Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka KEMOPRIM
Etken Madde Kodu SGKFQP-SULFAMETOKSAZOL+ TRIMETHOPRIM
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01EE01
ATC Açıklaması Sülfametoksazol ve trimetoprim
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04259
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,39 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E034A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı doz belirtileri bulantı, kusma, mental ve görsel bozukluklar, ateş, kolikler, kemik iliği depresyonu belirtileri ve karın ağrısı ile ortaya çıkar. Tedavi semptomatik olup, gastrik lavaj ve zorlu diürez yapılır. Aşırı duyarlık reaksiyonları steroidlerle tedaviyi gerektirir. Kalsiyum folinat 3-6 mg dozunda IM olarak 5-7 gün verilebilir

Endikasyonlar

Solunum yolu enfeksiyonları : Akut ve kronik bronşit, bronşiektazi, Pneumocystis carinii pnömonisi; farenjit, tonsillit (A grubu ß-hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonlarda eradikasyonu tatmin edici değildir), sinüzit, otitis media

Üriner sistem enfeksiyonları : Akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokoksik üretrit de dahil her iki cinste de rastlanan genital enfeksiyonlar

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları : Piyodermi, fronkül, abse ve enfekte yaralar

Gastrointestinal sistem enfeksiyonları : Tifo ve paratifo, tifo portörlüğü ve basilli dizanteri, kolera (sıvı ve elektrolit tedavisi ile birlikte)

Farmakodinamik Özellikler

KEMOPRİM® FORT TABLET, iki etken maddenin, trimetoprim ve sülfametoksazolün uygun oranda biraraya getirilmesi ile hazırlanmış geniş spektrumlu bir kemoterapötiktir. Sülfametoksazol, p-aminobenzoik asit (PABA) ile yarışarak dihidrofolik asitin bakteriyel sentezini inhibe eder. Trimetoprim ise dihidrofolik asitten tetrahidrofolik asit oluşmasını, gerekli enzim olan dihidrofolat redüktaz enzimine bağlanarak ve onu inhibe ederek, bloke eder. Böylece ko-trimoksazol birçok bakteri için gerekli olan nükleik asitlerin ve proteinlerinin biyosentezinde birbiri ardı sıra gelen basamakları bloke eder. İn vitro çalışmalar ko-trimoksazole karşı gelişen rezistansın, tek başına trimetoprim ve sülfametoksazole karşı gelişen rezistanstan, çok daha yavaş olduğunu göstermektedir. Mikrobiyolojisi: Kemoprim, in vitro olarak aşağıdaki gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmaları etki spektrumuna alır: E. coli, Klebsiella türleri, streptokoklar, stafilokoklar, pnömokoklar, Haemophilus influenzae, Aerobacter türleri, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Neisseria, Bordatella, Salmonella, Brucella, Shigella, Vibrio cholerae, Yersinia, Nocardia, Pneumocystis carinii ve Serratia marcescens.

Farmakokinetik Özellikler

Ko-trimoksazol, oral yolla alındaktan sonra hızla absorbe edilir ve 1-4 saat içerisinde doruk kan seviyesine ulaşır. Kan seviyesi, trimetoprim ve sülfametoksazolün ayrı uygulanmalarından sonra oluşan kan seviyeleri ile benzerdir. İlaç verildikten 24 saat sonra bile kanda tespit edilebilir miktarlarda bulunur. Hem sülfametoksazol hem de trimetoprim kanda serbest halde, proteine bağlı ve metabolize edilmiş formları şeklinde bulunur; ayrıca sülfametoksazol konjuge halde de bulunur. Serbest formları terapötik olarak aktif formları olarak kabul edilir. Yaklaşık olarak trimetoprimin % 44'ü ve sülfametoksazolün % 70'i kan proteinlerine bağlanır. Trimetoprimin kandaki yarı ömrü 8-10 saat, sülfametoksazolün ise 10 saattir. Bununla beraber şiddetli böbrek fonksiyon yetmezliği olan kişilerde bu süre uzar ve yetmezliğin şiddetine bağlı olarak dozların yeniden ayarlanması gerekir. Ko-trimoksazolün atılımı hem glomerüler filtrasyon hem de tübüler sekresyon şeklinde başlıca böbrekler yoluyla olup, idrardaki konsantrasyonu kandakinden daha yüksektir. Hem trimetoprim hem de sülfametoksazol balgama, vajinal sıvıya ve orta kulak sıvısına geçer, trimetoprim ayrıca bronş salgısına da geçer. Her ikisi de plasenta bariyerini geçer ve süt ile atılırlar.

Farmasötik Şekli

TABLET

Formülü

Her bir tablet 160 mg trimetoprim ve 800 mg sülfametoksazol içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Başta tiazidler olmak üzere belirli diüretikleri alan hastalarda purpura ile birlikte trombositopeni olasılığında bir artış gözlenmiştir. Ko-trimoksazolün antikoagülan olarak warfarin alan hastalarda protrombin zamanını uzatabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle antikoagülan tedavisi gören hastalara ilaç verileceği zaman bu durum akılda tutulmalı ve koagülasyon zamanı yeniden tayin edilmelidir. Ayrıca fenitoinin karaciğerde metabolize oluşunu engelleyebilir.
Sülfonamidler metotreksatı plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve bu durum serbest metotreksat konsantrasyonlarını artırır. Hipoglisemik ilaçların dozlarını etkileyebilir. Böbrek transplantasyonundan sonra ko-trimoksazol ve siklosporin verilen hastalarda geçici böbrek fonksiyon bozukluğu gözlenmiştir.
İlaç/Laboratuvar test etkileşmeleri: Trimetoprim komponenti, bağlama proteini olarak bakteriyel dihidrofolat redüktaz kullanılan kompetitif protein bağlama tekniği (CBPA) ile yapılan serum metotreksat miktar tayinini etkileyebilir. Bununla beraber, eğer metotreksat RIA (Radioimmunoassay) ile ölçülürse, hiçbir etkileşim meydana gelmez.
Sülfametoksazol ve trimetoprimin varlığı kreatinin miktar tayini için yapılan Jaffé alkalin pikrat reaksiyonunu etkileyebilir.
Kontraendikasyonlar

Trimetoprim ve sülfonamidlere karşı aşırı duyarlığı bilinen kişilerde, folat yetersizliğine bağlı megaloblastik anemisi bulunan hastalarda kontrendikedir. Sülfonamidler plasentaya geçtikleri ve süt ile atıldıkları ve kernicterus'a neden olabilecekleri için hamilelikte ve süt verme dönemlerinde kullanılmamalıdır. Ayrıca iki aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği taktirde:

Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda: 12 saat ara ile 1'er tablet (standart doz)

  • İdrar yolları enfeksiyonlarında 10-14 gün süreyle
  • Kronik bronşitte 14 gün süreyle
  • Şigelloz tedavisinde 5 gün süreyle kullanılır.
  • Pneumocystis carinii pnömonisinde ise 14 gün süreyle 20 mg/kg trimetoprim ve 100 mg/kg sülfametoksazol her 6 saatte bir 4 eşit doza bölünerek kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılacak doz: Kreatinin Klerensi (mL/dak.) Önerilen doz 30'un üzerinde Standart doz 15 - 30 Standart dozun yarısı 15'in altında Kullanılması önerilmez

KEMOPRİM® FORT TABLET yemeklerden sonra bol su ile alınmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

KEMOPRİM® Tablet, 30 Tablet

KEMOPRİM® Süspansiyon, 100 mL

Saklama Koşulları

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tabletlik blister ambalajlarda, prospektüsü ile birlikte

Uyarılar/Önlemler

Ko-trimoksazol, streptokokal farenjitin tedavisinde kullanılmamalıdır. Sülfonamid alanlarda aşırı duyarlığa bağlı olarak Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, ani hepatik nekroz, agranülositoz, aplastik anemi ve diğer kan bozuklukları gibi şiddetli reaksiyonlar ender de olsa görülebilir. Cilt reaksiyonları (kızarıklık, döküntü vb.) ve diğer advers etkiler ilk ortaya çıktığı anda ilaç derhal kesilmelidir.

Böbrek ve karaciğer fonksiyonları bozuk olan hastalarda, folat yetersizliği olanlarda, şiddetli alerjisi veya bronşiyal astması olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Glikoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği olan kişilerde hemoliz görülür. Bu reaksiyon sıklıkla doza bağlıdır.

Yaşlı hastalarda, özellikle komplike durumlar varsa, örn. bozulmuş böbrek ve/veya karaciğer fonksiyonu veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılması gibi, şiddetli yan etki oluşma riski artabilir. Kristalüri ve taş oluşumunu engelleyebilmek için tedavi sırasında hastanın yeterli idrar oluşumunu sağlamak amacıyla bol su alınması önerilir.

Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı (Hamilelik kategorisi C): Hamilelikte ve süt verme dönemlerinde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Hematolojik değişiklikler: Agranülositoz, aplastik anemi, trombositopeni, lökopeni, nötropeni, hemolitik anemi, megaloblastik anemi, hipoprotrombinemi, methemoglobinemi ve eozinofili.
Alerjik reaksiyonlar: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, eritema multiform, anafilaksi, alerjik miyokardit, eksfolyatif dermatit, anjiyoödem, genel alerjik reaksiyonlar, genel cilt kabartıları, ilaç ateşi, titreme, Henoch-Shönlein purpura, ışığa duyarlık, kaşıntı, ürtiker, kızarıklık ve serum hastalığı benzeri sendromu. Bunlara ek olarak poliarteritis nodosa ve sistemik lupus eritematöz de bildirilmiştir.
Gastrointestinal: Hepatit, serum transaminaz ve bilirubinin artması, psödomembranöz enterokolit, stomatit, bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı, pankreatit, glossit ve iştahsızlık.
Ürogenital: Böbrek yetmezliği, interstisiyel nefrit, BUN ve serum kreatinin yükselmesi, oligüri ve anürili toksik nefroz ve kristalüri.
Nörolojik: Aseptik menenjit, konvülsiyonlar, periferal nörit, ataksi, baş dönmesi, kulak çınlaması ve baş ağrısı.
Diğer reaksiyonlar: Artralji, miyalji, yorgunluk ve uykusuzluk.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.