atılımında artış). Yayınlanan uzun vadeli takip çalışmaları, kafeinin nörolojik gelişimi veya büyüme parametrelerini istenmeyen şekilde etkilediğini ortaya koymamıştır.

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Her bir mililitresinde,
Etkin madde:
Kafein

10 mg
(20 mg kafein sitrata eşdeğer)

Yardımcı maddeler:
Sodyum sitrat dihidrat

8.3 mg

Yardımcı maddeler için, bkz. Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Çok merkezli, randomize, çift kör bir çalışma kafein sitrat ve plaseboyu, prematüre apnesi olan seksen beş (85) erken doğan bebekte (gestasyonel yaş 28 ila <33 hafta) karşılaştırmıştır. Prematüre apnesi, “24 saatlik bir sürede yirmi saniyeden uzun süren en az altı apne epizodu olan, apnenin saptanabilir diğer nedenleri bulunmayan” olarak tanımlanmıştır. 1 mL/kg (20 mg/kg kafein sitrat; kafein bazı olarak 10 mg/kg sağlamaktadır) kafein sitrat yükleme dozu intravenöz olarak uygulanmıştır ve bunun ardından 0.25 mL/kg (5 mg/kg kafein sitrat; kafein bazı olarak 2.5 mg/kg sağlamaktadır) günlük idame dozu intravenöz olarak veya oral olarak (genellikle beslenme tüpü ile) uygulanmıştır. Bu çalışmadaki tedavi süresi 10 ila 12 gün süreyle kısıtlanmıştır. Protokol, çalışmanın çift kör fazında apne kontrolü kaybedildiği takdirde açık etiketli kafein sitrat tedavisiyle bebeklerin “kurtarılmasına” izin vermiştir.

 

Kafein Sitrat

Plasebo

p değeri

Değerlendirilen hasta sayısı1

45

37

2. gün sıfır apne olayı yaşayan hasta yüzdesi

26.7

8.1

0.03

2. gün apne oranı (/ 24 sa)

4.9

7.2

0.134

2. gün başlangıca göre apne olaylarında yüzde elli azalma yaşayan hastaların yüzdesi

76

57

0.07

Tedavinin ikinci gününde (yükleme dozunu takiben 24 ila 48 saat) apnesiz hastaların oranı, kafein sitrat grubunda plaseboya nazaran anlamlı ölçüde daha fazladır. Aşağıdaki tablo bu çalışmadaki klinik anlama sahip son noktaları özetlemektedir:

1İlaç alan 85 hastadan üç tanesi etkinlik analizine dahil edilmemiştir zira başlangıçta 24 saatte apne epizodu < 6 idi.

Bu on ila on iki günlük çalışmada, sıfır apne olayı yaşanan ortalama gün sayısı kafein sitrat grubunda üçken plasebo grubunda 1.2 olarak bulunmuştur. Apne olaylarında başlangıca göre yüzde 50 azalmanın olduğu ortalama gün sayısı kafein sitrat grubunda 6.8 iken plasebo grubunda 4.6 olarak bulunmuştur.

Kontrendikasyonlar
KAFESİT, içeriğindeki maddelerden herhangi birisine karşı aşırı hassasiyet gösteren hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Yolu
Damar içine uygulanır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı
KAFESİT 20 mg/mL IV enjeksiyon için çözelti içeren flakon
Onay Tarihi
26/04/2012
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Uyarılar
Çift kör, plasebo kontrollü klinik çalışmada, incelenen 85 bebekte (kafein=46, plasebo=39) altı nekrotizan enterokolit vakası gelişmiştir. Bunlardan üç tanesi ölümle sonuçlanmıştır. Nekrotizan enterokoliti olan altı hastadan beşi kafein sitrata randomize edilmiş veya maruz kalmıştır.

Yayınlanmış literatürdeki raporlar, metilksantin kullanımı ve nekrotizan enterokolit gelişimi arasındaki olası bir ilişkiye dair bir soru akla getirmektedir. Ancak metilksantin kullanımı ve nekrotizan enterokolit gelişimi arasında herhangi bir nedensel ilişki saptanmamıştır. Dolayısıyla vaktinden önce doğan tüm bebeklerde olduğu gibi, kafein sitratla tedavi edilen hastalar nekrotizan enterokolit gelişimi açısından dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.

Önlemler

Genel
Prematüre apnesi bir dışlama tanısıdır. Kafein sitrata başlanmadan evvel apnenin diğer nedenleri (mesela merkezi sinir sistemi hastalıkları, birincil akciğer hastalığı, anemi, sepsis, metabolik bozukluklar, kardiyovasküler anormallikler veya obstrüktif apne) ekarte edilmeli veya uygun bir şekilde tedavi edilmelidir.

Kafein merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır ve aşırı doz kafein durumunda nöbetler yaşandığı bildirilmiştir. Nöbetli hastalıkları olan bebeklerde kafein sitrat dikkatli bir biçimde uygulanmalıdır.

Plasebo kontrollü çalışmada prematüre apnesinin tedavi süresi 10 ila 12 günle sınırlandırılmıştır. Daha uzun tedavi sürelerinde kafein sitratın güvenlik ve etkinliği bilinmemektedir. Ani bebek ölümü sendromunun (SIDS) profilaktik tedavisinde veya mekanik solunum desteği alan bebeklerde ekstübasyon öncesinde kafein sitratın güvenlik ve etkinliği saptanmamıştır.

Kardiyovasküler
Plasebo kontrollü çalışmada herhangi bir kardiyak toksisite vakası bildirilmemekle birlikte, kafeinin kalp hızını, sol ventrikül debisini ve atım hacmini artırdığı yayınlanmış çalışmalarda gösterilmiştir. Dolayısıyla kardiyovasküler hastalığı olan bebeklerde kafein sitrat dikkatli bir biçimde kullanılmalıdır.

Renal ve hepatik sistemler
Kafein sitrat, renal veya hepatik fonksiyonu bozuk olan bebeklerde dikkatli bir biçimde uygulanmalıdır. Bu popülasyonda toksisiteden kaçınmak için kafeinin serum konsantrasyonları takip edilmelidir ve kafein sitratın doz uygulaması ayarlanmalıdır (bakınız KLİNİK FARMAKOLOJİ: Eliminasyon ve özel popülasyonlar).

Laboratuar testleri
Kafein sitrata başlanmadan önce teofilinle tedavi edilen bebeklerde kafeinin başlangıç serum seviyeleri ölçülmelidir, zira erken doğan bebekler teofilini kafeine metabolize etmektedir. Aynı şekilde doğumdan önce kafein tüketen annelerin bebeklerinde kafeinin başlangıç serum seviyeleri ölçülmelidir, zira kafein plasentayı kolayca aşmaktadır.

Plasebo kontrollü klinik çalışmada kafein seviyeleri 8 ila 40 mg/L arasında değişmektedir. Kafeinin terapötik plazma konsantrasyonu aralığı plasebo kontrollü klinik çalışmada saptanamamıştır. Literatürde serum kafein seviyeleri 50 mg/L’ı aştığında ciddi toksisite olduğu bildirilmiştir. Toksisitenin önlenmesi için tedavi boyunca kafeinin serum konsantrasyonlarının periyodik biçimde takip edilmesi gerekli olabilmektedir.

Literatürde bildirilen klinik çalışmalarda, hipoglisemi ve hiperglisemi vakaları gözlemlenmiştir. Dolayısıyla kafein sitrat alan bebeklerde serum glikozunun periyodik biçimde takip edilmesi gerekli olabilmektedir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Kafein sitrat enjeksiyonuna başlanmasından önce, daha önce teofilin ile tedavi edilen bebeklerde kafeinin başlangıç serum seviyeleri ölçülmelidir zira vaktinden önce doğan bebekler teofilini kafeine metabolize etmektedir. Aynı şekilde doğumdan önce kafein tüketen annelerin bebeklerinde kafeinin başlangıç serum seviyeleri ölçülmelidir zira kafein plasentayı kolayca aşmaktadır.

Kafein sitratın önerilen yükleme dozu ve idame dozları aşağıdadır:

 

Kafein Sitrat dozu

Kafein Sitrat dozu

Uygulama yolu

Sıklık

Yükleme dozu

1 mL/kg

20 mg/kg

intravenöz* (30 dakika boyunca)

Bir kere

İdame dozu

0.25 mL/kg

5 mg/kg

intravenöz* (10 dakika boyunca) veya oral olarak

24 saatte bir **

* şırınga infüzyon pompası kullanılarak
**yükleme dozundan 24 saat sonra başlayarak

KAFEİN BAZININ DOZUNUN KAFEİN SİTRAT OLARAK İFADE EDİLEN DOZUN YARISI OLDUĞUNU UNUTMAYIN (mesela 20 mg kafein sitrat 10 mg kafein bazına eşdeğerdir.)

Toksisitenin önlenmesi için tedavi boyunca kafeinin serum konsantrasyonlarının periyodik bir şekilde takip edilmesi gerekebilmektedir. 50 mg/L üzerindeki serum seviyelerinde ciddi toksisite ortaya çıkabilmektedir.

Kafein sitrat enjeksiyonu, uygulama öncesinde partiküllü madde ve renk değişikliği açısından görsel olarak incelenmelidir. Rengi farklı çözelti veya göze görülen partiküllü madde içeren flakonlar imha edilmelidir.

Uygulama şekli:
Damar içine (intravenöz) uygulanır.
Sadece tek kullanımlıktır. Kullanılmayan kısım atılmalıdır.
Uygulama öncesi KAFESİT’in steril enjektör filtresinden süzülmesi önerilir. Kullanım sonrası bu filtreler atılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan yenidoğanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu popülasyonla gerçekleştirilmiş klinik çalışma bulunmamaktadır.
Bu popülasyonda toksisiteden kaçınmak için kafeinin serum konsantrasyonları takip edilmelidir ve kafein sitratın doz uygulaması ayarlanmalıdır.

Raf Ömrü
12 ay
Ruhsat Numarası(Ları)

241/95

Ruhsat Sahibi
Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16
Ataşehir/İstanbul
Telefon:0216 456 65 70 Pbx
Faks: 0216 456 65 79
e-mail: info@berko.com.tr
Ruhsat Sahibi
Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16
Ataşehir/İstanbul
Telefon:0216 456 65 70 Pbx
Faks: 0216 456 65 79
e-mail:i
nfo@berko.com.tr
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız
Terapötik Endikasyonlar
KAFESİT, gestasyon yaşı 28 ila <33 hafta arasında olan bebeklerdeki prematüre apnesinin kısa vadeli tedavisinde kullanılmaktadır.
Üretici Bilgileri
Mefar İlaç Sanayi A.Ş.
Ramazanoğlu Mahallesi Ensar Caddesi No: 20
Kurtköy Pendik/İstanbul
Yardımcı Maddeler
5 mg sitrik asit monohidrat, 8.3 mg sodyum sitrat dihidrat ve k.m. enjeksiyonluk su.
Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Sitrik asit monohidrat
 • Sodyum sitrat dihidrat
 • Enjeksiyonluk suya