Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka KLAROMIN
Etken Madde Kodu SGKF8S-KLARITROMISIN
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01FA09
ATC Açıklaması Klaritromisin
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A04325
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 35,81 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 31,96 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 13,31 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E032D
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olsun ya da olmasın, ağır böbrek yetmezliği olanlarda dozun azaltılması ya da doz aralığının uzatılması gerekebilir.
Karaciğer Yetmezliği
Klaritromisin hem böbreklerle, hem de karaciğerle atılır. Böbreklerin normal olduğu karaciğer yetmezliği durumlarında, herhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı gösterilmiştir.
Doz Aşımı

Klaritromisinin aşırı dozda alınmasıyla ilgili olarak elde yeterli veri yoktur. Makrolidlere özgü aşırı doz belirtileri, işitme kaybı, şiddetli bulantı, kusma ve diyaredir. Gerekli durumlarda hastanın midesi yıkanmalı ve diğer destekleyici önlemler alınmalıdır. Diğer makrolitlerde olduğu gibi serum klaritromisin seviyesinin hemodiyaliz veya pertiondiyaliz ile önemli oranda etkilenmesi beklenmez.

Endikasyonlar

Klaromin, duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonlarda endikedir:

• Üst solunum yolları enfeksiyonları (farenjit, tonsilit, sinüzit, otitis media vd.) Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis.

• Alt solunum yolu enfeksiyonları (bronşit, pnömoni vd.) Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae.

• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (folikülit, selülit, impetigo vd.) Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes.

• M. avium ve M. intracellulare'nin yol açtığı disemine mikobakteriyel enfeksiyonlar.

Farmakodinamik Özellikler

Klaritromisin, makrolid grubu semisentetik bir antibiyotiktir. Kimyasal adı 6-O-metileritromisindir. 14 karbonlu bir makrolid olan klaritromisinin 6'ıncı pozisyonda eritromisinden farklı olarak bir O-metil substitüsyonunun olması, molekülün aside karşı stabilitesini arttırdığı gibi, antimikrobik ve farmakokinetik özelliklerini de olumlu etkilemektedir.

Klaritromisin etkisini, duyarlı mikroorganizmaların ribozomlarının 50S alt bölümüne bağlanma sonucu, protein sentezini inhibe ederek gösterir. Diğer makrolidler gibi çoğunlukla bakteriyostatik etkilidir.

Klaritromisin geniş bir spektruma sahiptir; birçok aerop ve anaerop Gram negatif ve pozitif bakteri klaritromisine duyarlıdır. Klaritromisinin 14-OH metaboliti de antibakteriyel aktiviteye sahiptir. Örneğin, Haemophilus influenzae'ya karşı 14-OH metaboliti, klaritromisinden iki kat etkilidir.

Klaritromisin, in vitro ve in vivo olarak aşağıdaki bakterilere karşı etkili bulunmuştur:

Aerop Gram pozitif bakteriler: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, C, F, G grubu streptokoklar, viridans grubu streptokoklar, Listeria monocytogenes.

Aerop Gram negatif bakteriler: Haemophilus influenzae, Branhamella catarrhalis, Bordatella pertussis, Helicobacter pylori, Campylobacter jejuni, Legionella pneumophila, Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella multocida

Mycoplasma: Mycoplasma pneumoniae, Ureoplasma urealyticum

Diğer bakteriler: Chlamydia trachomatis, M ycobacterium avium, Mycobacteriumintracellulare, Mycobacterium leprae

Anaerop Gram pozitif bakteriler: Clostridium perfringens, Peptococcus niger, Propionibacterium acnes.

Anaerop Gram negatif bakteriler: Bacteroides melaninogenicus.

Klaritromisin, bakterilerin salgıladığı ß-laktamaz grubu enzimlerden etkilenmez.

Farmakokinetik Özellikler

Klaritromisin, oral yoldan uygulandığında gastrointestinal yoldan hızla emilir. Biyoyararlanım oranı yaklaşık % 50'dir. Tok karnına alındığında emilimi ve 14-OH metabolitinin oluşumu bir miktar gecikir, ancak biyoyararlanım oranı değişmez. Dolayısıyla aç ya da tok karnına verilebilir. Doruk plazma konsantrasyonuna 2 saat içinde ulaşılır. Önerilen dozlarda, sabit plazma düzeyleri 2-3 günde oluşur. Günde iki kez 250 µg/doz uygulandığında 1 mcg/ml, günde üç kez 500 mg uygulandığında 3-4 µg/ml’lik değerler elde edilmiştir.

Klaritromisin lipofilik bir molekül olduğu için, dokulara çok yüksek oranda penetre olur. Doku düzeyleri, çoğunlukla kan düzeyinin üzerindedir.Serebrospinal sıvı penetrasyonu ile ilgili bilgi mevcut değildir.

Plazma proteinlerine yaklaşık % 50-70 oranında bağlanan klaritromisin, karaciğerde metabolize olur. Metabolitlerinden 14-OH antibakteriyel etkiye sahiptir.

Yarılanma süresi ortalama 3-5 saattir. 14-OH metabolitinin yarılanma süresi biraz daha uzundur (5-6 saat).

12 saatte bir alınan 250 mg tabletin yaklaşık % 20’si idrarla değişmeden atılırken, 12 saatte bir alınan 500 mg tablette bu oran yaklaşık % 30 dur. 12 saatte bir alınan 250 mg oral süspansiyon dozunun yaklaşık % 40’ı idrarla değişmeden atılır. Klaritromisinin renal klirensi dozdan bağımsızdır ve yaklaşık normal glomerular filtrasyon oranındadır. İdrarda bulunan ana metabolit 14-OH klaritromisindir, 12 saatte bir 250 mg veya 500 mg doz alımında yaklaşık % 10-15 oranında rastlanır.

HIV enfeksiyonlu yetişkin hastalara, günde iki kez 500 mg klaritromisin uygulandığında klaritromisin ve 14-OH klaritromisin kararlı durum konsantrasyonları, sağlıklı gönüllülerde elde edilen değerlere benzerlik gösterir.

Klaritromisin aynı zamanda gastrik mukozaya da penetre olur. Omeprazol ile birlikte kullanıldığında gastric mukus ve gastrik mukozadaki klaritromisin düzeyleri, tek başına kullanıma göre daha yüksektir.

Hepatik fonksiyon bozukluğu olan kişilerde kararlı durum konsantrasyonu farklılık göstermez, fakat 14-OH klaritromisin konsantrasyonu daha düşüktür.

14-OH klaritromisinin düşük derecede oluşumu, sağlıklı kişilerde mukayese edildiğindeBozuk hepatit fonksiyonlu kişilerde klaritromisinin renal klirensindeki artış ile kısmen denkleşmektedir. Klaritromisin farmakokinetiği renal fonksiyonu bozuk kişilerde değişikliğe uğramıştır.

Farmasötik Şekli

Oral süspansiyon hazırlamak için granül

Formülü

Hazırlanmış süspansiyonun her 5 ml'sinde 250 mg klaritromisin bulunur.

Koruyucu: Metil paraben

Tatlandırıcı: Şeker, vişne aroması

Boyar madde: Titanyum dioksit

İlaç Etkileşmeleri

Makrolidler, QT uzaması, ventriküler taşikardi, fibrilasyon, Torsades de Pointes gibi aritmilere yol açabilen terfenadinin serum düzeylerini yükselterek aritmi riskini arttırabilir. Benzer etkilerin astemizol ile de görülebildiği bilinmektedir. Aritmiler: astemizol ve terfenadin grubu ile aynı zamanda kullanılmamalıdır. Klaritromisin teofilinle birlikte kullanıldığında, teofilinin serum konsantrasyonlarında yükselme görülebilir. Her iki ilacın birlikte verilmesi gerekiyorsa, teofilinin serum konsantrasyonu dikkatle izlenmelidir. Klaritromisin terfenadinle birlikte kullanıldığında, terfenadinin aktif metabolitinin serum konsantrasyonunun ortalama 3 kat yükseldiği saptanmıştır.

AİDS hastalarında, zidovudinle birlikte klaritromisin verildiğinde, zidovudinin sabit plazma düzeyi düşmektedir. Klaritromisin içeren ilaçlar, zidovudinden 2 ila 4 saat önce alındığında kararlı durum doruk plazma konsantrasyonu (Cmax) iki katına çıkarken, eğri altında kalan alan (AUC) etkilenmez.

Klaritromisin ve ranitidin bizmut sitratın birlikte kullanımı sonucu plazma ranitidin konsantrasyonu % 57, plazma bizmut konsantrasyonu % 48, plazma 14-OH klaritromisin konsantrasyonu % 31 artmıştır. Bu etkiler klinik olarak anlamlı değildir.

Klaritromisinin quinidin veya disopiramid ile beraber kullanımında Torsades de Pointes oluşabileceği pazar sonrası araştırmalarda belirtilmiştir. Bu sebeple bu ilaçların seviyesi tedavi süresince izlenmelidir.

Flukonazol ve klaritromisin birlikte alındığında, ortalama kararlı durum minimum konsantrasyonu (Cmin.) ve eğri altında kalan alan (AUC) sırasıyla % 33 ve % 18 artar. 14-OH klaritromisin kararlı durum konsantrasyonu flukonazol alımından etkilenmez.

Kolşisin hem CYP3A hem de eflaks transpoter hem P- glikoprotein (Pgp) substratıdır.

Klaritromisin ve diğer makrolitler CYP3A ve Pgp inhibitörüdürler. Bu yüzden klaritromisin ve kolşisin beraber uygulandığında CYP3A ve/veya Pgp inhibasyonu kolşisin miktarında artışa sebep olabilir. Bu sebeple hastalar kolşisin toksisitesine riskinden dolayı gözlem altında tutulmalıdır.

Eritromisin digoksinle birlikte kullanıldığında, digoksinin serum konsantrasyonunun yükselebileceği dikkate alınmalıdır.

Benzer biçimde, eritromisin oral antikoagülanlarla birlikte uygulandığında, antikoagülan etki artmaktadır.

Eritromisin kullanan hastalara, ergotamin ya da dihidroergotamin verildiğinde, bazı hastalarda ergot zehirlenmesi (periferik vazospazm; disestezi) görülebildiği bildirilmiştir.

Eritromisin triazolamla birlikte kullanıldığında, triazolamın atılımı yavaşlar ve farmakolojik etkileri artabilir.

Eritromisin, karbamazepin, siklosporin, heksobarbital, fenitoin, varfarin, midazolam, lovastatin, dizopiramid gibi sitokrom450 sistemiyle metabolize olan ilaçların serum konsantrasyonlarının yükselmesine yol açabilir.

Klaritromisin ile birlikte sisaprid ya da pimozid kullanıldığında, sisaprid ya da pimozidin serum düzeylerinin yükselmesine bağlı olarak, özellikle kalp hastalığı olanlarda, QT uzaması, ventriküler taşikardi ve fibrilasyon, Torsades de Pointes gibi aritmiler görülebilir.

Klaritromisinle birlikte uygulandığında omeprazolün plazma düzeyi yükselebilirse de, doz ayarlaması gerekmez.

3x200 mg dozunda verilen ritonavir, 2x500 mg dozunda verilen klaritromisinin biyotransformasyonunu belirgin olarak inhibe etmekte ve aktif metabolit 14-OH-klaritromisinin oluşumunu tümüyle engelleyebilmektedir. Normal değerlere göre klaritromisinin en yüksek serum düzeyi (Cmax) %  31, en düşük serum düzeyi (Cmin) % 182 ve eğri altında kalan alanda (AUC) % 77 artış gözlenmiştir. Ancak klaritromisin tedavi aralığı geniş olduğu için, böbrek işlevleri normal olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Böbrek yetmezliği olanlardaysa doz ayarlaması gerekir:

CLCR = 30-60 mL/dak…………………. doz % 60 azaltılmalıdır;

CLCL < 30 mL/dak……………………... doz % 75 azaltılmalıdır.

Klaritromisin günde toplam 1 gramdan daha yüksek dozlarda verilecekse, ritonavirle birlikte kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki ilaç etkileşmeleri, klaritromisinle yapılan klinik çalışmalardan değil, eritromisin türevlerinden ve/veya klaritromisin satış sonrası raporlarından elde edilmiştir.

Antiaritmikler:Pazarlama sonrası raporlarda klaritromisin ve kinidin veya disopramidin birlikte kullanımında Torsades de Pointes belirtilmiştir. QT aralığında uzamanın tespiti için birlikte kullanımda elektrokardiogramlar izlenmelidir.

Ergotamin/dihidroergotamin : Eritromisin veya klaritromisinin, ergotamin veya dihidroergotamin ile birlikte kullanımı şiddetli periferal vazospazm ve disestezi gibi akut ergot toksisitesi belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Triazolobenziodidiazepin (triazolam ve alprazolam gibi) ve ilgili benzodiazepinler (midazolam gibi):Eritromisin, triazolam ve midazolam klerensini azaltır bu sebeple sözkonusu benzodiazepinlerin farmakolojik etkisinde artış olur. Pazarlama sonrası raporlarda klaritromisin ve triazolamın birlikte kullanımında etkileşim olduğu ve uyuklama, konfüzyon gibi yan etkilerin ortaya çıktığı belirtilmiştir.

HMG-CoA redüktaz inhibitörleri:Diğer makrolidler gibi klaritromisin de sitokrom P450 metabolizmasını inhibe ederek, HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin (örn. lovastatin ve simvastatin) konsantrasyonunu artırır. Birlikte kullanımda nadiren rabdomiyoliz görülebilir.

Sildenafil:Eritromisin, birlikte kullanımda sildenafilin sistemik etkisinde (AUC) artmaya sebep olmuştur. Benzer etkileşim klaritromisin ile de ortaya çıkabilir, sildenafil dozunun azaltılması gerekir.

Eritromisin ve klaritromisinin, sitokrom P450 sistemi ile metabolize olan ilaçlarla birlikte kullanımı, bu ilaçların serum düzeylerinde artışa sebep olabilir. Eritromisin ve/veya klaritromisinin siklosporin, karbamazepin, tacrolimus, alfentanil, disopramid, rifabutin, kinidin, metilprednizolon, silostazol ve bromokriptin ile kullanımında bu tür etkileşmeler rapor edilmiştir. Birlikte kullanımda sitokrom P450 sistemiyle metabolize olan ilaçların serum konsantrasyonları izlenmelidir.

Klaritromisinin sisaprid, pimozid veya astemizol ile birlikte kullanımı kontrendikedir.

Sitokrom P450 sistemiyle metabolize olmayan hekzobarbital, fenitoin ve valproatın da klaritromisin veya eritromisin ile birlikte kullanımında etkileşim olduğu rapor edilmiştir.

Klaritromisinin quinidin veya disopiramid ile beraber kullanımında Torsades de Pointes oluşabileceği pazar sonrası araştırmalarda belirtilmiştir. Bu sebeple bu ilaçların seviyesi tedavi süresince izlenmelidir.

Kontraendikasyonlar

Klaromin, bileşimindeki herhangi bir maddeye ya da makrolid grubu bir antibiyotiğe karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

Ergot türevleri ile beraber kullanılmamalıdır.

Klarominin sisaprid, pimozid ve terfenadin ile beraber kullanılmamalıdır. Klaritromisinin bu ilaçlarla beraber kullanılması durumunda sisaprid, pimozid ve terfenadin serum miktarında artış gözlenmiştir. Bunun sonucunda uzamış QT sendromu ve ventriküler taşikardi dahil olmak üzere kardiyak aritmi, ventricular fibrilasyon ve Torsa de Pointes oluşabilir.

Astemizole ve diğer makrolidlerle beraber kullanıldığında benzer etkiler gözlenebilir.

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Klaromin aç ya da tok karnına alınabilir. Çocuklarda önerilen doz 2 x 7.5 mg/kg'dır. Günlük doz 2 x 500 mg'ı aşmamalıdır. Ortalama tedavi süresi 5-7 gündür. Ancak, streptokoksik enfeksiyonlarda, komplikasyon riskini en aza indirmek amacıyla, tedavi 10 günden önce kesilmemelidir. Süspansiyon süte karıştırılarak içilebilir. Klaromin süspansiyon kaşık ölçeği veya doz şırıngası ile verilebilir.

Süspansiyonun hazırlanışı: Süspansiyon hazırlamak için, ambalajda bulunan plastik ampulün kapağı döndürülerek koparıldıktan sonra, içinde bulunan saf su granül bulunan süspansiyon şişesine iki defada ilave edilir ve her su eklendiğinde şişe iyice çalkalanır. Hazırlanmış süspansiyon 25°C altında 14 gün süreyle aktivitesini korur. Hazırlanmış süspansiyon dondurulmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Klaromin 250 mg tablet: 14 tabletlik ambalajlarda.

Klaromin 500 mg tablet: 14 tabletlik ambalajlarda.

Klaromin 125 mg/5 ml Oral süspansiyon için granül: 70 ml'lik ambalajlarda.

Saklama Koşulları

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her ölçekte (5 ml) 250 mg klaritromisin içeren 100 ml'lik süspansiyon hazırlamak için granül içeren şişe, 52 ml saf su içeren plastik ampul ve 5 ml'lik kaşık ölçek ve 5 ml'lik doz şırıngası bulunan ambalajlarda. Her ölçekte (5 ml) 250 mg klaritromisin içeren 50 ml'lik süspansiyon hazırlamak için granül içeren şişe, 26 ml saf su içeren plastik ampul ve 5 ml'lik kaşık ölçek ve 5 ml'lik doz şırıngası bulunan ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

KLARİTROMİSİN, KESİN GEREKLİ OLMADIKÇA GEBELERDE KULLANILMAMALIDIR. KLARİTROMİSİN TEDAVİSİ SIRASINDA GEBELİK OLUŞURSA, HASTA FETÜSÜN UĞRAYABİLECEĞİ OLASI RİSKLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMELİDİR. İNSANLAR İÇİN ÖNERİLEN DOZLARIN ULAŞTIĞI SERUM DÜZEYLERİNİN 2-17 KATI SERUM DÜZEYLERİ SAĞLAYAN DOZLARIN UYGULANDIĞI FARE, SIÇAN, TAVŞAN VE MAYMUNLARDA, FETÜSTE VE EMBRİYO-FETAL GELİŞİM ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLER ORTAYA ÇIKTIĞI BİLDİRİLMİŞTİR.

Klaritromisin hem böbreklerle, hem de karaciğerle atılır. Böbreklerin normal olduğu karaciğer yetmezliği durumlarında, herhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı gösterilmiştir. Ancak, karaciğer yetmezliği olsun ya da olmasın, ağır böbrek yetmezliği olanlarda dozun azaltılması ya da doz aralığının uzatılması gerekebilir.

Makrolidler de dahil olmak üzere, hemen her antibiyotik psödomembranöz kolite yol açabilir. Bu yüzden, antibiyotik tedavisi sırasında diyare ortaya çıkan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Hafif vakalarda antibiyotiğin kesilmesi yeterlidir. Ağır durumlarda gerekli önlemler alınmalı ve C difficile'ye karşı etkili bir antibiyotik verilmelidir.

Yaşlılarda klaritromisinin etkinlik ve güvenilirlik profili, erişkinlere göre belirgin bir fark göstermez. Yalnız ağır böbrek yetmezliği olan yaşlılarda doz ayarlaması gerekli olabilir.

Klaromininin, linkomisin ve klindamisinde olduğu gibi diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistans   olasılığı da düşünülmelidir. 

Özellikle yaşlı veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kolşisin ile beraber kullanıldığında

bazı hastalarda kolşisin toksisitesine sebep olduğu ve ölüm ile sonuçlabildiğine ait pazar sonrası çalışmalarda belirlenmiştir.

Fruktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu veya sükroz –isomalaz yetersizliği gibi kalıtımsal hastalığı olan hastalar klaromin kullanmamalıdır.

Klaritromisinin kinidin ve disopiramid ile beraber kullanımında Torsades de  Pointes oluşumu bildirilmiştir. Bu yüzden elektrokardiyogramlar QT uzamasına karşı izlenmelidir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım

Gebelik kategorisi: C

Klaritromisinin gebelerdeki güvenilirliği ve etkinliğiyle ilgili henüz yeterli veri yoktur. Bu yüzden, kesin gerekli olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır.

Klaritromisinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak, lipofilik ilaçların çoğu anne sütüne geçer.

Emzirme döneminde kullanımı

Klaritromisinin yenidoğanlardaki güvenilirliği de henüz araştırılmadığından, kesin gerekli olmadıkça emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi

Araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Klaritromisin iyi tolere edilen bir ilaçtır. Yan etkileri genellikle hafif ve geçicidir.

Klinik araştırmalar sırasında görülen yan etkilerin yalnızca % 1'inin tedaviyi bıraktırmayı gerektirdiği bildirilmiştir.

En sık görülen yan etkileri sindirim kanalıyla ilgilidir. Diyare, bulantı, kusma, dispepsi, ağızda tat bozukluğu, karın ağrısı, parestezi bildirilmiştir. Ayrıca baş ağrısı da görülebilir.

Arthralji, miyalji, , hafif cilt erozyonu, anjiyoödem ve anafilaksi gibi allerjik reaksiyonlar gözlenebilir 

Klinik araştırmalar sırasında görülen yan etkilerin, yalnızca % 3’ünün tedaviyi bırakmayı gerektirdiği bildirilmiştir.

Klaritromisin kullanan hastalarda seyrek olarak, SGPT, SGOT, GGT, alkalen fosfotaz, LDH, total bilirubin değerlerinde yükselme görülebilir (bu belirtiler, hastaların % 1’inden daha azında görülmüştür). Nadiren lökopeni ve protrombin zamanında uzama bildirilmiştir. Hastaların % 4’ünde kan üre düzeyinde yükselme, % 1’inden azında serum kreatininde yükselme görülmüştür.

Diğer makrolidler gibi klaritromisin de, nadiren sarılıkla birlikte ya da tek başına hepatoselüler ve /ya da kolestatik hepatit dahil olmak üzere karaciğerde genellikle reversibl işlev bozukluğuna yol açabilir. Karaciğer bozukluğu, çok seyrek olarak, özellikle altta yatan ciddi bir hastalığın ya da birlikte kullanılan başka ilaçların varlığında ölümle sonuçlanabilmektedir.

Klaritromisin, omeprazolle birlikte kullanıldığında dilde geçici renk değişikliğine yol açabilir.

Oral klaritromisin, ürtiker gibi hafif reaksiyonlara olduğu gibi, anafilaksi Stevens-Johnson sendromu gibi ağır alerjik reaksiyonlara da nadiren yol açabilir. Oral klaritromisin uygulaması sırasında kaygı, Sersemlik, vertigo, anksiyete, uykusuzluk, kulak çınlaması, , dezoriyantasyon, hallusinasyon görme, psikoz, depersonalizasyon uykusuzluk, kabus görme, konfüzyon ve psikoz gibi MSS ile ilgili etkiler bildirilmişse de, klaritromisin tedavisiyle ilişkisi kesin olarak saptanmamıştır.

Nadiren şiddeti orta dereceden hayatı tehtid edici dereceye kadar değişebilen psödomembranöz kolit gözlenmiştir.

Rifabutin kullanan hastalarda genellikle geri dönüşümlü olan üveit gözlenebilir.

Klaritromisin kullanan bazı hastalarda, tedavi kesildiğinde düzelen işitme kaybı bildirilmiştir.

Özellikle yaşlı veya böbrek yetmezliği olan kastalarda kolşisin ile beraber kullanıldığında bazı hastalarda ölüm ile sonuçlanan kolşisin toksisitesine sebep olduğu belirlenmiştir.

QT uzaması olanlarda eritromisinin seyrek olarak ventriküler taşikardi, ventriküler aritmi ve ‘’Torsades de Pointes’’ e yol açabildiği bildirilmiştir.

Klaritromisin tedavisi sırasında, dilde renk değişikliği, glosit, stomatit ve oral moniliyaz görülmüştür. Ayrıca dişlerde renk değişikliği oluşabilmektedir. Renk değişiklikleri, diş hekimlerince temizlenerek engellenebilir.

Esas olarak hipoglisemik ilaçlarla ya da insülinle tedavi edilenler olmak üzere, klaritromisin kullanan bazı kişilerde nadiren hipoglisemi gelişebilir.

Seyrek olarak trombositopeni bildirilmiştir.

HIV enfeksiyonuna bağlı olarak immün yetmezlik gelişmiş hastalarda, mikobakteriyel enfeksiyon nedeniyle uzun süreli klaritromisin tedavisi uygulandığında ortaya çıkan yan etkileri, HIV enfeksiyonunun ve varsa altta yatan diğer hastalıkların belirtilerinden ayırmak güçtür.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.