Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Gürel İlaç Ticaret A.Ş.
Marka LIBRADIN
Etken Madde Kodu SGKESY-BARNIDIPIN HCL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C08CA12
ATC Açıklaması Barnidipin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Kapsüller
Kamu Kodu A04619
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 45,24 TL (26 Şubat 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 39,36 TL (22 Mart 2017)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Libradinâ, hafif-orta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi 10 ile 80 ml/dakika arasında olan hastalar) dikkatli kullanılmalıdır. Ağır böbrek fonksiyon bozukluğunda (kreatinin klerensi < 10 ml/dakika) kontrendikedir.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer yetersizliği kontrendikedir.
Doz Aşımı

Bilinen herhangi bir doz aşımı olgusu mevcut değildir.

İntoksikasyon semptomları
Genel olarak, terapötik dozdan 5 ile 10 kat daha yüksek bir dozun uygulanmasından sonra kalsiyum antagonistlerinin aşırı dozda alınmasını takip eden klinik semptomlar, 30-60 dakika içinde gelişir. Teorik olarak hipotansiyon, elektrofizyolojik etkiler (sinüs bradikardisi, uzamış AV ileti, ikinci ve üçüncü derece AV blok), merkezi sinir sistemi üzerindeki etkiler (sersemlik, konfüzyon ve nadiren konvülziyonlar), gastrointestinal semptomlar (bulantı ve kusma) ve metabolik etkiler (hiperglisemi) beklenebilir.

İntoksikasyon tedavisi
İntoksikasyon durumunda hastane tedavisi gerekir. Semptomatik tedavi ve sürekli EKG izlemesi endikedir. Doz aşımı durumunda, olabildiğince kısa bir süre içinde gastrik lavaj uygulanmalıdır. Beş dakika içinde, toplam 10 ml’ye kadar %10’luk intravenöz (0,2 ml/kg vücut ağırlığı dozunda) kalsiyum injeksiyonu (tercihen %10’luk kalsiyum klorür solüsyonundan 10 ml) uygulanmalıdır. Böylece miyokard kontraktilitesi, sinüs ritmi ve atrioventriküler ileti düzelecektir. Tedavi, hastanın yanıtına bağlı olarak her 15-20 dakikada bir toplam 4 doza kadar tekrarlanabilir. Kalsiyum düzeyleri, kontrol edilmelidir.

Endikasyonlar

Hafif-orta dereceli esansiyel hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Etki mekanizması
Barnidipin (saf S, S izomeri), damar duvarındaki düz kas hücrelerinin kalsiyum kanallarına yüksek bir afinite gösteren, lipofilik bir 1,4-dihidropiridin kalsiyum antagonistidir. Barnidipinin reseptör kinetiği, etkisinin yavaş başlaması, güçlü ve uzun süreli bir bağlanma ile karakterizedir. Barnidipinin periferik dirençte yol açtığı bu düşüş, kan basıncında azalma ile sonuçlanır. Libradinâ kullanıldığında, antihipertansif etki 24 saatlik doz aralığı boyunca devam eder.

Kronik tedavide Libradinâ kullanımı, bazal kalp atım hızında bir artışa yol açmaz.

Barnidipinin kardiyovasküler morbidite ya da mortalite üzerindeki etkisi araştırılmamıştır. Bununla birlikte, diğer uzun etki süreli dihidropiridinlerin kısa bir süre önce tamamlanmış olan kontrollü çalışmaları, yaşlı hipertansiflerde kullanılan diğer antihipertansiflerle karşılaştırıldığında morbidite ve mortalite üzerindeki yararlı etkilerin benzer olduğunu göstermektedir.


Metabolik etkiler
Barnidipin, serum lipid profili, glukoz düzeyi ya da kan elektrolitleri üzerinde herhangi olumsuz bir etki göstermez.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim
Libradinâ 20 mg’ın sağlıklı bireylerde tekrarlanan uygulamalarından sonra besinlerle birlikte alınması, AUC, Cmax, Tmax ya da t1/2 üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemiştir. Maksimum plazma düzeylerine Libradinâ 20 mg’ın oral yoldan uygulanmasından 5-6 saat sonra ulaşılır.
Libradinâ, %1,1’lik mutlak bir biyoyararlanım göstermektedir.
Barnidipinin plazma konsantrasyonları, bireyler arasında dikkate değer bir değişkenlik gösterebilir.

Dağılım
In vitro çalışmalar, barnidipinin insan eritrositlerine %26-32 oranında ve plazma proteinlerine yüksek oranda (%89-95) bağlandığını göstermektedir. Protein bileşenlerinin in vitro analizi, barnidipinin esas olarak serum albuminine ve bunu takiben de a1 asit glikoprotein ve yüksek dansiteli lipoproteinlere bağlandığını göstermektedir; g-globuline bağlanma, çok daha düşük bir oranda gerçekleşir. In vitro çalışmalarda, plazma proteinlerine bağlanmanın eliminasyonuna dayanan herhangi bir ilaç etkileşimi gözlenmemiştir.

Biyotransformasyon
Barnidipin, büyük ölçüde inaktif metabolitlerine metabolize olur. Saf S, S izomerinin in vivo kiral değişimi gerçekleşmez. Başlıca reaksiyonlar; yan zincirin N-debenzilizasyonu, N-benzilpirolidin esterin hidrolizi, 1,4-dihidropiridin halkasının oksidasyonu, metil esterin hidrolizi ve nitro grubunun redüksiyonudur. Barnidipinin metabolizmasının esas olarak CYP3A izoenzim ailesi aracılığı ile oluştuğu sanılmaktadır.

Atılım
Tekrarlanan uygulamalardan sonra Libradin
â’in medyan terminal eliminasyon plazma yarılanma ömrü, iki kompartmanlı analitik modele göre 20 saattir.
Eliminasyon, temel olarak metabolizma yoluyla gerçekleşir. Barnidipin ve/veya metabolitleri, feçes (%60), idrar (%40) ve solunum (%1’den daha az) yoluyla atılır. Metabolize edilmeyen barnidipin, idrarla atılmaz.

Özel hasta grupları
Tek bir dozdan sonra, barnidipinin hafif-orta dereceli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalardaki plazma düzeyleri, sağlıklı gönüllülerdekinden 3-4 kat daha yüksektir. Aynı zamanda plazma düzeylerindeki değişkenlik de artar.
Hemodiyaliz gerektirmeyen böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, barnidipinin plazma düzeyleri sağlıklı gönüllülerdekinden ortalama olarak iki kat daha yüksektir. Hemodiyaliz gerektiren hastalardaki ortalama plazma düzeyi sağlıklı gönüllülere kıyasla, değişkenlikteki artışla birlikte 3 kat daha yüksektir

Farmasötik Şekli

Modifiye salımlı kapsül

Formülü

Her kapsülde; etken madde olarak barnidipin hidroklorür 20 mg, yardımcı madde olarak sükroz, sarı demir oksit ve titanyum dioksit bulunur.

İlaç Etkileşmeleri

Barnidipin ve diğer antihipertansif ilaçların birlikte uygulanması, kan basıncında ileri ölçüde düşmeye neden olabilir.

Barnidipinin farmakokinetik etkileşim profili, tam olarak araştırılmamıştır. In vitro çalışmalar, barnidipinin sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) tarafından metabolize edildiğini göstermektedir. CYP3A4’ü inhibe eden ya da indükleyen ilaçların barnidipinin farmakokinetiği üzerindeki etkisine ilişkin ayrıntılı in vivo etkileşim araştırmaları yapılmamıştır. In vitro veriler, siklosporinin barnidipinin metabolizmasını inhibe edebileceğini göstermektedir. In vivo bilgiler elde edilinceye kadar, barnidipin, antiproteazlar, ketokonazol, itrakonazol, eritromisin ve klaritromisin gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte reçete edilmemelidir (bakınız “Kontrendikasyonlar”). Hafif CYP3A4 inhibitörleri ya da indükleyicileri ile birlikte kullanım durumunda dikkatli davranılmalıdır.  CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanım, barnidipin dozajının 20 mg’a yükseltilmesi için engelleyici bir faktördür.

Spesifik bir etkileşim çalışmasında simetidin ile birlikte kullanım, barnidipinin plazma düzeylerinin ortalamanın iki katına çıkmasına yol açmıştır. Bu nedenle, barnidipin simetidin ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

Barnidipin, fenitoin, karbamazepin ve rifampisin gibi enzim indükleyici ilaçlarla birlikte uygulandığında daha yüksek bir barnidipin dozu gerekli olabilir. Hastanın enzim indükleyici ilaç kullanımını bırakması gerektiğinde, barnidipin dozajının düşürülmesi düşünülmelidir.

Diğerlerinin yanı sıra simvastatin, metoprolol, diazepam ve terfenadin ile yapılan in vitro etkileşim çalışmalarının sonuçlarına dayanarak, barnidipinin sitokrom P450 izoenzimleri tarafından metabolize edilen diğer ilaçların farmakokinetikleri üzerinde herhangi bir etkiye sahip olma olasılığının bulunmadığı düşünülmektedir.

Bir in vivo etkileşim çalışması, barnidipinin digoksinin farmakokinetiğini etkilemediğini göstermiştir.

Spesifik bir etkileşim çalışmasında, alkol barnidipinin plazma düzeylerinin artmasına (%40) yol açmıştır; bu artışın klinik olarak anlamlı olmadığı düşünülebilir. Tüm vazodilatör ve antihipertansif ajanlarda olduğu gibi, birlikte alkol alımı etkilerini güçlendirebileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Greyfurt suyu ile uygulandığında barnidipin kinetiğinde anlamlı bir değişiklik olmamasına karşın, orta dereceli bir etki gözlenmiştir.

Kontraendikasyonlar

Bileşenlerden bir ya da daha fazlasına veya herhangi bir dihidropiridine karşı bilinen aşırı duyarlılık. Karaciğer yetersizliği. Ağır böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin klerensi < 10 ml/dakika). Unstable angina pectoris ve akut miyokard infarktüsü (ilk 4 haftada). Tedavi edilmemiş kalp yetersizliği. In vitro etkileşim çalışmalarının sonuçlarına göre, güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile kombinasyon halinde kullanıldığında, barnidipinin kan düzeyleri artabilir. Bu nedenle, antiproteazlar, ketokonazol, itrakonazol, eritromisin ve klaritromisin ile birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Dozaj

Önerilen başlangıç dozajı, sabahları alınmak üzere günde bir kez 10 mg’dır. Gerekli görüldüğü takdirde dozaj, günde bir kez 20 mg’a çıkartılabilir. Dozajı arttırma kararı, yalnızca başlangıç dozajında tam stabilite elde edildikten sonra alınabilir. Bu, genellikle 3-6 haftalık bir süreyi kapsar.


Çocuklar

18 yaşın altındaki çocuklara ilişkin veri bulunmadığından, barnidipin çocuklarda kullanılmamalıdır.


Yaşlı hastalar

Yaşlı hastalarda dozaj ayarlaması gerekli değildir. Tedavinin başlangıcında özel bir dikkat gösterilmesi önerilebilir.


Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar

Hafif-orta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, dozaj günde bir kez 10 mg’dan 20 mg’a çıkarıldığında dikkatli olunmalıdır. Bakınız “Kontrendikasyonlar” ve “Uyarılar/Önlemler” bölümleri.


Karaciğer yetersizliği olan hastalar

Bakınız “Kontrendikasyonlar” bölümü.


Uygulama şekli

Kapsüller, tercihen bir bardak su ile alınır. Libradinâ, yemekten önce, yemek sırasında ve yemekten sonra alınabilir.


Kombinasyonlar

Libradinâ, beta-blokörler veya ACE inhibitörleri ile birlikte kullanılabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Libradin® 20 mg Modifiye Salımlı Kapsül; 20 ve 30 kapsüllük blister ambalajlarda.

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ambalajı içinde ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Libradin® 20 mg Modifiye Salımlı Kapsül; 20 ve 30 kapsüllük blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Libradinâ, hafif-orta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi 10 ile 80 ml/dakika arasında olan hastalar) dikkatli kullanılmalıdır (bakınız “Kullanım şekli ve dozu”).

Bir kalsiyum antagonistinin negatif inotropik etki gösteren bir ilaçla kombinasyonu, yüksek risk taşıyan hastalarda (örneğin; miyokard infarktüsü hikayesi olan hastalar) kardiyak dekompansasyon, hipotansiyon veya ek miyokard infarktüsüne yol açabilir.

Diğer tüm dihidropiridinlerde olduğu gibi, Libradinâ, sol ventrikül fonksiyon bozukluğu, sol ventrikül dışa akım kanalında obstrüksiyon ve sağ tarafında izole kardiyak dekompansasyon (örneğin; core pulmonale) olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Barnidipin, NYHA evre III ya da IV’te olan hastalarda araştırılmamıştır.

Barnidipin, hasta sinüsü (bir pacemaker in situ değilse) bulunan hastalara uygulandığında dikkatli olunması önerilmektedir.

In vitro çalışmalar, barnidipinin sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) tarafından metabolize edildiğini göstermektedir. Sitokrom P450 3A4 enzimini inhibe eden ya da indükleyen ilaçların barnidipinin farmakokinetiği üzerindeki etkisine ilişkin in vivo etkileşim çalışmaları yapılmamıştır. In vitro etkileşim çalışmalarının sonuçları göz önüne alındığında, barnidipin hafif CYP3A4 inhibitörleri ya da indükleyicileri ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır (bakınız “İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler” bölümü).


Gebelikte Kullanım
Gebelik kategorisi, B’dir. Barnidipinin gebelik veya laktasyon sırasında kullanımına ilişkin klinik deneyim mevcut değildir. Barnidipin, gebelik sırasında yalnızca yararın fetus üzerindeki potansiyel riskten üstün olması durumunda kullanılabilir.

Laktasyonda Kullanım
Hayvan testlerinin sonuçları, barnidipinin veya metabolitlerinin insan sütüne geçtiğini göstermiştir. Bu nedenle, barnidipin kullanımı sırasında meme ile beslenme önerilmemektedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Libradin®’in önerilen dozlarda uygulandığı karşılaştırmalı klinik çalışmalarda, hastaların %1’inden fazlasında aşağıdaki yan etkiler gözlenmiştir: periferik ödem, sıcak basması, baş ağrısı, baş dönmesi/vertigo, çarpıntı. Semptomlar, tedavi sırasında azalma veya ortadan kaybolma (periferik ödem bir ay içinde; sıcak basması, baş ağrısı ve çarpıntı iki hafta içinde) eğilimi göstermektedir.
Deri döküntüsü ile alkalin fosfataz ve serum transaminazındaki geri dönüşümlü artış, diğer dihidropiridinlerin bilinen yan etkileridir. Barnidipin ile karaciğer enzimlerinde nadiren geçici ve geri dönüşümlü artışlar bildirilmesine karşın, bunlar klinik açıdan anlamlı olarak değerlendirilmemiştir. Hiç gözlenmemiş olmasına rağmen, diğer dihidropiridinlerin kullanımı sırasında görülen bir yan etki olan gingiva hiperplazisi ilgi çekici olabilir.
Bazı dihidropiridinler, nadiren prekordiyal ağrı ya da angina pectoris’e yol açabilir. Çok nadiren, önceden angina pectoris’i olan hastalarda, bu atakların sıklığı, süresi ya da şiddeti artabilir. İzole miyokard infarktüsü olguları gözlenebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ