Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka LANZEDIN
Etken Madde Kodu SGKFAI-LANSOPRAZOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A02BC03
ATC Açıklaması Lansoprazol
NFC Kodu CY
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Diğer Kapsüller
Kamu Kodu A04548
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 29,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 25,94 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 16,69 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E035A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Lansoprazol’ün bilinen bir antidotu yoktur. Doz aşımı halinde semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır. Lansoprazol hemodiyaliz yoluyla dolaşımdan uzaklaştırılamaz.

Endikasyonlar
  • Duodenal ülser
  • Gastrik ülser
  • Reflü özafajit’in kısa süreli tedavisinde
  • Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzun süreli tedavisinde
  • Helicobacter pylori enfeksiyonu ile birlikte seyreden duodenal ülser tedavisinde
Farmakodinamik Özellikler

Etki mekanizması : Lansoprazol antisekretuvar maddeler sınıfından bir benzimidazol türevi olup, mide paryetal hücrelerinin sekresyon yüzeyindeki H+/K+-ATPaz enzimini spesifik olarak inhibe ederek gastrik asit sekresyonunu azaltır. Lansoprazol’ün antikolinerjik ve histamin-H2-reseptör antagonist etkileri yoktur. Paryetal hücrelerdeki H+/K+-ATPaz enzim sistemi asit (proton) pompası olarak bilindiğinden lansoprazole de asit (proton) pompası inhibitörü denir. Asit pompası paryetal hücreler tarafından asit yapımının son aşamasıdır. Lansoprazol asit yapımını son aşamada bloke etmesi sonucu, bazal veya hangi uyarı ile olursa olsun, uyarıya bağlı gastrik asit sekresyonunu dozla orantılı olarak inhibe eder.

Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon : LANZEDİN Kapsül enterik kaplamalı granüller içerdiğinden absorpsiyon ancak granüller mideyi terkettikten sonra başlar.
Lansoprazol oral yolla çabuk absorbe olur ve ortalama 1.7 saatte Cmax değerine erişir. Mutlak biyoyararlanımı % 80’nin üstündedir. Sağlıklı kimselerde yarı ömrü ortalama 1.5 (± 1.0) saattir. İlaç yemeklerden 30 dakika sonra verilirse Cmax ve AUC % 50 azalır. İlaç yemeklerden önce verilirse yemekler absorpsiyonu etkilemez.
 
Dağılım : Lansoprazol plasma proteinlerine % 97 oranında bağlanır. Bağlanma oranı 0.05 – 5.0 mcg/ml’lik plasma konsantrasyonları arasında değişmez.
 
Metabolizma : Lansoprazol geniş ölçüde karaciğerde metabolize olur. Plasmada iki metaboliti ölçülebilir miktarlarda bulunur. Bunlar Lansoprazol’ün hidroksile olmuş sülfonil ve sülfon deriveleridir.
 
Bunların antisekretuvar aktiviteleri yoktur. Lansoprazol paryetal hücre kanaliküllerinde iki aktif metabolitine dönüşerek (H+,K+) – ATPaz enzimini inhibe eder. Bu metabolitler sistemik dolaşımda bulunmaz. Lansoprazol’ün plazma eliminasyon yarı ömrü antisekretuvar etkisinin süresini yansıtmaz. Plazmadaki yarı ömrü 1 saatten az olduğu halde asit inhibe edici etkisi 24 saatten fazla sürer.
 
Eliminasyon : Ağız yoluyla verilen Lansoprazol tamamen değişime uğrayarak metabolitleri şeklinde vücuttan atılır.
14C-Lansoprazol’ün tek doz halinde oral yolla verilmesinden sonra verilen dozun 1/3’ü idrarla, 2/3’ü feçesle atılır. Bu da metabolitlerin büyük bir kısmının safra yolu ile atıldığını gösterir.
 
Karaciğer hastalarında eğrinin altındaki alan (EAA) önemli derecede artar ve sülfon metaboliti birikir. Kompanse karaciğer hastalarında Cmax yükselir.
 
Yaşlılarda Lansoprazol klerensi biraz azalır. Ancak tekrarlanan dozlarda ilaç birikimi görülmez. Yaşlılarda Cmax’da artış gözlenmez.
 
Farmasötik Şekli

Enterik Kaplı Mikropellet İçeren Kapsül

Formülü

Her enterik kaplı mikropellet kapsül ; 30 mg Lansoprazol içerir.

Yardımcı madde ve boyar madde olarak ; Şeker, Demir oksit ve Titanyum dioksit kullanılmıştır.

İlaç Etkileşmeleri

Lansoprazol sitokrom P450 sistemi ve özellikle CYP3A ve CYPZC19 izozimleri tarafından metabolize olur. Araştırmalar göstermiştir ki Lansoprazol aynı enzim sistemi tarafından metabolize olan şu ilaçlarla önemli bir etkileşim göstermemektedir : warfarin, antipirin, indometasin, ibuprofen, fenitoin, propranolol, prednison, diazepam, klaritromisin ve terfenadin. 

Teofilin ile birlikte verildiğinde teofilin klerensinde ufak (% 10) bir artış gözlenir. Bunun klinikte önemi olması ihtimali zayıftır. Ancak yine de teofilin alan hastalarda Lansoprazol tedavisine başlarken veya bitirirken teofilin dozu gerekiyorsa yeniden titre edilerek etkili kan seviyeleri sağlanmalıdır.

Lansoprazol’ün amoksisilin ile klinikte önem taşıyan bir etkileşimi yoktur.

Lansoprazol 30 mg ile 1 g sukralfat birlikte verildiğinde Lansoprazol’ün absorpsiyonu azalır ve biyoyararlanımı % 17 oranında azalır. Bunun için Lansoprazol sukralfattan en az yarım saat önce alınmalıdır. Antasidler birlikte kullanıldığında Lansoprazol’ün etkisini engellemez.

Lansoprazol mide asit sekresyonunda kuvvetli ve uzun süreli bir inhibisyon yaptığından biyoyararlılıkları mide pH’sına bağlı ilaçların, absorpsiyonunda teorik olarak bir azalma beklenebilir. (ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin).

Kontraendikasyonlar

LANZEDİN 30 mg Enterik Kaplı Mikropellet İçeren Kapsül Lansoprazol’e karşı veya kapsüldeki maddelerden herhangi birine karşı hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Duodenal ülserin kısa süreli tedavisi :
 
Tavsiye edilen doz 4 hafta süre ile günde 1 kere 30 mg’dır.
 
Helicobacter pylori’nin yok edilmesi için üçlü tedavi :
 
Lansoprazol 30 mg, amoksisilin 1 gram ve klaritromisin 500 mg, 12 saat ara ile günde 2 kere 10-14 gün süre ile verilir.
 
İkili tedavi : (Lansoprazol / Amoksisilin)
 
30 mg Lansoprazol ve 1 g amoksisilin 8 saat ara ile günde 3 kere 14 gün süre ile verilir.
 
Duodenal ülserde iyileşmeyi idame için :
 
Tavsiye edilen doz günde 1 kere 30 mg’dır.
 
Gastrik ülserin kısa süreli tedavisi :
 
Tavsiye edilen doz günde 1 kere 30 mg olup 8 haftaya kadar alınabilir.
 
Gastroösofageal reflüks hastalığı (GERD) :
 
Semptomatik vakaların kısa süreli tedavisi için :
 
Günde 1 kere 30 mg Lansoprazol 8 haftaya kadar alınabilir.
 
Eroziv özofajitin kısa süreli tedavisi : Günde 1 kere 30 mg Lansoprazol 8 haftaya kadar alınabilir. İyileşmeyen vakalarda (% 5-10) ikinci bir 8 haftalık kür uygulanabilir. Yine iyileşme olmazsa 8 haftalık kür tekrarlanabilir.
 
Eroziv özofajitte iyileşmenin korunması :
 
Tavsiye edilen doz günde 1 kez 30 mg Lansoprazol’dür.
 
Patolojik hipersekresyon durumları ve Zollinger-Ellison sendromu :
 
Doz hastanın durumuna göre bireysel olarak tayin edilir. Başlangıç dozu günde 1 kere 60 mg’dır. Doz hastanın ihtiyacına göre ayarlanır ve klinik olarak endike olduğu sürece uygulanır. Lansoprazol günde 2 kere 90 mg’a kadar dozda kullanılmıştır.
 
Günlük doz 120 mg’ı geçerse bu ikiye bölünerek 12 saat ara ile verilmelidir. Bazı Zollinger-Ellison vakalarında Lansoprazol tedavisine 4 yıl devam edilmiştir.
 
Yaşlılarda ve böbrek hastalarında doz ayarlamasına lüzum yoktur. Ağır karaciğer hastalığında doz ayarlaması gerekebilir.
Klinik araştırmalarda Lansoprazol antasidlerle birlikte kullanılmıştır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Bulunmamaktadır.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

LANZEDİN 30 mg Enterik Kaplı Mikropellet İçeren Kapsül, 14 ve 28 enterik kaplı mikropellet kapsül

Uyarılar/Önlemler

Gebelikte Kullanım : Yapılan araştırmalarda lansoprazolün deney hayvanlarında teratojenik etkisi gözlenmemiştir. Bununla beraber hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrol edilmiş araştırmalar mevcut değildir. Hayvan denemeleri insanlarda görülen sonuçları her zaman yansıtmadığından LANZEDİN 30 mg Enterik Kaplı Mikropellet İçeren Kapsül hamilelikte ancak önemli bir endikasyon varsa kullanılmalıdır. (Kategori B)

Süt Verme Döneminde Kullanım : Lansoprazol’ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmiyor. Ancak birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden emziren annelerde ya emzirmeye ya da Lansoprazol tedavisine son verilmelidir.
 
Pediatrik Hastalarda Kullanım : Lansoprazol’ün pediatrik hastalarda etkinliği ve güvencesi henüz belirlenmiş değildir.
 
Geriatrik Hastalarda Kullanım : Lansoprazol klerensi azalırsa da ilaç birikimi olmadığından ve Cmax yükselmediğinden doz ayarlaması gerekmez.
 
Karaciğer Hastalığı : Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda Lansoprazol’ün yarı ömrü uzar ve eğrinin altındaki alan (EAA) artar. Ağır karaciğer hastalığı olanlarda doz azaltılması gerekebilir.
 
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi : Lansoprazol’ün sinir sistemi üzerinde klinik etkisi yoktur. Dikkat ve konsantrasyonu, reaksiyon zamanını ve psikomotor performansı etkilemez. Lansoprazol alan hastaların araç ve makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Genel olarak gerek kısa süreli, gerekse uzun süreli Lansoprazol tedavisine iyi tahammül edilir. Aşağıdaki tabloda sıklığı % 1’den fazla olan ve Lansoprazol tedavisine bağlı olmaları mümkün veya muhtemel yan etkiler gösterilmiştir.
 

Vücut sistemi / Advers reaksiyon
Lansoprazol (n=1457) %
Plasebo (n= 467) %
Tüm vücut
Karın ağrısı
1.8
1.3
Sindirim sistemi
Diare
3.6
2.6
Bulantı
1.4
1.3

 
Başağrısı da % 1’in üstünde görülmüşse de bu plasebo grubunda daha sıktır. Diyarenin sıklığı, Lansoprazol’ün 15 ve 30 mg dozları için her iki grupta aynıdır, fakat 60 mg doz için Lansoprazol grubunda daha yüksektir.
Lansoprazol tedavisi sırasında görülen ve sıklığı % 1’den az olan yan etkiler şunlardır :
Anoreksi, konstipasyon, dispepsi, ağızda kuruluk, artralji, kaşıntı, ürtiker, adet düzensizliği, çarpıntı, miyalji, kulak çınlaması.
 
Laboratuvar değerlerinde değişmeler :
 
Karaciğer fonksiyon testlerinde SGOT (AST) ve SGPT (ALT) de artma ; kreatinin alkalen fosfataz, globulin, glukokortikoidler, LDH, gastrin seviyelerinde artma. Lökosit, elektrolit, kolesterol, trombosit değerlerinde artma veya azalma. Bilirubinemi, eosinofili ve hiperlipidemi.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.