Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka LARICID
Etken Madde Kodu SGKF8S-KLARITROMISIN
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01FA09
ATC Açıklaması Klaritromisin
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A10966
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 35,81 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 31,96 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 13,31 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E032D
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Klaritromisin aşırı dozda alındığında, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi gastrointestinal semptomlar görülebilir. Aşırı doza eşlik eden alerjik reaksiyonlar, mide boşaltılarak ve destekleyici tedavi uygulanarak kontrol altına alınmalıdır. Diğer makrolidlerde olduğu gibi, hemodializ veya peritonal dializ Klaritromisin’in kan seviyesi üzerinde önemli etki sağlamaz.

Endikasyonlar
LARİCİD Süspansiyon; Klaritromisin’e duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu ;
 
 •  Üst solunum yolu enfeksiyonları : Streptococcus pyogenes’in sebep olduğu farenjit/tonsillit. Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis veya Streptococcus pneumoniae’ye bağlı akut maksiller sinüzitte ve çocuklarda orta kulak enfeksiyonu tedavisinde,
 • Alt solunum yolu enfeksiyonlarında : Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis veya Streptococcus pneumoniae’nin sebep olduğu kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmelerinde ; Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae veya  Chlamydia pneumoniae (TWAR) ’nin neden olduğu toplum kökenli pnömoni tedavisinde.
 • Staphylococcus aureus veya Streptococcus pyogenes’e bağlı komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, (abseler genellikle cerrahi drenaj gerektirir)
 • Mycobacterium avium veya Mycobacterium intracellulare’ye bağlı yaygın mikobakteriyel enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
 •  H. pylori enfeksiyonu ve duodenal ülser (aktif olan ve olmayan) tedavisinde, Klaritromisin ile amoksisilin ve lansoprazol veya omeprazol üçlü tedavi şeklinde H. pylori eradikasyonunda endike olup peptik ülser nükslerini azaltmak için kullanılır.
Klaritromisin, omeprazol veya ranitidin bizmut sitrat ile kombine olarak aktif duodenal ülseri ve H. pylori enfeksiyonu olan hastaların tedavisi için endikedir. Bu kombinasyonlarda Klaritromisin’e karşı rezistans gelişme olasılığı daha düşüktür.
Farmakodinamik Özellikler
Klaritromisin, makrolid sınıfından semi-sentetik bir antibiyotik olup duyarlı mikroorganizmaların 50S ribozom subünitelerine bağlanarak ve protein sentezini inhibe ederek antibakteriyel etki gösterir.
 
Mikrobiyoloji : Klaritromisin, aşağıda yer alan mikroorganizmaların hemen bütün suşlarına karşı hem in-vitro hem de klinik enfeksiyonlarda etkilidir.
 
Gram pozitif aeroblar
 
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
 
Gram negatif aeroblar
 
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Moraxella (Branhamella) catarrhalis
 
Diğer aeroblar
 
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
 
Mycobacterium
 
Mycobacterium avium ve Mycobacterium intracellulare’den oluşan Mycobacterium avium kompleksi (MAC)
 
Helicobacter
 
Helicobacter pylori
Beta-laktamaz üretimi Klaritromisin’in aktivitesini etkilemez.
 
Not : Metisilin’e ve oksasilin’e dirençli stafilokok suşlarının çoğu Klaritromisin’e dirençlidir.
 
Klaritromisin aşağıda yer alan mikroorganizmaların çoğu suşlarına karşı in-vitro olarak etkilidir.
 
Gram pozitif aeroblar
 
Streptococcus agalactiae
Streptococci (C, F, G grubu)
Viridans grubu streptococci
 
Gram negatif aeroblar
 
Bordetella pertussis
Legionella pneumophila
Pasteurella multocida
 
Gram pozitif anaeroblar
 
Clostridium perfringens
Peptococcus niger
Propionibacterium acnes
 
Gram negatif anaeroblar
 
Prevotella melaninogenica (eski adı; Bacteroides melaninogenicus)

 

Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon : Klaritromisin oral yoldan alındığında süratle absorbe olur. Klaritromisin aç veya tok olarak kullanılabilir. Sağlıklı ve tok olan gönüllülerde 2-3 saat içinde doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Kararlı doruk plazma konsantrasyonlarına 3 gün içinde ulaşılmış olup her 12 saatte bir 250 mg’lık dozlar uygulandığında 1-2 mcg/ml, 8-12 saatte bir 500 mg’lık dozlar uygulandığında ise 3-4 mcg/ml olarak bulunmuştur.
 
Dağılım : Klaritromisin ve 14-OH Klaritromisin (ana metabolit) vücut doku ve sıvılarına kolaylıkla yayılır. Klaritromisin’in serebrospinal sıvıya penetrasyonu ile ilgili bilgi mevcut değildir. Hücrelerde yüksek konsantrasyonlara ulaşması nedeni ile doku konsantrasyonları serum konsantrasyonlarından yüksektir. Örneğin bademciklerde konsantrasyonu 1.6 mcg/g olmasına karşın serum konsantrasyonu 0.8 mcg/ml’dir ve akciğerlerde 8.8 mcg/g’lık bir konsantrasyona ulaştığında serum konsantrasyonu 1.7 mcg/ml olmaktadır.
 
Klaritromisin gastrik mukozaya da nüfuz eder. Omeprazol ile birlikte uygulandığında, gastrik mukus ve gastrik mukozadaki Klaritromisin düzeyleri, Klaritromisin tek başına uygulandığında sağlanan düzeylerden yüksektir.
 
Metabolizma : Klaritromisin’in terapötik tavsiye dozlarında farmakokinetiğinin doza bağımlı (nonlineer) oluşu düşük düzeydedir.Klaritromisin 12 saatte bir 250 ve 500 mg olarak uygulandığında, ana metaboliti olan 14-OH Klaritromisin’in ulaştığı kararlı doruk konsantrasyon, uygulanan doza göre sırası ile 0.6 mcg/ml ve 1 mcg/ml; eliminasyon yarı ömrü ise sırası ile 5-6 saat ve 7-9 saattir. Metabolitin belirtilen kararlı doruk konsantrasyonlara ulaşması için tedavinin 3-4 gün sürdürülmesi gereklidir.
 
Eliminasyon : Eliminasyon yarı ömrü 12 saatte bir 250 mg olarak verildiğinde 3-4 saat, 12 saatte bir 500 mg olarak verildiğinde ise 5-7 saat şeklinde elde edilmiştir. Yine aynı dozlarda verildiğinde sırasıyla % 20 ve % 30 oranında idrarla değişmeden elimine edilir. Her iki uygulamadan sonra ana metabolit olan 14-OH Klaritromisin de % 10-15 oranında idrarla atılır. Klaritromisin’in renal klirensi büyük ölçüde uygulanan dozdan bağımsız olup normal glomerüler filtrasyon hızına yaklaşır.
 
Karaciğer ve böbrek hastalarında farmakokinetik :
 
Karaciğer fonksiyonları bozuk olan kişilerde Klaritromisin’in kararlı konsantrasyonları normal kişilerden farklılık göstermez; ancak 14-OH Klaritromisin konsantrasyonları daha düşük olur. Bu kişilerde renal klirens normal kişilere oranla artmakta ve böylece bir ölçüde denklik sağlanmaktadır. Klaritromisin’in farmakokinetiği renal fonksiyon bozukluğunda değişikliğe uğrar.
Farmasötik Şekli

ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL

Formülü

Su ile hazırlanan süspansiyonun her 5 ml’si (1 ölçek); 250 mg Klaritromisin içerir.

Yardımcı madde olarak; Ahududu aroması, Şeker ve Titanyum dioksit kullanılmıştır.

İlaç Etkileşmeleri

 Teofilin : Klaritromisin, teofilinin kan seviyesini yükseltebilir. Yüksek doz teofilin kullanan hastaların teofilin kan seviyeleri takip edilmelidir.

Karbamazepin : Klaritromisin, karbamazepinin kan seviyesini yükseltebilir. Karbamazepin için kan seviyesi takibi gerekebilir.
 
Terfenadin : Klaritromisin, terfenadinin aktif asit metabolitinin kan seviyesinin üç misli daha yüksek olmasına sebep olur. Terfenadin, Klaritromisin ile birlikte kullanılmamalıdır.
 
Zidovudin : HIV-enfeksiyonlu yetişkinlere sürekli olarak oral Klaritromisin ve zidovudin uygulanması, zidovudinin kararlı durum plazma seviyelerinde düşüşe sebep olabilir.
 
Didanosin : HIV-enfeksiyonlu yetişkinlerde Klaritromisin ile birlikte uygulanması, didanosinin farmakokinetiğini etkilemez.
 
Ritonavir : Klaritromisin ile birlikte kullanıldığında, Klaritromisin plazma konsantrasyonu önemli derecede yükselebilir. Böbrek fonksiyonu normal olanlarda doz ayarlaması gerekmez. Bununla beraber kreatinin klirensi 30-60 ml/dk olan hastalarda, Klaritromisin dozu % 50, kreatinin klirensi 30 ml/dk’nın altındaki hastalarda % 75 azaltılmalıdır.
 
Flukonazol : Birlikte alınırsa, Klaritromisin’in karalı durum doruk plazma düzeyini ve Eğri Altı Alanını arttırır. 14-hidroksi Klaritromisin düzeyi etkilenmez.
 
Oral antikoagülanlar : Klaritromisin bu gruptaki ilaçların etkilerini arttırabilir. Bu kombinasyonu alan hastalarda protrombin zamanı yakından izlenmelidir.
 
Digoksin : Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda digoksinin serum seviyesinin yükseldiği rapor edilmiştir. Bu kombinasyon kullanılacaksa digoksinin kan seviyesi yakından izlenmelidir.
 
Omeprazol : Klaritromisin birlikte verilirse omeprazolün kararlı durum plazma düzeyini yükseltir ve gastrik pH’nın daha da artmasına yol açar.
 
Ranitidin bizmut sitrat : Birlikte alınırsa plazmada ranitidin, bizmut ve 14-hidroksi Klaritromisin konsantrasyonu artar, ancak bunun klinik önemi yoktur.
 
 • Klaritromisin ve eritromisin, sitokrom P450’nın alt gurubu olan CYP3A’yı inhibe ettiğinden, bu sistemle metabolize olan (siklosporin, karbamazepin, takrolimus, alfentanil, disopiramid, rifabutin, kinidin, ergotamin veya dihidroergotamin, triazolam, alprazolam, midazolam, lovastatin ve simvastatin gibi HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, sildenafil, metilprednizolon, silostazol ve bromokriptin gibi) ilaçlarla birlikte kullanıldığında, bu ilaçların metabolizmasını engelleyerek kan seviyelerinin artmasına ve buna bağlı olarak terapötik veya istenmeyen etkilerin artmasına veya etki sürelerinin uzamasına neden olur.
 • Sisaprid, pimozid, astemizol veya terfenadin, Klaritromisin ile birlikte kullanılmamalıdır.
Laboratuar testleri ile etkileşim :
 
Klinik açıdan önemli olabilecek laboratuar bulgularındaki değişiklikler aşağıdaki gibidir:
 
Hepatik : SGPT (ALT) < %1, SGOT (AST) < %1, GGT < %1, alkalen fosfataz < %1 , LDH
< %1 ve total bilirubin < %1 sonuçları olduğundan daha yüksek çıkabilir.
 
Kan : Azalmış lökosit sayısı < % 1 ve yüksek protrombin zamanı % 1.
 
Renal : Yüksek BUN % 4 ve yüksek serum kreatinin değerleri <% 1.
Kontraendikasyonlar

Klaritromisin’e, eritromisine veya makrolid grubundan herhangi bir antibiyotiğe karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Klaritromisin ile birlikte sisaprid, pimozid, astemizol, terfenadin ve ergotamin veya dihidroergotamin kullanılması kontrendikedir. Klaritromisin’in bu ilaçların metabolizmasını engelleyerek kardiyak aritmilere (QT aralığı genişlemesi, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon vs) yol açtığı bildirilmiştir. Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Klaritromisin aç veya tok olarak kullanılabilir. Ayrıca sütle de alınabilir.
 
YETİŞKİNLER İÇİN DOZ ŞEMASI :
 
Enfeksiyon                                                            12 saatte bir doz                    Süre (gün)
 
Üst solunum yolu enfeksiyonları                                              250 – 500 mg         10 – 14
 
- Farenjit/Tonsillit                                                            250 mg                 10
   (S. pyogenes kaynaklı)
- Akut maksiller sinüzit                                                      500 mg                 14
   (H. İnfluenzae, M. Catarrhalis, S. pneumoniae kaynaklı)
 
Alt solunum yolu enfeksiyonları                                                 250 – 500 mg         7 – 14
  
- Aşağıdaki organizmalara bağlı kronik bronşitin akut alevlenmesinde
   H. influenzae                                                                500 mg                  7 - 14
   H. parainfluenzae                                                          500 mg                  7
 
   M. catarrhalis                                                                              250 mg                     7 - 14
   S. pneumoniae                                                              250 mg                  7 – 14
 
- Aşağıdaki organizmalara bağlı toplum kökenli pnömonide   
   H. influenzae                                                                 250 mg                 7
  H. parainfluenzae                                                            500 mg                 7
   M. catarrhalis                                                               500 mg                  7
  S. pneumoniae                                                               250 mg                  7 – 14
   C. pneumoniae                                                              250 mg                  7 – 14
   M. pneumoniae                                                              250 mg                 7 – 14
 
Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
(S. aureus ve S. pyogenes kaynaklı)                                     250 mg                    7 – 14


 • H. pylori Eradikasyonu :
Duodenal ülserin nüksetme riskini azaltmak amacıyla aşağıdaki kombinasyonlar önerilir:
 
Üçlü Tedavi Rejimi :
 
1- LARİCİD/lansoprazol/amoksisilin :
 
Yetişkinler için önerilen doz 500 mg LARİCİD, 30 mg lansoprazol ve 1 gram amoksisilin olup bunların hepsi 12 saat ara ile günde 2 kez 10-14 gün süre ile verilir.
 
2- LARİCİD/omeprazol/amoksisilin :
 
Yetişkinler için önerilen doz 500 mg LARİCİD, 20 mg omeprazol ve 1 gram amoksisilin olup bunların hepsi 12 saat ara ile günde 2 kez 10 gün süre ile verilir. Tedavinin başlangıcında hastanın ülseri varsa ek olarak 18 gün süre ile günde 20 mg omeprazol verilmelidir.
 
İkili Tedavi Rejimi :
 
1- LARİCİD/omeprazol :
 
Erişkinler için önerilen doz günde 3 kez (8 saat ara ile) 500 mg LARİCİD ve günde bir kez 40 mg omeprazol olup tedaviye 14 gün devam edilir. Ülserin iyileşmesi için ek olarak 14 gün süre ile günde 20 mg omeprazol verilmelidir.
 
2- LARİCİD/ranitidin bizmut sitrat :
 
Önerilen yetişkin dozu 12 saat ara ile günde 2 kez veya 8 saat ara ile günde 3 kez 500 mg LARİCİD ve 12 saat ara ile günde 2 kez 400 mg ranitidin bizmut sitrat olup tedaviye 14 gün devam edilir. Ülserin iyileşmesi için ayrıca 14 gün süre ile günde 400 mg ranitidin bizmut sitrat verilmelidir. Bu tedavi kreatinin klirensi 25 ml/dk’nın altında olan hastalarda önerilmez.
 
Pediatrik Hastalar :
Pediatrik hastalar için mutad doz günde 15 mg/kg olup bu doz ikiye bölünerek 12 saat ara ile alınır. Tedaviye 10 gün devam etmelidir.
 
Çocuklarda vücut ağırlığına göre doz şeması:

Vücut ağırlığı
12 saatte bir verilecek doz (7,5 mg/kg)
12 saatte bir verilecek süspansiyon miktarı
9 kg
62,5 mg
1,25 ml (1/4 ölçek)
17 kg
125 mg
2,5 ml (1/2 ölçek)
25 kg
187,5 mg
3,75 ml (3/4 ölçek)
33 kg
250 mg
5,0 ml (1 ölçek)
Vücut Ağırlığı
12 saatte bir pipet ile uygulanacak doz (ml)
3-4 kg
0,5 ml
6-7 kg
1 ml
10 kg
1,5 ml
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

LARİCİD 500 mg Film Tablet, 14 tabletlik blister ambalajda LARİCİD 125 mg /5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Granül, 70 ml

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Sulandırmadan önce 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Sulandırılmış olarak LARİCİD Süspansiyon 25°C’deki oda sıcaklığında 14 gün aktivitesini korur.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

LARİCİD 250 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Granül, 5000 mg Klaritromisin içeren granül şeklinde 100 ml’lik kısmı işaretli olan 125 ml’lik şişede, 5 ml’lik ölçek ve vücut ağırlığına göre ölçülendirilmiş dozlama pipeti ile birlikte.

LARİCİD 250 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Granül, 2500 mg Klaritromisin içeren granül şeklinde 50 ml’lik kısmı işaretli olan 100 ml’lik şişede, 5 ml’lik ölçek ve vücut ağırlığına göre ölçülendirilmiş dozlama pipeti ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler
KLARİTROMİSİN, HİÇBİR UYGUN ALTERNATİF TEDAVİ BULUNMAYAN KLİNİK DURUMLAR HARİÇ, HAMİLELERDE KULLANILMAMALIDIR. KLARİTROMİSİN KULLANIMI ESNASINDA HAMİLE KALINDIĞINDA, HASTAYA FETUSUN UĞRAMASI MUHTEMEL ZARAR KONUSUNDA BİLGİ VERİLMELİDİR. İNSANDA MAKSİMUM DOZ UYGULANMASI İLE SAĞLANAN SERUM DÜZEYLERİNİN 2-17 KATI; MAYMUN, SIÇAN, FARE VE TAVŞANLARDA HAMİLELİĞİ VE/VEYA EMBRİYO/FETUS GELİŞİMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMEKTEDİR.
 
SİSAPRİD, PİMOZİD, ASTEMİZOL VEYA TERFENADİN, KLARİTROMİSİN İLE BİRLİKTE KULLANILMAMALIDIR.
 
Makrolidler dahil hemen hemen tüm antibakteriyellerin kullanımı ile, hafiften yaşamı tehdit edici düzeye kadar değişen şiddetlerde psödomembranöz kolit görülebilmektedir. Bu nedenle bir antibakteriyel kullanımını takiben diyare görülen hastalarda bu ihtimal akılda tutulmalıdır.
 
Antibakteriyeller ile tedavi barsak florasında değişikliğe ve Clostridium türlerinin aşırı üremesine yol açmaktadır. Araştırmalar antibiyotiğe bağlı kolitin Clostridium difficile’nin ürettiği bir toksinden kaynaklandığını göstermektedir. Hafif psödomembranöz kolit vakaları genellikle ilaç kesildiğinde düzelmektedir.
 
Orta ve ağır durumlarda sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanması, protein takviyesi ve Clostridium difficile’ye karşı etkili bir antibakteriyel ile tedavi gerekebilir.
 
Klaritromisin esas olarak karaciğer ve böbrekler vasıtası ile atılır. Böbrek fonksiyonları normal ancak karaciğer fonksiyonları bozuk olan kişilerde doz ayarlaması gerekmez. Ancak şiddetli böbrek fonksiyon bozukluklarında (karaciğer fonksiyonları dikkate alınmaksızın) ya doz azaltılmalı veya doz aralıkları uzatılmalıdır.
 
Klaritromisin ile makrolid grubu diğer antibiyotikler arasında çapraz rezistans olabileceği göz önünde tutulmalıdır.
 
Pediatrik kullanım : Klaritromisin’in, 6 aydan küçük hastalarda etkinliği ve güvencesi henüz belirlenmemiştir. 20 aydan küçük MAC (Mycobacterium avium kompleks) hastası çocuklarda Klaritromisin’in güvenliği hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır.
 
Geriatrik kullanım : Yaşları 65-81 arasında olan hastalara 12 saat ara ile 500 mg Klaritromisin verildiğinde, Klaritromisin ve 14-OH-Klaritromisinin maksimum serum konsantrasyonlarının ve EAA değerlerinin arttığı gözlenmiştir. Bu bulgular yaşlılardaki renal fonksiyon azalması ile açıklanabilir. Klinik araştırmalarda yaşlı hastalardaki yan etkiler gençlerde görülenden fazla değildir. Yaşlılarda ancak ağır böbrek fonksiyon azalması varsa doz ayarlaması düşünülebilir.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi : Klaritromisin’in klinikte kullanılan dozlarda merkezi sinir sistemi üzerinde farmakodinamik etkisi yoktur. Klaritromisin alan hastaların araç ve makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.
 
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı : Gebelik Kategorisi C’dir.
 
Hamile kadınlarda Klaritromisin’le yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir. Klaritromisin hamile kadınlarda anne için potansiyel faydaları, fetus için potansiyel risklerinden üstün olursa kullanılmalıdır.
 
Emzirme döneminde kullanımı : Klaritromisin’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmiyor. Ancak birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden Klaritromisin emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Klaritromisin’in emziren hayvanların sütüne geçtiği ve makrolid sınıfından başka ilaçların da insan sütüne geçtiği bilinmektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Klinik çalışmalarda gözlenen yan etkilerin büyük çoğunluğu hafif ve geçici türden olup klasik makrolidlere göre gastrointestinal yan etkiye daha az rastlanmaktadır. İlaca bağlı yan etkilerden dolayı tedaviyi bırakan hastalar % 3’den daha azdır.
 
 • Gözlenen yan etkilerin çoğunluğu gastrointestinal sistemle ilgili olup ishal, kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler, baş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerindeki geçici yükselmelerdir. Genellikle tat alma bozukluğu ile birlikte koku alma duyusunda değişiklik rapor edilmiştir.
 • Oral olarak uygulanan Klaritromisin ile ürtiker ve orta derecede deri erüpsiyonundan, anaflaksi ve Stevens-Johnson sendromuna kadar uzanan alerjik reaksiyonlar oluşmuştur. Rapor edilen diğer yan etkiler ise glosit, stomatit ve oral moniliyazis, anoreksi, pankreatit, dil renginde değişim, trombositopeni, lökopeni, nötropeni ve baş dönmesi.
 • Anksiyete, uykusuzluk, kötü rüyalar, konfüzyon, halüsinasyonlardan psikoza kadar uzanan geçici santral sinir sistemi yan etkileri rapor edilmişse de sebep ve etki bağlantısı belirtilmemiştir.
 • Diğer makrolidlerle olduğu gibi, Klaritromisin ile de seyrek olarak karaciğer enzimlerinde artış ve sarılıkla veya sarılıksız seyreden hepatoselüler ve/veya kolestatik hepatik disfonksiyon rapor edilmiştir. Bu hepatik fonksiyon bozukluğu şiddetli olabilir ve genellikle reversibldir. Çok nadir durumlarda letal şekilde sonuçlanan hepatik yetmezlik rapor edilmiştir ve genellikle altta yatan ciddi hastalıklarla ve/veya aynı anda kullanılan ilaçlarla ilgilidir.
 • Klaritromisin ile tedavi olan hastalarda diş renginde bozulma görülmüştür. Renk bozukluğu profesyonel diş temizliği ile giderilmiştir.
 • Bazıları, hipoglisemik ajan veya insülin tedavisi gören hastalarda görülmek üzere nadir olarak hipoglisemi vakaları bildirilmiştir.
 • Klaritromisin ve Omeprazol’ün birlikte uygulandığı klinik çalışmalarda dilde geçici renk değişikliği görülmüştür.
 • Klaritromisin tedavisi sırasında, ilacın bırakılması ile ortadan kalkan işitme kaybı görülebilir.
 • Diğer makrolitlerde olduğu gibi, Klaritromisin ventriküler taşikardi ve “torsades de pointes” dahil ventriküler aritmi QT aralığı genişlemesine yol açabileceği bildirilmiştir.
Bağışıklık sistemi bozulmuş hastalardaki advers etkiler : Mikobakteriyel enfeksiyonlar için uzun süre Klaritromisin’in yüksek dozları ile tedavi edilen bağışıklık sistemi bozuk hastalarda, Klaritromisin uygulamasıyla bağlantılı olabilecek advers etkileri, HIV hastalığının veya seyir eden hastalığın altta yatan belirtilerinden ayırt etmek genellikle zordur.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.