Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka KRISTAPEN-1000000
Etken Madde Kodu SGKFJB-PENISILIN G POTASYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01CE01
ATC Açıklaması Benzilpenisilin
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A04433
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,03 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,38 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,12 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E188A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
-
Endikasyonlar
Penisilin G in-vitro olarak Stafilokoklara (Penisilinaz yapan suşlar hariç), Streptokoklara (A, C, G, H, L ve M grubu) ve Pnömokoklara karşı çok etkilidir. Penisilin G’ye in-vitro olarak hassas diğer mikroorganizmalar Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphteriae, Bacillus anthracis, Clostridia, Actinomyces bovis, Streptobacillus moniliformis, Listeria monocytogenes, Leptospira ve Treponema pallidium’ dur.
 
Bazı gram negatif basiller, yüksek konsantrasyonlarda (İ.V. uygulama ile sağlanır) Penisilin G’ ye karşı hassastır. Bu mikroorganizmalar arasında E.Coli’ nin birçok suşu, Proteus mirabilis, Shigella ve Salmonella’ nın tüm suşları, Enterobacter aerogenes ve Alcaligenes faecalis’ in bazı suşları sayılabilir.
 
Penisilin G Potasyum, antibiotiğe hassas mikroorganizmaların neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
Bu enfeksiyonların başlıcaları şunlardır.
 
Streptokal enfeksiyonlar: Bakteriemi, ampiyem, ağır pnömoni, perikardit endokardit, menenjit (A, C, G, H, L ve M grubu streptokoklar Penisilin G’ ye çok hassastır. D grubu streptokoklardan bazıları, Penisilin G’ ye ancak antibiotik yüksek kan konsantrasyonlarına ulaştığında hassastır.)
 
Pnömokokal enfeksiyonlar, antrax, actinomycosis, Clostridial enfeksiyonlar (tetanoz dahil), difteri (portör oluşmasını önlemekte), erisipeloid, endokardit, Vincent gingiviti ve farenjiti, orofarenksin ağır enfeksiyonları, F. fusiformisans’ ın yol açtığı alt solunum yolu ve genital sistem enfeksiyonları, gram-negatif basillerin (E.coli, E. aerogenes, A. Faecelis, Salmonella, Shigella ve P. mirabilis) neden olduğu enfeksiyonlar (bakteriemiler), Listeria enfeksiyonları; menenjit, endokardit, Pasteurrella enfeksiyonları (P. multocida); gonore, endokardit ve artrit (N. gonorrhoeae); Sifilis (T. Pallidium); menengokokal menenjit.
 
Bakteryel endokardit’ in önlenmesi: Konjenital, romatizmal veya valvüler kalp hastalığı olan şahıslarda diş çekimi veya üst solunum yolu operasyonları uygulanmadan önce, bakteryel endokardite karşı profilaktik olarak Penisilin G Potasyum verilmesi tavsiye edilir. Ancak oral yoldan sürekli profilaktik olarak (romatizmal ateşi önlemek amacı ile) penisilin kullananlarda dirençli alfa-hemolitik streptokoklar mevcut olabileceğinden, bu tür hastalara ek olarak başka bir antibiotik tavsiye edilmelidir.
Farmakodinamik Özellikler
KRİSTAPEN 1000’ in etkin maddesi olan Penisilin G, penisiline hassas mikroorganizmaların aktif çoğalma döneminde bakterisid etki gösteren bir antibiotiktir. Etkisini mukopeptid yapıdaki hücre duvarının biosentezini inhibe ederek gösterir.
Farmakokinetik Özellikler
Penisilin G, .İ.M. ve subkütan uygulamadan sonra süratle absorbe olur. 300.000 ünitelik bir toplam dozun yaklaşık % 60’ı 5 saatlik bir sürede idrarla itrah edilir. Bu nedenle bazı ağır enfeksiyonların tedavisi için gerekli yüksek kan konsantrasyonunun korunabilmesi için, böbrek fonksiyonları normal olan şahıslara yüksek dozda ve sık sık Penisilin G verilmesi gerekir. Yeni doğmuş ve küçük bebeklerde, böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda antibiotiğin itrahı önemli ölçüde yavaşlar.
Farmasötik Şekli
Enjektabl Toz İçeren Flakon
Formülü
Beher flakon; 1.000.000 ünite tamponlanmış kristalize Penisilin G Potasyum + 2 ml enjeksiyonluk su
İlaç Etkileşmeleri
GEÇİMSİZLİKLER: Dekstroz solüsyonu Penisilin G Potasyumu inaktive eder. Penisilin G Potasyum; tetrasiklin HCl veya diğer bazı antibiotikleri içeren solüsyonlara ilave edildiğinde, geçimsizlik oluşabileceği unutulmamalıdır.
Kontraendikasyonlar
Penisiline karşı allerjisi olanlarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Hassas streptokok, pnömokok ve stafilokokların neden olduğu ağır enfeksiyonlar; bakteriemi, pnömoni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer ağır enfeksiyonlar: Günde en az 5 milyon ünite.
 
Antraks: İyileşme sağlanana kadar bölünmüş dozlar halinde günde en az 5 milyon ünite.
 
Actinomycosis: Servikofasiyel vakalarda günde 1-6 milyon ünite; toraks ve abdomen enfeksiyonlarında günde 10-20 milyon ünite.
 
Clostridial enfeksiyonlarda: Antitoksine ek olarak günde 20 milyon ünite.
 
Difteride: Antitoksine ek olarak, portör oluşmasını önlemek için 10-12 gün süre ile bölünmüş dozlar halinde 300 000 – 400 000 ünite.
 
Erysipeloid: Endokarditte 4-6 hafta süre ile günde 2-20 milyon ünite.
 
Fusospirochetal enfeksiyonlar: Orofarenks, genital sistem ve alt solunum yolunun ağır enfeksiyonlarında günde 5-10 milyon ünite.
 
Gram negatif basillerin neden olduğu enfeksiyonlarda (E.Coli, E. aerogenes, A. faecalis, Salmonella, Shigella ve P. mirabilis: Bakteriemide günde 20-80 milyon ünite. Listeria enfeksiyonlarında: Yeni doğanlara günde 500 000 – 1 milyon ünite, menenjitli erişkinlere 2 hafta süre ile günde 15-20 milyon ünite, endokarditli erişkinlere 4 hafta süre ile günde 15-20 milyon ünite.
 
Pasteurrella Enfeksiyonları: Bakteriemi ve menenjitte 2 hafta süre ile günde 4-6 milyon ünite.
 
Gonorreal endokardit ve artritte: Günde en az 5 milyon ünite.
 
Sifiliste: Doz ve tedavinin süresi hastanın yaşına ve hastalığın safhasına göre saptanır. Hastanın hastahaneye yatırılması tavsiye olunur.
 
Menengekokal menenjitte: 2 saatte bir İ.M. olarak 1-2 milyon ünite veya İ.V. infüzyon şeklinde günde 20-30 milyon ünite.
 
Bakteryel endokarditin önlenmesinde: Diş çekiminden veya üst solunum yolu sistemine cerrahi müdahale yapılmadan yarım saat – 1 saat önce erişkinlere 1 milyon ünite suda çözünen kristalize Penisilin G (Çocuklarda doz kg başına 30 000 ünite olarak hesaplanır) ve 600 000 ünite Penisilin G Prokain (Çocuklarda da 600 000 ünite) İ.M. olarak tatbik edilmeli, ayrıca 30 kg’ ın altındaki çocuklara 250 mg, erişkinlere 500 mg olmak üzere 6 saatte bir (toplam 8 doz olarak) oral Penisilin V verilmelidir.
 
Enjeksiyon için solüsyonun hazırlanması:
 
KRİSTAPEN 1000 kullanılacağı zaman flakon muhtevası 2 ml steril serum fizyolojik veya steril distile su ilavesiyle sulandırılır ve solüsyon adale içine enjekte edilir. İğnenin damara girmediğinden emin olmak için enjeksiyondan önce enjektörün pistonu geri çekilmelidir. Solüsyonu arzu edilen konsantrasyonda hazırlamak için, gerekli olan eritici miktarı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.
 
Arzu edilen konsantrasyon
İlave edilecek eritici miktarı
(1 cc’ deki ünite miktarı)
500.000
ünitelik flakona
1.000.000
ünitelik flakona
50.000 ünite
9.8 ml
19.6 ml
100.000 ünite
4.8 ml
   9.6 ml
250.000 ünite
1.8 ml
   3.6 ml
500.000 ünite
0.8 ml
   1.6 ml
750.000 ünite
0.6 ml
   1.2 ml
1.000.000 ünite
0.4 ml
   0.8 ml
 
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları
30°C’ nin altında saklayınız.
 
Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
1.000.000 ünite tamponlanmış kristalize Penisilin G Potasyum ihtiva eden flakon ile 2 ml enjeksiyonluk su içeren ampul.
Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi gören hastalarda ciddi ve bazen anafilaktik reaksiyonlar oluşabilir. Bu reaksiyonlara tedavinin bitiminden 7-10 gün sonra bile rastlanmıştır. Bir tedbir olmak üzere, penisilin enjeksiyonundan evvel ilacın daha önce tatbik edilip edilmediği, hastanın penisilin ve sefalosporinlere hassasiyeti olup olmadığı sorulmalıdır. Aşırı hassasiyet reaksiyonu görüldüğünde, antihistaminikler, presöraminler, kortikosteroidler kullanılabilir.
 
İntravenöz uygulamalarda aynı damar tekrar, tekrar kullanılmışsa, tromboflebit meydana gelebilir.
 
Penisilin, allerjik rahatsızlıkları ve astması olan şahıslarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süre, yüksek dozda tedavi uygulandığında renal ve hematopoetik sistem periodik olarak kontrol edilmelidir.
 
Yüksek dozlar (10 milyon ünitenin üstü) intravenöz olarak verildiğinde, penisilinin içerdiği potasyum, elektrolit dengesini etkileyebileceğinden, uygulama çok yavaş yapılmalı, sık sık elektrolit dengesi, renal ve hematopoetik fonksiyonlar tetkik olunmalı, herhangi bir bozukluktan şüphe edildiğinde doz azaltılmalıdır.
 
Uzun süreli tedavilerde hassas olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesi sonucunda süperenfeksiyonlar görülebilir. Böyle hallerde gerekli tedbirler alınmalıdır.
 
Primer ve sekonder sifilis şüphesini bertaraf etmek için karanlık saha muayenesi dahil tüm teşhis yöntemlerine başvurulmalıdır. Sifilisten şüphe edilen tüm vakalarda en az 4 ay süre ile her ay serolojik tetkik yapılmalıdır. Penisilin ile tedavi edilen sifilis vakalarında en az 2-3 yıl süre ile 6 ayda bir hasta klinik ve serolojik tetkikten geçirilmelidir.
 
Hamilelikte ve emzirme döneminde emniyetle kullanılabileceği kanıtlanmamıştır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Penisilin, toksisitesi düşük bir antibiotiktir ancak kullanımı ile makülopapüller deri döküntüleri, eksfoliatif dermatit, ürtiker, serum hastalığına benzer reaksiyonlar (ateş, ödem, artralji) şeklinde ortaya çıkan hassasiyet reaksiyonları görülebilir.
 
Ağır ve bazen fatal anafilaksi de görülmüştür.
 
Yüksek dozda İ.V. uygulamalardan sonra nadiren hemolitik anemi, lökopeni, trombositopeni, nöropati ve nefropati görülebilmektedir. Ürtiker, deri döküntüleri ve serum hastalığına benzer reaksiyonlar, antihistaminiklerle, gerekirse kortikosteroidlerle kontrol altına alınır. Enfeksiyon, yalnız penisilinle tedavi edilebilen, hayatı tehdit eden bir enfeksiyon değilse, penisilin kesilir. İ.V. yoldan sürekli yüksek dozda (günde 10 milyon ünite – 100 milyon ünite arasında) Penisilin G Potasyum verilen hastalarda, özellikle böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda ağır, hatta öldürücü potasyum zehirlenmesi görülebilir. Bu sendromun belirtileri hiperreflexia, konvülsyonlar ve komadır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.