Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abbott Laboratuarları
Marka KALETRA
Etken Madde Kodu SGKFBT - LOPINAVIR+RITONAVIR
Ambalaj Miktarı 180
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J05AE
ATC Açıklaması Proteaz İnhibitörleri
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A04173
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 828,4 TL (14 Mart 2011) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 828,4 TL (11 Ocak 2011)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Karaciğer Yetmezliği
KALETRA esasen karaciğer tarafından metabolize edilir. Bu nedenle, ilaç hepatik fonksiyonu azalmış hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır.
Doz Aşımı
KALETRA ile insanlada akut aşırı doz deneyimi sınırlıdır. KALETRA ile aşırı dozun tedavisi vital bulguların izlenmesi ve hastanın klinik durumunun gözlenmesi dahil genel destekleyici önlemleri içermelidir. KALETRA için aşırı dozun spesifik bir antidotu yoktur. Endike olduğunda emilmemiş ilacın eliminasyonu için kusturma ya da gastrik lavaj yararlı olabilir. Aktif karbon verilmesi de emilmemiş ilacın uzaklaştırılmasında yardımcı olabilir. KALETRA yüksek oranda proteine bağlandığından diyalizin ilacın anlamlı uzaklaştırılması için yararı olası değildir.
Endikasyonlar
KALETRA HIV-enfeksiyonunun tedavisi için başka antiretroviral ajanlarla kombine olarak endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Kaletra, lopinavir ve ritonavir’in bir arada bulunduğu bir formüldür. Lopinavir HIV 1 ve HIV 2 proteazlarının inhibitörüdür. Kaletra’da bir arada formüle edildiğinde ritonavir, lopinavir’in CYP3A aracılıklı metabolizmasını inhibe ederek lopinavir plazma düzeylerinin yükselmesini sağlar.
 
Mikrobiyoloji
 
Etki mekanizması
Lopinavir bir HIV-1 ve HIV-2 proteaz inhibitörüdür ve KALETRA'nın antiviral aktivitesini sağlar. HIV proteazların inhibisyonu, gag-pol poliproteininin bölünmesini önleyerek immatür, non-enfeksiyöz virüs üretimiyle sonuçlanır.
 
İn vitro antiviral aktivite
Lopinavirin laboratuardaki ve klinikteki HIV suşlarına karşı in vitro antiviral aktivitesi, sırasıyla, akut olarak enfekte edilmiş lenfoblastik hücre dizilerinde ve periferik kan lenfositlerinde değerlendirilmiştir. İnsan serumunun yokluğunda, lopinavirin beş farklı HIV-1 laboratuar suşuna karşı ortalama EC50 değeri 19 nM'dir. Yüzde 50 insan serumun yokluğunda ve varlığında lopinavirin MT4 hücrelerinde HIV-1IIIB'ye karşı ortalama EC50 değeri sırasıyla 17 nM ve 102 nM 'dir (0.064 mcg/ml). İnsan serumunun yokluğunda lopinavirin ortalama EC50 değeri çeşitli HIV-1 klinik izolatlarına karşı 6.5 nM'dir.
 
Direnç
Lopinavire karşı duyarlılığı azalmış olan HIV-1 izolatları in vitro olarak seçilmiştir. HIV 1, KALETRA tedavisi sırasında gözlemlenen plazma konsantrasyonlarının sınırları içindeki oranları temsil eden oranlarda tek başına lopinavir ve lopinavir artı ritonavir ile in vitro olarak pasaja tabi tutulmuştur. Bu pasajlarda seçilen virüslerin genotipik ve fenotipik analizleri, ritonavirin bu konsantrasyon oranlarındaki varlığının, lopinavire dirençli virüslerin seleksiyonu üzerinde ölçülebilir bir etkisi olmadığını düşündürmektedir.
 
Önceden proteaz inhibitörü tedavisi uygulanmış hastalarda KALETRA'nın antiviral aktivitesi
Lopinavirin azalmış in vitro duyarlılığının klinik anlamı, çoğul proteaz inibitörleriyle önceki tedaviye karşın HIV RNA > 1000 kopya/ml olan 56 hastada bazal viral genotip ve fenotipe göre, KALETRA tedavisine karşı virolojik yanıtın değerlendirilmesiyle incelenmiştir. Elli altı bazal viral izolata karşı lopinavirin EC50 değeri, yabanıl tip HIV'e karşı EC50'den 0.5-96 kat daha yüksektir. KALETRA, efavirenz ve nükleosit revers transkriptaz inhibitörleriyle 24 haftalık tedaviden sonra, bazalda lopinavire karşı 10-kat 10-20 kat, 20-40 kat ve 40 katından fazla duyarlılık azalması olan hastaların sırasıyla %93'ünde (27/29), %78'inde (7/9), %67'sinde (4/6) ve %50'sinde (4/8) plazma HIV RNA ³ 400 kopya/ml'ye indiği gözlenmiştir. Buna ek olarak, lopinavire in vitro duyarlılıkta azalmayla ilgili olan yukarıdaki HIV proteaz mutasyonlarından 0-5 adet, 6-7 adet ve 8-10 adet içeren virüsleri olan hastalarda sırasıyla %96 (24/25), %76 (16/21) ve %33 (2/6) virolojik yanıt gözlenmiştir.
 
KALETRA Tedavisi Sırasında Viral Direncin Seçimi
Antiretroviral tedavide naif (hiç tedavi görmemiş hastalar) ve proteaz inhibitörü deneyimli olan 227 hastadaki faz II çalışmalarda, 12 hafta veya daha uzun sürelerle KALETRA tedavisi uygulanan ve sayılabilir (400 kopya/ml'den fazla) viral yükü olan dört hastadan elde edilen izolatlar, karşılık gelen bazal viral izolatlara göre lopinavire karşı duyarlılıkta anlamlı ölçüde bir azalma göstermişlerdir. Dört bazal izolata karşı lopinavirin ortalama EC50'si, yabanıl tipteki HIV'e karşı EC50'sine göre ortalama 2.8 kat (sınırlar 0.7-5.2 kat) daha yüksek olup dört bazal izolattan her biri, HIV proteazda, proteaz inhibitörlerine karşı dirençle ilgili dört ya da daha fazla mutasyon içermektedir. Dört hastanın KALETRA ile tedavisini takiben lopinavirin ortalama EC50'si, yabanıl tip HIV ile karşılaştırıldığında ortalama 55 kat artmıştır (sınırlar: 9.4-99 kat) ve 10, 24, 44, 46, 54, 63 v, 71 ve/veya 82 numaralı amino asitlerde 2-3 ilave mutasyon gözlenmiştir.
 
Çapraz-Direnç
KALETRA tedavisi ile seçilen virüslerde çapraz-direnç konusunda az bilgi vardır. Daha önce bir veya daha fazla proteaz inhibitörüyle tedavi edilen ve KALETRA tedavisi sırasında artmış fenotipik lopinavir direnci gelişen dört hastadan elde edilen izolatlar çapraz-dirençli olarak kalmış ya da ritonavir, indinavir ve nelfinavire karşı çapraz direnç gelişmiştir. Bütün rebound virüsler ya tümüyle duyarlı olarak kalmış ya da amprenavire karşı orta derecede azalmış duyarlılık gelişmiştir (lopinavire 99 kat direnç ile birlikte 8.5 kat). Daha önce sakinavir tedavisi uygulanmamış iki olgudan elde edilen rebound izolatlar sakinavire karşı tümüyle duyarlıdır.
Farmakokinetik Özellikler
Ritonavir ile birlikte verilen lopinavirin farmakokinetik özellikleri sağlıklı erişkin gönüllülerde ve HIV ile enfekte hastalarda değerlendirilmiştir: İki grup arasında önemli farklar gözlenmemiştir. Lopinavir esansiyel olarak tümüyle CYP3A tarafından metabolize edilir. Ritonavir, lopinavir metabolizmasını inhibe ederek lopinavirin plazma düzeylerini arttırır. Çalışmalarda KALETRA'nın günde iki defa 400/100 mg dozunda kullanımı HIV ile enfekte hastalarda ritonavirden 15-20 kat daha yüksek olan sabit lopinavir plazma konsantrasyonları elde edilmiştir. Ritonavirin plazma düzeyleri, günde iki defa 600 mg ritonavir dozundan sonra elde edilen düzeylerden %7 daha azdır. Lopinavirin in vitro antiviral EC50 değeri, ritonavirden 10 kat daha düşüktür. Bu nedenle, KALETRA'nın antiviral aktivitesi lopinavire bağlıdır.
 
Emilim
Yemek kısıtlaması yapılmayan HIV pozitif olgularda (N=21) yapılan bir farmakokinetik çalışmada üç dört hafta süreyle günde iki defa 400/100 mg KALETRA dozlarının alımından ortalama dört saat sonra 9.6 ± 44 mcg/ml olan lopinavir ortalama ± SD zirve plazma konsantrasyonları (Cmax) elde edilmiştir. Sabah dozundan önceki ortalama sabit plato konsantrasyon 5.5 ± 4.0 mcg/ml'dir. On iki saatlik doz aralığı boyunca lopinavirin AUC'si ortalama 82.8 ± 44.5 mcg.saat/ml'dir. Lopinavir ile birlikte formüle edilen ritonavirin mutlak biyoyararlanımı insanlarda bilinmemektedir.
 
Oral Emilim Üzerinde Besinlerin Etkileri
KALETRA bir arada formüle edilmiş yumuşak kapsüller ve sıvı formülasyon, aç olunmayan koşullarda (orta derecede yağlı yemek) biyoeşdeğerdir. Tek bir 400/100 mg KALETRA yumuşak kapsül dozunun orta derecede yağlı bir yemekle (500-682 kcal, yağdan %22.7 - 25.1 kalori) birlikte verilmesi, lopinavirin AUC ve Cmax değerlerinde açlığa göre sırasıyla %48 ve %23'lük bir artış ile birliktedir. KALETRA oral solüsyon için lopinavirin AUC ve Cmax değerlerinde buna karşılık gelen artışlar sırasıyla %80 ve %54'tür. Açlığa göre, KALETRA'nın bol yağlı bir yemekle (872 kcal, %55.8 yağdan) verilmesinden sonra lopinavirin AUC ve Cmax değerlerinin yumuşak kapsül için sırasıyla %97 ve %43 ve oral solüsyon için sırasıyla %130 ve %56 arttırmıştır. Biyoyararlanımı arttırmak ve farmakokinetik değişkenliği azaltmak için KALETRA yemekle birlikte alınmalıdır.
 
Dağılım
Sabit durumda, lopinavir plazma proteinlerine ortalama %98-99 oranında bağlanır. Lopinavir alfa-1-asit glikoprotein (AAG) ve albumine bağlanır ama AAG için daha yüksek bir afiniteye sahiptir. Sabit durumda lopinavirin proteine bağlanması, günde iki defa 400/100 mg KALETRA dozundan sonra gözlemlenen konsantrasyonlarda sabit kalmakta olup sağlıklı gönüllüler ve HIV pozitif hastalarda benzer düzeydedir.
 
Metabolizma
İnsan hepatik mikrozomlarıyla yapılan in vitro deneyler, lopinavirin primer olarak oksidatif metabolizmaya tabi olduğunu göstermiştir. Lopinavir yaygın olarak hepatik sitokrom P450 sistemince neredeyse tümüyle CYP3A izozimi tarafından metabolize edilir. Ritonavir güçlü bir CYP3A inhibitörü olup lopinavir metabolizmasını inhibe ederek lopinavirin plazma düzeylerini arttırmaktadır. İnsanlarda yapılan bir 14C-lopinavir çalışması, tek doz 400/100 mg KALETRA dozundan sonra plazmadaki radyoaktivitenin %89'unun ana ilaca bağlı olduğunu göstermiştir. İnsanda lopinavirin en az 13 oksidatif metaboliti saptanmıştır. 4-okso ve 4-hidroksimetabolit epimerik çiftleri, antiviral aktiviteye sahip majör metabolitler olmalarına karşın toplam plazma radyoaktivitesinin yalnızca küçük bir bölümünü oluştururlar. Ritonavirin metabolik enzimleri indükleyerek kendi metabolizmasını ve benzer biçimde lopinavir metabolizmasını indüklediği gösterilmiştir. Çoğul doz sırasında doz-öncesi lopinavir konsantrasyonları, zamanla düşerek ortalama 10-14 gün sonra stabilize olmaktadır.
 
Eliminasyon
400/100 mg 14C-lopinavir/ritonavir dozundan sonra, uygulanan dozun sırasıyla ortalama %10.4±%2.3 ve %82.6± %2.5'i idrar ve dışkıda bulunmaktadır. Değişmemiş lopinavir idrar ve dışkıda, verilen dozun sırasıyla %2.2 ve %19.8'i oranında bulunmaktadır. Çoğul dozlardan sonra lopinavir dozunun %3'ten azı değişmeden idrarla atılmaktadır. Lopinavirin 12 saatlik bir doz aralığındaki etkin (zirve ve plato) yarı ömrü ortalama 5-6 saat olup lopinavirin zahiri oral klirensi (CL/F) 6-7 l/saattir.
 
Özel Popülasyonlar
Lopinavirin farmakokinetiği yaşlı hastalarda incelenmemiştir. Erişkin hastalarda yaşa veya cinsiyete bağlı farmakokinetik farklar gözlenmemiştir. Irklara bağlı olarak klinik açıdan önemli farmakokinetik farklar saptanmamıştır.
 
Pediyatrik Hastalar
KALETRA'nın günde iki defa 300/75 mg/m2 dozlarının farmakokinetiği, yaşları altı ay ile 12 yaş arasında değişen toplam 27 pediyatrik hastada yapılan çalışmalarda incelenmiştir. Lopinavirin ortalama sabit durumda AUC, Cmax ve Cmin değerleri, KALETRA günde iki defa 300/75 mg/m2 dozunda nevirapin olmadan (n=15) verildiğinde sırasıyla 116.4±57.1 mcg.saat/ml, 12.5±5.8 ve 6.5±4.6 mcg/ml ve günde iki defa 300/75 mg/m2 ve nevirapin ile birlikte (n=12) verildiğinde sırasıyla 85.8±36.9 mcg.saat/ml, 10.0±3.3 ve 3.6±3.5 mcg/ml olarak saptanmıştır. Nevirapin dozu günde iki defa 7 mg/kg (üç ile sekiz yaş arasında) veya günde iki defa 4 mg/kg'dır (sekiz yaşından büyükler). Günde iki defa 300/75 mg/m2 dozu, günde iki defa 400/100 mg KALETRA yumuşak kapsül ve KALETRA oral solüsyonu alan erişkin hastalarda biyoeşdeğer olarak açlık dışı koşullarda sağlananlara benzer (nevirapin ile) ya da biraz daha yüksek (nevirapin olmadan) plazma konsantrasyonları sağlamıştır.
 
Renal Yetersizlik
Lopinavirin farmakokinetiği, renal yetersizliği olan hastalarda incelenmemiştir; ancak, lopinavirin renal klirensi ihmal edilebilir düzeyde olduğundan, renal yetersizliği olan hastalarda toplam vücut klirensinde bir azalma beklenmemektedir.
 
Hepatik Yetersizlik
Lopinavir esasen karaciğer tarafından metabolize ve elimine edilir. KALETRA hepatik yetersizliği olan hastalarda incelenmemiştir (bkz. UYARILAR/ÖNLEMLER).
Farmasötik Şekli

YUMUŞAK KAPSÜL

Formülü
Beher yumuşak kapsül 133.3 mg lopinavir, 33.3 mg ritonavir ve yardımcı madde olarak titanyum dioksit ve boyar madde; FD&C sarısı No.6 içerir.
İlaç Etkileşmeleri
KALETRA P450 izoformu olan CYP3A'nın in vivo ve in vitro inhibitörüdür. KALETRA'nın ve esasen CYP3A tarafından metabolize edilen ilaçların birlikte verilmesi, diğer ilacın plazma konsantrasyonlarının artması ya da terapötik ve advers etkilerin uzamasıyla sonuçlanabilir (bkz. KONTRENDİKASYONLARI).
 
KALETRA in vitro olarak CYP2D6'nın zayıf bir inhbitörüdür; bu nedenle, KALETRA'nın önerilen dozda verildiğinde CYP2D6 tarafından metabolize edilen ilaçlarla klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimlerine yol açması pek olası değildir. KALETRA CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1, CYP2B6 veya CYP1A2'yi klinik olarak anlamlı konsantrasyonlarda inhibe etmemektedir.
KALETRA’nın kendi metabolizmasını indüklediği ve sitokrom P450 enzimleri ve glukuronidasyonla metabolize edilen bazı ilaçların biyotransformasyonunu arttırdığı in vivo olarak gösterilmiştir. CYP3A aktivitesini indükleyen ilaçların lopinavirin klirensini arttırarak lopinavirin plazma konsantrasyonlarında düşmeye yol açması beklenebilir.
 
KALETRA ve birlikte verilebilecek başka ilaçlarla ve farmakokinetik etkileşim testlerinde sık kullanılan bazı ilaç etkileşim çalışmaları yapılmıştır. KALETRA'nın birlikte verilmesinin AUC, Cmax ve Cmin üzerindeki etkileri aşağıdaki tablolarda, başka ilaçların lopinavir üzerindeki etkileri ve KALETRA’nın başka ilaçlar üzerindeki etkileri özetlenmiştir. Başka ilaçların ritonavir üzerindeki etkileri gösterilmemiştir çünkü bunlar, eğer tablonun dipnotlarında başka türlü belirtilmemişse, genellikle lopinavir ile gözlenenlerle paraleldir (lopinavir konsantrasyonları düştüğünde ritonavir konsantrasyonları da düşmektedir).
 
KALETRA, lopinavir konsantrasyonundaki büyük düşmeler nedeniyle terapötik etkisinin anlamlı ölçüde azalması nedeniyle rifampin ile birlikte verilmemelidir.
 
KALETRA alan hastalara sildenafil reçete edilirken özel bir dikkat gösterilmelidir. KALETRA ile sildenafilin birlikte verilmesi, sildenafil konsantrasyonlarını önemli ölçüde arttırabilir ve hipotansiyon, senkop, görme değişiklikleri ve ereksiyonun uzaması gibi sildenafile bağlı advers olaylarda bir artışla sonuçlanabilir (bkz. sildenafil tam prospektüs bilgisi).
 
KALETRA'nın lovastatin ya da simvastatin ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. KALETRA dahil HIV proteaz inhibitörlerinin CYP3A4 yolağından metabolize olan başka HMG-CoA redüktaz inhibitörleriyle (örn. atorvastatin ya da serivastatin) birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 
KALETRA alan hastalar St. John's Wort (Hypericum perforatum) içeren ürünler kullanmamalıdır çünkü birlikte kullanımın ritonavirin plazma konsantrasyonlarını azaltması beklenebilir. Bu, terapötik etkinin kaybı ve direnç gelişimiyle sonuçlanabilir.
 
KALETRA in vitro ve in vivo olarak bir CYP3A4 (sitokrom P450 3A) inhibitörüdür. KALETRA'nın ve primer olarak CYP3A tarafından metabolize edilen ilaçların (örn. dihidropiridin, kalsiyum kanal blokerleri, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, immünosupresanlar ve sildenafil) birlikte verilmesi diğer ilaçların plazma konsantrasyonlarını arttırarak bunların terapötik ve advers etkilerini arttırabilir ya da uzatabilir (bkz. Potansiyel Olarak Anlamlı Diğer İlaç Etkileşimleri tablosu). CYP3A tarafından yaygın olarak metabolize edilen ve yüksek bir ilk geçiş metabolizması olan ajanlar KALETRA ile birlikte verildiğinde AUC'de büyük artışlara (3 katından büyük) en duyarlı ilaçlar gibi görünmektedirler. Beklenen etkileşim nedeniyle spesifik olarak kontrendike olan ilaçlar ve ciddi advers olay potansiyeli KONTRENDİKASYONLAR başlığı altındaki tabloda listelenmiştir.
 
KALETRA CYP3A tarafından metabolize edilir. KALETRA ile CYP3A'yı indükleyen ilaçların birlikte verilmesi lopinavirin plazma konsantrasyonunu düşürerek onun terapötik etkisini azaltabilir (bkz. Potansiyel Olarak Anlamlı Diğer İlaç Etkileşimleri tablosu). Birlikte uygulanan ketokonazol ile saptanmamakla birlikte KALETRA'nın CYP3A'yı inhibe eden başka ilaçlarla birlikte verilmesi KALETRA'nın plazma konsantrasyonlarını arttırabilir.
 
Anti-HIV Ajanlar
 
Nükleosid Revers Transkriptaz İnhibitörleri (NRTİ'ler)
 
Stavudin ve Lamivudin
KALETRA tek başına ya da stavudin ve lamivudin ile kombine olarak verildiğinde lopinavirin farmakokinetiğinde bir değişim gözlenmemiştir.
 
Didanosin
Didanosinin boş bir mideye alınması önerilmektedir; bu nedenle didanosin (yemekle verilen) KALETRA verilmeden bir saat önce ya da iki saat sonra alınmalıdır.
 
Zidovudin ve Abacavir
KALETRA glukuronidasyonu indükler, bu nedenle KALETRA zidovudin ve abacavirin plazma konsantrasyonlarını azaltma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel etkileşimin klinik anlamı bilinmemektedir.
 
Tümü
Artmış CPK, miyalji, miyozit ve nadiren rabdomiyoliz PI'ler özellikle NRTI'lerle kombine olarak kullanıldığında bildirilmiştir.
 
Non-Nükleosid Revers Transkriptaz İnhibitörleri (NNRTİ’ler)
 
Nevirapin
Nevirapin ve KALETRA’nın birlikte verilmesi, sağlıklı deneklerde lopinavir farmakokinetiğinde bir değişim görülmemiştir. HIV-pozitif pediyatrik hastalarla yapılan bir çalışmanın sonuçları nevirapin ile birlikte verilmesinden sonra lopinavir konsantrasyonlarında bir düşme olduğunu göstermiştir. Nevirapinin HIV pozitif erişkinlerdeki etkisinin pediyatrik hastalardakine benzer olması beklenmektedir ve lopinavir konsantrasyonları düşebilir. Bu farmakokinetik etkileşimin klinik anlamı bilinmemektedir.
 
Fazla proteaz inhibitör deneyi olanlar için ya da lopinavire karşı anlamlı duyarlılık kaybına ilişkin fenotipik ya da genotipik kanıtları bulunan hastalarda nevirapin ile birlikte verildiğinde KALETRA dozu günde iki defa 533/133 mg'a yükseltilmelidir.
 
Efavirenz
Efaevirenz ve iki nükleosid revers transkriptaz inhibitörü ile kombine olarak çoğul proteaz inhibitör deneyimi olan hastalarda kullanıldığında KALETRA dozunun günde iki defa 400/100 mg'dan (üç yumuşak kapsül) %33.3 arttırılarak günde iki defa 533/133 mg'a çıkarılması (dört yumuşak kapsül), günde iki defa KALETRA 400/100 mg'a ait eski verilerle karşılaştırıldığında benzer lopinavir plazma konsantrasyonları elde edilmektedir.
 
Fazla proteaz inhibitör deneyi olanlar için ya da lopinavire karşı anlamlı duyarlılık kaybına ilişkin fenotipik ya da genotipik kanıtları bulunan hastalarda efavirenz ile birlikte verildiğinde KALETRA dozu günde iki defa 533/133 mg 'a yükseltilmelidir.
 
Delavirdin
Delavirdinin lopinavirin plazma konsantrasyonlarını arttırma potansiyeli vardır.
  
Proteaz İnhibitörleri (Pİ'ler)
 
Amprenavir
KALETRA amprenavirin CYP3A-aracılıklı metabolizmasını inhibe etmektedir. Sağlıklı deneklerdeki farmakokinetik sonuçlara dayanarak (bkz. tablo) KALETRA 400/100 mg b.i.d. ile birlikte verilen amprenavir 750 mg b.i.d., amprenavir 1200 b.i.d ye ait eski verilerle karşılaştırıldığında benzer bir AUC, daha düşük bir Cmax ve daha yüksek bir Cmin elde edilebilir.
 
İndinavir
KALETRA indinavirin CYP3A-aracılıklı metabolizmasını inhibe etmektedir. Sağlıklı deneklerdeki farmakokinetik sonuçlara dayanarak (bkz. tablo) KALETRA 400/100 mg b.i.d. ile birlikte verilen indinavir 600 mg b.i.d., indinavir 800 b.i.d’ye ait eski verilerle karşılaştırıldığında benzer bir AUC, daha düşük bir Cmax ve daha yüksek bir Cmin elde edilebilir.
 
Nelfinavir
KALETRA nelfinavirin CYP3A-aracılıklı metabolizmasını inhibe etmektedir. Sağlıklı deneklerdeki farmakokinetik sonuçlara dayanarak (bkz. tablo) KALETRA 400/100 mg b.i.d. ile birlikte verilen nelfinavir 750 mg b.i.d., nelfinavir 750 b.i.d’ye ait eski verilerle karşılaştırıldığında benzer ya da daha yüksek bir toplam ilaç (nelfinavir artı aktif metabolit M8) bir AUC, Cmax ve Cmin elde edilebilir.
 
Ritonavir
Antiretroviral naif HIV-pozitif deneklerde ilave bir 100 mg ritonavir b.i.d. ile birlikte verildiğinde, 400/100 mg b.i.d. KALETRA ile karşılaştırıldığında lopinavirin ortalama AUC değeri %33, ortalama Cmin %64 ve ortalama Cmax %20 artmıştır.
 
Sakinavir
KALETRA sakinavirin CYP3A-aracılıklı metabolizmasını inhibe etmektedir. Sağlıklı deneklerdeki farmakokinetik sonuçlara dayanarak (bkz. tablo). KALETRA 400/100 mg b.i.d. ile birlikte verilen sakinavir 800 mg b.i.d., indinavir 1200 b.i.d’ye ait eski verilerle karşılaştırıldığında benzer ya da daha yüksek bir AUC, daha yüksek bir Cmax ve Cmin elde edilebilir.
 
NOT: Efavirenz ve nevirapin CYP3A aktivitesini indükleyerek KALETRA ile kombine olarak kullanıldıklarında diğer proteaz inhibitörlerinin plazma konsantrasyonlarını azaltma potansiyeline sahiptirler.
 
Diğer İlaçlar
İlaç etkileşim çalışmaları KALETRA ile prevastatin arasında klinik olarak anlamlı bir etkileşim olduğunu göstermemiştir. Bilinen metabolik profillere dayanarak KALETRA ile fluvastatin, dapson, trimetoprim/sulfametoksazol, klaritromisin, azitromisin, eritromisin, itrakonazol (200 mg/gün'e eşit ya da daha küçük dozlar) ya da flukonazol arasında klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimleri olması beklenmemektedir.

Potansiyel Olarak Anlamlı Diğer İlaç Etkileşimleri
Antiaritmikler: amiodaron, bepridil, lidokain (sistemik) ve kinidin
Konsantrasyonlar KALETRA ile birlikte verildiğinde artabilir. Birlikte kullanımda dikkat edilemeli ve terapötik konsantrasyon monitörize edilmelidir
Antikoagülanlar: warfarin
Konsantrasyonlar KALETRA ile birlikte verildiğinde etkilenebilir. INR'nin (uluslarası normalize oran) monitörize edilmesi önerilir.
Antikonvülsanlar: fenobarbital, fenitoin, karbamazepin
CYP3A4’ü indükler ve lopinavir konsantrasyonlarını azaltabilir.
Dihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri (örn felodipin, nifedipin, nikardipin)
Konsantrasyonları KALETRA tarafından arttırılabilir.
Kolesterol düşürücü ajanlar: serivastatin, lovastatin ve simvastatin
KALETRA ile birlikte verildiğinde konsantrasyonların önemli ölçüde artması beklenebilir (bkz. UYARILAR/ÖNLEMLER).
Kortikosteroidler: deksametazon
CYP3A4’ü indükler ve lopinavir konsantrasyonlarını azaltabilir.
Erektil disfonksiyon ajanları: sildenafil
KALETRA ile birlikte verildiğinde konsantrasyonların önemli ölçüde artması beklenebilir (bkz. UYARILAR/ÖNLEMLER).
Bitkisel preparatlar: St John's Wort (hypericum perforatum)
Lopinavir konsantrasyonlarını önemli ölçüde azaltabilir.
İmmünosupresanlar: siklosporin ve tacrolimus
KALETRA ile birlikte verildiğinde konsantrasyonları artabilir. Terapötik konsantrasyonun izlenmesi önerilir.

Bilinen İlaç Etkileşimleri
Doz ve Şema Değişiklikleri İlaç Etkileşim Çalışmalarına Dayanmaktadır
İlaç Adı
Konsantrasyon Üzerindeki Etkisi
Klinik Yorum
Atorvastatin
Atorvastatin
Dikkatli izlemeyle beraber atorvastatini mümkün olan en düşük dozda kullanmayı ya da KALETRA ile prevastatin ya da fluvastatin gibi alternatif bir HMG-CoA redüktaz inhibötürü kullanmayı düşünün.
Disülfiram/
Metronidazol
 
KALETRA oral solüsyonu, disulfiramla ya da bu reaksiyonu oluşturan başka ilaçlarla (örn. Metronidazol) birlikte verildiğinde disülfiram-benzeri reaksiyonlara yol açabilen alkol içermektedir.
Efavirenz
Lopinavir
Çoğul proteaz inhibitörü-deneyimli hastalarda efavirenz kullanımı sırasında KALETRA dozunu 533/133 mg'a (dört yumuşak kapsül) yükseltmeyi düşünün.
Kontraendikasyonlar
KALETRA içindekilerden birine karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
 
KALETRA klirens için CYP3A'ya ileri derecede bağlı olan ve yüksek plazma konsantrasyonları ciddi ve/veya yaşamı tehdit eden olaylarla bağlantı olan ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar aşağıda sıralanmıştır.
 
 
KALETRA ile birlikte verilmemesi gereken ilaçlar
İlaç Sınıfı
Sınıfın içinde verilmemesi gereken ilaç
Benzodiazepinler
Midazolam, Triazolam
Ergot türevleri
Ergotamin, Dihidroergotamin
Nöroleptikler
Pikozid
GI motilite ajanları
Sisaprid
Antihistaminler
Astemizol, Terfenadin

 

Kullanım Şekli Ve Dozu
Erişkinler
KALETRA’nın önerilen dozajı, günde iki defa yemekle birlikte alınan 400/100 mg (üç yumuşak kapsül veya 5.0 ml) dozudur.
 
Pediyatrik Hastalar
KALETRA oral solüsyonun önerilen dozajı, günde iki defa yemekle birlikte alınan 300/75 mg/m2 doz olup maksimum doz günde iki defa 400/100 mg (5.0 ml) dozudur. Mümkünse bu doz, kalibreli bir oral dozaj şırıngası kullanılarak verilmelidir.

Pediyatrik Dozaj Çizelgesi
Vücut Yüzey Alanı (m2)*
Günde İki Defalık Doz
(300/75 mg/m2)
0.25
0.9 ml (75/18.75 mg)
0.50
1.9 ml (150/37.5 mg)
0.75
2.8 ml (225/56.25 mg)
1.00
3.8 ml (300/74 mg)
1.25
4.7 ml (375/93.75 mg)
1.33
5 ml (400/100 mg)
*BSA (m2)= (Boy (cm) X Ağırlık (kg) / 3600)

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

KALETRA 200 MG/50 MG 120 FILM TABLET

Ruhsat Sahibi
Abbott laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekinciler Caddesi Hedef Plaza Kat 6
81640 Kavacık – Beykoz 34810 İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

24/07/2001-110/49

Saklama Koşulları
KALETRA Yumuşak Kapsül 2°C -8 °C arasında buzdolabında saklanmalıdır. Satın alındıktan sonra 42 gün içerisinde kullanılmak şartıyla 25 °C’nin altında saklanırsa, buzdolabında saklanması gerekli değildir.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
KALETRA (lopinavir/ritonavir) Yumuşak Kapsül bir kutuda 180 kapsül/2 şişe şeklinde ambalajlanarak kullanıma sunulmuştur.
Uyarılar/Önlemler
Diabetes Mellitus/Hiperglisemi
Proteaz inhibitörü tedavisi alan HIV enfekte hastalarda yeni başlayan diabetes mellitus, önceden mevcut diabetes mellitusun alevlenmesi ve hiperglisemi bildirilmiştir. Bazı hastalarda bu olayların tedavisi için insülin ya da oral hipoglisemik ajanlara başlanması ya da dozların ayarlanması gerekmiştir. Bazı olgularda diyabetik ketoasidoz gelişmiştir. Proteaz inhibitörü tedavisi kesilen bu hastaların bazılarında hiperglisemi devam etmiştir. Bu olaylar klinik uygulamalar sırasında gönüllü olarak rapor edildiklerinden dolayı sıklıkları tahmin edilememektedir ve proteaz inhibitörü tedavisiyle bu olaylar arasında nedensel bir ilişki olup olmadığı bilinmemektedir.
 
Genel
KALETRA esasen karaciğer tarafından metabolize edilir. Bu nedenle, ilaç hepatik fonksiyonu azalmış hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır.
 
Direnç/Çapraz-Direnç
Proteaz inhibitörleri arasında değişik derecelerde çapraz-direnç gözlenmiştir. KALETRA'nın daha sonra uygulanmış proteaz inhibitörlerinin etkinliği üzerindeki etkisi araştırılmaktadır.
 
Hemofili
Proteaz inhibitörleri ile tedavi edilen hemofili tip A ve B hastalarında spontan cilt hematomları ve hemartroz dahil kanama artışına ilişkin raporlar vardır. Bazı hastalarda ilave faktör VIII verilmiştir. Bildirilen olguların yarısından fazlasında proteaz inihibitörleriyle tedavi sürdürülmüş ya da yeniden başlanmıştır. Proteaz inhibitörü tedavisi ile bu olayların arasında nedensel bir ilişki ya da bir etki mekanizması olup olmadığı bilinmemektedir.
 
Yağların Yeniden Dağılımı
Antiretroviral terapi alan hastalarda santral obesite, dorsoservikal yağ artışı (bufalo hörgücü) periferik erime, meme büyümesi ve "kuşingoid görünüm" gözlenmiştir. Bu olayların mekanizması ve uzun dönemli sonuçları halen bilinmemektedir. Nedensel bir ilişki kurulmamıştır.
 
Lipid Yükselmeleri
KALETRA ile tedavi, total kolesterol ve trigliserid konsantrasyonlarında artışlarla sonuçlanmıştır. KALETRA tedavisine başlanmasından önce ve tedavi sırasında periyodik aralıklarla trigliserid ve kolesterol testleri yapılmalıdır. Lipid bozuklukları klinik olarak uygun olduğu şekilde tedavi edilmelidir. KALETRA ile HMG CoA redüktaz inhibitörleri arasındaki potansiyel ilaç etkileşimleriyle ilgili ilave bilgi için diğer Potansiyel Olarak Anlamlı İlaç Etkileşimleri tablosuna bakınız.
 
Pankreatit
KALETRA alan hastalarda pankreatit olguları bildirilmiştir ancak nedensel bir ilişki kurulamamıştır. Bir çalışmada KALETRA ya da nelfinavir alan benzer sayıda hastada normalin üst sınırından iki kat daha yüksek olan asemptomatik amilaz artışları gözlenmiştir.
 
Hastalara plazmadaki HIV RNA'sındaki kalıcı düşüşlerin AIDS progresyonu ve ölüm riskinde azalmayla bağlantılı olduğu söylenmelidir. Hastalar KALETRA kullanırken bir doktorun kontrolü altında olmalıdır. Hastalara KALETRA ve diğer birlikte kullanılan antiretroviral ilaçları her gün reçetede yazıldığı şekilde almaları söylenmelidir. KALETRA daima diğer antiretroviral ilaçlarla kombine olarak kullanılmalıdır. Hastalar doktorlarına danışmadan dozu değiştirmemeli veya tedaviyi kesmemelidirler. Eğer KALETRA'nın bir dozunun alınması unutulursa hasta bu dozu olabildiğince çabuk almalı ve sonra normal şemaya dönmelidir. Ancak eğer bir doz atlanırsa hasta ikinci dozu iki katına çıkarmamalıdır.
 
Hastalar KALETRA'nın HIV enfeksiyonunu şifaya kavuşturmadığını ve fırsatçı enfeksiyonların devam edebileceğini ve HIV hastalığı ile bağlantılı başka komplikasyonların ortaya çıkabileceğini bilmelidirler. KALETRA'nın uzun dönemli etkileri şu an için bilinmemektedir.KALETRA ile tedavinin HIV'i cinsel temasla başkalarına bulaştırma riskini azalttığını gösteren veriler bulunmadığı hastalara söylenmelidir.
 
KALETRA bazı ilaçlarla etkileşebilir; bu nedenle hastalar özellikle bitkisel bir preparat olan St. John's Wort ve başka reçeteli ve reçetesiz ya da bitkisel ürünler kullandıklarını doktorlarına bildirmelidirler.
 
Didanosin alan hastalar bu ilacı KALETRA'dan bir saat önce ya da iki saat sonra almalıdır.
 
Sildenafil alan hastalara hipotansiyon, görme değişiklikleri ve ereksiyonda uzama gibi sildenafil ile bağlantılı advers olayların riskinin arttığı ve semptomları derhal doktorlarına bildirmeleri söylenmelidir.
 
Estrojen bazlı hormonal kontraseptifler kullanan hastalara, KALETRA tedavisi sırasında ilave ya da alternatif kontraseptif önlemlerin kullanılması gerektiği söylenmelidir.
 
Emilimi arttırmak için KALETRA yemekle birlikte alınmalıdır.
 
Proteaz inhibitörleri dahil antiretroviral tedavi alanlarda vücut yağının yeniden dağılımı veya birikimi ve bunun nedenlerini ya da sağlık üzerindeki uzun dönemli etkilerinin bilinmediği konusunda hastalara bilgi verilmelidir.
 
Geriyatrik Kullanım
KALETRA ile yapılan klinik çalışmalarda genç hastalara göre farklı yanıtı belirlemeye yetecek sayıda 65 yaş ve üzerindeki hasta dahil edilmemiştir. Bunun dışında rapor edilen klinik deneyimlerde yaşlı ve genç hastaların yanıtları arasında bir fark saptanmamıştır.Genel olarak, KALETRA'nın yaşlı hastalara verilmesinde ve izlenmesinde azalmış hepatik, renal veya kardiyak fonksiyonlar ve eşlik eden hastalıklar ve başka ilaç tedavileri göz önüne alınmalıdır.
 
Pediyatrik Kullanım
Altı aylıktan küçük pediyatrik hastalarda KALETRA'nın güvenilirlik ve farmakokinetik profili bilinmemektedir. HIV ile enfekte olan altı aylık ile 12 yaş arasındaki hastalarda yapılan bir klinik çalışmada görülen advers olayların profili erişkin hastalar ile benzerlik göstermektedir. KALETRA'nın pediyatrik hastalardaki antiviral aktivitesinin klinik çalışmalarda değerlendirilmesi sürmektedir.
 
Gebelikte Kullanımı:
Gebe kadınlarda yapılan yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar olmadığından, KALETRA gebelikte yalnızca potansiyel yararlarının potansiyel risklere kesinlikle ağır basması durumunda kullanılmalıdır.
 
Emziren Anneler:
Lopinavirin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmediğinden, gerek potansiyel HIV bulaşması ve gerekse emzirilen bebeklerde ciddi advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, KALETRA kullanan anneler bebeklerini emzirmemelidir.
Üretim Yeri

Abbott Laboratories ABD lisansı ile

RP Scherer,2725 Scherer Drive

St. Petersburg, Florida, ABD

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Kaletra'nın güvenilirliği lopinavir/ritonavir ile doze edilen toplam 2628 antiretroviral naif veya deneyimli erişkin ve pediyatrik hastada yapılan klinik çalışmalarda araştırılmıştır.
 
KALETRA Faz I/II ve Faz III klinik çalışmalarda bir kombinasyon terapisi olarak 612 hastada değerlendirilmiştir. Bunlardan 442 hasta günde iki defa 400/100 mg dozu almıştır. Bu çalışmalarda 24 haftalık bir dönemde advers olaylara bağlı olarak tedaviyi bırakma oranları %2.4 (naif hastalar) ve %7.7'dir (deneyimli hastalar). Kaletra ile bağlantılı olarak en sık görülen advers olay diyare olup hastaların ortalama %14'ünde görülmüştür ve genellikle hafif ya da orta şiddettedir. Advers olaylara bağlı olarak randomize tedavinin kesilme oranları KALETRA ile tedavi edilenlerde %2.8 ve nelfinavir ile tedavi edilenlerde %3.1'dir.
 
Bütün klinik çalışmalarda (Faz II/III) önerilen günde iki defa 400/100 mg dozunda Kaletra alan 442 hastadan %2 veya daha fazlasında 24 haftaya kadar veya 72 haftaya kadar ortaya çıktığı bildirilen ve en azından Kaletra ile olası veya bilinmeyen bağlantısı olan ve en azından orta ya da yüksek şiddetteki advers olaylar aşağıdadır.
 
Olaylar toplam olarak sunulmuştur (naif/deneyimli):
 
Bir Bütün Olarak Vücut: Abdominal ağrı %2.3 (%2.7/%0.0), asteni %3.8 (%4.0/%3.1), başağrısı %2.7 (%3.2/%0.0), ağrı;
 
Sindirim Sistemi: Anormal dışkı, diyare %14.3 (%14.6/%12.3), dispepsi, flatülans;
 
Gastrointestinal Bozukluk: Bulantı %5.9 (%6.4/%3.1), kusma %2.0 (%1.9/%3.1);
 
Metabolik ve Nütrisyonel Bozukluklar: Lipodistrofi;
 
Kas İskelet Sistemi: Miyalji;
 
Sinir Sistemi: İnsomni;
 
Deri ve İlgili Yapılar: Döküntü.
 
Bütün faz II/III klinik çalışmalarda KALETRA alan erişkin hastaların %2'sinden azında tedavi sırasında ortaya çıkan ve en azından KALETRA ile olası veya bilinmeyen bağlantısı olan ve en azından orta ya da yüksek şiddetteki advers olaylar aşağıda vücut sistemlerine göre sıralanmıştır.
 
Bir Bütün olarak Vücut: Sırt ağrısı, göğüs ağrısı, substernal göğüs ağrısı, ürperme, kist, ilaç etkileşimi, artan ilaç düzeyi, yüzde ödem, ateş, grip sendromu, kırıklık ve viral enfeksiyon.
 
Kardiyovasküler Sistem: Derin tromboflebit, hipertansiyon, palpitasyon, tromboflebit ve vaskülit.
 
Sindirim Sistemi: Anoreksi, kolesistit, konstipasyon, ağız kuruluğu, dispepsi, disfaji, enterokolit, eruktasyon, özofajit, fekal inkontinans, gastrit, gastroenterit, hemorajik kolit, iştah artışı, pankreatit, siyaloadenit, stomatit ve ülseratif stomatit.
 
Endokrin Sistem: Cushing sendromu ve hipotiroidi.
 
Hemik ve Lenfatik Sistem: Anemi, lökopeni ve lenfadenopati.
 
Metabolik ve Nütrisyonel Bozukluklar: Avitaminoz, dehidratasyon, ödem, glukoz toleransında azalma, laktik asidoz, obezite, periferik ödem ve kilo kaybı.
 
Kas İskelet Sistemi: Artralji ve artroz.
 
Sinir Sistemi: Anormal rüyalar, ajitasyon, amnezi, anksiyete, ataksi, konfüzyon, depresyon, baş dönmesi, diskinezi, emosyonel labilite, ensefalopati, hipertoni, libido azalması, sinirlilik, nöropati, parestezi, periferik nörit, somnolans, anormal düşünceler ve tremor.
 
Solunum Sistemi: Bronşit, dispne, akciğer ödemi ve sinüzit.
 
Deri ve İlgili Yapılar: Akne, alopesi, cilt kuruluğu, eksfoliyatif dermatit, furonküloz, makülopapüler döküntü, tırnak bozukluğu, pruritus, deride selim tümörler, deride renk değişimi ve terleme.
 
Özel Duyular: Anormal görme, göz bozukluğu, otitis media, tat bozukluğu ve tinnitus.
 
Ürogenital Sistem: Anormal ejakülasyon, jinekomasti, erkekte hipogonadizm, böbrek taşı ve idrar anormalliği.
 
Döküntü (%2), KALETRA içeren (300/75 mg/m2) kombinasyon tedavisi ile 24 haftaya kadar tedavi edilen pediyatrik hastaların %2 veya daha fazlasında orta veya yüksek şiddette görülen tek ilaca bağlı klinik advers olaydır. Bu çalışma ilacı ile en azından olası, mümkün veya bilinmeyen bağlantısı bulunan olayları içermektedir.
 
Laboratuar Anormallikleri
Günde iki defa 400/100 mg dozunda Kaletra alan erişkin hastalarda 24 aylık tedavide %2 oranında görülen belirgin (Grad 3-4) laboratuar anormallikleri: Glukoz artışı (%2.4), artmış SGOT/AST (%2.1), artmış SGPT/ALT (%2.1), artmış GGT (%9.2), artmış total kolesterol (%8.6) ve artmış triglseridlerdir (%7.9).
 
Artmış CPK, miyalji, miyozit ve nadiren rabdomiyoliz PI'ler özellikle NRTI'lerle kombine edildiklerinde bildirildilmiştir.
 
300/75 mg/m2 dozunda Kaletra alan pediyatrik hastalarda 24 aylık tedavide %2 oranında görülen belirgin (Grad 3-4) laboratuar anormallikleri: Bilirubin artışı (%3.0), artmış SGPT/ALT (%2.0), artmış total kolesterol (%2.0) ve artmış amilaz (%4.0). Ayrıca düşük sodyum (%3.0), trombosit sayısı (%4.0) ve nötrofil (%5.0) düzeyleri bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.