Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka LANSAZOL
Etken Madde Kodu SGKFAI-LANSOPRAZOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A02BC03
ATC Açıklaması Lansoprazol
NFC Kodu CY
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Diğer Kapsüller
Kamu Kodu A04536
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 29,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 29,06 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 16,69 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E035A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Lansoprazolün bilinen bir antidotu yoktur. Proteinlere çok yüksek oranda bağlandığından diyaliz ile kandan uzaklaştırılamaz. Aşırı doz durumunda semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.

 

Endikasyonlar

Lansazol 30 mg Mikropellet Kapsül;

  • Duodenal ülser, gastrik ülser ve reflü özofajit’in kısa süreli tedavisinde,
  • NSAİİ’lerin neden olduğu gastrik ülser tedavisinde,
  • Helicobacter pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ve mide ülseri tedavisinde endikedir.
  • Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzun süreli tedavisinde,
Farmakodinamik Özellikler

Lansoprazol bir sübstitüe benzimidazol derivesi olup, yapıca omeprazole benzer. Asit ortamda aktif sülfonamid formuna dönüşerek midenin paryetal hücrelerinden asit salgılanması olayının son enzimatik aşaması olan proton pompasını (H+/K+-ATP’az) inhibe eder. Sonuçta santral ve periferal nedenlerle ortaya çıkan asit sekresyonu inhibe edilmiş olur. Etki doza bağlı olup, tek bir doz sonrası gastrik asit sekresyonunun inhibisyonu 36 saat sürer.

Farmakokinetik Özellikler

Lansoprazol asit ortamlarda stabil değildir. Bu nedenle enterik kaplı formülasyonlar şeklinde verilir. Lansoprazolün absorpsiyonu hızlıdır. Maksimum serum konsantrasyonuna, alındıktan 2 saat sonra erişilir. Yapılan çalışmaların bazılarında gıdalarla beraber alındığında absorpsiyon süresinin uzadığı, biyoyaralanımının düştüğü bildirilmiştir. Plazma proteinlerine % 97 oranında bağlanmaktadır. Ortalama  eliminasyon yarılanma ömrü 1.3 ile 1.7 saattir. Yaşlı hastalarda, bu değer 1.9 ile 2.9 saat olarak saptanmıştır.  Hepatik yetmezliği olan hastalarda ise, bu değer 3.2 ile 7.2 saate kadar uzayabilir. Plazmada tayin edilen metabolitler, lansoprazolün 5-hidroksil, sülfür ve sülfon deriveleridir. Alınan dozun yaklaşık üçte ikisi, metabolitleri halinde feçesle atılır. Dozun yaklaşık % 14-25 kadarı ise idrar ile hidroksilmetabolitleri halinde atılmaktadır. İdrarda değişmemiş ilaç bulunmaz. Serum konsantrasyonu ile antisekretuar aktivite arasında bir korelasyon yoktur. Antisekretuar aktivite, ilacın serumda azalmaya  başladığı zaman ortaya çıkmaktadır. 

Farmasötik Şekli

MİKROPELLET KAPSÜL

Formülü

Her kapsülde enterik kaplı mikropelletler halinde;

Lansoprazol  30 mg

Yardımcı Maddeler :

Kapsül Boyar Maddesi; Titanyum dioksit

İlaç Etkileşmeleri

Lansoprazol sitokrom p-450 enzim sistemiyle metabolize olmaktadır. Sağlıklı kişilerde yapılan çalışmalarda, lansoprazolün aynı sistemi kullanan warfarin, antipirin, indometazin, asetilsalisilik asit, ibuprofen, fenitoin, prednison, propronalol veya diazepam ile etkileşmediği gösterilmiştir. Lansoprazol, teofilin ile birlikte uygulandığında, teofilinin klirensinde hafif bir artış (% 10) görülmüştür. Bu etkileşim klinik açıdan önemli olmasa da, lansoprazol verildiğinde veya kesildiğinde her hastada klinik açıdan etkili kan seviyeleri sağlamak açısından teofilin seviyelerinin tekrar titrasyonu gerekebilir.

Lansoprazolün sukralfat ile birlikte kullanımında lansoprazolün absorpsiyonu gecikmekte ve biyoyararlanımı %30 azalmaktadır. Bu nedenle lansoprazol sukralfattan en az yarım saat önce alınmalıdır.

 

Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için, biyoyararlanımları açısından gastrik pH’ın  önemli olduğu ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Lansoprazol antasitlerle birlikte kullanıldığında biyoyararlılığı azalabilir. Bu nedenle ilaç alındıktan sonraki ilk bir saat içinde antasit kullanılması önerilmez.

 

Kontraendikasyonlar

Lansazol 30 mg Mikropellet Kapsül içerisindeki herhangi bir  maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Lansazol 30 mg Mikropellet Kapsül yemeklerden önce ve tercihen sabah alınmalıdır.

 

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;

 

Duodenal ülser tedavisinde önerilen doz sabah kahvaltıdan önce olmak üzere günde tek doz 30 mg’dır (1 kapsül). Duodenal ülserde ortalama tedavi süresi 2-4 haftadır.

 

Gastrik ülser tedavisinde önerilen doz sabah kahvaltıdan önce olmak üzere günde tek doz 30 mg’dır (1 kapsül). Ortalama tedavi süresi 4-8 haftadır.

 

NSAİİ’lerin neden olduğu gastrik ülserin tedavisinde günde tek doz 30 mg lansoprazol önerilir.

 

Reflü özofajit tedavisinde önerilen doz sabah kahvaltıdan önce olmak üzere günde tek doz 30 mg’dır (1 kapsül).

 

Reflü özofajitte ortalama tedavi süresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi uygulanabilir.

 

Zollinger-Ellison Sendromu tedavisinde tavsiye edilen oral başlangıç dozu 3-7 gün süreyle sabahları aç karnına 60 mg’dır. Günlük 120 mg veya daha fazla (180 mg doza kadar) lansoprazol gerektiren hastalarda, doz eşit olarak günde 2 defa uygulanmalıdır. Hedefe ulaştıktan sonra, dozun azaltılması veya yükseltilmesinin gerekip gerekmediğinin tayini için, hasta takip edilmelidir.

 

Helicobacter pylori eradikasyonunda Lansazol 30 mg Mikropellet Kapsül günde iki defa bir kapsül olarak aşağıdaki antibiyotiklerden iki tanesi ile kombine kullanılabilir. Kombinasyonda günde iki defa 250-500 mg klaritromisin ile; günde iki defa 1 g amoksisilin veya  günde iki defa 400 mg metronidazol kullanılabilir. En iyi eradikasyon sonuçları, klaritromisinle, amoksisilin veya metronidazol birlikte kullanıldığında elde edilmektedir. 

 

Çocuklarda kullanım (1-11 yaş):

Gastroözofageal reflü veya diğer asite bağlı bozukluklarda  :

Vücut ağırlığı 30 kg’ın altında olan çocuklarda: günde 15 mg,

Vücut ağırlığı 30 kg’ın üzerinde olan çocuklarda günde 30 mg  lansaprazol (1 kapsül) önerilir.

 

LANSAZOL 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL SABAHLARI AÇ KARNINA ALINMALIDIR.

KAPSÜLLER AÇILMAMALI, ÇİĞNENMEMELİ VEYA EZİLMEMELİDİR.

AMBALAJ AÇILDIKTAN SONRA KAPSÜLLER EN GEÇ BİR AY İÇİNDE TÜKETİLMELİDİR. BİR AY GEÇTİKTEN SONRA ŞİŞEDE KALAN KAPSÜLLER TEKRAR KULLANILMAMALIDIR.

HER KULLANIMDAN SONRA ŞİŞE SIKICA KAPATILMALIDIR.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Lansazol 15 mg Mikropellet Kapsül

Ruhsat Sahibi

Sandoz İlaç San. ve Tic A.Ş.

Gebze Plastikciler Organize Sanayi Bölgesi,

Atatürk Bulvarı, 9. Cad., No.1 Gebze/Kocaeli

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

21.12.1999  194/27

Saklama Koşulları
25°C’nin altında oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız .
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

14 ve 28 kapsüllük HDPE şişelerde

Uyarılar/Önlemler

Lansoprazol başlıca karaciğerde metabolize edilmektedir. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz azaltılabilir. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır.

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarı gerekmez.

 

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım:

Gebelik kategorisi:B

Etki ve emniyeti belirlenmediğinden, hamilelerde ve süt veren annelerde kullanılmamalıdır.Yaşlı hastalarda lansoprazolün klirensi azalmakta, yarılanma ömrü %50-100 artmaktadır. Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Ancak ilave bir asit supresyonu gerekmedikçe günlük doz 30 mg’ ı aşmamalıdır. 

Üretim Yeri

Sandoz İlaç San. ve Tic A.Ş.

Gebze Plastikciler Organize Sanayi Bölgesi,

Atatürk Bulvarı, 9. Cad., No.1 Gebze/Kocaeli

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Kısa dönem tedavilerde lansoprazol iyi tolere edilir. Diyare, başağrısı, bulantı ve kusma, dermatolojik reaksiyonlar en sık bildirilen reaksiyonlardır. Fakat bu belirtiler tedavi kesildiğinde kaybolmaktadır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.