Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka LACIPIL
Etken Madde Kodu SGKFA7-LACIDIPIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C08CA09
ATC Açıklaması Lasidipin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A04470
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 15,7 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,02 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Lacipil böbreklerden atılmadığı için böbrek hastalarında dozun değiştirilmesine gerek kalmaz.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
Doz Aşımı

Lacipil aşırı dozajı ile ilgili kaydedilmiş hiçbir vaka yoktur. En muhtemel yan etki uzun süreli periferal vazodilatasyona bağlı hipotansiyon ve taşikardidir. Bradikardi veya AV iletide uzama teorik olarak meydana gelebilir. Spesifik bir antidotu yoktur. Kalp fonksiyonları devamlı kontrol edilmeli, uygun destekleyici ve yardımcı terapötik önlemlere başvurulmalıdır.

Endikasyonlar

Hipertansiyon tedavisinde, tek başına veya diğer beta blokerler ve diüretikler gibi antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Etki tarzı:

Lasidipin damar düz kaslarındaki kalsiyum kanalları üzerine güçlü selektivitesi olan spesifik ve güçlü bir kalsiyum antagonistidir. Esas etkisi periferal arteriyolleri genişleterek damar rezistansını azaltıp kan basıncını düşürmektir.

Farmakokinetik Özellikler

Lasidipin oral olarak alındıktan sonra gastrointestinal kanaldan hızlı fakat zayıf bir şekilde absorplanır. Mutlak biyoyararlanım %3-52 (ortalama %20 civarı) arasında değişir. Karaciğerde geniş ölçüde ilk geçiş etkisine maruz kalır. Maksimum plazma konsantrasyonuna 30 - 150 dakika arasında ulaşır.

Başlıca karaciğerde metabolize edilir.

Karaciğer enzimlerini indüklemek ya da inhibe etmek gibi bir etkisi kanıtlanmamıştır.Çok az farmakodinamik aktivitesi olan başlıca 4 metaboliti vardır.Alınan dozun yaklaşık %70’i metabolitleri şeklinde feçesle, geri kalanı metabolitleri şeklinde idrarla atılır. Eliminasyon yarılanma ömrü 7-8 saat arasındadır.

Farmasötik Şekli

Lacipil 4 mg Film Tablet

Formülü
Her film tablet 4 mg lasidipin içerir.
Yardımcı madde : titanyum dioksit.
İlaç Etkileşmeleri

Diğer antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanıldığında (örneğin diüretikler ve beta blokerlerle) Lacipil’in hipotansif etkisi artabilir. Lacipil simetidinle birlikte verildiğinde plazma seviyesi artabilir. Lasidipin albumin ve alfa-1-glikoproteine yüksek oranda bağlanır (> %95). Sık kullanılan antihipertansif ajanlarla örneğin beta blokerler ve diüretikler veya digoksinle hiçbir etkileşimi bildirilmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık hallerinde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir defa 4mg’dır. Her gün aynı saatte, tercihan sabah alınmalıdır. Lacipil yiyeceklere bağlı olmaksızın günün herhangi bir zamanında alınabilir. Gerekirse, tüm farmakolojik etkilerini göstermesi için yeterli bir süre bırakıldıktan sonra 6mg’a yükseltilebilir.

Pratikte bu uygulama, klinik tablo dozu daha çabuk yükseltmeyi gerektirmedikçe 3-4 haftadan az olmamalıdır. Karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda Lacipil biyoyararlanımı artabilir ve tansiyon düşürücü etkisi şiddetlenebilir. Böyle durumlarda başlangıç dozu günde bir defa 2mg’a düşürülmelidir.

Lacipil böbreklerden atılmadığı için böbrek hastalarında dozun değiştirilmesine gerek kalmaz. Yaşlılarda kullanımı: Başlangıç dozu yaşlılarda günde bir defa 2mg olmalıdır.Günde 4 mg ve 6 mg’a yükseltme yukarda belirtildiği gibi yapılabilir.

Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda Lacipil ile ilgili klinik deneyim yoktur. Uzun süreli tedavi yapılabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

30oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Lacipil tablet ışıktan korunmalı ve alınıncaya kadar aluminyum folyo ambalajı açılmamalıdır.

Eğer 2mg’lık doz, 4mg’lık tabletin yarısı kırılarak alınması şeklinde önerilmişse kullanılmayan diğer yarım tablet orijinal folyo ambalaj içinde saklanmalı ve 48 saat içinde kullanılmalıdır.

ILAÇLARI ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

28 film tabletlik aluminyum stripler şeklindedir.

Uyarılar/Önlemler

Lacipil ile yapılan çalışmalarda sinoatriyel düğümün (SA) spontan fonksiyonlarını etkilemediği veya atriyoventriküler düğümde (AV) iletim uzamasına neden olmadığı görülmüştür. Ancak; kalsiyum antagonistlerinin SA ve AV düğümleri teorik olarak etkileyebileceği düşünülerek önceden SA ve AV aktivitelerinde anormalliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.Sağlıklı gönüllülerde ve hayvan çalışmalarında Lacipil miyokard kasılmasını engellemez. Fakat diğer kalsiyum antagonistleri gibi Lacipil zayıf kalp rezervi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Karaciğer harabiyeti olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır, çünkü antihipertansif etki artabilir.

Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanımı:

Lacipil’in hamilelikteki güvenilirliği ile ilgili bilgiler bulunmamaktadır. Hayvan çalışmalarında teratojenik etki veya gelişme bozukluğu görülmemiştir.Hayvan çalışmalarında Lacipil’in (veya metabolitlerinin) anne sütü ile atıldığı saptanmıştır. Lacipil, hamilelikte ve emziren annelerde beklenen yararları, fetüs veya yeni doğan üzerindeki advers etki olasılığından fazla ise kullanılmalıdır. Lacipil’in doğumda uterus kaslarında gevşemeye neden olabileceği ihtimali gözönünde tutulmalıdır.

HEKIME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Lacipil genellikle iyi tolere edilir. Periferal vazodilatasyon etkisine bağlı olarak bazı kişilerde önemsiz yan etkiler görülebilir. En sık rastlanan yan etkiler başağrısı, yüzde kızarıklık, ödem, baş dönmesi ve çarpıntıdır. Bu tür etkiler geçicidir ve genellikle aynı dozda Lacipil tedavisine devam edildiğinde ortadan kalkar.Halsizlik, deri döküntüsü (eritem ve kaşıntı), mide bozukluğu, bulantı ve poliüri nadiren rapor edilmiştir. Az sayıda hastada, diğer kalsiyum antagonistlerinde olduğu gibi göğüs ağrısı ve diş eti hiperplazisi bildirilmiştir.Lacipil laboratuar veya hematolojik değerlerde değişiklik yapmaz. Çok ender durumlarda alkali fosfatazda reversibl bir artış bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BIR ETKI GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.