Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka LAKTATLI RINGER IE ULUGAY
Etken Madde Kodu SGKF89-KCL+NACL+NA LAKTAT+CACL (LAKTATLI RINGER) serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB01
ATC Açıklaması Elektrolitler
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A04509
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 7,85 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,01 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,87 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E273A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Solüsyon içindeki potasyum ve kalsiyum miktarları böbrek fonksiyonları normal kişilerde intoksikasyona yol açacak düzeyde değildir.
 
Aşırı plazma sodyum konsantrasyonu konjestif kalp yetmezliği, hipervolemi ve beyin kanamasına yol açabilir. Tedavi diüretiklerle yapılır. Herhangi bir yolla (oral veya parenteral) su ve tuz verilmez.
 
Potasyum zehirlenme belirtileri (8-11 mEq/L'lik yüksek plazma konsantrasyonları); ekstremitelerde parestezi, kayıtsızlık, mental konfüzyon, bacaklarda ağırlık hissi, gevşek paraliz, ciltte soğuma, gri-yüz solgunluğu, kan basıncında düşme ile beraber periferal vasküler kollaps ve kardiyak aritmilerdir. Periyodik olarak plazma potasyum konsantrasyonlarının tayini yapılmalı ve/veya EKG alınmalıdır. EKG değişimleri potasyum toksisitesinin en önemli belirtisidir (uzun T piki, ST depresyonu, P düzleşmesi, QT uzaması, QRS kompleksinin genişlemesi). Tedavi İV sodyum bikarbonat solüsyonu, %10-25 dekstroz solüsyonu veya bir kalsiyum tuzu ile yapılır. Dijitalize hastalarda özel tedavi gerektiği unutulmamalıdır.
 
Plazma kalsiyum konsantrasyonları 9-10.4 mg/dl (4.5-5.2 mEq/L) seviyelerinde tutulmalıdır. Bazı klinisyenler daha düşük konsantrasyonları tercih ederler. Genellikle 12 mg/dl'yi aşmasına izin verilmez. Zehirlenme belirtileri anoreksi, bulantı ve depresyondur. EKG'de değişmeler görülür.
 
Tedavi trisodyum EDTA, furasemid ve hemodiyaliz ile yapılır.
Endikasyonlar
  • Organizmanın sıvı ve elektrolit denge bozukluklarında, bu denge ile ilgili eksikliklerin (sıvı,sodyum, potasyum gibi) karşılanmasında,
  • Akut metabolik asidoz: Kronik renal yetmezlik, böbreğin idrarı asitlendirme yeteneğinde bir defekt (renal tübüler asidoz), ketoasitlerin aşırı üretimi ile (ketoasidoz), diyare veya bazı ilaçların veya toksinlerin ağızdan alınması sonucu gelişen metabolik asidozda kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
İE Laktatlı Ringer Solüsyonu vücut sıvılarının üç önemli katyonu (Na+; K+ ve Ca++)ve en önemli anyonunu (Cl-) ve ayrıca bikarbonat iyonu sağlayıcı olarak da laktat iyonu içeren steril ve apirojen bir solüsyondur. Bakteriyostatik madde içermez. pH'sı 6.0 ile 7.5 arasındadır. Laktat iyonu vücutta bikarbonat iyonuna dönüştüğünden alkalilendirici etkiye sahiptir. Normal selüler oksidatif aktiviteye sahip kişilerde laktatın bikarbonata dönüşüm süreci 1-2 saati alır. Ekstraselüler sıvı bileşimine çok yakın bileşimi nedeniyle vücuda sıvı ve elektrolit temininde yaygın olarak kullanılır.
 
Sodyum vücudun sıvı dağılımını, sıvı ve elektrolit dengesini ve vücut sıvılarının osmotik basıncını kontrol eden çok önemli bir katyondur. Asit-baz dengesinin düzenlenmesinde klorür ve bikarbonat iyonları ile birlikte görev yapar. İntraselüler sıvının temel katyonu olan potasyum hücrenin elektrodinamik karakteristikleri, isotonisite ve asit-baz dengesinin korunmasında önemli fonksiyona sahiptir. Gerek potasyum gerekse kalsiyum birçok enzim reaksiyonunda önemli birer aktivatördürler ve birçok fizyolojik proseste rol oynarlar. Ancak potasyum ve kalsiyumun solüsyon içindeki miktarları, vücutta bu iyonların önemli derecede eksikliği halinde bu eksiklikleri gidermek için yeterli değildir.
Farmakokinetik Özellikler

Laktat iyonu vücutta bikarbonat iyonuna dönüşür. Bu nedenle alkalilendirici etkiye sahiptir. Normal selüler oksidatif aktiviteye sahip kişilerde laktatın bikarbonata dönüşüm süreci 1-2 saati alır. Bikarbonat iyonları vücuttan idrar yolu ile atılır. Organizmada kalsiyumun % 99’u iskelet dokusunda, kalanı hücre içi ve hücreler arası sıvıdadır. Kanda bulunan kalsiyumun yaklaşık % 47’si fizyolojik olarak aktif olan iyonize formdadır. İdrar yolu ile atılan kalsiyumun % 90’ı renal tübüllerden yeniden absorbe edilir. Ayrıca safra ve pankreas sıvısı ile barsaklara geçerek feçes ile atılır. Plasentayı geçer ve anne sütünde bulunur.

Farmasötik Şekli

SOLÜSYON

Formülü
 
100 ml'de:
Sodyum laktat, (%100'lük).................................... 0.31 g
Sodyum klorür..........................................................0.60 g
Potasyum klorür.......................................................0.03 g
Kalsiyum klorür, 2H2O..........................................  0.02 g
Enjeksiyonluk su.......................................................k.m.
 
Elektrolit konsantrasyonları (mEq/L): Sodyum 130, potasyum 4, kalsiyum 3, klorür 109.1, laktat 27.6
İlaç Etkileşmeleri
Solüsyon içine başka bir ilacın enjeksiyonu-zorunlu olmadıkça-önerilmez. Zorunlu bir ilave sırasında eklenen ilacın, solüsyonun pH'sında stabl olmasına, solüsyonda mevcut olan iyonlarla geçimli olmasına dikkat edilmeli ve bu karar doktor tarafından verilmelidir.
 
Kalp glikozitleri ile İV kalsiyum birlikte verildiğinde birbirlerinin inotropik ve toksik etkilerini artırdıklarından ve aritmiler görülebileceğinden dolayı kalp glikozitleri alan hastalara İV yolla kalsiyum uygulanacağı zaman dikkatli olunmalı ve yavaşça küçük miktarlarda verilmelidir.
 
Kalsiyum tetrasiklinler ile kompleks oluşturup onları inaktif hale getirdiğinden dolayı parenteral uygulamalarda karıştırılmamalıdır.
 
Kalsiyum İV uygulandığında plazma 11-hidroksikortikosteroid konsantrasyonunu geçici olarak yükseltebilir, fakat bu seviye 1 saat sonra normale döner. Ayrıca, İV kalsiyum tuzları, Tıcan yellow metoduyla yapılan serum ve idrar magnezyum testlerinde negatif sonuçlar elde edilmesine neden olabilir.
Kontraendikasyonlar
  • Laktik asidin aşırı üretimi sonucu gelişen laktik asidozda ;
  • Addison hastalığında ;
  • Hiperhidrasyon, hipervolemi ve alkalozda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Damar veya deri altı yoluyla uygulanır. Dozaj hastanın yaşına; vücut ağırlığına; klinik durumuna; sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesine bağlı olarak doktor tarafından tespit edilir. Genel dozaj, saatte kilo başına 5-10 ml hızla günde 1000-3000 ml'dir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

İE Laktatlı Ringer Solüsyonu 500 ml(Setli)

İE Laktatlı Ringer Solüsyonu 1000 ml (Setli)

İE Laktatlı Ringer Solüsyonu 1000 ml(Setsiz)

Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500 ve 1000 ml'lik vakumlu şişelerde.
Uyarılar/Önlemler
Kalp yetmezliği ve renal yetmezlik hallerinde dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer sirozu ve nefrotik sendromlu hastalara, kortikosteroid ve kortikotropin tedavisi gören kişilere dikkatle uygulanmalıdır.
Ağır asidozlara (10-12 mEq/L’nin altında plazma bikarbonat seviyeleri veya pH<7.15) tercihan i.v. yolla sodyum bikarbonat solüsyonu verilmelidir.
Uygulamadan önce hastanın su ve elektrolit dengesi dikkatle incelenmeli ve elektrokardiyogramı alınmalıdır. Önemli değişimler ek elektrolit ilavelerini veya diğer uygun tedavileri gerektirebilir.
Uygulama sırasında istenmeyen bir etki görüldüğü takdirde, infüzyon hemen kesilmeli, hastanın durumu değerlendirilmeli ve gerekli ise uygun tedavi edici önlemler alınmalıdır.
Eğer gerekirse geriye kalan solüsyon kontrol için saklanmalıdır.
Bütün büyük hacimli parenteral çözeltilerde olduğu gibi, uygulamadan önce her şişe gözden geçirilmelidir. Şişe ters çevrilerek çökme, kirlilik ve şişede çatlaklık, vakum kontrolü yapılmalı ve partikül görülen çözeltiler kullanılmamalıdır.
Solüsyon bir defada kullanılmalıdır. Bir uygulamada artan çözelti tekrar kullanılmamalıdır.
Hastada uygulamaya bağlanabilecek ateş veya titreme belirtileri görülürse uygulamaya son verilmelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Nadiren enjeksiyon yerinde ağrı ve irritasyon, nadiren de flebotromboz veya tromboflebit oluşabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.