Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Marka KONVERIL
Etken Madde Kodu SGKEZ4-ENALAPRIL +HIDROKLOROTIAZID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C09BA02
ATC Açıklaması Enalapril ve diüretikler
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04416
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 23,15 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 20,67 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği 8,05 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E017D
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Kreatinin klirensi 30-80 ml/dak. ise mutad başlangıç dozu günde bir kez 1/2 Konveril Plus Tablet’dir. Kreatinin klirensi 30 ml/dak. altında ise Konveril Plus Tablet kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Konveril Plus Tablet’in aşırı miktarda alınması halinde ilaç kesilmeli, hasta yakından takip edilerek semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Kusturma işlemi ve / veya gastrik lavaj yapılabilir, hipotansiyon, elektrolit bozukluğu ve dehidratasyonun düzeltilmesi önerilen tedavi yaklaşımlarıdır. Enalaprilat hemodiyaliz yoluyla  vücuttan uzaklaştırılabilir.

Endikasyonlar

Konveril Plus Tablet; kombinasyon tedavisinin uygun olduğu hipertansiyonlu hastaların tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

 

Konveril Plus Tablet, bir ACE inhibitörü olan enalapril maleat ve tiazid grubu bir diüretik olan hidroklorotiazid kombinasyonudur. Kombine kullanıldıklarında enalapril maleat ve hidroklorotiazid’in antihipertanisif etkileri additiftir.

 

Enalapril Maleat

 

Enalapril; güçlü, uzun etki süreli, hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü olan bir ilaçtır.

Etki mekanizması, inaktif anjiotensin I’in kuvvetli bir vazokonstrüktör olan ve aldosteron sekresyonunu uyaran anjiotensin II’ye dönüşümünü sağlayan, anjiotensin dönüştürücü enzimi (ACE) inhibe etmesine dayanır.

 

ACE’nin inhibisyonu, plazma anjiotensin  II düzeyini düşürerek vazopressör aktivitenin ve aldosteron sekresyonunun azalmasına neden olur. Aldosteron sekresyonundaki azalma az da olsa serum potasyum düzeyinde artışa yol açar. Enalapril ve tiazid türevi diüretik kullanan hastalarda ise serum potasyum düzeyleri değişmez. Anjiotensin II’nin inhibisyonu negatif feed-back mekanizma ile plazma renin aktivasyonunda artışa neden olur. Enalapril, hem yüksek hem de düşük renin düzeyli hipertansif hastalarda etkili olan bir antihipertansiftir.

 

Önerilen dozlarda tek başına enalapril tedavisi gören bazı hastalarda antihipertansif etki, doz aralığının sonuna doğru azalabilmesine rağmen bu durum enalapril maleat ile hidroklorotiazidin birlikte kullanılması sırasında daha az sıklıkla izlenir.

 

 

Hidroklorotiazid

 

Hidroklorotiazid; hipertansiyon ve ödem tedavisinde kullanılan tiazid türevi bir diüretiktir. 

Etki mekanizması, böbreğin distal tubuluslarını etkilemek yoluyla özellikle sodyum ve klor iyonlarının ve dolayısı ile suyun geri emiliminin azaltılması esasına dayanır. Bu duruma, potasyum, bikarbonat ve magnezyum itrahı da eşlik edebilir.

 

Tiazid grubu diüretiklerin, aynı zamanda,  kısmen  periferik direnci azaltmalarına bağlı olan hipotansif etkileri sözkonusudur. Tiazid grubu diüretikler diğer antihipertansif ilaçların etkilerini de artırırlar.

Farmakokinetik Özellikler

Enalapril Maleat

 

Enalapril maleat, oral yolla kullanıldıktan sonra yaklaşık %60-70 oranında  gastrointestinal kanaldan emilir. Emilimi takiben karaciğerde daha güçlü bir ACE inhibitörü olan enalaprilata çevrilir. Enalapril maleatın tek bir oral dozunu takiben 3-4 saat içinde enalaprilatın en yüksek serum konsantrasyonlarına ulaşılır.  Enalaprilat %50-60 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Enalaprilatın eliminasyon yarı ömrü 11 saattir. İlacın %61’i idrarla enalapril ve enalaprilat şeklinde, %33’ü ise feçes ile itrah edilir.

 

Hidroklorotiazid

 

Hidroklorotiazid oral yolla verildikten sonra oldukça hızlı bir şekilde gastrointestinal kanaldan emilir. Biyoyararlanımının yaklaşık %65-70 oranında olduğu bildirilmiştir.

Plazma yarı ömrü, 5,6-14,8 saat arasındadır. Diüretik etkisi oral kullanım sonrası iki saat içinde başlar, yaklaşık dört saat içinde en yüksek düzeye ulaşır ve 6-12 saat devam eder. Hidroklorotiazid metabolize edilmez. Kullanılan oral dozun en az %61’i  değişmemiş ilaç olarak idrarla 24 saat içinde itrah edilir.

Farmasötik Şekli

KONVERİL PLUS TABLET

Formülü

Konveril Plus Tablet; her tablette 20 mg Enalapril Maleat ve 12,5 mg Hidroklorotiazid içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Enalapril Maleat

 

Diüretik tedavisi gören hastalarda enalapril tedavisine başlandıktan sonra bazen kan basıncında aşırı düşmeler izlenebilir. Bu tür etkiler, enalapril tedavisi öncesinde tuz alımının artırılması veya diüretik tedavisinin kesilmesi yoluyla en alt düzeye indirilir. Diüretik tedavisi kesilemiyorsa hasta yakından takip edilmelidir.

 

Enalapril, potasyum tutucu diüretik ve potasyum tuzları ile birlikte kullanıldığında hiperpotasemi oluşabileceği ihtimali nedeniyle serum potasyum düzeyleri sık sık ölçülmelidir.

 

ACE inhibitörleri ile birlikte lityum tedavisi gören hastalarda lityum toksisitesi oluşabileceği ihtimali nedeniyle serum lityum düzeyleri yakından takip edilmelidir.

 

Hidroklorotiazid

 

Alkol, barbitüratlar ve narkotik analjezikler ile birlikte kullanıldığında ortostatik hipotansiyon şiddetlenebilir.

 

Antidiabetik ilaçlarla (oral ajanlar ve insülin gibi) birlikte alındığında antidiabetik ilacın dozunun ayarlanması gerekebilir.

 

Safra asidi bağlayan reçineler ( kolestiramin ve kolestipol ) hidroklorotiazid emilimini azaltabileceğinden aynı anda kullanılmaları önerilmez.

 

Tiazid grubu diüretikler, lityumun renal klerensini azaltarak lityum toksisitesine neden olabilirler.

 

Kortikosteroid ve ACTH ile birlikte kullanıldığında özellikle hipokalemi gibi elektrolit bozuklukları oluşabilir.

 

Non-steroid antienflamatuvar ilaç kullanan bazı hastalarda tiazid grubu diüretiklerin antihipertansif etkisi azalabilir.

Kontraendikasyonlar

Konveril Plus Tablet; enalapril maleat, hidroklorotiazid veya sülfonamid türevi ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, daha önce ACE inhibitörlerine bağlı anjiyonörotik ödem hikayesi olanlarda ve anürisi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Konveril Plus Tablet, oral yolla kullanılır. Aç ya da tok karnına alınabilir.

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;

 

Normal böbrek fonksiyonlu hastalar: Günde bir kez 1 Konveril Plus Tablet  kullanılır.

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar: Kreatinin klirensi 30-80 ml/dak. ise  mutad başlangıç dozu günde bir kez 1/2 Konveril Plus Tablet’dir. Kreatinin klirensi 30 ml/dak. altında ise Konveril Plus Tablet kullanılmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Konveril 5 mg Tablet: 20 tabletlik blister ambalallarda.

Konveril 10 mg Tablet: 20 tabletlik blister ambalajlarda.

Konveril 20 mg Tablet: 20 tabletlik blister ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Barbaros Bulvarı No:76-78

34353 Beşiktaş/İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

20/11/1996    180/ 50

Saklama Koşulları

Çocukların erişemeyecekleri yerlerde, ambalajında  ve 15°-30°C arasında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Konveril Plus Tablet;  20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Enalapril Maleat

 

Hipotansiyon  : Komplikasyonsuz hipertansif hastalarda aşırı hipotansiyon nadiren görülür. Ancak, dializ ve aşırı diüretik tedavisi gören, ciddi bir şekilde tuz ve hacim kaybına uğramış hastalarda hipotansiyon enalapril kullanımının muhtemel bir sonucudur.

Beraberinde böbrek yetmezliği olsun veya olmasın ciddi konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda aşırı hipotansiyon oluşabilir ki bu oligüri, ilerleyici azotemi, nadiren de akut böbrek yetmezliği ve ölümle ilişkili olabilir.

 

Böyle hastalar tedavinin ilk 2 haftası boyunca ve  enalapril ve / veya diüretiğin dozu artırıldığı zamanlar çok yakından takip edilmelidirler.

Aynı önlemler iskemik kalp hastalığı ile serebrovasküler hastalığı  olanlara da uygulanmalıdır. Çünkü böyle hastalarda kan basıncındaki aşırı düşüşler, miyokard infarktüsü ve serebrovasküler atak gelişimine neden olabilir.

Hipotansiyon meydana gelirse hasta yatırılmalı, gerekirse I.V. tuzlu su infüzyonu uygulanmalıdır. Geçici hipotansif yanıtlar, ilacın kullanılmamasını gerektirmez.

 

Anjiyonörotik ödem : Enalapril de dahil olmak üzere ACE inhibitör tedavisi gören hastalarda yüz, ekstremiteler, dudaklar, dil,  glottis ve/veya larenks anjiyonörotik ödemi bildirilmiştir. Böyle durumlarda ilaç hemen kesilmeli, uygun tedavi ve monitorizasyon yapılmalıdır. Ödemin yüz ve dudaklara sınırlı olduğu durumlar genelde tedavi olmadan düzelebilir. Larenks ödemi ile ilişkili anjiyonörotik ödem ise öldürücü olabilir. Eğer dil, glottis ve larenks tutulumu varsa, muhtemelen bu durum hava yolu tıkanıklığına neden olacağından, subkutan 1:1000 (0,3-0,5 ml)’lik epinefrin solüsyonu gibi uygun tedavi yöntemleri uygulanmalı ve hava yolunun açık tutulması sağlanmalıdır.

 

Nötropeni/ Agranülositoz  : Böbrek ve kollajen vasküler hastalığı olanlarda agranülositoz ve nötropeni oluşabileceği ihtimali nedeni ile düzenli beyaz kan hücresi kontrolleri yapılmalıdır.

 

Böbrek Fonksiyon Bozukluğu   : Böbrek fonksiyonlarının renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin aktivitesine bağlı olduğu ciddi konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda enalapril tedavisi sırasında oligüri, ilerleyici azotemi ve nadiren akut böbrek yetmezliği ve ölüm görülebilir. Tek veya çift taraflı renal arter stenozu olan kişilerde böbrek fonksiyonları tedavinin ilk birkaç haftası boyunca kontrol edilmelidir. Hipertansiyon veya kalp yetmezliği olan bazı hastalarda özellikle kombinasyon tedavisi sırasında kan üre ve serum kreatinin düzeylerinde yükselmeler olabilir. Böyle durumlarda doz ayarlaması gerekebilir.

 

Hiperkalemi : Enalapril ile hidroklorotiazidin birlikte kullanımı sırasında hiperkalemi oluşma riski nispeten daha az sıklıkla görülmesine rağmen; böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviye ediciler veya potasyum ihtiva eden tuzlar gibi hiperkalemiye yol açabilecek unsurların varlığında Konveril Plus Tablet tedavisi dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

 

Öksürük :ACE inhibitörleri ile tedavi sırasında kuru ve inatçı öksürük görülebilir. Tedavinin kesilmesi ile öksürük kaybolur.

 

Cerrahi / Anestezi : Büyük cerrahi girişimlerde, hipotansif ajanlarla anestezi sırasında kompansatuvar renin salınımına bağlı oluşan anjiotensin II’yi enalapril bloke edebilir. Hipotansiyon meydana gelmiş ise volüm genişleticiler ile tedavi yapılabilir.

 

Hidroklorotiazid

 

Ciddi böbrek hastalığı olanlarda tiazid grubu diüretikler dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Tiazid grubu diüretikler böyle hastalarda azotemiyi artırabilir ve birikim gösterebilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda da sıvı ve elektrolit dengesindeki değişiklikler hepatik komayı kolaylaştırabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Tiazid grubu diüretik tedavisi sırasında hiponatremi, hipokalemi, hipokloremik alkaloz ve hiperkalsemi gibi sıvı ve elektrolit dengesizlikleri oluşabilir. Enalapril, aldosteron üretimini azalttığından kombinasyon tedavisi sırasında hidroklorotiazid’e bağlı potasyum kaybı azaltılmış olur.

 

Tiazid grubu diüretik tedavisi ile hiperglisemi oluşabileceği için oral hipoglisemik ilaçların ya da insülinin dozunun ayarlanması gerekebilir.

 

Çocuklarda, gebelik ve emzirme döneminde kullanım

 

Konveril Plus Tablet’in çocuklarındaki etkinliği ve güvenilirliği ile ilgili yeterli bilgi bulunmadığından, Konveril Plus Tablet’in çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

 

ACE inhibitörleri özellikle 2. ve 3. trimester dönemindeki hamile bayanlara verildiklerinde fötal ve neonatal morbidite ve mortaliteye neden olabileceklerinden Konveril Plus Tablet gebelerde kullanılmamalıdır.

 

Enalapril, enalaprilat ve tiazid grubu diüretikler anne sütüne geçebilir. Hidroklorotiazidin bebeklerde ciddi reaksiyon oluşturabilme potansiyeli nedeniyle ya emzirmenin ya da ilaç kullanımının kesilmesi konusunda bir karar verilmelidir.

Üretim Yeri

NOBELFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Sancaklar  81100 DÜZCE

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Konveril Plus Tablet genellikle iyi tolere edilir. Hastaların çoğunda yan etkiler hafif ve geçici karakterde olup, tedavinin kesilmesini gerektirmez. En sık görülen yan etkiler arasında baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk ve öksürük sayılabilir. Nadir olarak görülen diğer yan etkiler ise şunlardır;

 

Kardiyovasküler Sistem   : Ortostatik hipotansiyon, çarpıntı, taşikardi.

Gastrointestinal Sistem    : Bulantı, kusma, dispepsi, kabızlık, ağız kuruluğu, diyare,karın ağrısı, karaciğer enzimleri ve serum bilirübin düzeylerinde artışlar.

Sinir Sistemi                        : Uykusuzluk, sinirlilik, parestezi, uyku hali.

Üriner Sistem                      : Kan üre azotu ve kreatinin düzeylerinde geçici yükselme, üriner sistem enfeksiyonu.

Deri                                      : Kaşıntı, döküntü.

Diğer                             : Göğüs ağrısı, senkop, dispne, gut, sırt ağrısı, artralji, terleme, impotans, libido azalması, tinnitus, anjiyonörotik ödem, kas krampları, hemoglobin ve hematokrit düzeyinde düşüşler.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.