Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka KLAMOKS
Etken Madde Kodu SGKEQK-AMOKSISILIN+KLAVULANIK ASIT
Ambalaj Miktarı 140
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01CR02
ATC Açıklaması Amoksisilin ve enzim inhibitörü
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A12710
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 21,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 19,33 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 14,33 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E004G
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Klamoks® BID ile doz aşımı seyrektir. Doz aşımı oluşur ise gastrointestinal semptomlar ve sıvı elektrolit dengesi bozuklukları belirgin olabilir. Bunlar sıvı-elektrolit dengesi göz önüne alınarak semptomatik olarak tedavi edilir.
Endikasyonlar
Klamoks® aşağıda belirtilen duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların kısa süreli tedavisi için kullanılır.
  • Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (beta laktamaz üreten H. influenzae ve M. catarrhalis suşlarının neden olduğu) 
  • Otitis Media (beta laktamaz üreten H. influenzae ve M. catarrhalis suşlarının neden olduğu) 
  • Sinüzit (beta laktamaz üreten H. influenzae ve M. catarrhalis suşlarının neden olduğu) 
  • Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları (beta laktamaz üreten S. aureus, E. coli suşlarının ve Klebsiella türlerinin neden olduğu)
  • İdrar Yolu Enfeksiyonları (beta laktamaz üreten E. coli suşlarının, Klebsiella türlerinin ve Enterobacter türlerinin neden olduğu)
Yukarıda bahsedilen durumların dışında, Klamoks® içeriğindeki amoksisilin sayesinde ampisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda da etkilidir. Bu özelliği sayesinde beta laktamaz üreten mikroorganizmalar ile ampisiline duyarlı mikroorganizmaların birlikte neden olduğu mikst enfeksiyonların tedavisinde de, başka bir antibiyotik eklenmesine gerek kalmadan kullanılır.
 
S. pneumoniae in vitro olarak ampisiline veya penisilinlere göre amoksisiline karşı daha yüksek oranda duyarlı olduğu için, ampisiline veya penisilinlere orta derecede duyarlı olan S. pneumoniae suşları amoksisilin ve Klamoks®’ a tamamen duyarlıdır.
 
Bakterilerin direnç geliştirmelerini azaltmak ve antibiyotiklerin etkinliğini sürdürebilmek için, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu düşünülen veya kanıtlanan enfeksiyonların tedavisinde Klamoks® kullanılmalıdır. Antibiyotik seçiminde varsa kültür ve antibiyogram bilgileri kullanılabilir. Bu verilerin eksikliğinde, ampirik tedavi seçiminde bölgesel epidemiyolojik ve duyarlılık bilgilerinden yararlanılabilinir.
 
Cerrahiyi ilgilendiren süreçlerde, etken organizmaları ve bu organizmaların Klamoks®’ a olan duyarlılığını değerlendiren bakteriyolojik çalışmalar yapılmalıdır.
Farmakodinamik Özellikler

Klamoks® BID Fort 400/57 mg Süspansiyon, yarı sentetik bir penisilin türevi olan amoksisilin ile beta laktamaz enzim inhibitörü potasyum klavulanat içeren oral kullanıma uygun geniş spektrumlu antibakteriyel kombinasyondur.

 

Amoksisilin ampisilinin bir analoğu olup 6-aminopenisillanik asit yapısından türetilmiştir.

 

Klavulanik asit ise Streptomyces clavuligerus’ un fermantasyonu ile elde edilir. Penisilinlere yapıca benzeyen bir beta laktam olan Klavulanik asit çok geniş spektrumda beta laktamaz enzimi aktif bölgelerine bağlanarak enzimi inaktive eder. Klavulanik asid penisilinler ve sefalosporinlere karşı oluşan ve plazmidlerle taşınan dirençten sorumlu beta laktamaz enzimleri üzerinde de etkilidir.

 

Farmakokinetik Özellikler
Klavulanik asit amoksisilinin farmakokinetik özelliklerini değiştirmez.
 
Emilim:
Amoksisilin ve klavulanik asid oral yolla uygulamadan sonra gastrointestinal sistemden iyi derecede emilir. Amoksisilinin oral biyoyararlanımı yaklaşık olarak % 90, klavulanik asitin % 75’tir. Emilimi açlık veya tokluktan etkilenmez. Klamoks® yiyeceklerden bağımsız olarak alınabilir.
 
Amoksisilin ve klavulanik asid oral yolla uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır. Klamoks® uygulamasından sonra elde edilen amoksisilin düzeyi tek başına amoksisilin uygulanması ile elde edilen serum düzeyi ile eşdeğerdir. Oral amoksisilin dozları artırıldıkça gastrointestinal kanaldan emilen kısmı hafifçe azalmasına rağmen, serum doruk konsantrasyonu ve eğri altındaki alan doğrusal olarak artış gösterir.
Her iki komponentin de plazma proteinlerine bağlanma oranları düşüktür (amoksisilin için ~ % 20, klavulanik asit için ~ % 30) ve yaklaşık %70’i serumda serbest halde kalır.
 
Dağılım:
Amoksisilin ve klavulanik asitin orta kulak sıvısı, peritoneal sıvı, plevral sıvı, idrar, intestinal mukoza, kemik, safra kesesi, akciğer, kadın üreme sistemindeki dokular, safra gibi tüm doku ve sıvılara dağılımı iyidir. Amoksisilin beyin omurilik sıvısına (BOS) düşük oranda geçer, ancak inflamasyon durumunda BOS’a geçişi de artar.
 
Metabolizma:                                          
Uygulanan amoksisilin miktarının yaklaşık % 10’u, klavulanik asitin ise % 50’den daha az miktarı karaciğerde metabolize olur.
 
Atılım:
Başlıca böbrekler aracılığı ile atılır.
Böbrek fonksiyonları normal olan kişilerde oral yolla uygulama sonrasında yarılanma süresi amoksisilin için yaklaşık 1,3 saat, klavulanik asit için yaklaşık 1 saattir.
Amoksisilinin %50-78’i ve klavulanik asitin % 25-40’ı uygulamadan sonraki ilk altı saat içinde idrarla değişmeden atılır.
 
Mikrobiyoloji:
Amoksisilin birçok gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmaya karşı bakterisidal etkili geniş spektrumlu yarı sentetik bir antibiyotiktir. Amoksisilin beta laktamaz tarafından parçalanmaya duyarlıdır, bu nedenle etki spektrumu beta laktamaz enzimini üreten organizmaları kapsamaz.
Yapısal olarak penisilinlere benzeyen ve bir beta laktam olan Klavulanik asit ise, birçok penisilin ve sefalosporini etkisiz hale getiren bakterilerdeki beta laktamaz enzimini etkisiz hale getirir. Özellikle, klinik olarak önemi olan ve aktarılabilen ilaç direncinden sorumlu plazmid aracılı beta laktamazlara karşı yüksek etkinliği vardır. 
 
Amoksisilin/Klavulanik asit kombinasyonunun aşağıdaki mikroorganizmaların birçok suşuna karşı, hem in vitro ortamda, hem de Endikasyonlar bölümünde belirtilen klinik enfeksiyonlarda etkili olduğu gösterilmiştir.
 
Gram Pozitif Aeroblar:
Staphylococcus aureus & (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
& metisilin/oksasiline karşı dirençli olan stafilokokların amoksisilin/klavulanik asit’e de dirençli olduğu düşünülmelidir.
 
Gram Negatif Aeroblar:
Enterobacter türleri (İn vitro olarak birçok Enterobacter türü dirençli olarak görülse de, bu mikroorganizmaların neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarında klinik olarak Klamoks®’un etkili olduğu gösterilmiştir.)
Escherichia coli (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Haemophilus influenzae (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Klebsiella türleri (bütün suşları beta laktamaz üretmektedir)
Moraxella catarrhalis(beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
 
İn vitro olarak duyarlı olduğu gösterilenler:
Amoksisilin/Klavulanik asit in vitro ortamda, Streptococcus pneumoniae # türlerinde (%90 veya daha fazlası) 2 mcg/mL veya daha düşük, Neisseria gonorrhoeae türlerinde (%90 veya daha fazlası) 0,06 mcg/mL veya daha düşük, stafilokok ve anaerobik bakteri türlerinde (%90 veya daha fazlası) 4 mcg/mL veya daha düşük, listelenen diğer mikroorganizma türlerinde (%90 veya daha fazlası) 8 mcg/mL veya daha düşük MİK değerlerine sahiptir.
# Amoksisilin in vitro olarak S. pneumoniae’ ya karşı ampisilin ve penisilinlere göre daha yüksek oranda etkili olduğu için, ampisiline veya penisilinlere orta derecede duyarlı olan S. pneumoniae suşları amoksisilin’e tamamen duyarlıdır.
 
Gram Pozitif Aeroblar:
Enterococcus faecalis * x
Staphylococcus epidermidis  (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Staphylococcus saprophyticus  (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Streptococcus pneumoniae * x
Streptococcus pyogenes * x
Streptococcus viridans * x
 
Gram Negatif Aeroblar:   
Eikenella corrodens  (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Neisseria gonorrhoeae*  (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Proteus mirabilis*  (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
 
Anaerobik Bakteriler:   
Bacteroides fragilis dahil olmak üzere Bacteroides türleri (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Fusobacterium türleri (beta laktamaz üreten ve üretmeyen)
Peptostreptococcus türleri x
 
* Kontrollü ve uygun klinik çalışmalar bu mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde amoksisilinin etkililiğini göstermiştir.
x Bu mikroorganizmalar beta laktamaz üretmedikleri için tek başına amoksisiline duyarlıdır.
Farmasötik Şekli
Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz
Formülü
Sulandırıldıktan sonra süspansiyonun her 5 mL’sinde;
400 mg amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat
57 mg Klavulanik aside eşdeğer potasyum klavulanat içerir (ko-amoksilav 400/57).
 
Koruyucu olarak: Sodyum benzoat
Tatlandırıcı olarak: Pudra şekeri
Aroma verici: Ahududu esansı içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Probenesid amoksisilinin böbrekte tübüler sekresyonunu azalttığından, probenesidin Klamoks® ile birlikte kullanılması amoksisilin kan seviyelerinde yükselme ve uzun süreli etki gelişmesine yol açar.
Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi Klamoks® oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir ve hastalar bu konuda uyarılmalıdırlar.
Amoksisilin / klavulanik asid kullanan bazı hastalarda kanama zamanı ve protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir. Klamoks® BID, antikoagülan tedavi gören hastalara dikkatle uygulanmalıdır.
 
Laboratuar Testleri Etkileşmeleri:
Klamoks®’un oral yoldan kullanılmasını takiben ortaya çıkan yüksek amoksisilin idrar konsantrasyonları idrarda glukoz testlerinin sonuçlarını etkileyebilir ve yalancı pozitif değerlendirmeye neden olabilir. Bu yönden enzimatik glukoz oksidaz reaksiyonlarına (Aminotransferaz, serum alanin aminotransferaz) dayalı glukoz testleri tercih edilmelidir.
 
Amoksisilin’in hamile kadınlara verilmesi total konjüge estriol, estriolglukuronid, konjuge estron ve estradiol düzeylerinde geçici azalmalara yol açabilmektedir.
Kontraendikasyonlar
  • Penisilinlere alerjisi olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
  • Diğer beta laktam antibiyotiklerle çapraz reaksiyona dikkat edilmelidir.
  • Önceden amoksisilin/klavulanik asid veya penisilin tedavisi ile birlikte sarılık veya karaciğer fonksiyon bozukluğu öyküsü bulunanlarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Klamoks® BID Fort 400/57 mg Süspansiyon için önerilen mutad günlük doz:
 
 
Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarda:  25/3.6 mg/kg/gün
                                                        Eşit dozlara bölünerek 12 saat ara ile uygulanır.
Şiddetli enfeksiyonlarda: 45/6.4 mg/kg/gün
                                     Eşit dozlara bölünerek 12 saat ara ile uygulanır.
 
2 ay - 2 yaş arasındaki çocuklar:
2 yaşın altındaki çocuklarda dozaj vücut ağırlığına göre hesaplanmalıdır:

Vücut ağırlığı (kg)
 
25/3.6 mg/kg/gün
 
45/6.4 mg/kg/gün
 
 
 
Günde 2 kez
 
Günde 2 kez
2
 
0.3 mL
 
0.6 mL
3
 
0.5 mL
 
0.8 mL
4
 
0.6 mL
 
1.1 mL
5
 
0.8 mL
 
1.4 mL
6
 
0.9 mL
 
1.7 mL
7
 
1.1 mL
 
2.0 mL
8
 
1.3 mL
 
2.3 mL
9
 
1.4 mL
 
2.5 mL
10
 
1.6 mL
 
2.8 mL
11
 
1.7 mL
 
3.1 mL
12
 
1.9 mL
 
3.4 mL
13
 
2.0 mL
 
3.7 mL
14
 
2.2 mL
 
3.9 mL
15
 
2.3 mL
 
4.2 mL

 
 
2 yaşın üzerindeki çocuklar:
 

 
 
Hafif ve Orta şiddetli Enfeksiyonlar
Yaş Grubu
 
2-6 yaş
    (13-21 kg)
Önerilen Doz
 
Günde 2 kez 2.5 mL*
25/3.6 mg/kg/gün
 
 
 
7-12 yaş
Günde 2 kez 5 mL
 
(22-40 kg)
 
 
 
 
 
Ciddi Enfeksiyonlar
45/6.4 mg/kg/gün
 
2-6 yaş
(13-21 kg)
 
Günde 2 kez 5 mL
 
 
 
7-12 yaş
Günde 2 kez 10 mL
 
(22-40 kg)
 

*Bu doz günde 2 kez 5 mL Klamoks® BID 200/28 mg Oral Süspansiyon ile de sağlanabilir.
 
Klamoks® BID Fort 400/57 mg Süspansiyon 2 aylığın altındaki çocuklara ve böbrek fonksiyonları olgunlaşmamış olan çocuklara önerilmez.
Yemeklerden bağımsız olarak kullanılabilmesine karşın olası gastrointestinal intoleransı azaltmak amacı ile yemeklerin başlangıcında uygulanmalıdır. Bu durumda emilim optimum olur.
 
Hazırlanması ve Uygulanması:
Süspansiyonu hazırlamak için önce şişe üzerindeki işaret çizgisinin yarısına kadar kaynatılmış, soğutulmuş içme suyu koyarak iyice çalkalayınız. Homojen dağılım için 5 dakika bekleyiniz. Daha sonra şişe üzerindeki işaret çizgisine kadar kaynatılmış, soğutulmuş içme suyu ekleyerek tekrar çalkalayınız.
 
Süspansiyonları her kullanımdan önce çalkalayınız. Dondurmayınız.
Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin 14 günden daha uzun sürdürülmemelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Klamoks® -BID 1000 mg Film Tablet, 10 tablet Al /Al blister
Klamoks® 625 mg Film Kaplı Tablet, 15 tablet Al /Al blister
Klamoks® 312.5 mg Fort Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (100 mL)
Klamoks® 156.25 mg Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (100 mL)
Klamoks® -BID 200/28 mg Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 mL)
Ruhsat Sahibi
BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Şişli-İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

12.08.1999 / 193-41

 

Saklama Koşulları
250C’nin altında, oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ambalajında saklayınız.
35 - 70 mL süspansiyon hazırlandıktan sonra aktivitesini buzdolabında 7 gün süre ile,  100 mL ve 140 mL süspansiyon 10 gün süre ile korur.
Nem çekeceğinden, şişelerin ağzı kapalı tutulmalıdır.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği ve yerlerde ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
35 mL’lik ambalaj: Sulandırıldığında 35 mL olacak şekilde kuru toz içeren şişelerdedir. Beraberinde 5 mL’lik uygulama şırıngası bulunur.
70 mL’lik ambalaj: Sulandırıldığında 70 mL olacak şekilde kuru toz içeren şişelerdedir. Beraberinde 5 mL’lik ölçek bulunur.
100 mL’lik ambalaj: Sulandırıldığında 100 mL olacak şekilde kuru toz içeren şişelerdedir. Beraberinde 5 mL’lik ölçek bulunur.
140 mL’lik ambalaj: Sulandırıldığında 140 mL olacak şekilde kuru toz içeren şişelerdedir. Beraberinde 5 mL’lik ölçek bulunur.
 
Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi sırasında ciddi ve ölümcül olabilen alerjik (anaflaktoid) reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu tür reaksiyonlar genellikle parenteral tedavi sırasında ortaya çıkmaktaysa da, oral yolla penisilin tedavisi sırasında da gelişebilir. Genellikle çeşitli alerjenlere aşırı duyarlı olanlarda veya daha önce penisilinlere ve sefalosporinlere aşırı duyarlılık göstermiş kişilerde bu tür alerjik reaksiyonlar sık görülmektedir. Tedaviye başlamadan önce ayrıntılı hasta hikayesinin alınması uygun olur.
 
Bu tür ciddi bir anaflaktoid reaksiyonun ortaya çıkması halinde adrenalin, intravenöz steroid verilmesi, oksijen tedavisine başlanması, hava yolunun açık tutulması hatta entübasyon gerekebilir.
 
Tüm antibakteriyel ilaçlara bağlı olarak hafif veya ciddi derecede psödomembranöz kolit gelişebildiği bildirilmiştir. Antibiyotik kullanmakta olan hastalarda diyare geliştiğinde bu olasılık akla getirilmelidir.
 
Antibakteriyel ilaç ile tedavi sırasında kolonun normal florasının bozularak Clostridium’ların çoğalması mümkündür.
 
Penisilinler çok düşük toksisiteleri olan antibiyotiklerden olmakla birlikte uzun süreli tedaviler sırasında böbrek, karaciğer ve hematopoetik sistemlerin fonksiyonlarının kontrolü önerilmektedir. Mononükleozisli vakalarda ampisilin tedavisi deri döküntülerine neden olabilir. Bu nedenle mononükleozis vakalarında ampisilin benzeri ilaçlar (amoksisilin gibi) verilmemelidir.
 
Tedavi sırasında patojenler ve mantarlarla süperenfeksiyon oluşabilir. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
 
Böbrek hastalarında;
Klamoks® BID Fort 400/57 mg Süspansiyon kreatinin klerensi 30 mL/dak’nın altında olan hastalarda önerilmez.
 
Karaciğer yetmezliğinde;
Dozlar dikkatli ayarlanmalı ve düzenli aralıklarla karaciğer fonksiyonları izlenmelidir.
Klamoks® BID Fort 400/57 mg Süspansiyon aspartam içermediğinden fenilketonüride kullanılabilir.
 
Gebelikte Kullanımı:
 
Gebelik kategorisi: B’ dir
Yapılan çalışmalarda insanlarda kullanılan optimal dozların 10 katına kadar dozlarda uygulanmasının üreme fonksiyonları ve fötus üzerine herhangi bir olumsuz etkisi saptanmamıştır. Yine de insanlarda yapılmış kontrollü çalışmaların yetersiz olması nedeniyle, hamilelerde yarar/zarar oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır.
 
Laktasyonda Kullanımı:
Klamoks® süt verme döneminde kullanılabilir. Anne sütüne eser miktarlarda salgılanıyor olması ile ilişkili olarak duyarlılık riski dışında, bebek üzerinde herhangi bir zararlı etkisi yoktur.
 
Araç ve Makine Kullanımına Etkileri:
Amoksisilin klavulanik asitin araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olduğunu gösteren bir çalışma bulunmamaktadır.
Üretim Yeri

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
ÇERKEZKÖY İŞLETMESİ
59500 Çerkezköy/TEKİRDAĞ

 

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Klamoks® BID Fort 400/57 mg Süspansiyongenellikle iyi tolere edilen bir ilaçtır. Klinik gözlemlere göre ortaya çıkan yan etkiler hafif ve geçici nitelikte olup en sık görülenler; diyare, bulantı, deri döküntüleri, ürtiker, kusma ve vajinittir. Diyare özellikle yüksek dozlarla yapılan tedavi sırasında ortaya çıkar. Daha seyrek görülen yan etkiler ise karında rahatsızlık hissi, gaz oluşması ve baş ağrısıdır.
 
Ampisilin grubu antibiyotiklerin kullanımına bağlı olarak gelişebilen advers etkiler:
 
Gastrointestinal:
Diyare, bulantı, kusma, hazımsızlık, gastrit, stomatit, mukokütanöz kandidiazis, enterokolit, hemorajik veya psödomembranöz kolit. Oral yolla tedavi sırasında çıkan gastrointestinal yan etkiler Klamoks®’un yemeklerin başlangıcında alınması ile azaltılabilir.
 
Aşırı duyarlılık reaksiyonları:
Deri döküntüleri, ürtiker, anjioödem, anaflaksi, eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu ve nadiren eksfolyatif dermatit. Bu tür reaksiyonlar antihistaminiklerin kullanımıyla kolayca kontrol altına alınabilir, gerekirse kortikosteroidler kullanılabilir. Bu tür reaksiyonların oluşması halinde hekim aksini belirtmedikçe tedavi derhal kesilmelidir.
 
Karaciğer: Ampisilin grubu antibiyotik kullanımına bağlı olarak hafif bir ALT ve/veya AST artışı bildirilmiş olmakla beraber bunun klinik önemi bilinmemektedir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu, serum transaminaz, bilirubin ve/veya alkalen fosfataz seviyelerinde artış çok seyrek ve genellikle geri dönüşlüdür. Bildirilen ciddi olgularda, hemen her zaman, altta yatan ciddi hastalık ve eş zamanlı başka bir ilaç tedavisi bulunmaktadır.
Böbrek: Nadiren interstisyel nefrit ve hematüri bildirilmiştir.
 
Kan ve lenfatik sistem: Penisilin tedavisi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz görülebilir. Genellikle tedavinin kesilmesi ile bu etkiler geri döner. %1’den daha seyrek olmak üzere hafif trombositoz gözlenmiştir.
 
Merkezi sinir sistemi: Geri dönüşlü olarak hiperaktivite, ajitasyon, anksiete, konfüzyon, sersemlik ve uykusuzluk hali bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.