Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Genfar Ilac Ve Gıda San.Tıc. Ith.Ihr.Ltd.Stı.
Marka KLAMER
Etken Madde Kodu SGKF8S-KLARITROMISIN
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01FA09
ATC Açıklaması Klaritromisin
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A10255
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 14,42 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,55 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,68 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E032E
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Doz aşımında gastrointestinal semptomların ön planda olması beklenir. Absorbe olmamış ilaç mide boşaltma yöntemleriyle tahliye edilir. Entoksikasyon belirtileri varsa genel destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır. Klaritromisinin bilinen bir antidotu yoktur. Hemodiyaliz ve peritoneal diyaliz etkisizdir.
Endikasyonlar
KLAMER aşağıdaki bakterilerin klaritromisine duyarlı suşları tarafından oluşturulan enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
 
Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları:
 
Akut tonsillit/farenjit: Streptococcus pyogenes’ in neden olduğu.
 
Akut maksiller sinüzit: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae’nin neden olduğu.
 
Akut otitis media: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae.
 
Alt Solunum Yolları Enfeksiyonları:
 
Kronik bronşitin akut alevlenmeleri : Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae.
 
Pnömoni: Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Chlamydia pneumoniae (TWAR).
 
Komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:
 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes (abse varsa cerrahi drenaj gerekli olabilir).
 
Dissemine mikobakteriyel enfeksiyonlar:
 
Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare.
 
Lokalize mikobakteriyel enfeksiyonlar:
 
Mycobacterium kansasii, M. chelonae, M. fortuitum ilerlemiş HİV enfeksiyonunda (CD4 lenfosit ≤ 100/ mm3) yaygın Mycobacterium avium complex (MAC) hastalığının önlenmesi için.
 
Helicobacter pylorinin eradikasyonu için:
 
Duodenal ülser nükslerini azaltmak için asid sekresyonu inhibitörü ve diğer antibiyotiklerle birlikte.
Farmakodinamik Özellikler
Klaritromisin yarı sentetik bir makrolid antibiyotiğidir. Duyarlı bakterilerin 50 S ribozomal alt ünitesine bağlanarak protein sentezini inhibe eder ve bu yolla antibakteriyel etkisini gösterir. Klaritromisin birçok gram-pozitif ve gram-negatif bakteri türüne ve Mycobacterium avium complex (MAC) mikroorganizmalarının çoğunluğuna karşı aktiftir. Ayrıca, klaritromisinin bir metaboliti olan 14-OH klaritromisin Haemophilus influenzae’ ye karşı ana molekülden iki kat daha aktiftir; ancak Mycobacterium avium complex (MAC) türlerine karşı 4-7 kat daha az aktiftir. Bunun klinik önemi bilinmemektedir.
 
Klaritromisin aşağıdaki mikroorganizmalara karşı gerek in vitro gerekse in vivo olarak etkilidir.
 
Aerobik Gram-pozitif
 
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
 
Aerobik Gram-negatif
 
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Helicobacter pylori
 
Diğer mikroorganizmalar
 
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae (TWAR)
 
Mikobakteriler
 
Mycobacterium avium complex (MAC)
Mycobacterium avium
Mycobacterium intracellulare
 
Bakterilerin beta-laktamaz yapıyor olması klaritromisin aktivitesini etkilemez. Metisiline dirençli ve oksasiline dirençli bakteri suşlarının çoğu klaritromisine de dirençlidir.
 
Klaritromisin aşağıdaki bakteri türlerinin çoğu suşuna karşı in vitro olarak etkilidir, ancak bu mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde klaritromisinin etkinliği ve güvencesi yeterli ve iyi kontrollü araştırmalarla belirlenmiş değildir.
 
Gram-pozitif aeroblar
 
Listeria monocytogenes
Streptococcus agalactiae
Streptococcus (Grup C,F,G)
Viridans grup streptokoklar
 
Gram-negatif aeroblar
 
Bordatella pertussis
Legionella pneumophila
Pasteurella multocida
 
Gram-pozitif anaeroblar
 
Clostridium perfringens
Peptococcus niger
Propionibacterium acnes
 
Gram-negatif anaeroblar
 
Prevotella melaninogenica (Bacteroides melaninogenicus)
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon:
 
Klaritromisin oral yolla verildiğinde çabuk ve iyi absorbe olur. Ancak karaciğerde büyük ölçüde ilk geçiş metabolizmasına uğradığından değişmemiş molekülün ancak bir kısmı sistemik dolaşıma erişir.250’mg lık tablet formülasyonlarının mutlak biyoyararlılığı (plazmaya geçen değişmemiş molekül esas alındığında) intravenöz infüzyonla verilen laktobiyonat tuzuna göre yaklaşık % 50-55’tir. Erişkinlerde ve pediyatrik hastalarda pediyatrik süspansiyon formülasyonlarının (125 mg/5 ml ve 250 mg/5 ml ) biyoyararlılığı aynı dozda verilen tabletlerinki ile eşdeğer bulunmuştur.
 
Klaritromisin süspansiyon şeklinde 250 mg dozda sağlıklı erişkinlerde aç karnına verilirse doruk plazma düzeyleri 3 saatte oluşur. Kararlı serum konsantrasyonları 2-3 günde oluşur ve 250 mg dozun 12 saat ara ile sürekli verilmesinden sonra ortalama Cmaks (en yüksek serum konsantrasyonu) klaritromisin için 0,7 mcg/ml’ dır.
 
12 saatte bir 15 mg/kg dozda klaritromisin alan HİV enfeksiyonlu çocuklarda kararlı durum doruk konsantrasyonları 6-15 mcg/ml’ dır.
 
Klaritromisin oral süspansiyon verilen çocuklarda klaritromisin eliminasyon yarı ömrü (3-4 saat) ve 14-OH klaritromisin yarı ömrü (5-7 saat) ekivalan dozda tablet verildiğinde bulunanla aynıdır.
 
Dağılım:
 
Klaritromisin ve onun 14-OH metaboliti vücut doku ve sıvılarına kolayca dağılır. Serebrospinal sıvıya geçip geçmediği bilinmemektedir. İntrasellüler konsantrasyonlar yüksek olduğundan doku konsantrasyonları serum konsantrasyonlarından yüksektir. Bunun bir örneği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
                             KONSANTRASYON (12 saatte bir 250 mg verilmesinden sonra)
 
Doku                                                  Doku                                                              Serum
Cinsi                                                   (mcg/g)                                                          (mcg/ml)
Tonsil                                                 1.6                                                                  0.8
Akciğer                                               8.8                                                                  1.7
 
Klaritromisinin proteine bağlanma oranı terapötik konsantrasyonlarda % 42-72 arasındadır.
 
Metabolizma:
 
Klaritromisin oral yolla alındığında karaciğerde geniş ölçüde ilk geçiş metabolizmasına uğrayarak başlıca aktif metaboliti olan 17-hidroksi- klaritromisine dönüşür. Diğer metabolitler miktarca az olduğu gibi antimikrobiyal aktiviteleri de yoktur.
 
Eliminasyon:
 
Klaritromisin renal ve non-renal mekanizmalarla vücuttan uzaklaştırılır. Renal klerens büyük ölçüde uygulanan dozdan bağımsız olup normal glomerüler filtrasyon hızına yakındır. Verilen 250 mg’ lık tek bir oral dozun % 38’ i idrarla % 40’ ı feces ile 5 günde vücuttan atılır. Klaritromisin 12 saatte bir 250-500 mg dozlarda tablet şeklinde verildiğinde dozun % 20-30’ u, süspansiyon şeklinde verildiğinde dozun % 40’ ı idrarla değişmemiş klaritromisin olarak çıkar.
 
Böbrek hastalıkları: Renal fonksiyon ileri derecede azalmışsa (CLcr ≤ 30 ml/dak) klaritromisin ve 14-hidroksiklaritromisinin yarı ömrü uzar. Cmax ve EAA artar. Böyle hastalarda doz ayarlaması gereklidir.
 
Karaciğer hastaları: Orta ve ağır derecede karaciğer fonksiyon azalmasında (Child-Pugh B/C) 14-hidroksiklaritromisin yapımı azalır. Plazmadaki konsantrasyonu azalır. Ancak değişmemiş molekülün renal klerensi de arttığından serumda total klaritromisin aktivitesi azalır. Böbrek fonksiyonu normal olduğu sürece böyle hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
 
Yaşlılarda farmakokinetik: Yaşlılarda klaritromisinin total vücut klerensi ve renal klerensi azalır. Ancak bu düşüş az olduğundan ve ilacın yaşlılarda yan etkileri artmadığından, yalnız yaşa bağlı bir doz ayarlaması gereksizdir.
Farmasötik Şekli
ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL (70 ml)
Formülü
Granül sulandırıldıktan sonra elde edilen süspansiyonun 5 ml’ si 125 mg klaritromisin içerir. Ayrıca koruyucu olarak potasyum sorbat, boyar madde olarak titanyum dioksit , tatlandırıcı olarak şeker ve fruit punch flavoring aroması içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Sitokrom P450 (CYP3A) sistemine bağlı etkileşimler
 
Klaritromisin başlıca sitokrom P450 enzim sisteminin CYP3A izoformu tarafından metabolize edilir.Klaritromisin CYP3A sisteminin hem substratı hem inhibitörüdür. CYP3A sistemi tarafından metabolize olan ilaçlar klaritromisin ile birlikte verilirse bu ilaçların plazma konsantrasyonları yükselerek terapötik ve advers etkilerinde artma görülebilir. Bu durumda doz ayarlaması gerekebilir.
 
CYP3A sistemi tarafından metabolize olan aşağıdaki ilaçların klaritromisin ile etkileşimi bildirilmiştir:
 
Antiaritmikler : Kinidin ve disopiramid klaritromisin ile birlikte verildiğinde torsades de pointes bildirilmiştir. Bu ilaçların klaritromisin ile birlikte verilmesi gerekiyorsa elektrokardiyogram QTc uzaması yönünden izlenmeli ve ilaçların serum konsantrasyonları tayin edilmelidir.
 
Ergotamin/Dihidroergotamin : Bu ilaçlar klaritromisin ile birlikte kullanıldığında ergot toksisitesi belirtileri olan şiddetli periferik vazospazm ve disestezi görülmüştür.
 
Triazolobenzodiazepinler ( triazolam ve alprazolam ) ve benzodiazepinler (midazolam) : Klaritromisin ile triazolamın birlikte kullanılması sonucu nöropsişik semptomlar ( uyuklama, konfüzyon) görülmüştür. Eritromisinin triazolam ve midazolamın klerensini azalttığı bildirilmiştir.
 
HMG-CoA (hidroksimetilglutaril-koenzim A ) inhibitörleri: Klaritromisin ve diğer makrolidler statinlerin (lovastatin,simvastatin)serum konsantrasyonlarını arttırır. Statin ve makrolidleri birlikte alanlarda nadir olarak rabdomiyoliz bildirilmiştir.
 
Sildenafil: Eritromisin sildenafilin EAA’sını (eğrinin altındaki alan) arttırır. Klaritromisinle de benzer bir etkileşim olabilir. Bu durumda sildenafil dozu azaltılmalıdır.
 
Klaritromisin verilmesinden sonra CYP3A izoziminin inhibisyonuna bağlı olarak aşağıdaki ilaçlarlada etkileşim bildirilmiştir:
 
siklosporin, karbamazepin, takrolimus, alfentanil, disopiramid, rifabutin, kinidin, metilprednizolon, silostazol ve bromokriptin. Klaritromisinin sisaprid,pimozid, astemizol ve terfenadin ile birlikte kullanılması kontrendikedir.
 
CYP3A enzim sistemi tarafından metabolize olmayan hekzobarbital , fenitoin ve valproat gibi ilaçların da klaritromisin ile etkileştiği bildirilmiştir.
 
Antiretroviral ilaçlarla etkileşim
 
Ritonavir: Ritonavir ile birlikte alındığında klaritromisinin plazma konsantrasyonu önemli derecede yükselebilir. Böbrek fonksiyonu normalse klaritromisin dozunu değiştirmeye gerek yoktur. Kreatinin klirensi 30-60 ml/dak olan hastalarda klaritromisin dozu % 50, kreatinin klirensi 30 ml/ dak’dan azsa klaritromisin dozu % 75 azaltılmalıdır. Bu hastalarda böbrek fonksiyonları izlenmeli, Ritonavir ile birlikte verildiğinde klaritromisin dozu günde 1 gramı geçmemelidir.
 
Zidovudin: Klaritromisin ve zidovudin eşzamanlı olarak birlikte verilirse zidovudinin kararlı durum konsantrasyonları azalır. Klaritromisin zidovudinden 2-4 saat önce verilirse zidovudinin kararlı durum doruk konsantrasyonları ( Cmaks) iki kat artar , EAA (eğrinin altındaki alan) ise değişmez.
 
Didanosin: Klaritromisin eşzamanlı olarak didanosin ile birlikte verilirse didanosin farmakokinetiğinde istatistik olarak anlamlı bir değişme görülmez.
 
Diğer ilaçlarla etkileşim
 
Klinik araştırmalarda klaritromisin ile birlikte kullanıldığında teofilin ve karbamazepin serum seviyelerinde orta derecede artış gözlenmiştir.
 
Birlikte verildiğinde klaritromisin omeprazolün plazma konsantrasyonlarını yükseltir, mide pH’ ında da yükselme görülür.
 
Flukonazol ile klaritromisinin birlikte verilmesi klaritromisinin kararlı durum konsantrasyonlarını yükseltir. 14-OH-Klaritromisin konsantrasyonları ise etkilenmez.
 
Birlikte verildiğinde klaritromisin oral antikoagülanların etkisini güçlendirir. Bu ilaçları birlikte alan hastalarda protrombin zamanları dikkatle izlenmelidir.
 
Klaritromisin beraber kullanıldığında digoksinin serum seviyelerini yükseltebilir. Digoksin seviyeleri kontrol edilmelidir.
Kontraendikasyonlar
KLAMER makrolid grubundan herhangi bir antibiyotiğe karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
 
KLAMER şu ilaçlardan herhangi birini kullananlarda kontrendikedir: Sisaprid, pimozid ve terfenadin.
 
Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır.
 
Kadınlarda Torsades de Pointes oluşma riski erkeklerden daha fazla olabilir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
KLAMER® GRANÜL aç karnına veya tok karnına alınabilir. Çocuklar için mutad olarak önerilen doz 15 mg/kg/gün olup bu total günlük doz ikiye bölünerek 12 saat ara ile alınır. Tedaviye 10 gün devam etmelidir.
 
Çocuklarda vücut ağırlığına göre doz şeması
                   
Vücut ağırlığı                       12 saatte bir verilecek doz                                                125 mg/5 ml süspansiyondan    
                                               (7.5 mg/kg)                                                                          verilecek miktar                
9   kg.                          62.5   mg.                                                                        2.5 ml                  ( 1/2 ölçek)          
         17 kg.                          125    mg.                                                                        5    ml                  ( 1 ölçek)  
         25 kg.                          187.5 mg.                                                                         7.5 ml                  (1 ½ ölçek)          
      33 kg.                    250    mg.                                                              10   ml                 ( 2 ölçek)                                                                                                                                                           
     
Böbrek fonksiyonu normalse KLAMER® karaciğer fonksiyonu bozuk hastalara (Child-Pugh A-C) doz ayarlamasına gerek olmadan verilebilir. Ancak böbrek fonksiyonu ileri derecede azalmışsa (CLcr< 30 ml/dak) karaciğer fonksiyonu ister normal ister azalmış olsun klaritromisin dozu yarıya indirilir, ya da doz aralığı 2 katına çıkarılır.
 
SÜSPANSİYON HAZIRLANMASI
 
Önce şişeyi sallayarak içindeki tozun dağılımını sağlayınız. Ölçekteki 37 ml işaretine kadar kaynatılmış soğutulmuş su ilave ederek şişeyi iyice çalkalayınız.
 
Sulandırıldıktan sonra oda sıcaklığında (25°C’nin altında)14 gün aktivitesini kaybetmeden saklanabilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
KLAMER 250 mg/ 5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül (50 ml)
 
KLAMER 250 mg/ 5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül (100 ml)
Saklama Koşulları
25ºC’ nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
 
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Su ile sulandırıldığında 70 ml süspansiyon verebilecek granül içeren şişede. 5 ml’lik şırınga, 5 ml’lik kaşık ve 37 ml’de işaretli sulandırma kadehi ile beraber piyasaya sunulmuştur.
Uyarılar/Önlemler
KLARİTROMİSİN HİÇBİR UYGUN ALTERNATİF TEDAVİ BULUNMAYAN KLİNİK DURUMLAR DIŞINDA HAMİLELERDE KULLANILMAMALIDIR. KLARİTROMİSİN KULLANIRKEN HAMİLE KALINMIŞSA HASTAYA FÖTUS’ UN MARUZ KALABİLECEĞİ ZARAR KONUSUNDA BİLGİ VERİLMELİDİR. İNSANLARDA MAKSİMUM DOZLA SAĞLANAN SERUM DÜZEYLERİNİN 2-17 KATINI SAĞLAYACAK DOZDA KLARİTROMİSİN MAYMUN, SIÇAN, FARE VE TAVŞANLARA VERİLDİĞİNDE GEBELİĞİ VE/VEYA FÖTUS/EMBRİYO GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR.
 
Bütün antibiyotiklerde olduğu gibi makrolidler ve klaritromisinle de psödomembranöz kolit görülür. Diyare şikayeti olan hastalarda bu olasılık dikkate alınmalıdır. Antibiyotikler barsak florasını değiştirerek Clostridium türlerinin üremesine yol açar. Clostridium difficile’ nin ürettiği bir toksin psödomembranöz kolitin nedenidir. Hafif vakalar antibiyotiğin kesilmesi ile düzelir. Ağır vakalarda sıvı ve elektrolitler, protein takviyesi ve C. difficile’ ye karşı etkili antibiyotikler gerekli olabilir.
 
ÖNLEMLER
 
Klaritromisin vücuttan başlıca böbrek ve karaciğer yoluyla atılır. Böbrek fonksiyonu normalse karaciğer hastalığı doz ayarlamasını gerektirmez. Ancak böbrek fonksiyonu çok azalmışsa karaciğerin durumu ne olursa olsun ya klaritromisin dozu azaltılmalı ya da doz araları açılmalıdır.
 
Klaritromisin ile makrolid grubu diğer antibiyotikler arasında çapraz rezistans olabileceği dikkate alınmalıdır.
 
Gebelikte ve Laktasyonda Kullanım:
 
Gebelikte Kullanım: Gebelik Kategorisi C’ dir.
 
Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrol edilmiş araştırmalar yoktur. KLAMER gebelikte ancak anneye sağlayacağı faydalar fötus için potansiyel risklerden fazla ise kullanılmalıdır.
 
Laktasyonda Kullanım:
 
Klaritromisinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak ilaçların çoğu anne sütüne geçtiğinden ve deney hayvanlarında Klaritromisin anne sütüne geçtiğinden KLAMER emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
 
Pediatrik Hastalarda Kullanım: Klaritromisinin 6 aylıktan küçük çocuklarda güvence ve etkinliği konusunda çalışma yoktur.
 
Geriatrik Hastalarda Kullanım: Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonu ileri derecede azalmışsa doz azaltmasına gidilmelidir.
 
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi: KLAMER alan hastaların araç ve makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Klinik çalışmalarda bildirilen yan etkilerin çoğu hafif ve geçici olup klasik makrolidlere göre gastrointestinal yan etkiye daha az rastlanmaktadır. İlaçla ilgili etkilerden dolayı tedaviyi bırakan hastalar % 3’ den daha azdır.
 
Yan etkiler çoğunlukla gastrointestinal sistemle ilgili olup diyare (% 3), kusma, glossit, abdominal ağrı (% 2), dispepsi (% 2) ve bulantıdır (% 3). Diğer yan etkiler, baş ağrısı (% 2) tat değişikliği (% 3) ve karaciğer enzimlerindeki geçici yükselmelerdir.
 
Tat alma bozukluğu ile birlikte koku alma duyusunda değişiklik bildirilmiştir. Klaritromisin ile tedavi olan hastalarda diş renginde bozulma görülmüştür. Renk bozukluğu profesyonel diş temizliği ile giderilebilmektedir.
 
Bazıları, hipoglisemik ajan veya insülin tedavisi gören hastalarda görülmek üzere seyrek olarak hipoglisemi vakaları bildirilmiştir.
 
İzole trombositopeni vakaları rapor edilmiştir.
 
Diğer makrolidlerle olduğu gibi, klaritromisin ile seyrek olarak; karaciğer enzimlerinde artış ve sarılıkla veya sarılıksız seyreden hepatoselüler ve/veya kolestatik hepatik fonksiyon bozukluğu bildirilmiştir. Bu hepatik fonksiyon bozukluğu şiddetli olabilir ve genellikle geri dönüşümlüdür (reversibldır). Çok nadir durumlarda letal sonuçlanan hepatik yetmezlik rapor edilmiştir ve genellikle önceden var olan ciddi hastalıklarla ve/veya aynı anda kullanılan ilaçlarla ilgilidir.
 
Klaritromisin ve Omeprazol’ ün birlikte uygulandığı klinik araştırmalarda dilde geçici renk değişikliği görülmüştür.
 
Oral klaritromisinle ürtiker, deri erüpsiyonları, allerjik ve anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Ayrıca anksiyete, baş dönmesi, uykusuzluk, kötü rüyalar, konfüzyon, hallusinasyon ve psikoz bildirilmişse de nedensellik bağlantısı belirtilmemiştir. Tedavi sırasında geçici işitme kaybı görülebilirse de ilacın kesilmesiyle düzelir. Klaritromisinin QT aralığı uzamış kişilerde ventriküler taşikardi ve “torsades de pointes” a yol açabileceği bildirilmiştir.
 
LABORATUVAR DEĞERLERİNDE DEĞİŞMELER
 
Karaciğer fonksiyon testleri: SGPT (ALT) ,SGOT (AST) ,GGT, alkalen fosfataz, LDH, total bilirubin sonuçları olduğundan yüksek çıkabilir. Ancak fark % 1’den azdır.
 
Kan: Lökosit sayısı olduğundan düşük (fark % 1 den az), protrombin zamanı olduğundan yüksek çıkabilir (% 1 sapma) .
Böbrek fonksiyon testleri: BUN (% 4 sapma) ve serum kreatinin değerleri (sapma % 1 den az) olduğundan yüksek çıkabilir.
 
BEKLENMEDİK BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.