Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Atabay Kimya San.ve Tic. A.Ş.
Marka KLAVUNAT
Etken Madde Kodu SGKEQK-AMOKSISILIN+KLAVULANIK ASIT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01CR02
ATC Açıklaması Amoksisilin ve enzim inhibitörü
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A04330
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 9,71 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Doz aşımı durumunda hastaya semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. İlaç yeni alınmışsa hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Gerek amoksisilin gerekse klavulanik asid hemodiyalizle kandan uzaklaştırılabilir.
 
51 Pediatrik hasta üzerinde yapılan bir araştırma 250 mg / kg’ ın altındaki miktarlarda amoksisilin alan hastalarda önemli bir klinik semptom görülmediği ve mide boşaltılmasına gerek olmadığı bildirilmiştir.
Endikasyonlar
KLAVUNAT® duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu alt solunum yolları enfeksiyonları, otitis media, sinusitis, deri ve deri yapıları enfeksiyonları ve idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
 
Ampisiline duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar amoksisilin içerdiğinden KLAVUNAT® a cevap verir.
Farmakodinamik Özellikler
KLAVUNAT® geniş spektrumlu semi-sentetik bir antibiyotik olan amoksisilin ile bir beta-laktamaz inhibitörü olan potasyum klavulanatın kombinasyonudur. Klavulanik asit beta-laktamaz enziminin aktif merkezine bağlanarak bu enzimi inaktive eder ve böylece amoksisilini bir çok patojen bakteri tarafından salgılanan beta-laktamaz enzimiyle parçalanmaktan korur. Bu şekilde amoksisilin etki spektrumu klinikte önem taşıyan birçok dirençli bakteriyi kapsayacak şekilde genişler. Klavulanik asid enfeksiyon bölgesinde bulunan non-patojen bakterilerin yaptığı beta-laktamazları da inhibe eder.
 
Amoksisilin / Klavulanik asid beta laktamaz yapan veya yapmayan aşağıdaki mikroorganizmaların ekseri suşlarına karşı gerek in vitro gerekse klinik enfeksiyonlarda (Bkz. Endikasyonlar bölümü) aktive gösterir.
 
GRAM-POZİTİF AEROBLAR
 • Staphylococcus aureus (metisilin / oksasiline rezistan stafilokoklar amoksisilin / klavulanik aside de rezistan kabul edilir.) 
 • Staphylococcus epidermidis
 • Staphylococcus saprophyticus
 • Streptococcus pneumoniae
 • Streptococcus pyogenes
 • Viridans grubu streptokoklar
 • Enterococcus faecalis
 • Listeria monocytogenes
GRAM-NEGATİF AEROBLAR
 • Enterobacter species
 • Escherichia coli (beta-lak)
 • Heaemophilus influenzae
 • Klebsiella species (bilinen)
 • Moraxella catarrhalis
 • Eikenella corrodens
 • Neissseria gonorrhoeae
 • Proteus mirabilis
ANAEROBİK BAKTERİLER
 • Bacteroides species
 • Bacteroides fragilis
 • Fusobacterium species
 • Peptostreptococcus species.
Farmakokinetik Özellikler
Amoksisilin ve potasyum klavulanat oral yolla verildiğinde mide-barsak kanalından iyi absorbe olur. Midenin boş veya dolu olmasının absorpsiyona etkisi minimaldir.

Klavulanik asid % 25, amoksisilin % 18 oranında serum proteinlerine bağlanır. Amoksisilin beyin ve omurilik dışında birçok doku ve sıvılara yayılır. İlaç kısmen karaciğerde metabolize olur. Amoksisilin % 10’ u, klavulanik asidin % 50 si bu yolla değişime uğrar. İlacın alınmasından sonra 6 saat içinde amoksisilinin % 50-70’ i, klavulanik asidin % 25-40’ı idrarla çıkar. Amoksisilin yarı ömrü 1.3 saat, klavulanik asidin ise 1 saattir.

Farmasötik Şekli

Oral Süspansyion Hazırlamak İçin Kuru Toz

Formülü
Her 5 ml 250 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat, 62.5 mg klavulanik aside eşdeğer potasyum klavulanat, tatlandırıcı olarak sodyum sakarin ve koku maddesi olarak çiçek esansı içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Probenesid amoksisilin’ in ranal tubiliden sekresyonunu inhibe ederek kan seviyelerini yükseltir. KLAVUNAT® probenesid ile birlikte kullanılmamalıdır.
 
Ampisilin allopurinol ile birlikte kullanılırsa deri döküntülerinin sıklığı artar. Bunun allopurinol veya hiperürisemiye bağlı olup olmadığı bilinmiyor.
 
KLAVUNAT® disulfiram (Antabuse) ile birlikte alınmamalıdır.
 
DİAGNOSTİK TEST ETKİLEŞİMLERİ
 
İdrara yüksek konsantrasyonlarda geçen amoksisilin idrarda glukoz gösterilmesi için kullanılan Clinitest, Benedict ve Fehling reaksiyonlarının yalancı pozitif sonuç vermesine neden olur. İdrarda glukoz aranması için enzimatik glukoz oksidaz yöntemine dayanan Clinstix ve Tes-Tape testleri kullanılmalıdır.
 
Gebe kadınlara amoksisilin verildiğinde serumda total konjuge estriol, estriol glukuronidleri, konjuge estron ve estradiol düzeyleri yükselir.
Kontraendikasyonlar

KLAVUNAT® penisiline karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. Ayrıca daha önce amoksisilin / klavulanik asid kullanıp ta kolestatik sarılık veya karaciğer hastalığı geçirenlerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
KLAVUNAT FORT – 312.5 mg ORAL SÜSPANSİYON = 7-12 yaş arası ( 25-40 kg) çocuklarda günde 3 defa 1 ölçek (5 ml) verilir.
 
KLAVUNAT PEDİATRİK – 156.25 mg ORAL SÜSPANSİYON= 2-7 yaş arası (12-25 kg) çocuklarda günde 3 defa 1 ölçek (5 ml) kullanılır.
 
KLAVUNAT PEDİATRİK, 156.25 mg ORAL SÜSPANSİYON= 9 AY-2 YAŞ ARASI (7-12 kg) çocuklarda günde 3 defa yarım ölçek (2.5 ml) kullanılır.
 
Ağır enfeksiyonlarda doz arttırabilir.
 
9 aylıktan küçük çocuklarda belirli bir doz şeması tesbiti için yeterli sayıda klinik çalışma yapılmamıştır.
 
KLAVUNAT® yemeklerden önce veya sonra alınabilir. Bununla beraber yemeğin başlangıcında alındığında potasyum klavulanatın absorpsiyonu yükselir. Bu nedenle KLAVUNAT®  yemeklerden önce alınması önerilir.
 
KLAVUNAT® tedavisine başlamadan önce kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. Ancak test sonuçları beklenmeden tedaviye başlanabilir. Daha sonra tedavi test sonuçlarına göre yönlendirilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
 • Klavunat 625 mg Film Tablet (15 Tablet)
 • Klavunat 625 mg Film Tablet (10 Tablet)
 • Klavunat BID 1000 mg Film Tablet (10 tablet)
 • Klavunat BID 1000 mg Film Tablet (14 tablet)
 • Klavunat Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 156.25 mg/5 ml, (100 ml)
 • Klavunat BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (100 ml)
 • Klavunat BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 ml)
 • Klavunat BID 400/57 mg Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (35 ml)
 • Klavunat BID 400/57 mg Forte Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 ml)
 • Klavunat BID 400/57 mg Forte Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (100 ml)
Saklama Koşulları
Sulandırılmamış tozu 25ºC’ ın altında oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız.
 
Higroskopiktir. Şişenin ağzı kapalı tutulmalıdır.
 
Süspansiyon hazırlandıktan sonra aktivitesini buzdolabında 7 gün korur. Buzluğa koymayınız.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Su ile sulandırıldığında 100 ml süspansiyon verebilecek toz karışım ihtiva eden şişelerde, ölçek ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi sırasında ciddi hipersansitivite (anafilaktik) reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonların penisiline veya çeşitli alergenlere karşı hipersansitivitesi olan kimselerde görülmesi olasılığı daha yüksektir. KLAVUNAT® tedavisine başlamadan önce hastanın penisilin, sefalosporin ve diğer alergenlere karşı hipersansitivitesi olup olmadığı dikkatle araştırılmalıdır. Tedavi sırasında alerjik reaksiyonlar görülürse tedavi derhal kesilmelidir. Ciddi anafilaktik reaksiyonlarda adrenalin, oksijen, intravenöz steroidler ve entübasyon gerekebilir.
 
Amoksisilin / klavulanik asit dahil bütün antibiyotiklerle psödomembranöz  kolit bildirilmiştir. Diyare şikayeti olan hastalarda bu olasılık dikkate alınmalıdır.
 
KLAVUNAT® karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde periyodik olarak hepatik renal ve hematopoetik fonksiyonlar izlenmelidir.
 
Ampisilin verilen enfeksiyöz mononukleoz hastalarının çoğunda morbilliform bir eritem görülür. KLAVUNAT® bu hastalarda kullanılmamalıdır.
 
Tedavi sırasında bakteriyel veya mikotik süperenfeksiyonlar (genelde Pseudomonas veya Candida) görülürse tedavi kesilir ve uygun tedbirler alınır.
 
Gebelik: Her ne kadar hayvan denemelerinde amoksisilin klavulanik asidin teratojen potansiyeli görülmemişse de insanlarda yapılmış kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır. KLAVUNAT® gebelikte ancak kesin bir endikasyon varsa kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi B’ dir.
 
Laktasyon: Ampisilin sınıfı antibiyotikler anne sütüne geçer. KLAVUNAT® emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
 
Araç ve gereç kullanmaya etkisi: KLAVUNAT® alan kimselerin araç ve makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.
 
Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Amoksisilin / klavulanat kombinasyonu iyi tolere edilir. Klinik denemelerde görülen yan etkiler hafif ve geçici olup hastaların % 3’ ten azı ilaca bağlı yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.
 
Görülen başlıca yan etkiler diyare, bulantı, deri döküntüsü ve ürtiker. Kusma ve vajinit’ tir. Daha seyrek olarak karında rahatsızlık hissi, flatulans ve baş ağrısı bildirilmiştir. Alerjik deri reaksiyonları görüldüğünde ilaç kesilmelidir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORA BAŞVURUNUZ.