Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Med-İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Marka LEUCOVORIN-TEVA
Etken Madde Kodu SGKF7O-KALSIYUM FOLINAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu V03AF03
ATC Açıklaması Kalsiyum folinat
NFC Kodu PA
NFC Açıklaması Parenteral Flakonlar
Kamu Kodu A04590
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 57,72 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 51,51 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 32,02 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Çok yüksek dozda kalsiyum folinat, metotreksatın antitümör aktivitesini etkileyebilir. (bkz. “Uyarılar/Önlemler’’). 5-florourasil ile kombinasyonda, ‘’Advers etkiler/Yan etkiler” bölümünde açıklanan etkiler oluşabilir. 5-florourasil ve kalsiyum folinat kombinasyonunda doz aşımı oluştuğu zaman, 5-florourasil doz aşımındaki önlemlerin alınması gerekir.

Endikasyonlar

Kalsiyum folinat, orta derecede veya yüksek dozda metotreksat tedavisinde metotreksatın neden olduğu toksisitenin folinik asit ile azaltılmasında ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde metastaz olmuş kolorektal karsinom tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Folinik asit, tetrahidrofolik asidin 5-formil türevidir (N5-formiltetrahidrofolat) ve insan organizması için çok önemli bir beslenme faktörüdür. Purin sentezi, pirimidin nükleotid sentezi ve amino asit metabolizması gibi farklı metabolik işlemlerle bağlantılıdır.

 

Folinik asit kökenli kalsiyum folinat, folik asit antagonisti olarak etki eden antidot bir ilaçtır. Folinik asit, hızlı bir şekilde aktif  5-metiltetrahidrofolata dönüşür. Folinik asit, folik asit gibi dihidrofolat redüktaz ile indirgenme gerektirmediğinden, metotreksat, primetamin, trimetoprim gibi folik asit antagonistlerinin (dihidrofolat redüktaz inhibitörlerinin) bu enzimi bloke etmesinden etkilenmez. Bu şekilde DNA, RNA ve protein sentezi için gerekli purin ve timidin sentezi gerçekleşir.

 

Folinik asit, metotreksat ile yarışarak, metotreksatın dihidrofolat redüktazı engellemesi ve böylece hücrede indirgenmiş folatların oluşmasını önlemesiyle DNA, RNA ve protein sentezini engellemesini sınırlandırır. Yüksek doz uygulamalarında, metotreksatın toksik etkileri dışarıdan verilen folinik asit ile azaltılır.

 

Metotreksatın etkisi başlıca hücre bölünme hızına bağlıdır ve bu nedenle kendi sitostatik faaliyetini tüm hızlı büyüyen dokular üzerinde, yani, tümör dokusu ve diğer hızlı çoğalan dokular (deri ve mukoza, kemik iliği, cinsel bezler) üzerinde gösterir. Bu önemli dokular ve organlar, metotreksatın hücresel toksisitesinden kalsiyum folinat ile korunabilir.

 

5-florourasilin sitotoksik etkisi, 5-florourasilin metaboliti olan florodeoksiuridilik asidin timidilat sentetaza bağlanması ve bu enzimi inhibe etmesinden oluşur. Kalsiyum folinat, başka bir indirgenmiş folata dönüşerek, florodeoksiuridilik asidin timidilat sentetaza bağlanmasını stabilize ederek, bu enzimin inhibisyonunu artırır.

Farmakokinetik Özellikler

Absorbsiyon:

25 mg’lık dozunun intravenöz veya intramüsküler uygulanmasından sonra, serumdaki  indirgenmiş folat düzeyi 1259 ng/ml’ye (897-1625 aralığında) ulaşır. Ortalama doruk konsantrasyon süresi 10 dakikadır.

 

Dağılım:

Tetrahidrofolik asit ve türevleri bütün vücuda dağılır. Çoğunlukla karaciğerde depolanır. Ayrıca, kan-beyin engelini düşük miktarda geçer.

 

Metabolizma:

Kalsiyum folinatın en önemli metaboliti, başlıca karaciğer ve intestinal mukozada üretilen 5-metil-tetrahidrofolik asittir.

İntravenöz ve intramüsküler uygulamadan sonra aktif metabolitlerin yarı ömrü yaklaşık 6 saattir. Etki süresi yaklaşık 3-6 saattir.

 

Atılım:

%80-90 idrarla (5- ve 10-formiltetrahidrofolatlar ve aktif olmayan metabolitler), %5-8 dışkıyla atılır.

Farmasötik Şekli

Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Formülü

Her ml etken madde olarak 10.0 mg kalsiyumfolinat ihtiva eder.

 

Yardımcı maddeler; Sodyum klorür, sodyum hidroksit veya hidroklorik asit, enjeksiyon suyu.

İlaç Etkileşmeleri

Eğer kalsiyum folinat, folik asit antagonistleriyle (örneğin kotrimetaksazol, primetamine) birlikte verilirse folik asit deplesyonu azaltabilir veya tamamen önleyebilir.

 

Kalsiyum folinat, fenobarbital, primidon, fenitoin ve suksinimid gibi antiepileptik ilaçların etkisini engelleyebilir ve epilepsi nöbetlerinin sıklığını artırabilir.

 

Kalsiyum folinat ve 5-florourasilin birlikte uygulanması, 5-florourasilin toksik etkisini arttırdığı görülmüştür (bkz. “Uyarılar/Önlemler” ve “Kullanım Şekli”).

Kontraendikasyonlar

Kalsiyum folinat veya diğer ilaç maddelerinden birine karşı aşırı duyarlılık. Pernisyöz anemi ve diğer megaloblastik anemiler. B12 vitamin eksikliğinden kaynaklanan diğer anemi tipleri.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Kullanım şekli

 

Kalsiyum folinat enjeksiyonluk çözelti, %0.9 NaCl solüsyonuyla karıştırılabilir.

 

Bu seyreltilmiş solüsyonların fiziksel-kimyasal olarak 15-25°C sıcaklıkta stabil oldukları gösterilmiştir. Kontrollü ve valide edilmiş koşullar altında yeniden hazırlama/seyreltme (vs) yapılmadıkça, mikrobiyolojik açıdan seyreltilen solüsyon derhal kullanılmalıdır. Eğer solüsyon derhal kullanılmazsa, saklama koşullarından kullanıcı sorumlu olacaktır.

 

Kalsiyum folinat, parenteral olarak intravenöz veya intramüsküler enjeksiyon veya infüzyon şeklinde uygulanır. Kalsiyum folinat intratekal yoldan uygulanmamalıdır.

 

Folinik asit ile metotreksatın toksik etkilerini giderme tedavisinde genellikle absorpsiyon bozukluğu veya diğer gastro-intestinal rahatsızlıkları (kusma, diyare, subileus) bulunan hastalarda, ince bağırsaklardaki absorpsiyon garanti edilemediği zaman parenteral yoldan uygulanmalıdır. 50 mg üzerindeki dozlar parenteral yoldan uygulanmalıdır.

 

Dozaj

 

Metotreksatın toksik etkilerini folinik asit ile azaltma tedavisi

 

Metotreksatın toksik etkilerini folinik asit  ile azaltma tedavisinin doz şeması, metotreksat uygulama metoduna ve dozuna büyük ölçüde bağlı olduğundan, metotreksat uygulama şekli, folinik asit tedavisinin doz şemasını belirleyecektir. Kalsiyum folinatın dozaj ve uygulama yöntemine karar vermek için, ortalama doz veya yüksek doz metotreksat tedavisinin protokolüne bakılmalıdır.

 

Aşağıdaki talimatlar, folinik asit ile metotreksatın toksik etkilerini azaltma tedavisinin doz rejimini gösterir:

 

Orta derecede ya da yüksek dozda metotreksat uygulamasıyla folinik asit tedavisinin kombinasyonu:

 

Metotreksat, 500 mg/m2 vücut yüzey dozundan daha yüksek dozda verildiği zaman oluşan toksisitenin folinik asit ile azaltılması gerekir ve bu 100-500 mg/m2 vücut yüzey dozlarında  düşünülmelidir.

 

Folik asit antagonistlerinin tolere edilebilirliği çeşitli faktörlere bağlı olduğundan, metotreksat dozuna bağlı olarak kalsiyum folinat dozunun belirlenmesi için kesin bir kural yoktur.

 

Kalsiyum folinat uygulama dozu ve süresi, öncelikle metotreksat uygulama tipi ve dozuna ve/veya toksisite semptomlarının oluşumuna dayanır. Genellikle, metotreksat infüzyonunun başlamasından sonra ilk doz olarak 15 mg (6-12 mg/m2) kalsiyum folinat, 12-24 saat (en geç 24 saat) boyunca verilir. Aynı doz 72 saat boyunca her 6 saatte bir defa verilir. Bir kaç parenteral doz uygulanmasından sonra, oral uygulamaya geçilebilir.

 

Metotreksat infüzyonunun başlamasından 48 saat sonra, geriye kalan metotreksat kan düzeyi ölçülmelidir. Eğer bu metotreksat kan düzeyi >0.5 mmol/l ise, kalsiyum folinat dozu aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır:

 

 Metotreksat uygulanmasından 48 saat sonra geriye kalan metotreksat kan düzeyine göre kalsiyum folinat dozu.

 

Metotreaksat kan düzeyi 0.05 mmol/l’den düşük oluncaya kadar, 48 saat boyunca her 6 saatte bir aşağıdaki şekilde ilave kalsiyum folinat dozu gerekir :

 

³0.5 mmol/l  15 mg/m2

³1.0 mmol/l  100 mg/m2

³2.0 mmol/l  200 mg/m2

 

Laboratuvar testleri: Metotreksat doz aşımı görülen ve azalmış klerensi olan hastalar dahil metotreksat tedavisinden sonra kalsiyum folinat alan hastaların kontrol edilmesi gerekir. Bu hastaların kreatinin ve metotreksat kan serum düzeyleri 24 saatlik aralıklarla ölçülmelidir. Kalsiyum folinat dozu laboratuvar test sonuçlarına göre ayarlanmalıdır.

 

5-florourasil ile kombinasyon halinde metastaz olmuş kolorektal karsinom tedavisinde kullanım.

 

Farklı şema ve dozlar kullanılır, hangisinin optimal doz olduğu kanıtlanmamıştır.

 

Aşağıdaki doz şemaları yetişkinlerde uygulanmıştır:

 

  • haftalık şema: İki saatlik infüzyonla 20-200 mg/m2 kalsiyum folinat, bu infüzyonun ortasında veya sonunda abolus enjeksiyonla 500 mg/m2 5-florourasil ile birlikte verilir.
  • aylık şema: 5 ardışık gün boyunca ayda bir kez: 20 veya 200 mg/m2 kalsiyum folinat bolus, hemen ardından bolus enjeksiyonla 425 veya 370 mg/m2 5-florourasil verilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Leucovorin-Teva 50mg/5ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon.

Leucovorin-Teva 100mg/10ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon.

Leucovorin-Teva 300mg/30ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon.

Saklama Koşulları

Leucovorin-Teva, enjeksiyon çözeltisi 10 mg/ml: 2-8°C’ de (buzdolabında), ışıktan korunarak sıkıca kapatılmış ambalajda saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 ml’lik flakonlarda 200 mg kalsiyumfolinat.

Uyarılar/Önlemler
  • Anti-neoplastik kemoterapinin bu spesifik alanındaki derin bilgiler ve deneyim, önlem alma ve emniyet tedbirleri için doğru araçların mevcut olması zorunludur.
  • Azalmış membran iletimi nedeniyle metotreksata karşı direnç, folinik asit ile kurtarmaya karşı da direnç anlamını taşır, çünkü her iki tıbbi ürün de aynı iletim sistemini kullanır.
  • Aşırı kalsiyum folinat dozlarından kaçınılmalıdır. Çünkü, özellikle merkezi sinir sistemindeki tümörler olmak üzere kalsiyum folinatın birden fazla dozunun uygulanmasıyla birikmesi, metotreksatın antitümör aktivitesini etkileyebilir.
  • B12 vitamin eksikliği nedeniyle megaloblastik anemide (örn. pernisyöz anemide), folik asit veya kalsiyum folinat kullanımı hematolojik baskılanmaya veya esas hastalığın ilerlemesine ya da nöroloji hastalıklarına yol açabilir.
  • Yüksek kalsiyum konsantrasyonu nedeniyle, kalsiyum folinatın intravenöz uygulanması dakikada 160 mg’ı geçmemelidir.
  • Doğrudan veya doğrudan olmayan DNA sentez inhibitörleri (hidroksikarbamid, sitarabin, merkaptopurin, tioguanin) gibi bir çok sitotoksik ilaç ürünleri makrositoza neden olabilir. Bu makrositoz, folinik asit ile tedavi edilmemelidir.
  • İlacın ve/veya metabolitin böbrekte toplanmasıyla oluşan nefrotoksisite gibi, hematolojik olmayan toksisite üzerine kalsiyum folinatın etkisi yoktur.
  • 5-florourasil ile kombinasyon halinde uygulanırken, özellikle yaşlı ve güçsüz hastalar olmak üzere 5-florourasile karşı toksisite olasılığı kalsiyum folinat ile artar. En sık oluşan toksik etkiler, dozla kısıtlanabilen lökopeni, mukozit ve/veya diyaredir. Toksisite durumunda, eğer kolorektal karsinom tedavisinde kalsiyum folinat ve 5-florourasil birlikte kullanılırsa, 5-florourasil tek başına kullanıldığı zamanki dozundan daha düşük dozda kullanılmalıdır. Kombinasyon tedavisi gören hastalarda görülen toksik etkiler nitelik olarak, sadece 5-florourasil tedavisi gören hastalarda oluşan toksik etkilere eşittir. Toksik etkiler mide-barsak kanalında daha sık oluşur ve çok ciddi hatta, yaşamı tehdit edici olabilir. Ciddi durumlarda, kalsiyum folinat ve 5-florourasil uygulaması kesilmelidir.

Gebelik ve Emzirme döneminde kullanım

 

Gebelikte kullanım kategorisi C’dir.

 

Kalsiyum folinat toksisitesini belirlemek için araştırma yapılmamıştır, ancak diğer araştırmalardan edinilen dolaylı veriler, fetus üzerinde zararlı etkisi bulunmadığını göstermektedir. Gebe kadınlarda yeterli veya iyi kontrol edilmiş araştırmalar yapılmamıştır. Kalsiyum folinat gebelikte sadece, eğer anne üzerindeki potansiyel etkiler, fetus üzerindeki olası risklerden daha önemliyse kullanılmalıdır.

 

Kalsiyum folinatın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Kalsiyum folinat emzikli annelere sadece mutlaka gerekliyse reçete edilmelidir.

 

Araç ve makina kullanma  kabiliyeti üzerine etkileri

 

Araç ve makina kullanma  kabiliyeti üzerindeki etkileri konusunda araştırma yapılmamıştır. Ancak bir etki beklenmemektedir.

 

Geçimsizlikleri

 

Enjeksiyon solüsyonları,  "Kullanım Şekli" bölümünde açıklananlar dışında diğer ilaç ürünleriyle karıştırılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Terapötik endikasyonlar:

İmmün sistem rahatsızlıkları

Çok nadir (< %0.01)

Allerjik reaksiyonlar

Psişik rahatsızlıklar

Nadiren (%0.01-0.1)

Yüksek dozlardan sonra uykusuzluk, heyecan ve depresyon.

Gastro-intestinal rahatsızlıklar

Nadiren (%0.01-0.1)

Yüksek dozlardan sonra gastrointestinal yetmezlikler.

Kalsiyum folinat, enjeksiyon solüsyonu olarak uygulandıktan sonra arasıra (%0.1-1) ateş gözlenmiştir.

Genel yetmezlikler ve uygulanma yerinde rahatsızlıklar

Kalsiyum folinat, enjeksiyon solüsyonu olarak uygulandıktan sonra arasıra (%0.1-1) ateş gözlenmiştir.

Metastaz olmuş kolorektal karsinom:

5-florourasil toksisiteyi artırdığından, emniyet profili genellikle 5-florourasil ile kombinasyonda kullanılan doz şemasına bağlıdır.

Aylık rejim:

Gastro-intestinal rahatsızlıklar

Çok sık (> %10)

Bulantı ve kusma

Genel rahatsızlıklar ve uygulama yerinde rahatsızlıklar

Çok sık (> %10)

(kuvvetli) mukozal toksisite

Diğer istenmeyen etkilerin yoğunlaşması 5-florourasil ile indüklenebilir (örneğin nörotoksisite)

Haftalık rejim:

Gastro-intestinal rahatsızlıklar

Çok sık (> %10)

Yüksek derecede toksisite ve dehidrasyon, hastanede tedavi gerektirebilir ve ölüm oluşabilir. Diyare ve mukozit (I. derece bile) belirten her semptom, semptomlar tamamen kayboluncaya kadar kemoterapinin derhal kesilmesini gerektirir. Özellikle yaşlı ve güçsüz hastalar bu yan etkilere karşı duyarlıdır. Dolayısıyla bu hastalara fazla dikkat edilmesi gerekir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.