Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma VLD Danışmanlık & Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd Şti.
Marka LEUKERAN
Etken Madde Kodu SGKF99-KLORAMBUSIL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 25
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu L01AA02
ATC Açıklaması Klorambusil
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04593
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 58,58 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 58,58 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyon yetmezliği kanıtı bulunan hastalar dikkatle kontrol altında tutulmalıdır, çünkü bunlarda azotemiye bağlı daha ileri miyelosupresyon meydana gelebilir.
Karaciğer Yetmezliği
Leukeran'ın metabolizması halen araştırılmaktadır ve belirgin hepatik fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dozun azaltılması düşünülmelidir.
Doz Aşımı

Klorambusilin yanlışlıkla uygulanan aşırı yüksek dozlarının başlıca bulgusu reversibl pansitopenidir. Ajite davranış ve ataksiden grand mal nöbetlerine kadar değişen nörolojik toksisite de meydana gelmiştir. Bilinen bir antidot bulunmadığından kan tablosu yakından izlenmeli ve gerekirse uygun kan transfüzyonlarıyla birlikte genel destekleyici önlemler alınmalıdır.

Endikasyonlar
Leukeran aşağıdaki hastalıkların tedavisinde endikedir:
  • Hodgkin hastalığı
  • Non-Hodgkin lenfomanın belirli şekilleri
  • Kronik lenfositik lösemi
  • Waldenström makroglobulinemisi
  • İlerlemiş over adenokarsinoması
  • Leukeran meme kanserli hastaların bir bölümünde önemli bir terapötik etkiye sahiptir.
Farmakodinamik Özellikler
Etki mekanizması:
Klorambusil, bifonksiyonel alkilleyici ajan olarak görev yapan bir aromatik azotlu hardal türevidir. Alkilasyon, yüksek ölçüde reaktif olan etilenimonyum radikalinin oluşması ile gerçekleşir. Etilenimonyum türevi ile sarmal DNA'nın 2 iplikçiği arasında karşıt-bağlar oluşması ve bunun daha sonra replikasyonu engellemesi, olası bir etki biçimidir.
 
Farmakokinetik Özellikler

14C işaretli klorambusilin maksimum plazma radyoaktivitesi, oral uygulamayı izleyen 40-70 dakikada ortaya çıkar. Yapılan çalışmalar, klorambusilin plazmadan ortalama 1.5 saatlik bir terminal faz yarı ömür ile kaybolduğunu ve idrar ekskresyonunun düşük olduğunu göstermektedir. 14C işaretli klorambusilin oral ya da intravenöz uygulamasından sonra yüksek düzeyde üriner radyoaktivite sağlanması, ilacın oral dozu takiben iyi emildiğinin bir göstergesidir.

Metabolizma: İnsandaki klorambusil metabolizması, laboratuar hayvanlarındakine benzer ve bütirik asidin yan zincirinin ß-oksidasyonundan ibarettir. Klorambusilin başlıca metaboliti, bis-2-kloretil-2(4-aminofenil) asetik asittir (ya da fenilasetik asit hardalı); ana ilacın uygulanmasından 2-4 saat sonra plazma konsantrasyonunda bir yükselme görülür; terminal faz yarılanma ömrü klorambusile oranla daha uygundur ve bu da ilacın alkilleyici etkisine belirgin ölçüde katkıda bulunur.

Farmasötik Şekli

Leukeran 2 mg Film Tablet

Formülü
Her film tablet 2 mg klorambusil içerir.
Boyar madde: Titanyum dioksit, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit.
İlaç Etkileşmeleri

Fenilbutazon kullanan hastalarda, artmış klorambusil toksisitesi olasılığı nedeniyle, standart klorambusil dozlarının azaltılmasının gerekebileceği hayvan çalışmalarında gösterilmiştir.

Kontraendikasyonlar
Tedavide ortaya çıkabilecek komplikasyonlara göre yarar/zarar ilişkisinin göz önüne alınması gerekmektedir. Klorambusile aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
KULLANILAN TEDAVİ ŞEMALARININ AYRINTILARI İÇİN BU KONUDAKİ ÇALIŞMALARDAN YARARLANILMALIDIR. 
Leukeran oral yoldan uygulanır. Tablet dış kaplaması bozulmadığı sürece Leukeran tableti ellemekte bir sakınca yoktur. Leukeran tabletler bölünmemelidir. (Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde)
 
Yetişkinler:
 
Hodgkin hastalığı: Tek ajan olarak kullanıldığında tipik doz 4-8 hafta süreyle günde 0.2 mg/kg'dır. Leukeran genellikle kombinasyon tedavisinde yer alır ve çeşitli tedavi şemaları kullanılmıştır. Leukeran aynı zamanda azotlu hardala bir alternatif olarak da kullanılabilir; toksisitesi daha az fakat terapötik sonuçları aynıdır. Non-Hodgkin lenfoma: Tek ajan olarak kullanıldığında normal doz başlangıçta 4-8 hafta süreyle günde 0.1-0.2 mg/kg'dır. Bundan sonra idame tedavisi ya günlük dozu azaltarak ya da aralıklı kürlerle uygulanır. Leukeran ilerlemiş diffüz lenfositik lenfomalı hastaların ve radyoterapiden sonra nükseden vakaların tedavisinde yararlıdır. İlerlemiş non-Hodgkin lenfomalı hastalarda klorambusilin tek ajan olarak uygulanması ile kombinasyon kemoterapisiyle elde edilen toplam cevap oranları arasında belirgin bir fark yoktur.
 
Kronik lenfositik lösemi: Leukeran tedavisine genellikle hastada semptomlar meydana geldikten sonra ya da periferik kan sayımıyla belirlenen, kemik iliği fonksiyon bozukluğu kanıtı (ilik yetmezliği değil) bulunduğu zaman başlanır. Tedavinin başlangıcında Leukeran, total lökosit sayısı 10000/ml'ye düşünceye kadar günde 0.15 mg/kg dozunda uygulanır. Tedavi ilk kürün bitiminden 4 hafta sonra tekrar uygulanabilir ve günde 0.1 mg/kg'lık dozlarda devam edebilir. Hastaların bir kısmında genellikle 2 yıl tedaviden sonra kan lökosit sayısı normal sınırlara düşer, büyümüş olan dalak ve lenf nodülleri elle hissedilemez hale gelir ve lenfositlerin kemik iliğindeki oranı %20'nin altına iner. Kemik iliği yetmezliği kanıtı bulunan hastalar önce prednizolon ile tedavi edilmeli ve Leukeran ile tedaviye başlamadan önce ilik rejenerasyonu kanıtı elde edilmelidir. Aralıklı yüksek doz Leukeran tedavisi ile günlük Leukeran tedavisi karşılaştırılmış ve ne terapötik yanıtta ne de yan etkilerin sıklığında, her iki tedavi grubu arasında belirgin bir fark gözlenmemiştir.
 
Waldenström makroglobulinemisi: Bu endikasyonda seçilecek tedavi Leukeran'dır. Başlangıç dozlarının lökopeni oluşuncaya kadar günde 6-12 mg olması ve bunu süresiz olarak günde 2-8 mg'lık dozların izlenmesi önerilir.
 
Over karsinoması: Tek ajan olarak kullanıldığında tipik doz 4-6 hafta süreyle günde 0.2 mg/kg'dır. Lökopeni oluşuncaya kadar günde 0.3 mg/kg'lık bir doz uygulanmıştır. Toplam lökosit sayısını 4000/mm3'ün altında tutmak amacıyla günde 0.2 mg/kg'lık idame dozları verilmiştir. Klinik uygulamada idame kürleri, her kür arasında 2-6 haftalık aralar olmak üzere 2-4 hafta sürer.
 
İlerlemiş meme kanseri: Tek ajan olarak kullanıldığında tipik doz 6 hafta süreyle günde 0.2 mg/kg'dır. Ciddi bir hemopoetik depresyon bulunmaması kaydıyla Leukeran 4-6 hafta süreyle vücut ağırlığına bakılmaksızın günde 14-20 mg doz sınırlarında prednizolon ile kombine uygulanabilir. Leukeran aynı zamanda günde 5-7.5 mg/m2 dozlarında metotreksat, 5-florourasil ve prednizolon ile kombinasyon halinde verilebilir.
 
Çocuklar: Leukeran çocuklarda Hodgkin hastalığı ve non-Hodgkin lenfoma tedavilerinde kullanılabilir. Doz şemaları erişkinlerde kullanılanlar ile aynıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

2°-8°C arasında ve kuru bir yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Leukeran 2 mg film tablet, 25 adet, şişede.

Uyarılar/Önlemler
Leukeran AKTİF BİR SİTOTOKSİK AJAN OLUP, ANCAK BU TÜR AJANLARIN UYGULANMASINDA DENEYİMLİ HEKİMLERİN KONTROLÜ ALTINDA KULLANILABİLİR. 
 
İzleme: Leukeran irreversibl kemik iliği süpresyonu meydana getirebileceğinden, tedavi uygulanmakta olan hastalarda kan sayımları dikkatle kontrol edilmelidir. Leukeran terapötik dozlarda lenfositleri azaltır. Nötrofil ve trombosit sayıları ile hemoglobin düzeyleri üzerindeki etkisi daha azdır. Nötrofillerdeki ilk düşüş belirtisinde Leukeran uygulanımını durdurmak gerekmez; fakat bu düşüşün son dozdan sonra 10 gün ya da daha fazla devam edebileceği unutulmamalıdır. Yakın bir tarihte radyoterapi uygulanmış ya da başka sitotoksik ajanlar almış bulunan hastalara Leukeran verilmemelidir. Kemik iliğinin infiltrasyonu varsa ya da kemik iliği hipoplazikse günlük doz 0.1 mg/kg vücut ağırlığını aşmamalıdır.
 
Böbrek fonksiyon bozukluğu: Böbrek fonksiyon yetmezliği kanıtı bulunan hastalar dikkatle kontrol altında tutulmalıdır, çünkü bunlarda azotemiye bağlı daha ileri miyelosupresyon meydana gelebilir.
 
Karaciğer fonksiyon bozukluğu: Leukeran'ın metabolizması halen araştırılmaktadır ve belirgin hepatik fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dozun azaltılması düşünülmelidir.
 
Mutajenisite ve karsinojenisite: Klorambusilin insanlarda kromatid ya da kromozom hasarına neden olduğu görülmüştür. Kronik lenfositik lösemi için klorambusil tedavisinden sonra akut lösemi geliştiği bildirilmiştir. Bununla beraber, akut löseminin hastalığın doğal seyrinin bir parçası mı olduğu yoksa kemoterapinin mi buna neden olduğu açıkça bilinmemektedir. Over kanserli hastalarda alkilleyici ajanlar almış olanlar ile almamış olanların karşılaştırıldığı bir çalışmada, klorambusil de dahil olmak üzere alkilleyici ajan kullanımının akut lösemi vakalarını belirgin derecede artırdığı görülmüştür. Meme kanseri için uzun süreli adjuvan tedavi olarak klorambusil uygulanan hastaların küçük bir oranında akut miyeloid lösemi kaydedilmiştir. Klorambusil kullanımı söz konusu olduğunda potansiyel terapötik yarara karşılık lösemojenik risk gözönünde tutulmalıdır.
 
Fertilite üzerine etkiler: Klorambusil over fonksiyonunu azaltabilir ve klorambusil tedavisinden sonra amenore kaydedilmiştir. Klorambusil ile tedavi sonucu azospermi görülmüştür; fakat bunun için toplam dozun en az 400 mg olması gerektiği düşünülmektedir. Lenfomalı hastalarda total 410-2600 mg dozlarda uygulanan klorambusil tedavisinden sonra spermatogenezde değişik derecelerde düzelme kaydedilmiştir.
 
Teratojenisite: Diğer sitotoksik kemoterapilerde olduğu gibi, eşlerden biri Leukeran alıyorsa uygun doğum kontrol yöntemlerinin uygulanması önerilir. Diğer sitotoksik ajanlar gibi Leukeran da potansiyel olarak teratojeniktir.
 
Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelik sırasında ve özellikle ilk 3 ay içinde klorambusil kullanımından imkan varsa kaçınılmalıdır. Her vakada anneye sağlanması beklenen yarara karşılık fetus üzerindeki risk gözönünde bulundurulmalıdır. Leukeran uygulanan anneler emzirmemelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
En sık rastlanan yan etki kemik iliği supresyonudur. Kemik iliği supresyonu sık meydana gelmekle beraber, eğer klorambusil tedaviden yeterli derecede erken çekilirse reversibldir. Bununla beraber irreversibl kemik iliği yetmezliği kaydedilmiştir. Bulantı, kusma, diyare ve oral ülserasyon gibi gastrointestinal bozukluklar nadiren meydana gelir. Başka yan etkiler genellikle ancak terapötik doz aşıldığı zaman görülür. Uzun süre klorambusil tedavisi uygulanan kronik lenfositik lösemili hastalarda ciddi interstisyel pulmoner fibrozis zaman zaman bildirilmiştir. Pulmoner fibrozis klorambusil kesilince reversibl olabilir. Hepatotoksisite ve sarılık bildirilmiştir. Bildirilen diğer istenmeyen etkiler ateş, deride aşırı duyarlılık, periferik nöropati, interstisyel pnömoni ve steril sistiti içerir. Deri döküntülerine sık rastlanmamakla birlikte döküntü görülebilir ve çok nadir olarak Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz'in dahil olduğu ciddi durumlara ilerlediği bildirilmiştir. Klorambusil ile tedavi edilen nefrotik sendromlu çocuklarda epileptik nöbetler meydana gelmiş ve erişkinlerde doza bağlı fokal krizler kaydedilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.