Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Marka LANSOR
Etken Madde Kodu SGKFAI-LANSOPRAZOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A02BC03
ATC Açıklaması Lansoprazol
NFC Kodu CY
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Diğer Kapsüller
Kamu Kodu A04541
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 14,91 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,31 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 8,37 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E035A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Ciddi renal yetmezlik ve kreatin klerensinin 30 ml/dakika olduğu durumlarda kontrendikedir.
Karaciğer Yetmezliği
Ciddi hepatik yetmezlik durumlarında dikkatli kullanılmalı, 30 mg’lık günlük doz aşılmamalıdır.
Doz Aşımı

Lansoprazol’ün bilinen bir antidotu yoktur. Diyaliz ile vücuttan uzaklaştırılamaz. Aşırı doz durumlarında semptomatik tedavi dışında başka bir tedavi önerilmemektedir.

Endikasyonlar

Lansor 30 mg Mikropellet Kapsül yetişkinlerde;

  •    Duodenal ülserin kısa süreli tedavisi,
  •    Benign gastrik ülserin kısa süreli tedavisi,
  •    Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların neden olduğu gastrik ülser,
  •    Gastroözofageal reflü hastalığı ve erosif özofajitin kısa süreli tedavisi,
  •    Zollinger-Ellison Sendromu dahil patolojik hipersekresyon durumlarının uzun süreli tedavisi,
  •    H. Pylori enfeksiyonu ile birlikte seyreden duodenal ülser tedavisinde endikedir.

 

Lansor 30 mg Mikropellet Kapsül, 1-11 yaş pediyatrik hastalarda görülebilen;

  •  Semptomatik gastroözofajeal reflü hastalığının kısa süreli tedavisi,
  •  Erosif özofajitin kısa süreli tedavisinde de kullanılmaktadır.
Farmakodinamik Özellikler

Lansoprazol gastrik paryetal hücrelerde, asit (proton) pompası olarak adlandırılan H+/K+-ATPaz enzimi üzerindeki spesifik inhibisyonu ile gastrik asit sekresyonunu azaltır. Etki mekanizması sayesinde, asit oluşumuna yol açan uyarının niteliği ne olursa olsun, asit sekresyonunu son fazında bloke eder.

 

Lansoprazol’ün 30 mg’lık tek oral dozunun alınmasını takiben gastrik asit sekresyonunda mükemmel, hızlı ve gün boyu süren bir inhibisyon sağlanır. Yapılan çalışmalarda 30 mg’lık tek oral dozu alındıktan 2 saat sonra gastrik asit sekresyonunu % 97 oranında inhibe ettiği ve 24 saat sonunda bile asit sekresyonunun tedavi öncesi seviyelerinin % 50 altında kaldığı gözlenmiştir. Bir haftalık tedavi sonunda ise inhibisyon oranı % 90 civarındadır.

Mide ve duodenum ülserinde endoskopik sikatrizasyon oranı, Lansoprazol’ün 30 mg/gün’lük dozu ile 2 haftalık tedavi sonunda % 75, 4 hafta sonunda ise % 95 olarak bulunmuştur. Aynı olgu reflü özofajitte 4 haftalık tedavi sonunda % 80, 8 haftalık tedavi sonunda ise % 95’dir.

Farmakokinetik Özellikler
Lansoprazol asit ortamda tahrip olduğu için mide asidine dirençli enterik kaplı granüller halinde oral yoldan alınır. Absorpsiyonu hızlıdır. Maksimum plazma konsantrasyonlarına 1-2 saatte ulaşır. Lansoprazol, plazma proteinlerine % 97 oranında bağlanır. Besinlerle birlikte alınması biyoyararlanımını azaltabilir. Plazma eliminasyon yarılanma ömrü ortalama 1.4 saattir. Bu özelliği tedavi süresince değişmez. Başlıca biliyer sistemden elimine edilir. Alınan dozun % 15-30’u hidroksil türevleri halinde idrarla atılır.
Farmasötik Şekli

Mikropellet kapsül

Formülü

Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol içerir.

 

Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), eritrosin (E127).

İlaç Etkileşmeleri

Lansoprazol sitokrom P450 enzim sistemleri ile metabolize olmakla birlikte sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda aynı sistemi kullanan warfarin, antipirin, indometazin, ibuprofen, fenitoin, propranolol, prednizolon ya da diazepam ile klinik olarak önem taşıyan bir etkileşim saptanmamıştır. Lansoprazol’ün teofilin ile birlikte kullanımı, teofilin klirensinde minör (% 10) bir artış oluşturabilir. Bu nedenle teofilin ile birlikte kullanım sırasında gereğinde doz ayarlaması yapabilmek için hastalar yakından takip edilmelidir. Lansoprazol’ün sukralfat ile birlikte kullanımı biyoyararlanımını % 30 oranında azaltmaktadır. Bu yüzden Lansoprazol, sukralfat alınımından en az yarım saat önce kullanılmalıdır.

 

Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için biyoyararlanımları açısından gastrik pH’nın önemli olduğu Ketokonazol, Ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

 

Lansoprazol antasitlerle birlikte kullanılabilir.

Kontraendikasyonlar

Lansoprazol’e ve içerdiği diğer maddelere karşı duyarlılığı olanlarda, ciddi renal yetmezlik ve kreatin klerensinin 30 ml/dakika olduğu durumlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

 

Yetişkinlerde

 

Duodenal ülser

Tavsiye edilen doz 4 hafta süreyle günde bir defa 30 mg’dır. 

 

Benign gastrik ülser
Kısa süreli tedavide tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar süreyle günde bir defa 30 mg’dır.

 

Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların neden olduğu gastrik ülser

Tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar süreyle günde bir defa 30 mg’dır.

 

Gastroözofageal reflü hastalığı ve erosif özofajitin kısa süreli tedavisi

Tavsiye edilen doz 8 haftaya kadar süreyle günde bir defa 30 mg’dır. 8 hafta süreyle lansoprazol verilen hastalarda herhangi bir iyileşme görülmezse, 8 haftalık bir ek tedavi yararlı olabilir. 

Zollinger-Ellison Sendromu dahil patolojik hipersekresyon durumları

Yetişkinlerde tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir defa 60 mg’dır. Dozlar tedaviye alınan yanıta göre ayarlanmalıdır. Tedaviye klinik yönden gerekli görüldüğü sürece devam edilmelidir. Günde iki defa 90 mg’a kadar dozlar uygulanmıştır. 120 mg’dan daha yüksek günlük doz bölünmüş dozlar halinde uygulanmalıdır.

 

H. Pylori enfeksiyonu ile birlikte seyreden duodenal ülser tedavisinde

Lansor 30 mg Mikropellet Kapsül aşağıda belirtilen uygun antibiyotik kombinasyonlarıyla birlikte kullanılır:

 

İkili tedavi:  (Lansoprazol / Amoksisilin)

 

Tavsiye edilen doz 14 gün süreyle günde 3 defa, 8 saatte bir alınan 30 mg lansoprazol (1 kapsül) ve 1 g amoksisilindir.

 

Üçlü tedavi: (Lansoprazol / Amoksisilin / Klaritromisin)

 

Tavsiye edilen doz 10-14 gün süreyle günde 2 defa, 12 saatte bir alınan 30 mg lansoprazol (1 kapsül), 1 g amoksisilin ve 500 mg klaritromisindir.

 

lanSOR 30 mg Mikropellet Kapsül aç karnına kullanılmalıdır. Kapsül içindeki mikropelletler çiğnenmemeli ya da ezilmemelidir.

Ambalaj açıldıktan sonra kapsüller en geç İKİ ay içinde tüketilmelidir. İKİ ay geçtikten sonra şişede kalan kapsüller tekrar kullanılmamalıdır.

Her kullanımdan sonra şişe sıkıca kapatılmalıdır.

 

1-11 yaş pediyatrik hastalarda

 

Semptomatik gastroözofajeal reflü hastalığı ve erosif özofajitin kısa süreli tedavileri

 

30 kg’ın üstündeki pediyatrik hastalarda tavsiye edilen doz 12 haftaya kadar süreyle günde bir defa 30 mg’dır. 

 

Kapsüllerin yutulmasında zorluk çeken hastalar için, kapsüller açılabilir ve aşağıdaki gibi kullanılabilir:

  • Kapsül açılır. Bir kaşığa elma sosu, puding, yoğurt veya armut püresinden herhangi biri konulduktan sonra üzerine mikropelletler serpilir ve hemen yutulur.
  • Kapsül açılır. Bir bardağa az miktarda (yaklaşık 60 ml) elma suyu, portakal suyu veya domates suyundan herhangi biri konularak üzerine mikropelletler serpilir ve hafifçe karıştırıldıktan sonra hemen yutulur.

Dozun tamamen dağılmasını sağlamak için, bardak iki veya daha fazla hacimdeki meyve suyu ile çalkalanmalı ve içerikler hemen yutulmalıdır.

Diğer yiyecek ve sıvılarda kullanım klinik olarak çalışılmadığı İçin tavsiye edilmez.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Lansor 15 mg, 30 Mikropellet kapsül

Ruhsat Sahibi

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.                                    

 

Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul 

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

05.11.1996 – 180/43

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

14 ve 28 kapsüllük ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Semptomatik gastroözofajeal reflü ve erosif özofajitin kısa süreli tedavilerinde lansoprazol’ün 1 yaş – 11 yaş grubundaki pediyatrik hastalarda etkili ve güvenilir olduğu saptanmıştır.

 

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir ve Lansoprazol kullanımına bağlı yan etki insidansında herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir.

 

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı

 

Gebelik kategorisi B’ dir. Hamilelerde ve emzirenlerde Lansoprazol’ün kullanım emniyeti kesinlik kazanmamıştır. Her ne kadar hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir teratojenik ve fötotoksik etki gözlenmemişse de tedbir olarak bütün yeni ilaçlarda olduğu gibi hamilelerde kullanılmamalıdır.

 

Lansoprazol’ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, hasta için beklenen yararlar bebeğe gelebilecek risklerden daha fazla olmadıkça lansoprazol laktasyonda kullanılmamalıdır.

 

Ciddi hepatik yetmezlik durumlarında dikkatli kullanılmalı, 30 mg’lık günlük doz aşılmamalıdır.

 

Lansoprazol’ün gıdalarla birlikte alınması, gastrointestinal absorbsiyonu ve biyoyararlanımını azaltabileceği için, yemeklerden önce alınması önerilir.

 

Araç ve makine kullanmaya etkisi 

 

Araç ve makine kullanımı yeteneği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Üretim Yeri

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.                                                 

 

Çanta 34580 Silivri - İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Lansoprazol iyi tolere edilir. Kısa dönem tedavilerinde (8 haftaya kadar) lansoprazol tedavisi ile ilgili olabilecek en çok rastlanan advers etkiler diyare, başağrısı, baş dönmesi, bulantı ve konstipasyondur.

 

İyileşmiş erosif özofajit, iyileşmiş gastrik ülser ve iyileşmiş duodenal ülserin 12 aylık idame tedavisi boyunca 15 mg veya 30 mg lansoprazol alan hastaların % 2’si veya daha fazlasında şu advers etkiler görülmüştür:

 

Bütün vücutta: Abdominal ağrı, başağrısı, flu sendromu, kazara yaralanma, ağrı, sırt ağrısı, göğüs ağrısı, enfeksiyon;

 

Sindirim sistemi: Diyare, gastrointestinal anomali (polip), kusma, diş bozuklukları, mide bulantısı, gastroenterit, rektal rahatsızlık;

 

Kas ve iskelet sistemi: Artralji.

 

Hastaların % 1’inden azında görülen diğer yan etkiler aşağıda belirtilmektedir:

 

Bütün vücutta: Anafilaksiye benzer reaksiyon, asteni, kandidiyaz, göğüs ağrısı, ödem, ateş, flu sendromu, ağız kokusu, enfeksiyon, kırıklık;

 

Kardiyovasküler sistem: Angina, serebrovasküler aksidan, hipertansiyon/hipotansiyon, miyokard enfarktüsü, palpitasyonlar, şok (dolaşım bozukluğu), vazodilatasyon;

 

Sindirim sistemi: Melena, anoreksi, bezoar, kardiyospazm, kolelityaz, konstipasyon, ağız kuruluğu/susama, dispepsi, disfaji, geğirme, özofajel stenoz, özofajel ülser, özofajit, feçeste renklenme, flatulens, gastrik nodül/fundal salgı polipleri, gastroenterit, gastrointestinal hemoraji, hematemez, iştah artışı, tükürük artışı, rektal hemoraji, stomatit, tenesmus, ülseratif kolit, kusma;

 

Endokrin sistem: Diabetes mellitus, guatr, hiperglisemi/hipoglisemi;

 

Hematolojik ve lenfatik sistem: Agranülositosis, anemi, aplastik anemi, hemoliz, hemolitik anemi, lökopeni, nötropeni, pansitopeni, trombositopeni ve trombotik trombositopenik purpura;

 

Metabolik ve besinsel bozukluklar: Gut, kilo artışı/kaybı;

 

Kas ve iskelet sistemi: Artrit/artralji, iskelet kası ağrısı, miyalji;

 

Sinir sistemi: Ajitasyon, amnezi, anksiyete, apati, konfüzyon, depresyon, baş dönmesi/senkop, halüsinasyonlar, hemipleji, saldırganlık, libido azalması, sinirlilik, parestezi, düşünce anormallikleri;

 

Solunum sistemi: Astım, bronşit, öksürük artışı, dispne, burun kanaması, hemoptiz, hıçkırık, pnömoni, üst solunum yolu iltihabı/enfeksiyonu;

 

deri ve ilgili yapılar: Akne, saç dökülmesi, prürit, kızarıklık, ürtiker;

 

Özel duyu organları: Bulanık görüş, sağırlık, göz ağrısı, görme alanı hatası, otitis media, konuşma bozuklukları, tat alma duyu bozukluğu, kulak çınlaması;

 

Ürogenital sistem: Menstruasyon bozuklukları, albüminüri, göğüslerde büyüme/jinekomasti, göğüslerde hassasiyet, glukozüri, hematüri, empotens, böbrek taşı, üriner retansiyon

 

Labaratuvar değerlerinde değişiklik:

 

Lansoprazol laboratuar parametreleri için aşağıdaki değişiklikler advers etki olarak bildirilmiştir: Anormal karaciğer fonksiyon testleri, SGOT (AST) artışı, SGPT (ALT) artışı, kreatinin artışı, alkali fosfataz artışı, globulin artışı, glutarilgamatranspeptidaz artışı, lökosit artışı/azalması/düzensizliği, anormal albumin-globulin oranı, anormal eritrosit, bilirubinemi, eozinofili,hiperlipemi, elektrolit artışı/azalması, kolesterol artışı/azalması, glukokortikoidlerde artış, LDH artışı, trombosit artışı/azalması/düzensizliği ve gastrin düzeylerinde artış.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.