Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Berksam İlaç Ticaret A.Ş.
Marka LEV-END
Etken Madde Kodu SGKFAW-LEVETIRASETAM
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N03AX14
ATC Açıklaması Levetirasetam
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A10874
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 98,57 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 88,02 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 49,14 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E372B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozda levetirasetam alımını takiben somnolans, ajitasyon, saldırganlık, bilinç bulanıklığı, solunum depresyonu ve koma bildirilmiştir.

 

Akut doz aşımından sonra, gastrik lavajla veya kusturarak mide boşaltılabilir. Levetirasetamın spesifik antidotu yoktur. Doz aşımı tedavisi semptomatik olmalıdır. Hemodiyaliz uygulanabilir. Diyaliz ekstraksiyon etkinliği levetirasetam için %60 ve primer metabolit için %74’tür.

Endikasyonlar

4 yaşın üstündeki çocuk ve yetişkin epilepsi hastalarında ikincil olarak jeneralize olan veya olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetlerde ek-tedavi olarak kullanılır.

 

12 yaşın üstündeki juvenil myoklonik epilepsili adolesan ve erişkin hastalarda myoklonik nöbetlerde ek tedavi olarak kullanılır.

 

İdiyopatik jeneralize epilepsili 4 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde primer jeneralize tonik-klonik nöbetlerde ek-tedavi olarak kullanılır.

 

Yeni epilepsi tanısı konmuş 16 yaş ve üzerindeki hastalarda, ikincil jeneralize olan veya olmayan parsiyel başlangıç nöbetlerinin tedavisinde monoterapi olarak kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Levetirasetam bir pirolidon türevidir (a-etil-2-okso-1-pirolidin asetamidin S-enantiyomeri) ve bilinen antiepileptik ilaçlarla kimyasal benzerliği bulunmamaktadır. Etki mekanizması bilinmemektedir, ancak mevcut antiepileptik ilaçların etki mekanizması ile benzerliği bulunmamaktadır. İn vitro ve in vivo çalışmalar, levetirasetamın temel hücre karakteristiklerini ve santral sinir sisteminin normal nörotransmisyonunu değiştirmediğini göstermektedir.

 

İn vitro çalışmalar levetirasetamın intranöronal Ca+2 konsantrasyonunu, N tipi Ca+2 akımını kısmi olarak inhibe ederek ve intranöronal depolardan Ca+2 salınımını azaltarak etkilediğini göstermiştir. Ek olarak, çinko ve ß-karbolinler ile indüklenen GABA- ve glisin-gated akımlardaki azalmayı kısmen tersine çevirmektedir. 

 

Levetirasetamın prokonvülsan etkileri olmaksızın parsiyel ve birincil jeneralize epilepsi nöbetlerine karşı korunmayı arttırdığı gösterilmiştir. İlacın primer metaboliti aktif değildir. İnsanlarda, hem parsiyel hem de jeneralize epilepsilerdeki etkinliği ile (epileptiform boşalım/fotoparoksismal yanıt) klinik öncesi farmakolojik profilinin geniş spektrumu doğrulanmıştır.

Farmakokinetik Özellikler

Çözünürlüğü ve geçebilme yeteneği yüksek bir madde olan levetirasetamın farmakokinetik profili doğrusal ve zamandan bağımsız olup, bireysel ya da bireyler arası değişkenliği düşüktür. Tekrarlanan dozlarda, ilacın klerensinde bir değişiklik olmaz. İlacın farmakokinetik profili sağlıklı gönüllüler ile epilepsili hastalar arasında karşılaştırılabilir düzeydedir. Tam ve doğrusal gastrointestinal emilimi sayesinde, levetirasetamın plazma düzeyi, mg/kg vücut ağırlığı ile ifade edilen oral dozundan öngörülebilir. Bu nedenle, plazma seviyesi takibine gerek yoktur.

 

Yetişkinlerde ve çocuklarda tükürük ve plazma konsantrasyonları arasında belirgin bir bağlantı olduğu görülmektedir (Oral çözeltinin alınmasından 4 saat sonra ve oral tablet için tükürük/plazma konsantrasyon oranları 1 ile 1,7 arasında değişmektedir).

 

Erişkinler ve adolesanlar

 

Absorpsiyon

 

Levetirasetam oral yolla alındıktan sonra gastrointestinal kanaldan hızla emilir ve biyoyararlanımı %100’e yakındır. Doruk plazma konsantrasyonuna (Cmax) 1,3 saat sonra ulaşır. İki gün boyunca günde iki defa uygulamanın ardından kararlı duruma geçilmiştir.

 

1000 mg’lık tek dozun ve günde iki defa tekrarlanan 1000 mg’lık dozun uygulanmasını takiben saptanan doruk konsantrasyonları (Cmax) sırasıyla 31 ve 43 µg/ml’dir. Emilimi dozdan bağımsızdır ve gıdalarla değişmez.

 

Dağılım

 

İnsanlarda doku dağılımına ait bir bilgi bulunmamaktadır. Levetirasetam ve primer metaboliti (asetamit grubunun enzimatik hidrolizi ile oluşan karboksilik asit metaboliti; diğer ismi ile ucb L057), plazma proteinlerine %10’dan düşük oranda bağlanır. Dağılım hacmi yaklaşık olarak 0,5-0,7 l/kg’dır (toplam vücut su hacmine yakın bir değerdir).

 

Metabolizma

 

Levetirasetam, insanlarda yaygın bir biçimde metabolize olmamaktadır. Majör metabolik yolağı (dozun %24’ü), asetamid grubunun enzimatik hidrolizidir. Primer metaboliti ucb L057’nin açığa çıkarılmasında, insan karaciğer sitokrom P450 izoformları rol oynamamaktadır. Asetamid grubunun hidrolizi, kan hücreleri dahil çok sayıda dokuda ölçülebilir düzeydedir. Ucb L057, farmakolojik olarak aktif değildir.

 

Ayrıca iki minör metaboliti tanımlanmıştır. Biri, pirolidon halkasının hidroksilasyonu (dozun %1,6’sı) ve diğeri ise pirolidon halkasının açılması (dozun %0,9’u) ile elde edilmiştir. Diğer tanımlanmamış bileşikler sadece dozun %0,6’sını oluşturmaktadır.

İn vivo çalışmalarda levetirasetam veya primer metaboliti için enantiyomerik bir dönüşüm kanıtlanmamıştır.

 

İn vitro çalışmalarda, levetirasetamın ve primer metabolitinin majör insan karaciğer sitokrom P450 izoformlarının, glukuronil transferaz ve epoksid hidroksilaz aktivitelerini inhibe etmediği gösterilmiştir. Ayrıca levetirasetam, valproik asidin in vitro glukuronidasyonuna etki etmez. Levetirasetam, insan karaciğer hücre kültürlerinde enzim indüksiyonuna yol açmamıştır. Bu nedenle, levetirasetamın diğer ilaçlarla ya da diğer ilaçların enzim indüksiyonu bakımından levetirasetam ile etkileşimi beklenmemektedir.

 

Eliminasyon

 

Plazmadaki yarılanma ömrü, yetişkinlerde 7±1 saat olup doz, uygulama yolu veya tekrarlanan uygulamalarla değişmemektedir. Ortalama toplam vücut klerensi 0,96 ml/dakika/kg’dır. Verilen dozun %95’i vücuttan idrar yoluyla atılır (yaklaşık olarak dozun %93’ü 48 saat içinde atılır). Verilen dozun %66’sı değişmeden idrarla atılır. Dozun sadece %0,3’ü dışkı yolu ile atılır.

 

Levetirasetam ve birincil metabolitinin idrar yolu ile kümülatif atılımı, ilk 48 saat boyunca sırasıyla dozun %66 ve %24’üne tekabül eder.

 

Levetirasetam ve ucb L057’nin renal klerensi sırasıyla 0,6 ve 4,2 ml/dakika/kg’dır. Bu durum levetirasetamın glomerüler filtrasyon ve sonrasında tübüler reabsorpsiyon ile; birincil metabolitinin de glomerüler filtrasyona ek olarak aktif tübüler sekresyon ile atıldığını göstermektedir. Levetirasetam eliminasyonu kreatinin klerensi ile ilişkilidir.

 

 

Yaşlılar

 

Yaşlılarda yarılanma ömrü, bu popülasyondaki böbrek fonksiyonlarının azalmasına bağlı olarak %40 artmakta ve 10-11 saate çıkmaktadır.

 

4-12 yaş arasındaki çocuklar

 

6-12 yaş aralığındaki epileptik çocuklara 20 mg/kg tek doz verilmesini takiben, levetirasetamın plazma yarılanma ömrü 6 saat olmuştur. İlacın saptanan vücut klerensi epileptik yetişkinlere göre %30 daha yüksektir.

 

4-12 yaş aralığındaki epileptik çocuklara 20 ile 60 mg/kg/gün tekrarlanan oral dozda verilmesini takiben, levetirasetam gastrointestinal sistemden hızla emilir. Doruk plazma konsantrasyonuna 0,5 ile 1,0 saat sonra ulaşır. Eğrinin altındaki alan ve doruk plazma konsantrasyonları için doz orantılı ve doğrusal artışlar gözlenmiştir. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 5 saattir. Vücut klerensi 1,1 ml/dakika/kg’dır.

 

Böbrek yetmezliği

 

Hem levetirasetam hem onun birincil metabolitinin vücut klerensi, kreatinin klerensi ile ilişkilidir. Bu nedenle orta ve şiddetli böbrek yetmezliğine sahip hastalarda, kreatinin klerensi baz alınarak levetirasetamın günlük doz ayarının yapılması tavsiye edilmektedir.

 

Anürik son devre böbrek yetmezliğine sahip erişkin hastalarda yarılanma ömrü interdialitik ve intradialitik periyodlar boyunca sırasıyla yaklaşık 25 ve 3,1 saat’dir.

 

Karaciğer yetmezliği

 

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliğine sahip hastalarda levetirasetamın klerensi ile ilgili bir değişiklik yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliğine sahip hastaların çoğunda, eş zamanlı böbrek yetmezliğine bağlı olarak levetirasetam klerensi, %50’den fazla bir azalma göstermiştir.

Farmasötik Şekli

Film kaplı tablet

Formülü

Her bir film kaplı tablette; 500 mg levetirasetam, titanyum dioksit ve kinolin sarısı bulunur.

İlaç Etkileşmeleri

Antiepileptik ilaçlar (fenitoin, karbamazepin, valproik asit, fenobarbital, lamotrigine, gabapentin, pirimidon)

 

Yetişkinlerde yürütülen klinik çalışmalardan elde edilen veriler, levetirasetamın diğer antiepileptik ilaçların (fenitoin, karbamazepin, valproik asit, fenobarbital, lamotrigine, gabapentin ve pirimidon) serum konsantrasyonlarını ve bu ilaçların da levetirasetamın farmakokinetiğini etkilemediklerini göstermektedir.

 

Yetişkinlerde gerçekleştirilen farmakokinetik çalışmalar ile uyumlu olarak 60 mg/kg/gün’e kadar dozlarla tedavi edilen pediyatrik hastalarda klinik olarak belirgin bir ilaç etkileşimi bulunmamıştır.

 

Çocuk ve adolesan (4 ile 17 yaş) epilepsi hastalarında retrospektif bir farmakokinetik etkileşim değerlendirmesi, levetirasetam ile ek tedavi uygulanmasının, beraberinde uygulanan karbamazepin ve valproik asidin dengeli-durum serum konsantrasyonlarını etkilemediğini doğrulamıştır. Ancak, veriler enzim indükleyen antiepileptik tıbbi ürünlerin levetirasetam klerensini %22 oranında arttırdığını göstermiştir. Doz ayarlaması gerekmemektedir.

 

Probenesid, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar, sulfonamidler, metotreksat

 

Böbrek tübüllerinde salgılanmayı bloke eden bir ajan olan probenesidin (günde 4 kere 500 mg) levetirasetamın değil ama primer metabolitinin renal klerensini inhibe ettiği gösterilmiştir. Buna rağmen bu metabolitin konsantrasyonu düşük kalır. Aynı zamanda aktif tübüler sekresyonla atılan ilaçların da metabolitin renal klerensini düşürmesi umulur. Levetirasetamın probenesid üzerindeki etkisi çalışılmamıştır ve levetirasetamın diğer aktif olarak sekrete edilen steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar, sulfonamidler ve metotreksat gibi ilaçlar üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

 

Oral kontraseptifler, digoksin, varfarin

 

Levetirasetamın günlük 1000 mg’lık dozu oral kontraseptiflerin (etinil-östradiol, levonorgestrel) farmakokinetiğini ve endokrin parametreleri (luteinizan hormon ve progesteron) değiştirmemektedir.

 

Digoksin, oral kontraseptifler ve varfarinin birlikte kullanımının levetirasetamın farmakokinetiğine etkisi yoktur. Levetirasetam 2000 mg/gün digoksin ve varfarinin farmakokinetiğini etkilememiştir. Protrombin zamanı değişmemiştir.

 

Antasitler

 

Antasitlerin levetirasetamın emilimi üzerine etkisi saptanmamıştır.

 

 

Gıdalar

 

Gıdalar, levetirasetamın emilim miktarını etkilememektedirler, ancak emilim hızı hafifçe azalmaktadır.

 

Alkol

 

Levetirasetamın alkol ile etkileşimine yönelik bir veri bulunmamaktadır.

Kontraendikasyonlar

Levetirasetam, diğer pirolidon türevleri veya içindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

LEV-END®, oral yolla alınmalı ve yeterli miktarda su ile yutulmalıdır. Yemeklerle birlikte ve yemek harici alınabilir. Günlük doz iki eşit miktarda verilmelidir.

 

Yetişkinlerde (≥ 18) ve 50 kg veya üzerindeki adolesanlarda (12-17 yaş)

 

Başlangıçtaki tedavi dozu, günde iki kere 500 mg’dır. Bu doza tedavinin ilk gününden itibaren başlanabilir. Yeni tanı konmuş hastalarda başlangıçtaki tedavi dozu günde iki kez 250 mg olabilir ve günde iki kez 250 mg’lık artışlarla arttırılabilir.

 

Klinik cevap ve tolerabiliteye göre doz günde iki kez 1500 mg’a kadar çıkartılabilir. Doz değişimleri 2-4 haftada bir, günde iki kere 500 mg olmak üzere arttırılabilir veya azaltılabilir.

 

Yaşlılarda (65 yaş üstü kişilerde)

 

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması böbrek fonksiyonlarını tehlikeye atmayacak şekilde tavsiye edilmektedir (“Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar” bölümüne bakınız).

 

4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg’ın altındaki adolesanlarda (12-17 yaş)

 

Başlangıçtaki tedavi dozu günde iki kere 10 mg/kg’dır.

 

Klinik cevap ve toleransa göre, doz günde iki kez 30 mg/kg’a çıkartılabilir. Doz değişimleri 2 haftada bir günde iki kere 10 mg/kg’ı geçmemek şartıyla arttırılabilir veya azaltılabilir.

 

50 kg üzerindeki çocuklarda dozaj yetişkinler ile aynıdır.

 

Hekim ağırlık ve doza göre en uygun farmasötik şekli ve dozu reçetelemelidir.

 

Çocuklar ve adolesanlar için tavsiye edilen dozaj:

 

Ağırlık

Başlangıç dozu

Günde iki kere 10 mg/kg

Maksimum doz

Günde iki kere 30 mg/kg

15 kg (1)

Günde iki kere 150 mg

Günde iki kere 450 mg

20 kg (1)

Günde iki kere 200 mg

Günde iki kere 600 mg

25 kg

Günde iki kere 250 mg

Günde iki kere 750 mg

50 kg üzeri (2)

Günde iki kere 500 mg

Günde iki kere 1500 mg

 

(1) 20 kg ve bu ağırlığın altındaki çocukların, tedaviye LEV-END® Oral Çözelti, 100 mg/ml ile başlaması tavsiye edilir.

(2) 50 kg veya üzeri ağırlığa sahip çocuklarda dozaj yetişkinler ile aynıdır.

 

Böbrek yetmezliği olan hastalarda

 

Günlük doz kişinin böbrek fonksiyonlarına göre ayarlanır. Aşağıdaki tablo bu dozu hesaplamada kullanılır. Bu tabloyu kullanabilmek için hastanın kreatinin klerensi (Clcr) ml/dakika hesaplanmalıdır. Clcr ml/dakika değeri mg/dl değerine bağlı olarak aşağıdaki formülle hesaplanır:

 

                [(140-yaş)] × ağırlık (kg)

Clcr = ---------------------------------------------   (kadınlar için 0,85 ile çarpılır)

                72 × serum kreatinin (mg/dl)                       

 

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan erişkin hastalarda doz ayarlaması:

 

Grup

Kreatinin klerensi

(ml/dakika)

Doz ve doz sıklığı

Normal

> 80

Günde iki kere 500-1500 mg

Hafif

50 - 79

Günde iki kere 500-1000 mg

Orta

30 - 49

Günde iki kere 250-750 mg

Şiddetli

< 30

Günde iki kere 250-500 mg

Böbrek yetmezliğinin son evresinde olan ve diyalize giren hastalarda (1)

-

Günde iki kere (2) 500-1000 mg

 

(1)

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

LEV-END® 250 mg Film Kaplı Tablet; 50 film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda.

LEV-END® 1000 mg Film Kaplı Tablet; 50 film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

BERKSAM İLAÇ TİCARET A.Ş.

34382 Şişli - İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

31.12.2008 - 217/81

Saklama Koşulları

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

LEV-END® 500 mg Film Kaplı Tablet; 50 film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Hastalara yönelik bilgi

 

Hastalara ilacı kendilerine önerildiği gibi kullanmaları vurgulanmalıdır.

 

Nöropsikiyatrik advers etkiler

 

Levetirasetam kullanımı, somnolans, yorgunluk, koordinasyon güçlükleri ve davranış anormallikleri gibi santral sinir sistemi yan etkilerine neden olur (“YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER” bölümüne bakınız). Somnolans, yorgunluk ve koordinasyon güçlükleri sıklıkla tedavinin ilk 4 haftası içinde görülür.

 

Kesilme nöbetleri

 

Mevcut klinik deneyimlere göre, nöbet sıklığında artma potansiyelini azaltmak için levetirasetam tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması önerilmektedir (örneğin; yetişkinlerde 2-4 haftada bir 2x500 mg/gün, çocuklarda 2 haftada bir 2x10 mg/kg/gün’ü geçmemek şartıyla azaltarak).

 

Epileptik nöbet frekansındaki artış

 

Epileptik nöbet frekansındaki %25’ten fazla bir artış, levetirasetam ile tedavi edilen yetişkin ve pediyatrik hastaların %14’ünde; plasebo ile tedavi edilen yetişkin ve pediyatrik hastaların ise sırasıyla %26 ve %21’inde bildirilmiştir.

 

Hematolojik anormallikler

 

Kontrollü klinik çalışmalarda, levetirasetam tedavisi alan hastalarda minör, fakat istatistiksel olarak anlamlı oranda eritrosit sayısı, hemoglobin, hematokrit ve lökosit değerlerinde azalma gözlenmiştir.

 

Karaciğer anormallikleri

 

Karaciğer fonksiyon testlerinde ise anlamlı bir değişikliğe yol açmamıştır.

 

Çocuklarda kullanımı

 

Çocuklarla ilgili eldeki veriler, ergenlik ve büyümeye etkisinin olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte çocuklarda öğrenme, zeka, büyüme, endokrin fonksiyonu, ergenlik ve çocuk doğurma potansiyeli üzerindeki uzun süreli etkileri bilinmemektedir.

 

4 yaşın altındaki çocuklarda etkinliği ve güvenliği belirlenmemiştir.

 

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanımı

 

Levetirasetam böbrekler aracılığıyla vücuttan atıldığından, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalarda advers etkilerin görülme olasılığı artabilir.

 

Böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekebilir. Bu nedenle, böbrek yetmezliği olan hastalara verilecek dozun tespitinde “KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU” bölümünde yer alan formül ve tablo kullanılmalıdır.

 

Yaşlılarda kullanımı

 

Yaşlılarda böbrek fonksiyonlarının azalabileceği göz önüne alınarak, doz seçiminde dikkatli olunmalıdır. Bu grup hastalarda böbrek fonksiyonlarının takibi yararlı olabilir.

 

GEBELİKTE ve LAKTASYON DÖNEMİNDE KULLANIMI

 

Gebelerde kullanımı

 

Gebelik kategorisi, C’dir. Yapılan deneysel çalışmalarda, insandakine eşdeğer veya daha yüksek dozlarda kullanıldığında gelişim üzerinde toksisiteye rastlanmıştır. Ancak, hamile kadınlarda levetirasetam kullanımına yönelik yeterli veri bulunmamaktadır. Levetirasetam, hamilelik boyunca çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Antiepileptik tedavilerin kesilmesi sonucunda hastalık daha kötüleşebilir, anneye ve fetusa zarar verecek durumlar ortaya çıkabilir. Hastalar tedavileri sırasında gebe kaldıkları ya da gebe kalma olasılıkları ortaya çıktığı takdirde doktorlarına başvurmalıdırlar.

 

Emzirenlerde kullanımı

 

Levetirasetam, anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle, ilaç kullanırken anne sütü ile besleme önerilmemektedir.

 

ARAÇ ve MAKİNE KULLANMA YETENEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisine yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle, kişiden kişiye değişen hassasiyete bağlı olarak tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında, uyuklama hali veya diğer santral sinir sistemi ile ilişkili semptomlar görülebilir. Bundan dolayı bu tür görevleri yapacak kişilerin, kamyon sürücülerinin ve makine operatörlerinin dikkatli olması gereklidir ve hastalar bu konuda uyarılmalıdır.

Üretim Yeri

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

34091 Edirnekapı - İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Levetirasetam bugüne kadar 3000’den fazla hasta veya kişi üzerinde denenmiştir. Bunların 1023 tanesi (672 tanesi levetirasetam ile; 351 tanesi plasebo ile tedavi edilen) kontrollü klinik çalışmalara katılan yetişkin epilepsili hastalardır. Bu çalışmalardan elde edilen güvenilirlik verilerine göre tespit edilen advers etkilerin dağılımı şu şekildedir:

 

 

Levetirasetam

(n = 672)

Plasebo

(n = 351)

Yan Etki Görülme Sıklığı

%46,4

%42,2

Ciddi Yan Etki Görülme Sıklığı

%2,4

%2,0

 

Parsiyel başlangıçlı nöbetlerin görüldüğü 16 yaş ve üzeri adolesan ve erişkinlerde yürütülen monoterapi çalışmasında, karbamazepin kontrollü salım grubunda hastaların %56,4’ünde ve levetirasetam grubunda hastaların %49,8’inde en az bir ilaca bağlı istenmeyen etki görülmüştür.

 

En belirgin istenmeyen etkiler, hafif-orta şiddettedir. En sık bildirilen istenmeyen etkiler, karbamazepin kontrollü salım grubunda baş ağrısı, yorgunluk, sersemlik hali; levetirasetam grubunda yorgunluk ve somnolansdır.

 

Miyoklonik nöbetlerin görüldüğü erişkin ve adolesanlarda (12-65 yaş) yürütülen bir çalışmaya göre; levetirasetam grubunda hastaların %33,3’ünde ve plasebo grubunda hastaların %30’unda istenmeyen etkiler gözlenmiştir. En sık bildirilen istenmeyen etki baş ağrısı ve somnolansdır. Güvenilirlik sonuçları, miyoklonik nöbetli hastalarda, parsiyel başlangıçlı nöbetlerin görüldüğü erişkin hastalara göre, levetirasetam ile daha az sıklıkta istenmeyen etkilerin görüldüğünü göstermiştir (%30,0’a karşı %46,4).

 

Primer jeneralize tonik-klonik nöbetler ile idiyopatik jeneralize epilepsili çocuklar (4-65 yaş) ve erişkinlerde yürütülen bir çalışmaya göre; levetirasetam grubunda hastaların %39,2’sinde ve plasebo grubunda hastaların %29,8’inde tedaviye bağlı istenmeyen etkiler gözlenmiştir. En sık bildirilen istenmeyen etki yorgunluktur.

 

Pediyatrik hastalarda bildirilen istenmeyen etkiler

 

Pediyatrik hastalarda (4 ile 16 yaş) gerçekleştirilen bir çalışma, levetirasetam ve plasebo ile tedavi edilen pediyatrik hastalarda istenmeyen etki görülme sıklığının sırasıyla %55,4 ve %40,2, ciddi istenmeyen etki görülme sıklığının ise sırasıyla %0,0 ve %1,0 olduğunu göstermiştir.

 

Pediyatrik popülasyonda en sık bildirilen istenmeyen etkiler:

 

• Somnolans

• Saldırganlık

• Sinirlilik

• Duygusal dalgalanmalar

• Ajitasyon

• Anoreksi

• Asteni ve

• Baş ağrısıdır.

 

Pediyatrik hastalarda gerçekleştirilen güvenilirlik çalışmaları, davranışsal ve psikiyatrik istenmeyen etkilerin yetişkinlere oranla çocuklarda daha sık görülmesi dışında (%38,6’ya karşılık %18,6), levetirasetamın yetişkinlerdeki güvenilirlik profili ile uyum içindedir.

 

Bununla birlikte, yetişkinlere oranla çocuklardaki plasebo grubunda davranışsal psikiyatrik bozukluklar daha sık gözlendiğinden (%27,8’e karşılık %10,5) yetişkinler ile karşılaştırıldığında nisbi risk çocuklarda ve yetişkinlerde benzerdir.

 

Klinik çalışmalardan (erişkinler ve çocuklar) veya ilacın pazara çıkmasının ardından kazanılan deneyimden elde edilen levetirasetam ile muhtemelen ilişkili olduğu kabul edilmiş istenmeyen etkiler ve bunların dağılımı şu şekildedir:

 

Çok sık görülen istenmeyen etkiler (> 1/10); sık görülen istenmeyen etkiler (> 1/100, ≤ 1/10); nadir görülen istenmeyen etkiler (> 1/1000, ≤ 1/100); seyrek görülen istenmeyen etkiler (≥ 1/10000, ≤ 1/1000); çok seyrek görülen istenmeyen etkiler (< 1/10000) (istisnai raporlar dahildir). Pazar-sonrası deneyimden elde edilen veriler, tedavi edilen popülasyonda istenmeyen etkilerin görülme sıklığı ile ilgili bir kestirim yapmak için yetersizdir.

 

Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşulları

 

Çok sık görülen istenmeyen etkiler: asteni/yorgunluk

 

Sinir sistemi bozuklukları

 

Çok sık görülen istenmeyen etkiler: somnolans

 

Sık görülen istenmeyen etkiler: amnezi, ataksi, konvülsiyon, sersemlik hissi, baş ağrısı, hiperkinezi, tremor, denge bozukluğu, dikkat dağınıklığı, hafıza yetmezliği

 

Psikiyatrik bozukluklar

 

Sık görülen istenmeyen etkiler: ajitasyon, depresyon, duygusal dalgalanmalar, düşmanca davranış/saldırganlık, insomnia, sinirlilik/irritabilite, kişilik bozuklukları, anormal düşünceler

 

İlacın pazara çıkmasından sonra elde edilmiş verilerle rapor edilen istenmeyen etkiler: davranış bozuklukları, kızgınlık, anksiyete, konfüzyon, halüsinasyon, psikotik bozukluklar, intihar, intihar girişimi ve intihar düşüncesi


Gastrointestinal bozukluklar

 

Sık görülen istenmeyen etkiler: abdominal ağrı, ishal, dispepsi, bulantı, kusma

 

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

 

Sık görülen istenmeyen etkiler: anoreksi (anoreksi riski levetirasetam topiramat ile birlikte uygulandığında daha yüksektir), kilo artışı

 

Kulak ve labirent bozuklukları

 

Sık görülen istenmeyen etkiler: vertigo

 

Göz bozuklukları

 

Sık görülen istenmeyen etkiler: çift görme

 

İskelet-kas ve bağ dokusu bozuklukları

 

Sık görülen istenmeyen etkiler: kas ağrısı

 

Yaralanma, zehirlenme ve prosedürel komplikasyonlar

 

Sık görülen istenmeyen etkiler: kazaya bağlı yaralanmalar

 

Enfeksiyonlar

 

Sık görülen istenmeyen etkiler: enfeksiyon, nazofarenjit

 

Solunum, göğüs ve mediastinal bozukluklar

 

Sık görülen istenmeyen etkiler: öksürük artışı

 

Deri ve subkutanöz doku bozuklukları

 

Sık görülen istenmeyen etkiler: eritemli deri döküntüsü, ekzema, kaşıntı

 

İlacın pazara çıkmasından sonra elde edilmiş verilerle rapor edilen istenmeyen etkiler: alopesi; birçok vakada levetirasetam tedavisi kesildiğinde iyileşme gözlenmiştir.

 

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

 

Sık görülen istenmeyen etkiler: trombositopeni

 

İlacın pazara çıkmasından sonra elde edilmiş verilerle rapor edilen istenmeyen etkiler: lökopeni, nötropeni, pansitopeni

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.