Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Münir Şahin İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka KARBEROL
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N03AF01
ATC Açıklaması Karbamazepin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5 TL (1 Mart 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5 TL (8 Nisan 2011)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozda alındığında titreme, eksitasyon, konvülsiyonlar, hiporefleksi, kan basıncında değişiklikler, şuur bulanıklığı ve koma, ayrıca EEG ve EKG değişiklikleri görülebilir.

TEDAVİ : Gastrik muhtevanın aspirasyonu yapılmalı, hava yolu açık tutulmalı, hayati fonksiyonların izlenmesi ve korunmasına yönelik önlemler alınmalı, gerekirse diazepam uygulanmalıdır

Endikasyonlar
 • Epilepsi : Karberol tablet, diğer antikonvülsan ilaçların etki etmediği aşağıdaki durumlarda kullanılır.
 • Kompleks semptomatoloji ile seyreden parsiyel nöbetler, (psikomotor, temporal lob)
 • Genel tonik-klonik nöbetler (grand mal)
 • Yukarıdakileri de içeren genel karma nöbetler ve diğer genel parsiyel nöbetler.
 • Trigeminal nevralji : Karberol tablet, Trigeminal nevraljideki ağrıyı ortadan kaldırır. Glossofarinal nevraljide de etkili sonuçlar elde edilmiştir.
 • Ayrıca alkol abstinens belirtilerinin tedavisinde ve diyabetes insipidus’ta kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Karbamazepin, antikonvülsan etki gösterir.

Karbamazepin, psikomotor ve grand mal nöbetlerinde güçlü bir antiepileptiktir. Nöbet önleyici etkisinden başka - trisiklik antidepresanlar gibi - epileptiklerde psikotropik etkisi de vardır. Trigeminal nevraljilerde ise etkisini trigeminal sinir çekirdeklerindeki ağrı impulslarının sinaptik transaminasyonunu bloke ederek gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

Karbamazepin’in gastro-intestinal kanaldan tamamına yakını emilir. Tek dozda alındıktan sonra 4-24 saat içinde plazmada doruk seviyeye erişir. Plazma proteinlerine %76 oranında bağlanır. İlk baştaki yarılanma ömrü 25-65 saat arasındadır. Tekrarlayan dozlarda 12-17 saate iner. Karbamazepin karaciğerde metabolize olur. En önemli metaboliti 10,11 epoksittir. Tek oral doz alımından sonra %2-3’ü değişmeden idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

1 tablet; Karbamazepin 200 mg içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Karaciğer mikrosomal enzimlerini indüke edebilir. Diğer epileptik ilaçlarla birlikte kullanıldığında bu konuya dikkat etmek gerekir. Makrolid antibiyotikler, izoniazid, bazı kalsiyum antagonistleri (verapamil, diltiazem gibi) dekstropropoksifen, viloksazin ve simetidin ile birlikte kullanıldığında Karbamazepin’in plazma düzeyi artabilir. Bu durumda doz ayarlanmalı ve kan düzeyi izlenmelidir. Karbamazepin ile birlikte oral antioagülan ve oral kontraseptif kullanıldığında bu ilaçların dozu tekrar ayarlanmalıdır. Alkolle birlikte alınmamalıdır.

Lityum ile birlikte kullanılması nörotoksisite oluşturabilir.

Kontraendikasyonlar

Karberol tablet, ilaca aşırı duyarlılığı olan hastalarda, MAO inhibitörü ilaçlarla tedavi olan veya en az 14 gün önce bu ilacı kullanmış olanlarda, süt verenlerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Epilepside; Antiepileptik ilaçlar mümkün olduğunca tek başına kullanılmalıdır. Doz, azdan başlayarak giderek arttırılmalı ve hastaya göre ayarlanmalıdır. Tedaviye başlanacağı zaman, hastanın önceden kullanmakta olduğu bir başka antiepileptik ilaç varsa, bu ilacın dozu yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir. Yetişkinlerde; başlangıç dozu günde 1 veya 2 kez 200 mg’dır. Hastanın durumuna göre bu doz yavaş yavaş arttırılarak günde 2-3 kez 400 mg’a çıkarılmalıdır. Günde 6 tabletten (1200 mg) fazla alınmamalıdır.
Çocuklarda:
1 yaşın altında                   : Günde 100-200 mg
1-5 yaş                            : Günde 200-400 mg
5-10 yaş                          : Günde 400-600 mg
10-15 yaş                        : Günde 600-1000 mg
Bu miktarlar günde 2-3 eşit dozlarda bölünerek verilmelidir.
Trigeminal nevralji :
Başlangıçta günde 2 kez 100 mg (1/2 tablet) alınır. Ağrı ortadan kalkıncaya kadar doz (günde 200mg 1 tablet) arttırılabilir. Günde 1200 mg aşılmamalıdır. Yeterli etki sağlandığında doz yavaş yavaş azaltılmalıdır.
Alkol abstinens belirtileri :
Hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır. Günde 600-800 mg’ lık dozlar genellikle yeterli olur. Belirtilerin şiddetli olduğu durumlarda Karbamazepinin yanında klometizol, klordiazepoksit gibi sedatif - hipnotik ilaçlar da verilmelidir. Akut dönem geçtikten sonra tekrar Karbamazepin ile tek başına tedaviye devam edilir.
Diabetes insipidus (şekersiz diabet) :
Yetişkinlerde ortalama doz günde 2-3 kez 200 mg’ dır.
Diabetik nöropati :
Günde 2-4 kez 200 mg’ dır.
Tabletler yemek esnasında veya yemeklerden sonra bir miktar su ile alınmalıdır.
Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altında ve rutubetsiz yerde muhafaza ediniz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Karberol 200 mg. Tablet: 24 ve 160 tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
 • Tedaviye başlamadan önce ve tedavi süresince kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Kan sayımı ilk ayda haftada bir, daha sonra ayda bir tekrar edilmelidir. Karaciğer fonksiyon testleri ise belli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Bu testler sonucunda allerjik deri reaksiyonları veya karaciğer fonksiyon testlerinde bir bozulma, lökosit ve trombositlerde bir azalma gözlendiğinde ilaç derhal kesilmelidir. Ancak düzensiz seyreden fakat ilerlemeyen asemptomatik lökopeni durumunda ilacın kesilmesi gerekmez. Bununla birlikte lökopenide ilerleme, ateş ve boğaz ağrısı gibi durumlar görülürse tedavi durdurulmalıdır.
 • Karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda, ağır kardiyovasküler hastalığı olanlarda ve yaşlı kişilerde uygulanacak doza dikkat edilmeli ve bu organların fonksiyonları düzenli olarak takip edilmelidir.
 • İlacın kesilmesi ve başka bir antiepileptik ilaca geçilmesi durumunda diazepam uygulanmalıdır.
 • Glokomlu hastalarda dikkatle tedavi gerekir. 
 •  Araç kullananlarda refleksleri ağırlaştırabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
 • İki yıl süreyle karbamazepin uygulanan sıçanlarda karaciğer tümörü insidansında bir artma gözlenmişse de insanlarda bunu kanıtlayan bir bulgu mevcut değildir.  
GEBELİK VE EMZİRMEDE KULLANIM (KATEGORİ D):
Karbamazepin gebelerde kullanılmamalıdır. Kullanılması gerektiği durumlarda ancak doktor gözetiminde, fetüse fayda ve zararı değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.
 • Emzirmede ilacın anne sütüne geçebileceği göz önüne alınarak dikkatle kullanılmalıdır.
ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ:
Oluşabilecek sedasyon halinden dolayı motorlu araç vb. Kullananlarla, yüksek yerlerde çalışanlar uyarılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Karbamazepin, genellikle iyi talere edilmesine rağmen, tedavinin başlangıcında, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, iştahsızlık, diyare veya kabızlık, uyku hali, ağız kuruluğu, ataksi, diplopi, hiponatremi, konfüzyon görülebilir. Bu yan etkiler 1-2 hafta içinde kendiliğinden düzelir.
Ayrıca nadir olarak, allerjik deri reaksiyonları, Stevens-Johnson sendromu, lokal eksfolyatif dermatit, toksik epidermal nekroliz, saç dökülmesi, lökopeni, trombositopeni, aplastik anemi, agranülositoz, kardiyak impuls, kalpte iletim bozuklukları, hepatit, proteinüri ve lenf nodülü şişliği bildirilmiştir.

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”