Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka KARDOZIN
Etken Madde Kodu SGKEYD-DOKSAZOSIN MEZILAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C02CA04
ATC Açıklaması Doksazosin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04219
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 15,1 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,49 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,62 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E254A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Doksazosin’in farmakokinetiğinde bir değişiklik gözlenmediğinden, bu hastalarla ilgili olarak herhangi bir önlem gerekmez.
Karaciğer Yetmezliği
Tamamen karaciğerde metabolize olan her ilaç gibi Doksazosin de karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Aşımı
Aşırı dozaj hipotansiyona neden olduğu takdirde, hasta başı aşağıya gelecek şekilde sırtüstü yatırılmalı, gereğinde gerekli destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Doksazosin, yüksek oranda kan proteinlerine bağlandığından, dializ yarar sağlamaz.
Endikasyonlar
Hipertansiyon
 
KARDOZİN hipertansiyon tedavisinde endikedir. Çoğu vakada tek başına kullanılabilir.
Tek bir antihipertansif ile kontrol altına alınamayan vakalarda tiazid grubundan diüretikler, beta blokerler, kalsiyum antagonistleri, angiotensin-dönüştürücü enzim inhibitörleri gibi diğer antihipertansifler ile kombine olarak da kullanılabilir.
 
Benign Prostat Hiperplazisi
 
KARDOZİN, üriner obstrüksiyon ve BPH ile ilgili semptomların tedavisinde endikedir. KARDOZİN, ile tedavi gören BPH’li normotansif hastaların kan basıncında klinik açıdan önemli bir düşüş görülmemiştir. Öte yandan hem hipertansiyonlu hem BPH’li hastalarda KARDOZİN her iki durumu da tedavi etmiştir. Bu nedenle KARDOZİN hem normotansif hem de hipertansif BPH hastalarında kullanılabilir.
Farmakodinamik Özellikler
Müstahzarın etkin maddesi olan Doksazosin, bir selektif alfa-1 blokeridir.
 
Doksazosin, alfa-1 adrenoseptörleri postsinaptik bölgede selektif ve kompetetif olarak bloke ederek vazodilatatör tesir gösterir. Antihipertansif etkisi ise maddenin sistemik vasküler rezistansta sağladığı azalmadan kaynaklanmaktadır. Bu etkinin vasküler sistemde yerleşmiş alfa-1 adrenoseptörlerin selektif blokajı sonucunda meydana geldiği sanılmaktadır. İlacın alınmasını takiben kan basıncında tedrici bir düşme meydana gelir. Maksimum etki 2-6 saat içinde görülür. Günde 1 defa uygulanması ile 24 saat süren bir kontrol sağlanır.
 
Doksazosin prostattaki alfa-1 adrenoseptörlerin % 70’inden fazlasını oluşturan A1 alt tipini de etkin bir şekilde bloke eder. Böylece üriner obstrüksiyon ve benign prostat hiperplazisi (BPH) semptomlarında düzelme sağlar.
Farmakokinetik Özellikler
Doksazosin, oral olarak alındığında iyi absorbe olur ve yaklaşık 2 saat içinde doruk plazma düzeylerine ulaşır. Plazma eliminasyonu bifaziktir. Terminal eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 22 saattir ki bu yarı ömür nedeni ile günde 1 defa verilmesi yeterli olmaktadır.
 
Doksazosin karaciğerde büyük ölçüde metabolize olur. İlacın, yalnız % 5’i değişmemiş olarak itrah edilir.
Farmasötik Şekli
Tablet
Formülü
Her tablet; 2 mg Doksazosin´e eşdeğer Doksazosin mesilat ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri
Doksazosin plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır (% 98). İn-vitro veriler Doksazosin’in Digoksin, Fenitoin, Varfarin veya İndometazin’in proteinlere bağlanmasını etkilemediğini göstermektedir. Doksazosin ile tiazid grubu diüretikler, Furosemid, beta-blokerler, non-steroid antienflamatuarlar, antibiotikler, oral hipoglisemikler, ürikozürikler ve antikoagülanlar arasında hiçbir etkileşim görülmemiştir.
 
Fosfodiesteraz 5- inhibitörleri (sildenafil, tadalafil, vardenafil) ve KARDOZİN’ in birlikte kullanılması bazı hastalarda semptomatik hipotansiyona neden olmaktadır. (bkz. Uyarılar/Önlemler)
Kontraendikasyonlar
Kinazolin yapısında maddelere aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doksazosin sabah veya akşam alınabilir.
 
Hipertansiyon
 
Tedaviye günde 1 defa 1 mg KARDOZİN verilerek başlanmalı ve gereğinde 1-2 haftalık bir tedaviden sonra bu doz günde 1 defa 2 mg’a arttırılmalıdır. Tedaviden yeterli cevap sağlanana kadar günlük doz 1-2 haftalık aralarla giderek 4, 8 ve maksimum 16 mg’a kadar arttırılabilir. 16 mg’lık maksimum günlük doz aşılmamalıdır.
 
Mutad günlük doz, tek doz halinde 2-4 mg’dır.
 
BPH (Benign Prostat Hiperplazisi)
 
Tedaviye günde 1 defa 1 mg KARDOZİN verilerek başlanır. Hastanın cevabına göre bu doz 1-2 haftalık bir süre sonra günde 1 defa 2 mg’a arttırılabilir. Gereğinde günlük doz yeterli cevap sağlanana kadar 1-2 haftalık aralarla giderek günde 4 mg ve maksimum 8 mg’a kadar arttırılabilir. 8 mg’lık maksimum günlük doz aşılmamalıdır.
 
Mutad günlük doz, tek doz halinde günde 2-4 mg’dır.
 
Böbrek Yetmezliğinde Kullanım: Böbrek yetmezliğinde Doksazosin’in farmakokinetiği değişmediğinden ve Doksazosin’in böbrek yetmezliğini kötüleştirdiğine ait bir bulgu olmadığından, böyle hallerde mutad dozlar kullanılabilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
KARDOZİN 4 mg 20 Tablet
Saklama Koşulları
25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Her tablette 2 mg Doksazosin’e eşdeğer Doksazosin mesilat ihtiva eden 20 tabletlik blister ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
Karaciğer fonksiyon bozukluğu: Tamamen karaciğerde metabolize olan her ilaç gibi Doksazosin de karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım: Doksazosin’in farmakokinetiğinde bir değişiklik gözlenmediğinden, bu hastalarla ilgili olarak herhangi bir önlem gerekmez.
 
Çocuklarda kullanım: Çocuklarda kullanımı hakkında yeterli deneyim yoktur.
 
Araç ve makina kullanmaya etkisi: Özellikle tedavinin başlangıcında makina veya motorlu araç kullanımını olumsuz etkileyebilir.
 
Hamilelik: Hamile kadınlar üzerinde yeterli çalışmalar tamamlanmadığından, ilacın yarar/zarar oranı göz önüne alınarak doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
 
Laktasyon: Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç süte geçtiğinden, bu husus göz önüne alınarak emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
 
Fosfodiesteraz 5-inhibitörleri (sildenafil, tadalafil, vardenafil) ve KARDOZİN’ in birlikte kullanılması bazı hastalarda semptomatik hipotansiyona neden olmaktadır.
 
Postural hipotansiyon gelişme riskini azaltmak için, hasta fosfodiesteraz 5- inhibitörlerinin kullanımına başlamadan önce alfa-blokörlerle tedavisine devam etmelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Hipertansiyon
 
Hipertansiyonlu hastalarda Doksazosin kullanımı ile en sık görülen yan etkiler postürel tipte (nadiren senkop ile birlikte) veya non-spesifik reaksiyonlardır. Bunların başlıcaları baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ödem, asteni, uyku hali, bulantı ve rinittir.
 
Sürekli kullanımda, nadiren renin aktivitesinde artma ve taşikardi görülmüştür.
 
Ender vakada karın ağrısı, diyare ve kusma, ajitasyon ve tremor bildirilmiştir.
 
Son derece ender olarak inkontinans bildirilmiş olup bu etki Doksazosin’in farmakolojik etkisi ile bağlantılı olabilir. Doksazosin de dahil, alfa-1 antagonistlerinin kullanımına bağlı olarak izole priapizm ve impotens vakaları rapor edilmiştir. Ayrıca izole vakalar halinde deri döküntüsü, kaşıntı, purpura, sarılık, karaciğer transaminazlarında artış gibi allerjik reaksiyonlar ve epistaksis bildirilmiştir.
 
Her ne kadar taşikardi, palpitasyon, göğüs ağrısı, angina pektoris, miyokard enfarktüsü, serebrovasküler olaylar, kardiak aritmi ve bulanık görme gibi advers etkilerle karşılaşılmışsa da, bu reaksiyonların, Doksazosin verilmeyen hastalarda görülebilecek semptomlardan ayırdedilebilmesi mümkün değildir.
 
BPH
 
Doksazosin, BPH tedavisinde kullanıldığında da yukarıda belirtilen yan etki profili ile karşılaşılmıştır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.