Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Marka LANSOPROL
Etken Madde Kodu SGKFAI-LANSOPRAZOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A02BC03
ATC Açıklaması Lansoprazol
NFC Kodu CY
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Diğer Kapsüller
Kamu Kodu A04537
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 24,77 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 22,12 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği 9,22 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E035B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal yetmezliği olan yada yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Karaciğer Yetmezliği
Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek duyulabilir.
Doz Aşımı

Lansoprazol’ün bilinen bir antidotu yoktur. Diyaliz ile vücuttan uzaklaştırılamaz. Doz aşımı halinde semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır. Enterik kaplı olduğu için, erken dönemde müdahale imkanı sağlanmış ise emezis ile ilaç vücuttan uzaklaştırılabilir. Ayrıca dissolüsyona uğramış ancak dolaşıma geçmemiş ilacın uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla hastalara nazogastrik tüp ile aktif kömür uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
  • Duodenal ülser,
  • Gastrik ülser,
  • Reflü özofajitin kısa süreli tedavisi,
  • Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzun süreli tedavisi
  • Helicobacter pylori eradikasyonu amacıyla, Duodenal ülser ve gastrit olgularında uygun antibiyotiklerle birlikte.
  • 1-17 yaş arası pediyatrik hastalarda görülebilen semptomatik gastroözofajeal reflü hastalığı ve erosif özofajitin kısa süreli tedavilerinde de kullanılmaktadır.
Farmakodinamik Özellikler

Lansoprazol mide asidi salgılanmasını spesifik olarak inhibe eden benzimidazol türevi antiülser etkili bir ilaçtır. Antikolinerjik veya histamin H2 reseptör antagonisti etkinliği yoktur. Gastrik paryetal hücrelerde, proton pompası görevi yapan H+/K+ ATPaz enzimini inhibe ederek gastrik asit sekresyonunu son aşamasında engeller. Bu etki doza bağımlıdır ve lansoprazol hem bazal hem de stimule edilmiş asit sekresyonunu inhibe eder. Lansoprazol tedavisi sırasında serum gastrin düzeyi yükselir, ancak tedavinin kesilmesinden 1-2 hafta sonra normale döner. Oral yolla alınmasını takiben lansoprazol, bazal asit üretimini belirgin miktarda azaltırken, ortalama mide pH sını ve mide pH sının 3 ve 4 ten daha büyük olduğu sürelerin oranını da anlamlı miktarda artırır. Ayrıca besinlerle indüklenen mide asidi üretimi ile sekresyon hacmini de azaltır. İnsülin tarafından indüklenen sekresyon hacmindeki artışı, asiditeyi ve asit üretimini de baskılar.

Farmakokinetik Özellikler

Lansoprazol’ün emilimi, granüller mideyi terk ettikten hemen sonra başlar. Lansoprazol, gastrointestinal sistemde hızla emilerek plazma doruk konsantrasyonuna 1.7 saatte (tmax) ulaşır. Mutlak biyoyararlanımı %80 in üzerindedir. Plazma doruk konsantrasyonu (Cmax) ve plazma konsantrasyon-zaman eğrisi altında kalan alan (AUC) değerleri 15 ile 60 mg dozlar arasında lineer karakterdedir. Tekrarlanan dozlarında vücutta birikmez. Sağlıklı bireylerde ortalama plazma eliminasyon yarılanma ömrü (t1/2) 1.5 (±1.0) saat kadardır. Eliminasyon yarılanma ömrünün çok kısa olmasına rağmen antisekretuar etkisinin uzun süreli oluşu lansoprazol’ün paryetal H+/K+ ATPaz enzimine çok sıkı bir şekilde bağlanması ile açıklanır. Lansoprazol besinlerden 30 dakika sonra alındığında hem Cmax hem de AUC değerleri açlık durumuna göre yaklaşık %50 oranında azalır. Yemekten önce alındığında gıdaların ilacın emilimi üzerinde önemli bir etkisi olmamaktadır.

 

Lansoprazol %97 oranında plazma proteinlerine bağlanır. 0.05 ile 5.0 mcg/ml konsantrasyon değerleri arasında plazma proteinlerine bağlanma oranı sabittir.

Büyük oranda karaciğerde metabolize olur. Plazmada miktarları ölçülebilen iki metaboliti hidroksilli sülfinil ve sülfon türevleridir. Bunların farmakolojik aktivitelerinin ihmal edilecek seviyelerde olduğu saptanmıştır. Lansoprazol’ün paryetal hücre kanaliküllerindeki H+/K+ ATPaz ı inhibe eden, ancak sistemik dolaşıma geçmeyen iki farklı aktif biçiminin olduğu sanılmaktadır. İlacın plazma eliminasyon yarı ömrü, mide asidi salgısını baskılama süresini yansıtmaz. Eliminasyon yarı ömrü 2 saatten kısa olmasına rağmen asit baskılayıcı aktivitesi 24 saatten daha uzun sürmektedir.

Atılımı özellikle safra yolu ile olmaktadır. Ağız yolu ile tek doz alınmasını takiben idrar ile metabolize olmamış ilaç atılmaz. C14-lansoprazol ile yapılan bir araştırmada, radyoaktivitenin üçte birinin idrar ile kalan üçte ikisinin ise feçes ile atıldığı saptanmıştır.

 

Yaşlı hastalarda farmakokinetik özellikler:

Lansoprazol’ün yaşlı bireylerde klerensi azalır ve eliminasyon yarı ömrü yaklaşık %50 ile 100 oranında artar. Yaşlı bireylerdeki ortalama yarı ömrü 1.9 ile 2.9 saat arasında kaldığından, günde tek doz uygulanan lansoprazol’ün uzun süreli kullanımı birikime sebep olmaz. Yaşlı bireylerde zirve plazma düzeyleri artmamıştır. Yaşlı bireylerde lansoprazol’ün dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

                                             

Pediyatrik hastalarda farmakokinetik özellikler:

Lansoprazol’ün farmakokinetiği, gastroözofajeal reflü hastalığı olan pediyatrik hastalarda, iki farklı klinik çalışmada incelenmiştir (1-11 ve 12-17 yaş arası pediyatrik hastaları kapsayan). Vücut ağırlığı 30 kg’ın altındaki 1-11 yaş arası çocuklara, günde 15 mg lansoprazol; vücut ağırlığı 30 kg’ın üzerinde olanlara ise günde 30 mg lansoprazol verilmiştir. Beşinci gün ölçülen, ortalama Cmax ve AUC değerleri iki grup arasında benzer bulunmuştur. Bu değerlerin, ağırlık ayarlanması yapılmış doz grupları arasında, yaştan ve ağırlıktan etkilenmediği saptanmıştır.

12-17 yaş arasındaki adolesanlara ise rasgele günde bir defa 15 mg veya 30 mg lansoprazol uygulanmıştır. Lansoprazol’ün ortalama Cmax ve AUC değerlerinin vücut ağırlığından veya yaştan etkilenmediği saptanmıştır. Çalışmadaki iki farklı doz grubunda ölçülen Cmax ve AUC değerlerindeki artışın neredeyse doz orantılı olduğu saptanmıştır.

Sonuç olarak, 1-17 yaş arası pediyatrik hastalarda lansoprazol’ün farmakokinetiğinin sağlıklı yetişkinlere benzer olduğu saptanmıştır.

Farmasötik Şekli

LANSOPROL 15 mg ENTERİK KAPLI MİKROPELLET KAPSÜL

Formülü

Bir Lansoprol kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 15 mg lansoprazol ve boyar madde olarak titanyum dioksit, kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Lansoprazol karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi tarafından, spesifik olarak ta CYP3A ve CYP2C19 izoenzimleri ile metabolize olur. Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda warfarin, antipirin, indometazin ibuprofen, fenitoin, propranolol, prednizolon, diazepam, klaritromisin ya da terfenadin ile klinik olarak önem taşıyan bir etkileşim saptanmamıştır. Bu bileşikler CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ve CYP3A gibi değişik sitokrom P450 izoenzimleri tarafından metabolize edilirler.

Lansoprazol’ün teofilin (CYP1A2, CYP3A) ile birlikte kullanımı, teofilin klerensinde minör (%10) bir artış oluşturabilir. Bu nedenle teofilin ile birlikte kullanım sırasında gerektiğinde doz ayarlaması yapabilmek için hastalar yakından takip edilmelidir.

Amoksisilin ile klinik olarak önemli olacak bir etkileşme söz konusu değildir.

Lansoprazol’ün sukralfat ile birlikte kullanımda biyoyararlanımı %17 oranında azalmaktadır. Bu yüzden lansoprazol sukralfat alınmadan en az 30 dakika önce kullanılmalıdır.

Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için, biyoyararlanımları açısından gastrik pH’nın önemli olduğu ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Kontraendikasyonlar

Lansoprol 15 mg Enterik Kaplı Mikropellet Kapsül, lansoprazol’e ve içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde:

Yetişkinlerde Kullanımı:

 

Duodenal ülser : Lansoprol 30 mg Enterik Kaplı Mikropellet Kapsül günde 1 defa 30 mg (1 kapsül) dozunda kullanılır. Tedavi süresi 4 haftadır.

Gastrik ülser : Lansoprol 30 mg Enterik Kaplı Mikropellet Kapsül günde 1 defa 30 mg dozunda kullanılır. Tedavi süresi 4 haftadır. Tedaviye gerekirse 2-4 hafta daha devam edilir.

Reflü özofajit (Erozyon ve ülserasyon mevcudiyetinin endoskopik tespiti halinde) : Lansoprol 30 mg Enterik Kaplı Mikropellet Kapsül günde 1 defa 30 mg (1 kapsül) dozunda kullanılır. Tedavi süresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye cevap vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi düşünülmelidir.

Hipersekreson durumları (Zollinger-Ellison sendromu) : Lansoprol 30 mg Enterik Kaplı Mikropellet Kapsül günde 1 defa 60 mg (2 kapsül) dozunda kullanılır. Gereğinde günlük doz 120-180 mg’a yükseltilebilir. 90 mg’ın üstündeki günlük dozlarda toplam doz, ikiye bölünerek verilmelidir.

Helicobacter pylori eradikasyonu : Lansoprol 30 mg Enterik Kaplı Mikropellet Kapsül, uygun antibiyotiklerle birlikte, 7 ya da 14 günlük tedavi rejimlerinde12 saatte bir (günde 2 kez) kullanılır. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için daha fazla asit supresyonu gerekebilir.

 

1-11 Yaş Arası Pediyatrik Hastalarda Kullanımı:

Semptomatik gastroözofajeal reflü hastalığı ve erosif özofajitin kısa süreli tedavileri: Vücut ağırlığı 30 kg’ın üzerindeki pediyatrik hastalar için önerilen doz, günde bir defa 30 mg’dır. Tedaviye 12 haftaya kadar devam edilebilir.

 

12-17 Yaş Arası Pediyatrik Hastalarda Kullanımı:

Semptomatik gastroözofajeal reflü hastalığının kısa süreli tedavisi:

12-17 Yaş arası pediyatrik hastalarda önerilen doz, günde bir defa 15 mg’dır. Tedavi süresi 8 haftadır.

Erosif özofajitin kısa süreli tedavisi:

12-17 Yaş arası pediyatrik hastalarda önerilen doz, günde bir defa 30 mg’dır. Tedavi süresi 8 haftadır.

 

Kapsüllerin yutulmasında zorluk çeken hastalar için, kapsüller açılabilir ve aşağıdaki gibi kullanılabilir. Granüller ağızda çiğnenmemeli ya da ezilmemelidir:

1) Kapsül açılır. Bir kaşığa elma sosu, puding, yoğurt veya armut püresinden herhangi biri konulduktan sonra üzerine mikropelletler serpilir ve hemen yutulur.

2) Kapsül açılır. Bir bardağa az miktarda (yaklaşık 60 ml) elma suyu, portakal suyu veya domates suyundan herhangi biri konularak üzerine mikropelletler serpilir ve hafifçe karıştırıldıktan sonra hemen yutulur. Dozun tamamen dağılmasını sağlamak için, bardak iki veya daha fazla hacimdeki meyve suyu ile çalkalanmalı ve içerikler hemen yutulmalıdır.

3) Nazogastrik tüp yerleştirilmiş hastalarda, lansoprazol içeren kapsüller açılıp, granüller 40 ml kadar elma suyu ile karıştırılarak nazogastrik tüp yolu ile mide içine gönderilir. Uygulamadan sonra bir miktar daha elma suyu verilerek tüpte kalan granüllerin tamamının mideye gitmesi sağlanır.

 

DİĞER YİYECEK VE SIVILARDA KULLANIM KLİNİK OLARAK ÇALIŞILMADIĞI İÇİN TAVSİYE EDİLMEZ.

 

Böbrek yetmezliği olan ya da yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek duyulabilir.

 

LANSOPROL 30 mg ENTERİK KAPLI MİKROPELLET KAPSÜL AÇ KARNINA KULLANILMALIDIR. KAPSÜL İÇİNDEKİ MİKROPELLETLER ÇİĞNENMEMELİ YA DA EZİLMEMELİDİR.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Lansoprol 30 mg Mikropellet Kapsül; Blister ambalajda, enterik kaplı mikropelletler içeren 14 ve 28 kapsül.

Ruhsat Sahibi

NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A. Ş.

Barbaros Bulvarı  76-78

34353   Beşiktaş / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

16. 05. 2003      202 / 63

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak, çocukların göremeyecekleri ve erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Lansoprol 15 mg Enterik Kaplı Mikropellet Kapsül; Blister ambalajda, enterik kaplı mikropelletler içeren 14 ve 28 kapsül.

Uyarılar/Önlemler

Klaritromisin ile kombinasyonu:

Klaritromisin uygun alternatif bir tedavinin olmadığı durumlar hariç gebe kadınlarda kullanılmamalıdır. Klaritromisin kullanımı sırasında gebelik meydana gelmiş ise fötus üzerinde meydana gelebilecek potansiyel tehlikeler konusunda hasta bilgilendirilmelidir. Klaritromisin ile kombine olarak kullanıldığında klaritromisin’in kontrendike olduğu durumlar, yaşlı ve böbrek yetmezliği olan hastalardaki kullanımlarında uyulması gereken durumlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Klaritromisin ve amoksisilin de dahil olmak üzere neredeyse tüm antibakteriyel ajanlar şiddeti hafiften, yaşamı tehdit edici seviyeye kadar değişen, pseudomembranöz kolit tablolarının gelişimine neden olabilirler. Bu nedenle antibakteriyel ilaç kullanan kişilerde diyare geliştiğinde pseudomembranöz kolit tanıda üzerinde durulması gereken bir durumdur.

 

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve nadiren de olsa öldürücü aşırı duyarlılık reaksiyonları geliştiği bildirilmiştir. Antibiyotiklerle ikili ya da üçlü kombinasyon tedavilerine başlamadan önce hastaların bu ajanlara karşı aşırı duyarlılığının olup olmadığı iyice sorgulanmalıdır. Ciddi anaflaktik reaksiyonlar, acil tedavi girişimlerini gerektirir.  

Böyle bir durum ile karşılaşıldığında epinefrin, oksijen, intravenöz steroidler uygulanmalı, gerekiyorsa hasta entübe edilerek hava yolu açık tutulmalıdır.  

Lansoprol semptomların düzelmesini sağlasa da gastrik malignensi ihtimalini ortadan kaldırmaz.

 

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliğinde plazma proteinlerine bağlanma oranı %1-1.5 oranında azalabilir.

 

Karaciğer yetmezliği:

Değişik şiddetteki karaciğer yetmezliklerinde ortalama plazma eliminasyon yarılanma ömrü 1.5 saatten 3.2-7.2 saate kadar uzayabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde doz azaltılması gerekebilir.

 

Pediyatrik hastalarda kullanımı:

Semptomatik gastroözofageal reflü ve erosif özofajitin kısa süreli tedavilerinde lansoprazol'ün 1-17 yaş grubundaki pediyatrik hastalarda etkili ve güvenilir olduğu saptanmıştır.

 

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda ülser iyileşme hızı genç yaş grubundaki hastalarla benzerdir. Advers etkiler ve laboratuar testlerindeki anormallikler de genç yaş grubu ile benzerlik gösterir. Yaşlı hastalarda özel bir endikasyon için lansoprazol’ün dozajında ya da uygulanmasında değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

 

Gebe kadınlarda ve emziren annelerde kullanımı:

Gebelikte kullanım kategorisi B dir.

Bu kategorideki ilaçların fötotoksik etkisinin olmadığı hayvan deneyleriyle gösterilmiş olmakla birlikte ilaç hakkında gebe kadınlarda yapılmış kontrollü incelemeler yoktur. Lansoprol gebe kadınlarda gerekiyorsa kullanılabilir.

Lansoprazol’ün ya da metabolitlerinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilacın anne sütüne geçtiği bilindiği için, emziren annelerde güvenirliği ispat edilmediğinden ve anne sütü alan infantı lansoprazol’ün potansiyel tehlikelerinden korumak maksadı ile emziren annelerde kullanılmamalıdır. Kullanılması gerekli ise tedavi süresince emzirmeye ara verilmelidir. Lansoprol yemeklerden önce alınmalıdır.

Üretim Yeri

NOBELFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A. Ş.

Sancaklar

81100    DÜZCE

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Lansoprol 30 mg Enterik Kaplı Mikropellet Kapsül hem kısa süreli hem de uzun süreli tedavilerde genellikle iyi tolere edilir.

Lansoprazol ile tedavi edilen hastaların %1 ya da daha fazlasında, olasılıkla veya muhtemelen ilaca bağlı olarak oluşmuş ve tedavi eden hekim tarafından bildirilmiş advers olaylar: abdominal ağrı, diyare ve bulantıdır. Bunların içinde en sık gözleneni diyaredir. Baş ağrısı insidansı da %1 den daha büyük bulunmuştur; ancak, bu advers etki plasebo kullananlarda daha sık meydana gelmiştir.

 

Hastalarda insidansı %1 den daha az olarak gözlenen advers olaylar:

 

Genel: Asteni, kandidiyazis, göğüs ağrısı, ödem, ateş, flu sendromu, hoş olmayan ağız kokusu, enfeksiyon, kırıklık.

Kardiyovasküler sistem:Anjina, serebrovasküler olaylar, hipertansiyon/hipotansiyon, myokard infarktüsü, palpitasyonlar, şok (dolaşım yetmezliği), vazodilatasyon.

Sindirim sistemi: Anoreksi, sindirim kanalında tıkayıcı birikinti, kardiyospazm, kolelitiyazis, konstipasyon, ağız kuruluğu/susama, dispepsi, disfaji, geğirme, özofajiyal darlık, özofajiyal ülser, özofajit, fekal diskolorasyon, flatulans, gastrik nodüller/fundusta gland polipleri, gastroenterit, gastrointestinal hemoraji, hematemez, iştah artışı, tükürük salgısında artış, melena, rektal hemoraji, stomatit, tenesmus, ülseratif kolit.

Hematolojik ve lenfatik sistem: Anemi, hemoliz,

Endokrin sistem: Diyabetes mellitus, guatr, hiperglisemi/hipoglisemi.

Metabolik: Gut, ağırlık artışı/azalması.

Kas-iskelet sistemi: Artrit, artralji, kas ağrıları, myalji.

Sinir sistemi: Ajitasyon, amnezi, anksiyete, apati, konfüzyon, depresyon, baş dönmesi/senkop, halüsinasyonlar, hemipleji, libido azalması, sinirlilik, parestezi, anormal düşünceler.

Solunum sistemi: Astım, bronşit, öksürük, dispne, epistaksis, hemoptizi, hıçkırık, pnömoni, üst solunum yolu inflamasyonu veya enfeksiyonu.

Deri: Akne, alopesi, kaşıntı, raş, ürtiker.

Duyu organları: Görme bozukluğu, sağırlık, gözde ağrı, otitis media, tat almada bozukluk, tinnitus, görme alanı defekti.

Ürogenital sistem:Anormal menstrüel kanama, albüminüri, göğüslerde büyüme/jinekomasti, memelerde hassasiyet, glikozüri, hematüri, impotans, böbrek taşları.

 

Aşağıdaki advers reaksiyon deneyimleri lansoprazol’ün pazarlanmaya başlanmasından sonra değişik kaynaklar tarafından bildirilmiştir ve bunların ilaç ile ilişkisi ortaya konulmamıştır:

 

Genel: Anaflaktoid reaksiyon,

Sindirim sistemi: Hepatotoksisite, kusma,

Hemik ve Lenfatik sistem: Agranülositoz, aplastik anemi, lökopeni, nötropeni, pansitopeni, trombositopeni ve trombotik trombositopenik purpura,

Duyu organları: Konuşma bozukluğu,

Ürogenital sistem: İdrar retansiyonu.

 

Amoksisilin ve klaritromisin ile kombinasyon tedavisi:

Lansoprazol’ün amoksisilin ve/veya klaritromisin ile ikili ya da üçlü kombinasyonlarında olağan dışı advers reaksiyonlar gözlenmemiştir.

Üçlü kombinasyon ile (Lansoprazol/Amoksisilin/Klaritromisin) 14 günlük tedavi sırasında en sık bildirilen advers etkiler diyare (%7), baş ağrısı (%6) ve tat almada bozukluk (%5) tur. 10 ve 14 günlük üçlü tedavi uygulamaları arasında bildirilen advers etkiler açısından önemli bir farklılık yoktur.

İkili kombinasyonda (Lansoprazol/Amoksisilin) ise en sık bildirilen yan etkiler diyare (%8) ve baş ağrısı (%7) dır.

Yan etkiler genellikle geçicidir ve tedavinin kesilmesini gerektirmez.

 

Laboratuar değerleri:

Aşağıda sayılan laboratuar parametrelerindeki değişiklikler advers olay olarak bildirilmiştir:

Anormal karaciğer fonksiyon testleri, SGOT (AST), SGPT (ALT), kreatinin, alkalen fosfataz, globulinlerde, ve GGTP seviyelerinde artma; beyaz kürelerde artma/azalma/anormallik; kırmızı kürelerde anormallik; bilürübinemi, eozinofili, hiperlipemi, kan elektrolit seviyelerinde artma/azalma, kolesterol düzeylerinde artma/azalma, glukokortikoid ve LDH düzeylerinde artma, trombosit sayısında artma/azalma/anormallik, gastrin seviyelerinde artma. Ayrıca albüminüri, glikozüri ve hematüri gibi idrar anomalileri de bildirilmiştir.

Amoksisilin ya da klaritromisin ile yapılan ikili ya da üçlü kombinasyonlarda, kombinasyonlara özel laboratuar anormalliklerinde her hangi bir artış gözlenmemiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.