Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka KLIPAKS
Etken Madde Kodu SGKF9E-KLORDIAZEPOKSIT+KLIDINYUM BROMUR Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 40
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A03CA02
ATC Açıklaması Klidinyum ve psikoleptikler
NFC Kodu BA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A04364
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,07 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,21 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,24 TL
Reçete Tipi Yeşil Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E105A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer fonksiyon bozukluğunda kontrendikedir.
Doz Aşımı

Klordiazepoksite bağlı olarak görülmesi gereken aşırı doz belirtileri klidinyumun antikolinerjik etkileri tarafından maskelendiğinden, bu belirtiler ortaya çıkmayabilir. Klidinyumun aşırı dozu sonucu ortaya çıkan belirtiler; ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, idrar tutukluğu ve konstipasyondur. Akut olarak fazla alınmış olduğu tesbit edildiği hallerde mide derhal yıkanmalı ve genel destekleyici tedaviler uygulanmalıdır. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra dakikada 1 mg'dan daha fazla olmayan bir hızla 0.5 ila 2 mg fizostigmin ve pilokarpin tatbik edilir ve ağız kuruluğu kalkıncaya kadar aralıklarla 5 mg subkütan uygulanır. Aritmi, konvülsiyon veya derin koma ortaya çıkarsa 1.4 mg'lık fizostigmin dozları halinde tekrar edilebilir. İntravenöz sıvılar tatbik edilmeli ve solunum yolları açık tutulmalıdır. Hipotansiyon levarterenol ya da metaraminol kullanarak giderilebilir. SSS deprese edici etkileri gidermek için de metilfenidat veya kafein - sodyum benzoat verilebilir. Diyalizin çok sınırlı bir değeri vardır. Tüm ilaçların kasdi aşırı doz alımlarının tedavisinde olduğu gibi, birçok ilacın birarada alınmış olabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır.

Endikasyonlar

Klipaks Draje, peptik ülser tedavisi ile irritabl kolon, spastik kolon, mukoz kolit ve akut enterokolitin tedavisinde ilave tedavi olarak kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Klipaks Draje, anksiyolitik, sedatif, iştahı uyarıcı ve zayıf analjezik etkiye sahip bir benzodiazepin türevi olan klordiazepoksit ile antikolinerjik/spazmolitik etkili, kuaterner amonyum türevi olan klidinyum bromürün kombinasyonudur.

Farmakokinetik Özellikler

İlacın alımından sonra klordiazepoksitin tamamına yakını absorbe edilir. 2 saat sonra doruk plazma konsantrasyonlarına (0.76 - 2.05 mcg/ml) ulaşır. Plazma proteinlerine yüksek oranda (% 90 - 98) bağlanır ve dağılım hacmi 3.3 L'dir. Eliminasyon yarılanma ömrü  24-48 saat arasındadır. İlaç kesildikten sonra plazma seviyeleri birkaç gün boyunca yavaş olarak azalır. Karaciğerde metabolize olur ve aktif metabolitleri desmetilklordiazepoksit, demoksepam, desmetildiazepam ve oksazepamdır. BOS'a, anne sütüne ve plasentaya geçer. Değişmemiş olarak ve konjuge halde idrarla atılır. Klidinyum bromür ise ilacın yutulmasından 1 saat sonra etki göstermeye başlar ve etkisi 3 saat kadar sürer. Oral yolla alınan  dozun   % 36'sı idrarla ilk 7 gün içerisinde; bunun % 90'ı ise ilk 24 saat içerisinde atılır. %20-46'sı feçesle atılır. Klidinyum bromür tamamen iyonize olduğu için gastrointestinal kanaldan tamamen emilmez. Hepatik metabolizma sonucu 3-hidroksi alkol metabolitine yıkılır. Bu metabolitin atılımı iki aşamalıdır; başlangıç yarı-ömrü 2.4 saat ve terminal yarı-ömrü 20 saattir. Anne sütüyle atıldığından, laktasyonu inhibe edebilir.

Farmasötik Şekli

DRAJE

Formülü

Beher draje 5 mg klordiazepoksit, 2.5 mg klidinyum bromür ve draje kaplaması olarak şeker, titandioksit ve FD&C Sunset Yellow No.6 (boyar madde) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Klipaks Draje ve diğer psikotropik ilaçların birarada kullanımı önerilmemektedir. Bu tip bir kombine tedavinin endike olması halinde, özellikle de MAO inhibitörleri ve fenotiyazinler gibi potansiyalizasyon güçleri bilinen bileşiklerle birlikte kullanılırken, bunların farmakolojik özelliklerine dikkat edilmelidir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanılması halinde kan koagülasyonu üzerinde farklı etkiler gözlenmiştir.

Antasitler ve antidiyareiklerle birlikte kullanımı halinde adsorpsiyona bağlı olarak klidinyumun terapötik etkisi azalabileceğinden, en az 2-3 saat ara ile (sonra veya evvel) kullanmaları önerilmektedir.

Antikolinerjikler veya antikolinerjik etkiye sahip diğer ilaçlarla birlikte kullanılması klidinyumun etkisini artırabilir.

SSS depresyonu yapan ilaçlarla birlikte kullanılması klordiazepoksitin sedatif etkilerini artırabilir.

Östrojen içeren oral kontraseptiflerle birlikte uzun süre kullanılması, içerdiği klordiazepoksite bağlı olarak kontraseptif güvenirliği azaltabilir ve kanamaya neden olabilir.

Klidinyum, gastrointestinal pH'yı artırabilir; ketokonazolle birlikte uygulanması ketokonazolün absorpsiyonunda belirgin bir azalmaya neden olabilir. Bu nedenle ketokonazolden en az 2 saat sonra alınmalıdır.

Klidinyumla birlikte kullanımı metoklopramidin gastrointestinal motilite üzerindeki etkilerini antagonize edebilir.

Laboratuvar parametrelerindeki değişiklikler:

Pentagastrin ve histamin ile yapılan gastrik asit sekresyonu testlerinde klidinyum bromür bunların etkilerini azaltabileceğinden testten 24 saat öncesine kadar Klipaks Draje kullanılmamış olmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Glokom mevcudiyetinde (içerdiği antikolinerjik madde nedeniyle midriazis yaptığı için), prostat hipertrofisi, benign mesane obstrüksiyonu olanlarda, karaciğer fonksiyon bozukluğunda, ösofajit reflunun eşlik ettiği hiatus fıtığında, hipertansiyonda, hipertiroidizmde, yaşlılarda veya güçsüz hastalarda intestinal atonisi olanlarda, barsak tıkanıklığı olanlarda, Myasthenia gravis'te, idrar retansiyonu ve ülseratif koliti olanlarda kontrendikedir.

Klordiazepoksit ve/veya klidinyuma aşırı duyarlığı bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doz, belirtilerin şiddetine ve alınan yanıta göre kişisel olarak ayarlanmalıdır.

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Mutad doz günde 3 veya 4 defa, yemeklerden önce ve gece yatarken 1 - 2 drajedir.

Yaşlı ve düşkün hastalarda tedaviye günde 1 - 2 draje ile başlanmalı, gerekirse doz tahammül edebilecekleri miktara kadar yavaş yavaş artırılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Saklama Koşulları

30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

 

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

40 ve 100 drajelik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

SSS'ni etkileyen tüm ilaçlarda olduğu gibi, Klipaks Draje alan hastalar da alkol ve diğer SSS depresanları ile olası kombine etkiler hususunda uyarılmalıdırlar. Aynı nedenden, makina veya motorlu araç kullanma gibi zihni uyanıklığın gerektiği işlerde çalışanlar da uyarılmalıdır.

Klordiazepoksit psikiyatrik hastalarda eksitasyon, stimülasyon ve ajitasyon gibi paradoksal reaksiyonlar oluşturabileceğinden tedavi süresince hasta bu yönden izlenmelidir. Benzodiazepinler psikolojik ve fiziksel bağımlılık yapabileceğinden, bağımlılığa eğilimi olduğu bilinen veya geçmişinden ötürü ilacın dozunu kendi başına artırabileceğinden şüphe edilen hastalarda klordiazepoksit verilirken dikkat edilmelidir. Doz artırılmadan veya kesilmeden önce doktora başvurulması önerilir.

Hamilelerde kullanımı: Minör trankilizanların hamileliğin ilk üç ayında konjenital malformasyon riskini artıracağı öne sürülmektedir. Bu ilaçların kullanımı ender olarak aciliyet gösterdiğinden, bu dönem içerisinde kullanılmalarından her zaman kaçınılmalıdır. İlaç kullanımı sırasında hamile kalınmışsa tedavinin devamı konusunda doktora danışmaları önerilir.

Emziren annelerde kullanımı:  Klordiazepoksit ve metabolitleri süte geçtiğinden, bebekte sedasyona neden olabilirler. Klidinyuma bağlı olarak laktasyonu inhibe edici etki meydana gelebilir.

Yaşlılarda kullanımı: Geriatrik hastalar, klordiazepoksit ve klidinyumun mutad dozlarına eksitasyon, ajitasyon, uyuşukluk veya konfüzyonla yanıt verebilirler. Konstipasyon, ağız kuruluğu ve idrar retansiyonu (özellikle erkeklerde) gibi antikolinerjik yan etkilere daha duyarlı olduklarından, bu yan etkilerin meydana gelmesi veya devam etmesi halinde ilaç kesilmelidir. Yaşlılarda göz içi tansiyonu yükselmesine meyil olduğundan önerilmez.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Klipaks Draje'nin terapötik dozlarda kullanılması halinde ender de olsa gözlenen yan etkiler arasında bazı hastalarda özellikle de yaşlı ve düşkün hastalarda ortaya çıkan ve dozun azaltılması ile önlenebilen uyuşukluk, ataksi ve konfüzyon kaydedilmiştir. Birkaç vak'ada geçici şuur kaybı gözlenmiştir.

Klordiazepoksite bağlı olarak cilt döküntüleri, ödem, minör menstrüyel düzensizlikler, bulantı ve konstipasyon, ekstrapiramidal semptomlar, libidoda artma veya azalma. Bu tip yan etkiler seyrek olup, genellikle doz azaltılmasıyla kontrol edilebilir. Tedavi esnasında ve sonrasında EKG'de değişiklikler (düşük voltaj hızlı aktivite) gözlenmiştir. Agranülositoz da dahil kan diskrazileri, sarılık ve karaciğer fonksiyon bozukluğu kaydedilmiştir. Tedavinin uzaması halinde periyodik kan sayımları ve karaciğer fonksiyon testleri önerilir. Ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, idrar tutulması gibi antikolinerjik ilaçların neden olduğu tipik yan etkiler gözlenmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.