Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
Marka KLAVUNAT
Etken Madde Kodu SGKEQK-AMOKSISILIN+KLAVULANIK ASIT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01CR02
ATC Açıklaması Amoksisilin ve enzim inhibitörü
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A09431
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,24 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E004F
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Doz aşımı durumunda ilaç kesilir, hastaya semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. İlaç çok yeni alınmışsa hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Böbrek bozukluğu olan hastalarda hızlı bir şekilde yüksek kan düzeyleri oluşabilir. Gerek amoksisilin gerekse klavulanik asid hemodiyalizle kandan uzaklaştırılabilir. Gerek amoksisilin gerekse potasyum klavulanat için spesifik antidot bilinmemektedir.
 
Endikasyonlar
KLAVUNAT aşağıdaki gösterilen mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir:
 
Üst solunum yolları enfeksiyonları: (otitis media ve sinüzit dahil). Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis’ in beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu enfeksiyonlar.
 
Alt solunum yolları enfeksiyonları: Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis’ in beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu enfeksiyonlar.
 
Deri ve deri yapısı enfeksiyonları: Staphylcoccus aureus, Escherichia coli ve Klebsiella spp.’ in beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu enfeksiyonlar.
 
İdrar yolları enfeksiyonları: Escherichia coli, Klebsiella spp. ve Enterobacter spp.’ in beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu enfeksiyonlar.
KLAVUNAT amoksisilin içerdiğinden ampisiline duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de kullanılabilir. Ayrıca bir karma enfeksiyonda bir bakteri
ampisiline, beta-laktamaz üreten diğeri KLAVUNAT’ a duyarlı ise böyle bir enfeksiyon tek başına KLAVUNAT ile tedavi edilebilir, ek bir antibiyotiği gerektirmez.
İn vitro olarak Streptococcus pneumoniae penisilin ve ampisiline göre amoksisiline daha duyarlı olduğundan, mikrobiyolojik testlerde penisilin ve ampisiline orta derecede duyarlı bulunan S.pneumoniae suşları amoksisilin ve KLAVUNAT’ a tam olarak duyarlıdır.
 
Farmakodinamik Özellikler
KLAVUNAT® geniş spektrumlu semi-sentetik bir antibiyotik olan amoksisilin ile bir beta-laktamaz inhibitörü olan potasyum klavulanatın kombinasyonudur.

Amoksisilin duyarlı bakteriler üzerinde aktif çoğalma fazında bakterisid etki gösterir. Amoksisilin bakteri hücre duvarındaki Penisilin Bağlayıcı Proteinlere (PBP) bağlanarak hücre duvarının bütünlüğü ve sağlamlığı için gerekli olan mukopeptid sentezini inhibe eder ve bu yolla bakterisid etkisini gösterir. Amoksisilin geniş bir antibakteriyel aktivite spektrumuna sahiptir. Ancak bir kısım bakterilerin ürettiği beta-laktamaz enzimi tarafından yıkılır ve aktivitesini kaybeder ve bu bakteriler etki spekturumu dışında kalır.
Klavulanik asit yapısal olarak penisiline benzer bir beta-laktam bileşiğidir. Bu madde beta-laktamaz enziminin aktif merkezine bağlanarak bu enzimi inaktive eder ve böylece amoksisilini, birçok patojen bakteri tarafından salgılanan beta-laktamaz enzimiyle parçalanmaktan korur. Bu şekilde amoksisilin etki spektrumu klinikte önem taşıyan birçok dirençli bakteriyi kapsayacak şekilde genişler.
Klavulanik asit özelikle klinikte önem taşıyan ve bakteri plasmidleri aracılığı ile üretilen beta-laktamazlara karşı aktiftir. Bunlar penisilin ve sefalosporinlere karşı aktarılabilen (transferabl) rezistans gelişmesinden sorumludur.
 
Bakteriyoloji

Amoksisilin/Klavulanik asit, beta-laktamaz yapan veya yapmayan aşağıdaki mikroorganizmaların çoğu suşlarına karşı gerek in vitro gerekse klinik infeksiyonlarda (Bkz. Endikasyonlar bölümü) aktivite gösterir.
 
İnvitro ve klinik olarak etkili olduğu mikroorganizmalar;
 
 
GRAM-POZİTİF AEROBLAR
 
Staphylococcus aureus
Metisilin ve oksasiline rezistan olan stafilokoklar amoksisilin / klavulanik aside de rezistan kabul edilmelidir.
Enterococcus faecalis1
Staphylococcus epidermidis (beta-laktamaz yapan veya yapmayan)
Staphylococcus saprophyticus (beta-laktamaz yapan veya yapmayan)
Streptococcus pneumoniae1,2
Streptococcus pyogenes1,2
Viridans grup streptokoklar1,2
 
GRAM-NEGATİF AEROBLAR
 
Enterobacter türleri (her ne kadar bu bakterinin çoğu suşları in vitro rezistan bulunmuşsa da amoksisilin/klavulanik asidin bu mikroorganizmanın neden olduğu üriner sistem enfeksiyonlarında etkili olduğu gösterilmiştir.
 
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiella türleri(bilinen suşların hepsi beta-laktamaz pozitiftir.)
Moraxella catarrhalis
Eikenella corrodens (beta laktamaz yapan veya yapmayan)
Neisseria gonorrhoeae1 (beta laktamaz yapan veya yapmayan)
Proteus mirabilis1 (beta laktamaz yapan veya yapmayan)
 
ANAEROBİK BAKTERİLER
 
Bacteroides türleri, Bacteroides fragiliside içerir. (Beta-laktamaz yapan veya yapmayan) Fusobacterium türleri(beta-laktamaz yapan veya yapmayan)
Peptostreptococcus türleri 2
 
(1) Bu mikroorganizmaların neden olduğu bazı klinik enfeksiyonların yalnız amoksisilin ile tedavi edilebileceği yeterli ve iyi kontrollü araştırmalarla gösterilmiştir.
(2) Bu mikroorganizmalar beta-laktamaz üretmediğinden tek başına amoksisiline duyarlıdır.
 
İnvitro olarak etkili olduğu fakat etkinin klinik önemi bilinmeyen mikroorganizmalar;
 
Aşağıdaki in vitro veriler bulunmakta ise de bunların klinikte anlamlılığı bilinmiyor.
Amoksisilin/Klavulanik asidin MİC90 değerleri Streptococcus pneumoniae için ≤ 0.5 µg / ml, Neisseria gonorrhoeae için ≤ 0.06 µg/ml, stafilokok ve anerobik bakteriler için ≤ 4 µg/ml, ve diğerleri için ≤ 8 µg/ml’dir. Bununla beraber tek başına ampisiline cevap verdiği gösterilmiş olanlar dışında bu enfeksiyonların tedavisinde amoksisilin / klavulanik asidin güvence ve etkinliği yeterli ve iyi kontrollü araştırmalarla gösterilmiş değildir.
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon
KLAVUNAT’ ın oral yolla alınmasından sonra amoksisilin ve klavulanik asit gastrointestinal kanaldan iyi absorbe olur. İlacın aç veya tok karnına alınması amoksisilin farmakokinetiğini ancak minimal olarak etkiler. Oral yolla amoksisilinin biyo yararlılığı % 90, klavulanik asidin ise % 75’ dir. 
 
Dağılım
Amoksisilin ve klavulanik asit vücuttaki doku ve sıvıların çoğuna dağılır. Ancak normal koşullarda BOS (beyin omurilik sıvısı)’ a yeterli düzeyde geçemez. Plazma proteinlerine bağlanma oranı amoksisilin için % 18, klavulanik asit için % 25’ tir. Her iki madde de hemodiyaliz sıvısına geçer.
 
Metabolizma
Oral yolla verilen amoksisilin/klavulanatın bir kısmı karaciğerde metabolize olur. Amoksisilin’ in % 10’ u klavulanik asidin ise % 50’ si karaciğerde metabolitlere dönüşerek, kalanı ise değişmeden vücuttan atılır.
 
Atılım
Bir oral dozun verilmesinden 6 saat sonra amoksisilinin yaklaşık % 50-70’ i, klavulanik asidin ise yaklaşık % 25-40’ ı değişmeden idrarla vücuttan atılır. Böbreklerden atılımı glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon yoluyladır. Amoksisilinin eliminasyon yarı ömrü 1.3 saat, klavulanik asidin ise 1 saattir.
Farmasötik Şekli

ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ (100 ml)

Formülü
Klavunat BID 200/28 Oral Süspansiyon, beher 5 ml’ de 200 mg amoksisilin aktivitesine eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 28,5 mg klavulanik asit aktivitesine eşdeğer potasyum klavunat içerir. Tatlandırıcı olarak sodyum sakarin ve koku maddesi olarak çilek esansı içerir.
 
İlaç Etkileşmeleri
Probenesid amoksisilin’ in renal tubuluslardan sekresyonunu inhibe ederek kan seviyelerini yükseltir. KLAVUNAT®’ ın probenesid ile birlikte kullanımı önerilmez. Öteki geniş spektrumlu antibiyotiklerle olduğu gibi KLAVUNAT®’ da oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir.
Ampisilin allopurinol ile birlikte kullanıldığında deri döküntülerinin sıklığı artar. Bunun allopurinol’ e ya da hiperüresimiye bağlı olup olmadığı bilinmemektedir. Klavunat ile allopurinol’ un birlikte kullanımında bu konuda veri yoktur.
 
İdrara yüksek konsantrasyonlarda geçen amoksisilin idrarda glukoz tayini için kullanılan Clinistest®,Benedict ve Fehling reaksiyonlarının yalancı pozitif sonuç vermesine neden olur. İdrarda glukoz aranması için enzimatik glukoz oksidaz yöntemine dayanan Clinistix® , Tes-Tape® v.b. testler kullanılmalıdır.
Gebe kadınlara amoksisilin verildiğinde serumda total konjuge estriol, estriol glukuronidleri, konjuge estron ve estradiol düzeyleri yükselir.
 
Kontraendikasyonlar
KLAVUNAT® penisiline karşı allerjisi alanlarda kontrendikedir. Ayrıca daha önce amoksisilin/klavulanik asit kullanıp da kolestatik sarılık veya karaciğer hastalığı geçirenlerde kontrendikedir.
 
Kullanım Şekli Ve Dozu
Pediatrik hastalar : Amoksisilin miktarı esas alınarak KLAVUNAT BID 200/28 mg SÜSPANSİYON aşağıdaki doz şemasına göre kullanılır.

 
12 haftalıktan (3 ay) büyük pediatrik hastalar
 
      ENFEKSİYON                              DOZ ŞEMASI
                                                 200 mg / 5 ml süspansiyon
 
otitis media sinüsitis, alt               45 mg / kg /gün, günlük doz iki eşit kısma bölünerek
solunum yolları enfeksiyonu ve       12 saat ara ile verilir.
daha ağır enfeksiyonlar
 
daha hafif enfeksiyonlar                 25 mg/kg/gün, günlük doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilir.
 

Vücut ağırlığı 40 kg’ın üstündeki pediatrik hastalarda erişkinlerin doz şeması uygulanır.
 
Karaciğer  fonksiyon bozukluğu olanlarda KLAVUNAT® dikkatle kullanılmalı ve hastanın
karaciğer fonksiyonları yakından izlenmelidir.
KLAVUNAT® yemeklerden önce veya sonra alınabilir. Bununla beraber yemeğin başlangıcında alındığında potasyum klavunatın absorpsiyonu artar. Bu nedenle KLAVUNAT® ın yemeklerden hemen önce alınması önerilir. KLAVUNAT® tedavisine başlamadan önce kültür ve duyarlık testleri yapılmalıdır. Ancak test sonuçları beklenmeden tedaviye başlanabilir. Daha sonra tedavi test sonuçlarına göre yönlendirilir.
 
 
SÜSPANSİYON HAZIRLANMASI

KLAVUNAT BID 200/28 Oral Süspansiyonu hazırlamak için önce şişe üzerindeki çizginin yarısına kadar kaynamış soğumuş su koyarak iyice çalkalayınız. İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz. Daha sonra şişe üzerindeki çizgiye kadar kaynamış soğumuş su ekleyip yeniden çalkalayınız.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Klavunat 625 mg Film Tablet (15 Tablet)
Klavunat 625 mg Film Tablet (10 Tablet)
Klavunat BID 1000 mg Film Tablet (10 tablet)
Klavunat BID 1000 mg Film Tablet (14 tablet)
Klavunat Fort Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 312.5 mg / 5 ml, (100 ml)
Klavunat Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 156.25 mg/5 ml, (100 ml)
Klavunat BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 ml)
Klavunat BID 400/57 mg Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (35 ml)
Klavunat BID 400/57 mg Fort Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 ml)
Klavunat BID 400/57 mg Fort Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (100 ml)
Saklama Koşulları
Sulandırılmamış tozu 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
Süspansiyon hazırlandıktan sonra aktivitesini buzdolabında 7 gün muhafaza eder.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
100 ml’lik ambalaj : Su ile sulandırıldığında 100 ml süspansiyon verebilecek toz karışım içeren şişelerdedir.
Beraberinde 5 ml’lik ölçekli kaşık bulunur.
Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi sırasında ciddi ve bazen ölümcül aşırı duyarlılık (anafilaktik) reaksiyonları görülebilir. Bu reaksiyonların penisiline veya çeşitli alerjenlere karşı aşırı duyarlılığı olan bireylerde görülme olasılığı daha yüksektir. KLAVUNAT® tedavisine başlamadan önce hastanın penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşırı duyarlılığı olup olmadığı dikkatle araştırılmalıdır. Tedavi sırasında alerjik raksiyonlar görülürse tedavi derhal kesilmelidir. Ciddi anafilaktik reaksiyonlarda adrenalin, oksijen, intravenöz streoidler ve entübasyon gerekebilir. Amoksisilin/klavulanik asit dahil bütün antibiyotiklerle C difficile’ nin, toksinlerine bağlı olarak psödomembranöz kolit olasılığı bildirilmiştir. Diyare geliştiğinde bu olasılık dikkate alınmalı ve gerekirse tedavi yapılmalıdır.
KLAVUNAT® karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde periyodik olarak hepatik, renal ve hematopoetik fonksiyonlar izlenmelidir.
Ampisilin verilen enfeksiyöz mononükleoz hastalarının çoğunda erythema multiforme gibi ciddi cilt lezyonları oluşabilir. KLAVUNAT® ile de olasılık söz konusu olduğundan bu hastalarda kullanılmamalıdır.
Tedavi sırasında bakteriyel veya mikotik süperenfeksiyonlar (genelde Pseudeomonas veya Candida ile) görülürse tedavi kesilir ve uygun tedbirler alınır.
 
Gebelikte Kullanım: Gebelik Kategorisi B
Her ne kadar araştırmalarda amoksisilin/klavulanik asidin teratojen potansiyeli görülmemişse de hamilelerde yapılmış kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır. KLAVUNAT® gebelikte ancak kesin bir endikasyon varsa kullanılmalıdır.
 
Laktasyonda Kullanım
Ampisilin sınıfı antibiyotikler anne sütüne geçer.
KLAVUNAT® emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
 
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
KLAVUNAT®’ ın araç ve makine kullanmayı engelleyecek herhangi bir farmakodinamik  etkisi bulunmamaktadır.
 
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Amoksisilin/Klavulanik asit kombinasyonu iyi tolere edilir. Bildirilen yan etkiler çoğunlukla hafif ve geçici olup hastaların % 3’ünden azı yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakmıştır. En sık bildirilen yan etkiler diyare (% 9), bulantı (% 3), deri döküntüsü ve ürtiker (% 3), kusma (% 1), ve vaginit (% 1) dir. Önerilen dozlardan daha yüksek dozlarda kullanıldığında yan etkilerin görülme sıklığı da artar. Daha seyrek bildirilen yan etkiler abdominal rahatsızlık, flatulans ve baş ağrısıdır.
Ampisilin sınıfı antibiyotiklerle ilgili olarak aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.
 
Gastorintestinal: Diyare, bulantı, kusma, hazımsızlık, gastrit stomatit, glossit, dilde pupilla hipertrofisi, deri-mukoza kandidiasisi- enterokolit ve hemorajik psödomembranöz kolit.
 
Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Deri döküntüleri, pruritus, ürtiker, anjiyoödem, serum hastalığı tipi reaksiyon, eritem multiforme (nadiren Stevens Johnson sendromu) ve nadiren eksfoliatif dermatit. Bu reaksiyonlar antihistaminikler ve gerekiyorsa kortikosteroidlerle kontrol edilebilir. Nadirde olsa, oral penisilinlerle ciddi anafilaktik reaksiyonlar görülebilir. (Bkz. UYARILAR, ÖNLEMLER).
 
Karaciğer: Tedavi sırasında AST (SGOT) ve ALT(SGPT) yükselmeleri görülebilir. Daha seyrek olarak ayrıca bilirubin ve alkalin fosfataz düzeylerinde yükselmeler ve biyopside kolestatik ve hepatosellüler değişmeler bildirilmiştir. Bu değişmeler genelde geri dönüşümlüdür.
 
Böbrek: Nadiren interstisyel nefritis ve hematüri bildirilmiştir.
 
Hemopoetik ve lenfatik sistem: Penisilinlerle tedavi sırasında anemi, hemolitik anemi, trombositopeni, eosinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar genelde geri dönüşümlü olup ilacın kesilmesiyle kaybolur.
 
Merkezi sinir sistemi: ajitasyon, anksiyete, davranış değişiklikleri, konfüzyon, konvulsiyonlar, baş dönmesi, insomnia ve geri dönüşümlü hiperaktivite seyrek olarak bildirilmiştir.