Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actavis Ilaçları A.Ş.
Marka KEFSID
Etken Madde Kodu SGKFNR - SEFAKLOR
Ambalaj Miktarı 16
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01DC04
ATC Açıklaması Sefaklor
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A04246
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 0 TL (5 Ocak 2010)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Aşırı dozda sefaklor uygulanması durumlarında görülebilecek belirtiler; bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık ve ishaldir. Epigastrik rahatsızlık ve ishalin şiddeti alınan doza bağlıdır. Önerilen mutad dozun beş katı dozda alınmadıkça mide yı­kanması gerekmeyebilir. Aşırı doz durumlarının tedavisi için hastanın hayati fonk­siyonları yakından gözlenmeli ve gerekirse uygun önlemler alınmalıdır. Aktif kar­bon uygulanması ilacın gastrointestinal sistemden emilimini azaltabilir. Bu nedenle midenin boşaltılmasını takiben aktif kömür uygulanması daha yararlı olabilir. Forse diürez, peritoneal diyaliz ve hemodiyalizin sefaklor intoksikasyonlarındaki etkinliği gösterilmemiştir.
Endikasyonlar
Kefsid aşağıda belirtilen mikroorganizmaların duyarlı suşları ile gelişmiş enfeksi­yonların tedavisinde endikedir.
Otitis media: S. pneumoniae, H. İnfluenzae, stafilokoklar ve S. pyogenes'e (A grubu beta-hemolitik streptokoklar) bağlı.
Pnömoni dahil alt solunum yolu enfeksiyonları: S. pneumoniae, H. influenzae ve S. pyogenes'e (A grubu beta-hemolitik streptokoklar) bağlı.
Farenjit ve tonsillit dahil üst solunum yolu enfeksiyonları: S. pyogenes'e (A gru­bu beta-hemolitik streptokoklar) bağlı.
Streptokoksik enfeksiyonların tedavisinde ve romatizmal ateş profilaksisinde peni­silin ilk seçilecek ilaçtır. Sefaklor nazofarenksten streptokokların eradikasyonunda etkilidir, ancak romatizmal ateş ve bakteriyel endokarditin profilaksisindeki etkinliği ile ilgili yeterli veriler henüz mevcut değildir.
Piyelonefrit ve sistit dahil idrar yolu enfeksiyonlan: E. coli, P. mirabilis, Klebsiella türleri ve koagülaz negatif stafilokoklara bağlı.
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Staphylococcus aureus ve S. pyogenes'e (A grubu beta-hemolitik streptokoklar) bağlı.
Farmakodinamik Özellikler
Sefaklor; oral uygulamaya mahsus, ikinci kuşak semi-sentetik sefatosporin türevi bir antibiyotiktir.
 
Mikrobiyolojisi
İn vitro test sonuçlarına göre sefalosporinlerin bakterisidal etkisi mikroorganizmaların hücre duvarı sentezinin inhibisyonu yoluyla olmaktadır. Sefaklor aşağıda be­lirtilen mikroorganizmaların birçok suşuna karşı etkilidir.
Koagülaz pozitif veya negatif ve penisilinaz üreten stafilokoklar, Streptococcus pyogenes (A grubu beta-hemolitik streptokoklar), Streptococcus pneumoniae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Beta-laktamaz üreten ampisiline dirençli suşlar dahil Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella türleri, Citrobacter diversus, Neisseria gonorrhoeae, Propionibacterium acnes, Bacteroides fragilis hariç Bacteroides
türleri, peptokoklar ve peptostreptokoklar.
Pseudomonas türleri, Acinetobacter calcoaceticus, enterokokların birçok suşu, Enterobacter türleri, indol-pozitif Proteus türleri ve Serratia türleri sefaklora direnç­lidir. İn vitro testlerde stafılokoklara karşı sefaklor ve metisilin tipi ilaçlar arasında çapraz direnç mevcuttur.
Farmakokinetik Özellikler
Aç karnına oral yoldan uygulanan sefaklor gastrointestinal sistemden hızla ve he­men tamamen emilir. Sefaklorun yemekle birlikte veya aç karnına uygulanması emilen toplam ilaç miktarını değiştirmez ancak serum zirve konsantrasyonuna ulaşmak için geçen süre uzayabilir ve serum seviyeleri aç karnına uygulamaya gö­re daha düşük kalabilir. Oral uygulamadan sonra serum zirve konsantrasyonlarına 30 ila 60 dakika içinde ulaşılır. 250 mg, 500 mg ve 1 g sefaklorun aç karnına oral yoldan uygulanmasından sonra elde edilen serum konsantrasyonları sırasıyla; 7mcg/mL, 13 mcg/mL ve 23 mcg/mL'dir. Serum eliminasyon yarı ömrü 0.6 ila 0.9 saattir. Sefaklor'un yaklaşık % 60 ila % 85'i 8 saat içinde değişmemiş ilaç şeklinde idrarla itrah edilir. Böbrek fonksiyonları yavaşlamış hastalarda sefaklor'un eliminas­yon yarı ömrü hafif derecede uzar.
Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

Kefsid 250 mg Kapsül; 250 mg sefaklor'a eşdeğer sefaklor monohidrat içerir.

Kapsül boyası olarak; siyah demir oksit, titanyum dioksit, eritrosin ve indigo karmin içerir.

İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar

Kefsid sefalosporin türevi antibiyotiklere ve içerdiği etken maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Kefsid kapsül ağız yolundan bir miktar su ile uygulanmalıdır.
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde erişkinler için mutad doz: 8 saat arayla 250 mg'dır. Şiddetli enfeksiyonlarda (örneğin pnömoni) doz iki katına yükseltile­bilir.
Çocuklarda önerilen mutad doz; 3 eşit doza bölünmek üzere 20 mg/kg/gün'dür, Daha şiddetli enfeksiyonlarda (örneğin otitis media) 40 mg/kg/gün (maksimum 1 g/gün) dozunda uygulanması önerilir.
Otitis media ve farenjit tedavisinde günlük toplam doz, 12 saat arayla uygulanmak üzere iki eşit doza bölünebilir.
Böbrek yetersizliği durumlarında Kefsid dikkatle uygulanabilir ve genellikle doz azaltılması gerekmez.
Beta-hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonlarda, önerilen tedavi dozlan en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Preparatın ayrıca;
KEFSİD® 125 mg/5 mL Ora! Süspansiyon için Kuru Toz, sulandırıldığında 100 mL/şişe kutu
KEFSİD® 250 mg/5 mL Oral Süspansiyon için Kuru Toz, sulandırıldığında 100 mL/şişe kutu isimli formları da mevcuttur.
Ruhsat Sahibi

FAKO İLAÇLARI A.Ş. Levent/İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

06.01.1999-189/66

Saklama Koşulları

25°C'ın altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Kefsid 250 mg Kapsül; 12 kapsül içeren blister /kutu.

Uyarılar/Önlemler
Kefsid tedavisine başlamadan önce hastada sefaklor, sefalosporinler, penisilin ve diğer antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturul malıdır. Az da olsa çapraz allerji ihtimali mevcut olduğu için peni­siline duyarlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Herhangi bir tür allerjisi olan ve özellikle ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda antibiyotikler dikkatle kulla­nılmalıdır. Allerjik bir reaksiyonun ortaya çıkması halinde sefaklor tedavisi derhal sonlandırılmalıdır. Şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları, adrenalin uygulanması ve diğer acil önlemlerin alınmasını gerektirebilir.
Sefalosporin ve diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı ile psödomembranöz kolit görüldüğü bildirildiğinden, antibiyotik kullanımına bağlı diyare gözlenen hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır.
Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması kolonun normal florasını bozabilir ve Clostridium’ların aşırı çoğalmasına neden olabilir. Çalışmaların sonuçlarına göre Clostridium difficile'in ürettiği toksinler antibiyotiklere bağlı kolitin en sık görülen nedenidir. Hafif şiddetteki kolitler sadece ilacın kesilmesi ile düzelebilir. Orta şid­detteki ve şiddetli vakalar; endike olduğunda; sıvı, elektrolit ve protein ikamesi ile düzeltilebilir. Kolit ilacın kesilmesi ile ortadan kaldırılamazsa veya vaka şiddetli ise antibiyotiğe bağlı Clostridium difficile'in neden olduğu psödomembranöz kolit te­davisinde vankomisin tercih edilecek ilaçtır. Kolitin diğer sebepleri de gözönünde bulundurulmalıdır.
Sefaklora karşı allerjik bir reaksiyonun oluşması durumunda tedavi kesilmeli ve hasta uygun ilaçlarla; örneğin, antihistaminik ilaçlar, pressör aminler veya kortikosteroidler ile tedavi edilmelidir.
Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi uzun süreli Kefsid tedavisi sırasında duyarlı olmayan bakterilerin aşırı çoğalmasına rastlanabilir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon gelişmesi halinde, uygun tedavilere başvurulmalıdır.
Kolit öyküsü bulunan kişilerde geniş spektrumlu antibiyotikler dikkatle uygulanma­lıdır.
Orta derecede ve şiddetli böbrek yetersizliği olan hastalarda genellikle doz ayar­lanmasına gerek yoktur. Belirgin derecede böbrek yetersizliği olan hastalarda Kef­sid dikkatle uygulanmalıdır.
 
Laboratuvar etkileşimleri: Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında Coombs testinde yalancı pozitif sonuçlar ortaya çıkabilir.
Kefsid uygulanması sırasında Clinitest®, Benodict solüsyonu ve Fehling solüsyo­nu ile yapılan idrar glukoz testlerinde yalancı pozitif sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, enzimatik glukoz oksidaz reaksiyonlarına dayanan glukoz testlerinin (veya Testape) uygulanması önerilmektedir.
 
Gebelikte kullanım: Gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir.
 
Süt veren annelerde kullanım: Sefaklor düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçmektedir; bu nedenle süt vermekte olan kadınlara Kefsid uygulanması halinde dikkatli olmak gerekir.
 
Yeni doğan döneminde kullanım: Bir aylıktan küçük bebeklerde kullanımının güve­nilirliği henüz kesinleşmemiştir.
Üretim Yeri

FAKO İLAÇLARI A.Ş. Levent/İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Kefsid genellikle iyi tolere edilir. Basit cilt döküntülerinden serum hastalığı benzeri reaksiyonlara kadar çeşitli allerjik reaksiyonlara rastlanabilir. Bu tip reaksiyonlara daha çok çocuklarda rastlanabilir. Belirti ve bulgular tedavinin başlangıcından bir­kaç gün sonra belirir ve tedavinin kesilmesi ile ortadan kalkar. Antihistaminik ilaçlar ve glukokortikoidlerin belirti ve bulguların iyileşmesini hızlandırabileceği be­lirtilmektedir. Nadiren bulantı, kusma gibi gastrointestinal semptomlara rastlanabi­lir. Daha nadiren hiperaktivite, sinirlilik, bilinç bulanıklığı, sersemlik hissi, baş dön­mesi gibi merkezi sinir sistemi; genital prurit ve vajinit; trombositoponi ve reversibl interstisyel nefrit gibi yan etkiler gözlenebilir.
Laboratuvar testlerinden; SGOT, SGPT veya alkali fosfataz değerlerinde hafif yük­selme, geçici lenfositoz, lökopeni, hemolitik anemi ile reversibl nötropeniye rastla­nabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.