Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TOPRAK İLAÇ
Marka KLITOPSIN
Etken Madde Kodu SGKF8Y-KLINDAMISIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01FF01
ATC Açıklaması Klindamisin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A04366
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,81 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Aşırı dozlarda semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.
Endikasyonlar

KLİTOPSİN duyarlı anaerop bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda streptokok, pnömokok ve stafilokokların duyarlı türlerine bağlı ağır enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Penisilin allerjisi olanlarda ve penisilin kullanılmasının sakıncalı olduğu durumlarda kullanılması uygundur.

Streptokokların neden olduğu enfeksiyonlar: 
Üst ve alt solunum yolları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, septisemiler.

Stafilokokların neden olduğu enfeksiyonlar: 
Üst ve alt solunum yolları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, septisemiler akut hematojen osteomiyelit.

Pnömokokların neden olduğu enfeksiyonlar: 
Üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları.

Anaerob bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar: 
Solunum yolları enfeksiyonları (ampiyem, anaerobik pnömoni, akciğer absesi) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları septisemi, peritonit karıniçi absesi, kadınların pelvis ve genital sistem enfeksiyonları,(endometrit, gonokoklara bağlı olmayan tubaovarial abseler, parametrit, ameliyat sonrası vaginal kanal enfeksiyonları). Ayrıca duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu diş enfeksiyonlarının destek tedavisinde kullanılır.

 

Farmakodinamik Özellikler
KLİTOPSİN’in etken maddesi olan klindamisin fosfat klindamisinin suda çözünen fosforik asit esteridir. Klindamisin linkomisinin 7 numaralı karbon atomundaki hidroksil grubunun klor ile sübstitüsyonu sonucu elde edilen, bakterilerin 50S ribozomal alt birimlerine bağlanarak protein sentezini inhibe etmek suretiyle bakteriyostatik etki gösteren, yarı sentetik bir antibiyotiktir.
 
Aşağıda belirtilen mikroorganizmalara karşı etkilidir;
 
Anaerob gram-pozitif koklar: 
Stafilokoklar (S. aureus, S. epidermidis), Streptokoklar ( S. faecalis dışında), Pnömokoklar,
 
Anaerob gram-negatif basiller: 
Bacteroides ve Fusobacterium türleri.
 
Anaerob gram-pozitif basiller (spor yapmayan): 
Eubacterium
, Propionibacterium ve actinomyces türleri.
 
Anaerob ve mikroaerofilik gram-pozitif koklar: 
Peptococcus, Peptostreptococcus
 türleri, mikroaerofilik streptokoklar.
 
Clostridiumlar: 
Clostridiumlar
 diğer anaeroplara göre klindamisine dirençlidir. C. perfringens türlerinin çoğu duyarlıdır. C. tertium ve C.sporogenes direnç gösterirler. Bu durumlarda duyarlılık testlerinin yapılması uygun olur.

 

Farmakokinetik Özellikler
 KLİTOPSİN’in etken maddesi olan klindamisin fosfat, uygulamadan sonra hızla, etkin şekli olan klindamisine dönüşür. Kısa süreli intravenöz enfüzyon ile klandamisinin en yüksek serum düzeyi sağlanır. Yarı ömrü yetişkinlerde 3 saat, çocuklarda 2,5 saattir. İntramüsküler yoldan verilirse en yüksek serum düzeyi yetişkinlerde 3 saat, çocuklarda 1 saat sonra elde edilir.
 
Etkin serum düzeyi yetişkinlerde 8-12 saatte bir çocuklarda ise 6-8 saatte yapılan enjeksiyonla ya da sürekli intravenöz enfüzyonla sağlanır. Üçüncü dozdan sonra terapötik serum düzeyi sabitleşir.
 
Böbrek ve karaciğer fonksiyonları ileri derecede bozulmuş hastalarda klindamisin yarı ömrü biraz uzar ancak hafif ve orta derecede böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda doz ayarlanması pek gerekmez.
Farmasötik Şekli
Ampul
Formülü
Her 2 ml’de Klindamisin baz (fosfat olarak) 300 mg, benzilalkol 18 mg enjeksiyonluk su km. içerir.
İlaç Etkileşmeleri

Eritromisin ile arasında invitro antagonizma olduğu için, ampisilin, difenilhidantoin, barbitüratlar, aminofilin, kalsiyum glukonat ve magnezyum sülfat ile fiziksel geçimsizlik bulunduğu için birlikte kullanılmamalıdır. Nöromüsküler blokaj yapan ilaçların etkisini arttırması nedeniyle bu ilaçları alan kişilere klindamisin verilecekse dikkatli olunmalıdır.

 

 

Kontraendikasyonlar

KLİTOPSİN, klindamisin ve linkomisine aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir. Diyaresi bulunan kişilerde kullanılmamalıdır. Hamilelerde kullanma güvenilirliği henüz saptanmamıştır. Benzilalkol içermesi nedeniyle 2 yaş altında kullanılmamalıdır. Eritomisinle aralarında antagonizma olduğu için kombine edilmemelidir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Yetişkinler: 
Ağır enfeksiyonlarda intramüsküler veya intravenöz olarak 600-1200 mg çok ağır enfeksiyonlarda aynı şekilde 1200-2700 mg günde 2,3 yada 4 eşit dozda verilebilir.
Hayatı tehdit eden çok ağır enfeksiyonlarda intravenöz olarak 4,8 grama kadar çıkabilir.

KLİTOPSİN önce hızlı enfüzyon şeklinde, bunu takiben aşağıdaki tabloda belirtilen sürekli intravenöz enfüzyon şeklinde uygulanabilir.

 
İstenilen klindamisin düzeyi           Hızlı enfüzyon              İdame tedavisi
                                                              (ilk 30 dk) 
 4-5 mcg/ml                                   10 mg/dk                            0,75 mg/dk
  5-6 mcg/ml                                  15 mg/dk                           1,00 mg/dk   
 > 6 mcg /ml                                  20 mg/dk                           1,25 mg/dk

İntramüsküler uygulamada bir seferde 600 mg’dan fazla verilmemelidir. Enfüzyon şeklinde uygulamada 1 saatte 1200 mg geçilmemelidir.

Çocuklar:
 
2 yaşından büyük çocuklara, ağır enfeksiyonlarda İ.M. yada İ.V. olarak günde kg başına 15-25 mg, çok ağır enfeksiyonlarda kg başına 25-40 mg. 3 yada 4 eşit dozda verilir. Ağır enfeksiyonlarda günlük doz 300 mg’dan az olmamalıdır. İntravenöz yada intramüsküler uygulamayı takiben iyileşme görülürse klindamisin tedavi oral yoldan (kapsül, pediatrik şurup) sürdürülebilir. Beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedavi en az 10 gün sürdürülür.

KLİTOPSİN intravenöz yoldan uygulanacaksa aşağıdaki tabloya göre dilüe edilmeli ve belirtilen sürede verilmelidir.

 

Klindamisin dozu                                      Seyreltici                                      Enfüzyon Süresi
       300 mg                                         50 ml                                          10 dk
       600 mg                                        100 ml                                         20 dk
       900 mg                                         150 ml                                         30 dk
      1200 mg                                        200 ml                                         45 dk
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Klitopsin 150 mg 16 kapsül
Klitopsin 600mg/4 ml ampul
Ruhsat Sahibi
Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Toprak Center,Ihlamur Yıldız Cad.,No: 10 34353 Beşiktaş/İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
02.11.1993 – 166/57
Saklama Koşulları

Oda ısısında (15-30ºC) bulundurulmalı, buzdolabına konmamalıdır.

 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
1 ml’de 150 mg klindamisin baza eşdeğer klindamisin fosfat içeren 2 ml’lik ampul.
Uyarılar/Önlemler

Klindamisin fosfat’ın hamilelikte güvenli kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur. Bebeklerde ve yenidoğanlarda organ fonksiyonları dikkatle izlenmelidir. Bir aylıktan küçüklerde uygun doz belirlenmemiş olup ilacın güvenilirliği kesinleşmemiştir. KLİTOPSİN formülündeki benzilalkolün prematürelerde Gasping sendromuna neden olabileceği gözönünde bulundurulmalı, anne sütüne 0,7-3,8 mcg/ml konsantrasyonlara erişecek şekilde geçtiği unutulmamalıdır.

KLİTOPSİN serebrospinal sıvıya geçmediği için menenjitte kullanılmamalıdır.

KLİTOPSİN ile tedavi sırasında belirgin bir diyare gelişir ve kolit şüphesi belirirse ilaç kesilmeli ve uygun tedavi yapılmalıdır. Günde 4 kez oral yoldan verilen 125-500 mg vankomisin ile diyare hızla düzelir.

Allerjik kişilerde tedavi dikkatle izlenmeli, uzun süreli tedavilerde karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ve kan sayımı periodik olarak yapılmalıdır. Önemli anafilaktik reaksiyonların gelişmesi durumunda adrenalin ile acil tedavi yapılmalı, gerekirse oksijen ve kortikosteroid uygulanmalıdır.
KLİPTOSİN intravenöz yoldan verilecekse mutlaka seyreltilmeli, enfüzyon biçiminde, 10-60 dakika içinde uygulanmalıdır.

Üretim Yeri
Mefar İlaç Sanayi A.Ş.
P.K.117 81410 Kartal/İSTANBUL
Yan Etkileri / Advers Etkiler
KLİTOPSİN genellikle iyi tolere edilir, nadiren görülen yan etkiler aşağıda gruplandırılmıştır.
 
Gastrointestinal sistem: 
Karın ağrısı, bulantı, kusma
 
Aşırı duyarlılık reaksiyonları: 
Nadiren makulopapüler deri döküntüsü ve ürtiker görülebilir.
Çok seyrek olarak da Stevens Johnson sendromunu andıran deri reaksiyonları bildirilmiştir.

Karaciğer: 
Bazı vakalarda sarılık ve karaciğer fonksiyon testlerinde normalden sapma görülmüştür.
 
Hematopoetik:
 
İlaçla bağlantısı olduğu saptanamayan geçici nötropeni, eozinofili agranulositöz ve trombositopeni bildirilmiştir.
 
Lokal reaksiyonlar: 
İ.M. uygulama sonrası enjeksiyon yerinde ağrı, sertleşme veya steril abse, intravenöz uygulama sonrası tromboflebit bildirilmiş olup, enjeksiyon kas içine derin olarak yapılması, intravenöz uygulamada kateterin uzun süre kullanılmaması bu reaksiyonların meydana gelmesini önler.
 
Kardiyovasküler: 
İ.V. uygulamaların çok süratli yapılması halinde nadiren kardiopulmoner arrest ve hipotansiyon görülebilmektedir.
 
Hareket Sistemi: 
Nadiren poliartrit bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.