Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka KOLEZ
Etken Madde Kodu SGKF0T-EZETIMIB Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C10AX09
ATC Açıklaması Ezetimib
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A11844
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 85,09 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 76,01 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 27,65 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Ezetimib ile ilişkili birkaç doz aşımı vakasında ciddi olmayan ve ezetimibin advers etkilerinden farklı etkiler raporlanmıştır. Doz aşımı vakalarında semptomatik ve destekleyici tedavi önerilir.

Endikasyonlar
Primer hiperkolesterolemi
 
Monoterapi
 
KOLEZ, statin tedavisi uygun olmayan veya statin tedavisini tolere edemeyen primer (heterozigot ailesel veya ailesel olmayan) hiperkolesterolemili hastalarda, yükselmiş olan total-K, LDL-K ve ApoB’yi düşürmek için diyete ek olarak monoterapi şeklinde endikedir.
 
HMG-CoA redüktaz inhibitörleri ile kombine tedavi
 
KOLEZ, tek başına statin tedavisi ile kontrol altına alınamayan primer (heterozigot ailesel veya ailesel olmayan) hiperkolesterolemili hastalarda, yükselmiş olan total-K, LDL-K ve Apo B’yi düşürmek için diyete ek olarak bir HMG-CoA redüktaz inhibitörü (statin) ile birlikte kombinasyon şeklinde endikedir.
 
Homozigot ailesel hiperkolesterolemi (HoFH)
 
KOLEZ, homozigot ailesel hiperkolesterolemili hastalarda diyete ek olarak statinlerle kombine şekilde endikedir. Hastalara ayrıca LDL aferezi gibi ek tedavi uygulanabilir.
Farmakodinamik Özellikler

Ezetimib yeni sınıf bir lipid düşürücü bir ilaç olup selektif olarak bağırsaktan kolesterol ve benzeri fitosterollerin absorpsiyonunu inhibe eder.

Ezetimib hiperkolesterolemik hastalarda total kolesterolü (total-K), düşük yoğunluktaki lipoprotein kolesterolünü (LDL-C), apolipoprotein B’yi (Apo B)’yi ve trigliseridleri (TG) düşürür, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolünü (HDL-C) yükseltir.

Ezetimib bir hidroksimetilglutaril-koenzim A (HMG-CoA) redüktaz inhibitörü ile birlikte verilirse bu kombinasyonun total-K , LDL-K, Apo B, TG ve HDL-C üzerindeki etkileri yalnız başına ezetimibin ve yalnız başına HMG-CoA redüktaz inhibitörünün etkisinden çok daha yüksek olur. Ezetimibin yalnız başına veya HMG-CoA redüktaz inhibitörü ile birlikte kullanılmasının uzun vadede kardiyovasküler morbidite ve mortalite üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Ezetimibin etki mekanizması diğer kolesterol düşürücü ilaçlardan, örneğin HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, safra asidi salgılatıcı maddeleri (reçineler), fibrik asit deriveleri ve bitki sterollerinden farklıdır.

Ezetimib ince bağırsak epitelinin luminal membranında kolesterol transport mekanizmasını bloke ederek kolesterol absorpsiyonunu inhibe eder. Bunun sonucu karaciğere daha az kolesterol gider. Karaciğerde kolesterol depoları azalır. Kandan karaciğere kolesterol geçişi hızlanır ve kanda kolesterol düzeyi düşer. Bu etki mekanizması HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin karaciğerde kolesterol sentezini

Farmakokinetik Özellikler

Absorpsiyon: Oral yolla verildiğinde ezetimib hızlı absorbe olur ve büyük ölçüde konjugasyonla farmakolojik aktivitesi olan fenolik glukuronide (ezetimib-glukuronid) dönüşür. Erişkinlere aç karnına 10 mg ezetimib verilmesinden sonra 3,4 – 5,5 ng/ml’lik ortalama doruk plazma konsantrasyonları (Cmaks) 4-12 saatte oluşur. Ezetimib – glukuronidin 45 – 71 ng/ml’lik ortalama Cmaks değerlerine ise 1-2 saatte (Tmaks) erişilir, 5-20 mg’lık doz aralığında konsantrasyonlar dozla orantılıdır. Ezetimibin biyoyararlanımı yüksek değişim gösterir, EAA değerleri için değişim katsayısı % 35 – 60 arasındadır.

Besinlerle birlikte alındığında ezetimibin absorpsiyonu değişmez. Çok yağlı bir yemekten sonra Cmaks değerleri % 38 artar. Ezetimib aç veya tok karnına alınabilir.
 
Dağılım: Ezetimib ve ezetimib-glukuronid yüksek oranda (> % 90) plazma proteinlerine bağlanır.
 
Metabolizma : Ezetimib başlıca ince bağırsakta ve karaciğerde glukuronid konjugasyonu (faz II reaksiyonu) ile metabolize olarak safra ve idrarla atılır. Oksidatif metabolizma (faz I reaksiyonu) minimaldir. Plazmadaki ezetimib bileşiklerinin % 10-20’si serbest ezetimib % 80-90’ı ezetimib glukuroniddir. Bu iki madde plazmadaki total bileşiklerin % 98’ini oluşturur. 
 
Atılım: Ezetimib ve ezetimib glukuronidi plazmadan 22 saatlik bir yarı ömürle elimine edilir. Plazma konsantrasyon/zaman eğrisinde görülen pikler ilacın entero-hepatik sirkülasyona girdiğini gösterir.

20 mg dozda 14C-işaretli ezetimib insanlara verildiğinde 10 günlük toplama süresinde radyoaktivitenin % 78’i feçesten % 11’i idrardan elde edilmiştir. Feçesde ezetimib başlıca bileşiktir ve verilen dozun % 69’unu oluşturur. İdrarda ise ezetimib glukuronid başlıca bileşiktir ve verilen dozun % 9’unu oluşturur.

Özel hasta grupları
 
Geriyatrik hastalar: Bir araştırmada ezetimib günde 10 mg dozda 10 gün süre ile verildiğinde plazmada total ezetimib konsantrasyonları yaşlı hastalarda (> 65 yaş) gençlerdekinden (18-45 yaş)2 kat yüksek bulunmuştur. Buna rağmen yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. 

Pediyatrik hastalar: Ezetimib ergenlik çağındakilere (10-18 yaş) ve erişkinlere 10 mg/gün dozunda 7 gün süre ile verildiğinde farmakokinetik parametreler her iki grupta da aynı bulunmuştur. Ezetimib farmakokinetiği 10 yaşın altındaki yaş grubunda araştırılmamıştır.

Cinsiyet: Ezetimib 10 mg/gün dozunda 10 gün süre ile verildiğinde total ezetimibin plazma konsantrasyonları kadınlarda erkeklerdekine göre % 20 fazla bulunmuştur. Cinsiyetler arasında doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği : 10 mg’lık tek bir ezetimib dozundan sonra hafif derecede (Child-Pugh Klas 5-6) karaciğer yetmezliği olanlarda EAA 1,7 kat artar. Orta derecede (Child Pugh Klas 7-9) karaciğer yetmezliğinde 3-4 kat, ileri derecede (Child-Pugh Klas 10-15) 5-6 kat artar. Orta derecede karaciğer hastalığı olanlara 14 gün süreyle günde 10 mg ezetimib verildiğinde total ezetimib ve ezetimibin EAA değerleri normal kimselerdekine göre 4 kat artar.

Orta ve ileri derecede karaciğer hastalığı olanlarda ezetimibden etkilenmedeki artışın sonuçları bilinmediğinden bu hastalarda ezetimib kullanılmamalıdır.

Böbrek yetmezliği: Ağır böbrek hastalığı olanlara (kreatinin klirensi 30 ml/dk/1,73 m2) tek dozda 10 mg ezetimib verildiğinde total ezetimib, ezetimib-glukuronid ve ezetimibin ortalama EAA değerleri sağlıklı kimselere göre 1,5 kat artar. Bu hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Farmasötik Şekli

 TABLET

Formülü

Her tablet 10 mg Ezetimib içerir.

Yardımcı madde olarak; Laktoz monohidrat kullanılmıştır.

İlaç Etkileşmeleri
Etkileşim çalışmaları sadece yetişkinlerde gerçekleştirilmiştir.
 

Preklinik çalışmalarda ezetimibin ilaçları metabolize eden sitokrom P450 enzimlerini indüklemediği gösterilmiştir. Sitokrom P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 ve 3A4 ya da N-asetiltransferaz ile metabolize olduğu bilinen ilaçlarla ezetimib arasında klinik olarak anlamlı farmakokinetik etkileşim görülmemiştir.

Klinik etkileşim çalışmaları dapson, dekstrometorfan, digoksin, oral kontraseptifler (etinil estradiol ve levonorgestrol), glipizid, tolbutamid veya midazolam ile birlikte verildiğinde ezetimibin bu ilaçların farmakokinetiğini etkilemediğini göstermiştir. Simetidin ezetimib ile birlikte verildiğinde ezetibimin biyoyararlanımı üzerinde etki oluşturmaz.

AntiasitlerBeraberinde antiasit verilmesi ile ezetimibin emilim hızı azalmış, ancak biyoyararlanımı etkilenmemiştir. Emilim hızındaki bu azalma klinik olarak anlamlı kabul edilmemiştir.

Kolestiramin: Birlikte kolestiramin uygulanışı toplam ezetimibin (ezetimib + ezetimib glukuronid) ortalama eğri altı alanını (EAA) yaklaşık % 55 azaltmıştır. Ezetimibin kolestiramine eklenmesine bağlı düşük yoğunluklu lipoprotein kolestrol (LDL-K) azalmasındaki artış bu etkileşimle hafifleyebilir.

Fibratlar:Hekimler fenofibrat ve ezetimib alan hastalarda olası bir kolelityazis ve safra kesesi hastalığı riski bulunduğundan haberdar olmalıdır. Ezetimib ve fenofibrat alan bir hastada kolelityazisten şüphelenilirse tedavi kesilmeli ve safra kesesi incelenmelidir.

Beraberinde fenofibrat veya gemfibrozil uygulanması toplam ezetimib konsantrasyonlarını az miktarda artırmıştır (sırasıyla yaklaşık olarak 1.5-1.7 kat). Ezetimibin diğer fibratlarla birlikte uygulanması çalışılmamıştır. Ezetimibin terapötik kullanımıyla ilişkili litojenik risk göz ardı edilemez. 

Statinler: Ezetimib ile atorvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin, fluvastatin arasında klinik olarak anlamlı farmakokinetik etkileşim görülmemiştir.

Siklosporin: Kreatinin klirensi 50 mL/dk’dan daha yüksek olan ve böbrek nakli sonrası sabit bir siklosporin dozu ile tek doz 10 mg ezetimib verilen 8 hasta başka bir çalışmada sadece ezetimib alan sağlıklı bir kontrol popülasyonu (n=17) ile kıyaslandığında toplam ezetimib için ortalama EAA değerinde 3.4 kat artış görülmüştür. İki periyotlu çapraz bir çalışmada 12 sağlıklı deneğe 8 gün boyunca 20 mg ezetimib ve 7. gün tek doz 100 mg siklosporin verilmesi sadece tek doz 100 mg siklosporin uygulanması ile kıyaslandığında ortalama siklosporin EAA’sında yaklaşık % 15 artış (% 10 azalma- % 51 artış aralığı) görülmüştür. Böbrek nakli yapılmış hastalarda ezetimibin siklosporin maruziyeti üzerindeki etkisini inceleyen kontrollü bir çalışma yürütülmemiştir. Ezetimib tedavisine başlarken siklosporin dozunun ayarlanmasına dikkat edilmelidir. Ezetimib ve siklosporin alan hastalarda siklosporin konsantrasyonları izlenmelidir.

Antikoagülanlar: 12 sağlıklı, yetişkin erkekte günde 10 mg dozda verilen ezetimibin varfarinin biyoyararlanımı ve protrombin zamanı üzerinde etkisi görülmemiştir. Ancak pazarlama sonrası deneyimde varfarin veya fluindion ile birlikte ezetimib kullanan hastalarda uluslararası normalleştirilmiş oranda (INR) artış rapor edilmiştir. KOLEZ varfarin, varfarinden farklı başka bir kumarin grubu antikoagülan veya fluindiona eklenirse INR uygun bir şekilde takip edilmelidir
Kontraendikasyonlar

KOLEZ tabletteki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Ezetimib ile bir HMG-CoA redüktaz inhibitörünün kombinasyonu aktif karaciğer hastalığı olanlarda ve serum transaminazlarında açıklanamayan kalıcı yükselme olanlarda kontrendikedir.

 

Bütün HMG-CoA redüktaz inhibitörleri hamile kadınlarda ve emziren annelerde kontrendikedir.

 

Gebe kalma potansiyeli olan kadınlarda KOLEZ bir HMG-CoA redüktaz inhibitörü ile birlikte kullanıldığında o ilacın gebelik kategorisi dikkate alınmalıdır.

 

Kullanım Şekli Ve Dozu
 
Ezetimib tedavisine başlamadan önce hastaya standart kolesterol düşürücü rejim uygulanmalı ve ezetimib tedavisi sürerken de bu rejim devam ettirilmelidir.
 
KOLEZ’in önerilen dozu günde 1 kez 10 mg’dır.
 
KOLEZ yemeklerden önce veya sonra alınabilir.
 
Kolesterol düşürücü etkinin arttırılması için KOLEZ bir HMG-CoA redüktaz inhibitörü ile birlikte alınabilir. Kolaylık olması için iki ilaç aynı zamanda alınabilir. HMG-CoA redüktaz inhibitörünün doz önerileri izlenmelidir.
 
Karaciğer yetmezliği
 
Hafif derecede karaciğer yetmezliği (Child-Pugh skor 5 ile 6)olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.  Orta derece (Child-Pugh skor 7 ile 9)  ve ilerlemiş (Child-Pugh skoru 9’dan fazla) karaciğer bozukluğunda kullanılması önerilmez.
 
Böbrek yetmezliği
 
Böbrek yetmezliği olan hastalarda KOLEZ için doz ayarlaması gerekmez.
 
Geriyatrik hastalar
 
Geriyatrik hastalarda KOLEZ için doz ayarlaması gerekmez
 
Safra asidi salgılatıcı maddeler
 
KOLEZ bir safra asidi salgılatıcı maddesi alınmasından en az 2 saat önce veya en az 4 saat sonra alınmalıdır.
 
Pediyatrik hastalar:
 
10 yaşından küçük hastalarda etkinlik ve güvenlik yönünden yeterli bilgi yoktur. 9-17 yaş aralığındaki hastalar için doz ayarlaması gerekmez, fakat bu yaş grubunda çalışmalar kısıtlıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Bulunmamaktadır.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

KOLEZ 10 mg TABLET, 28 tablet içeren blister ambalajlarda, karton kutuda

Uyarılar/Önlemler
Karaciğer enzimleri
 
Hastalara ezetimib ile bir statinin verildiği kontrollü çalışmalarda transaminaz düzeylerinde art arda yükselmeler (normal üst limitin 3 katı ve daha fazlası) gözlenmiştir. Ezetimib ile bir statin birlikte uygulandığında karaciğer fonksiyon testleri tedavi başlangıcında ve daha sonra statin için tavsiye edilene göre yapılmalıdır.
 
İskelet kasları
 
Ezetimib ile ilgili pazarlama sonrası deneyimde miyopati ve rabdomiyoliz rapor edilmiştir. Rabdomiyoliz gelişen hastaların çoğu ezetimib ile eş zamanlı olarak statin kullanmıştır. Ancak ezetimib monoterapisinde ve ezetimibin rabdomiyoliz riskinde artış ile ilişkili bulunmuş diğer ilaçlarla birlikte kullanımında rabdomiyoliz çok seyrek olarak rapor edilmiştir. Eğer kas semptomlarına bağlı olarak miyopatiden şüphelenilirse ya da kreatinin fosfokinaz (CPK) düzeyinin normal üst limitin 10 katından fazla olmasıyla miyopati doğrulanırsa KOLEZ, statinler veya hastanın beraberinde kullandığı herhangi bir ilaç derhal kesilmelidir. KOLEZ’le tedaviye başlayacak tüm hastalar miyopati riski bakımından uyarılmalı ve hastaların anlaşılamayan kas ağrısı, hassasiyeti veya zayıflığını hemen bildirmeleri söylenmelidir.
 
Karaciğer yetmezliği
 
Orta derecede ve ilerlemiş karaciğer yetmezliğinde (Child-Pugh Klas B/C) ezetimibden etkilenmenin artışının ne sonuçlar doğuracağı bilinmediğinden bu hastalarda ezetimib kullanılması önerilmez.
 
Yardımcı maddeler
 
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım :
 
Gebelikte kullanım : Gebelik kategorisi C.
 
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
KOLEZ gebelikte ancak anne için potansiyel faydası fetus için potansiyel riskine üstünse kullanılmalıdır.
 
Emzirme döneminde kullanım :
 
Ezetimibin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Sıçanlar üzerinde yapılmış olan çalışmalar ezetimibin anne sütüne geçtiğini göstermektedir. KOLEZ emziren annelerde ancak anne için potansiyel faydaları bebek için potansiyel risklerine üstünse kullanılmalıdır.
 
Pediyatrik hastalarda kullanım :
 
Ezetimibin ergenlik dönemindeki (10-18 yaş) farmakokinetiği erişkinlerdekinin benzeridir. Ezetimibin 10 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.
 
Geriyatrik hastalarda kullanım :
 
Ezetimibin yaşlı (> 65 yaş) hastalardaki etki ve güvencesi gençlerdekiyle aynı bulunmuştur.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi :
 
Ezetimibin araç ve makine kullanma üzerindeki etkisine dair veri mevcut değildir. Ancak araç ve makine kullanırken ezetimib kullanımı ile birlikte baş dönmesinin bildirildiği göz ardı edilmemelidir.
 
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Yapılan klinik çalışmalar KOLEZ’in iyi tolere edildiğini göstermiştir. KOLEZ ile rapor edilen tüm yan etki insidansı plasebo ile rapor edilenlerle benzer olup yan etkiye bağlı tedavinin kesilmesi bakımından KOLEZ ve plasebo karşılaştırılabilir bulunmuştur.
 
Sıklık sıralaması şu şekildedir; çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000).
 


Ezetimib monoterapisi
Sistem-organ sınıfı
İstenmeyen etkiler
Sıklık
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
İştahta azalma
Yaygın olmayan
Vasküler hastalıklar
Sıcak basması, hipertansiyon
Yaygın olmayan
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar
Öksürük
Yaygın olmayan
Gastrointestinal hastalıklar
Karın ağrısı, diyare, şişkinlik
Yaygın
Dispepsi, gastro özofageal reflü hastalığı, bulantı
Yaygın olmayan
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Artralji, kas spazmları, boyun ağrısı
Yaygın olmayan
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yorgunluk
Yaygın
Göğüs ağrısı, ağrı
Yaygın olmayan
Araştırmalar
ALT ve/veya AST yükselmesi; kan CPK yükselmesi,; gama-glutamiltransferaz yükselmesi; karaciğer fonksiyon testleri anormallikleri
Yaygın olmayan
Ezetimib ile bir statinin birlikte kullanılması sonucu görülen istenmeyen etkiler
Sinir sistemi hastalıkları
Baş ağrısı
Yaygın
Parestezi
Yaygın olmayan
Gastrointestinal hastalıklar
Ağız kuruluğu, gastrit
Yaygın olmayan
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Kaşıntı, döküntü, ürtiker
Yaygın olmayan
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Miyalji
Yaygın
Sırt ağrısı, kas zayıflığı, ekstremitelerde ağrı
Yaygın olmayan
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Asteni, periferik ödem
Yaygın olmayan
Araştırmalar
ALT ve/veya AST yükselmesi
Yaygın
Pazarlama sonrası deneyim: Aşağıdaki istenmeyen etkiler pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiştir. Bu advers deneyimler spontan raporlardan elde edildiği için onların gerçek sıklığı bilinmemekte ve tahmin edilememektedir.
 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları: trombositopeni
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları: döküntü, ürtiker, anaflaksi ve anjioödem dahil hipersensitivite
 
Psikiyatrik hastalıklar: depresyon.
 
Sinir sistemi hastalıkları: baş dönmesi, parestezi
 
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar: dispne
 
Gastrointestinal hastalıklar: pankreatit, konstipasyon
 
Hepato-bilier hastalıklar: hepatit, kolelityazis, kolesistit
 
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları: miyalji, miyopati/rabdomiyoliz
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar: asteni