Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actavis Ilaçları A.Ş.
Marka LIPITAKSIN
Etken Madde Kodu SGKESD-ATORVASTATIN KALSIYUM Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 90
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C10AA05
ATC Açıklaması Atorvastatin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A11484
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 75,18 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 67,11 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 88,11 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Atorvastatinin doz aşımı için spesifik tedavi bulunmamaktadır. Doz aşımı oluşması halinde hasta semptomatik olarak tedavi edilmeli ve gereken destekleyici tedbirler alınmalıdır. Plazma proteinlerine fazlaca ilaç bağlanmasına bağlı olarak hemodiyalizin atorvastatin klirensini anlamlı olarak arttırması beklenmez.

Endikasyonlar

LİPİTAKSİN diyete ve diğer farmakolojik olmayan önlemlere yanıtın yetersiz olduğu durumlarda, primer hiperkolesterolemi, kombine (miks) hiperlipidemi ile heterozigot ve homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda yükselen total kolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B ve trigliseridlerin düşürülmesinde diyete yardımcı olmak üzere endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Atorvastatin 3-hidroksi-3-metil-glutaril-koenzim A (HMG-CoA)’nın, kolesterolü de içeren sterollerin bir prekürsoru olan mevalonata dönüşmesinden sorumlu hız sınırlayıcı enzim olan HMG-CoA redüktazın selektif, kompetitif bir inhibitörüdür. Karaciğerdeki trigliseridler ve kolesterol, VLDL’ye birleşir ve periferik dokulara dağıtım için plazmaya salınır. Düşük dansiteli lipoprotein (LDL), VLDL’den oluşur ve primer olarak yüksek affiniteli LDL reseptörü üzerinden katabolize olur.
Atorvastatin HMG-CoA redüktazı inhibe ederek plazma kolesterolü ve lipoprotein düzeylerini düşürür ve karaciğerdeki kolesterol sentezini azaltır ve ayrıca LDL’nin artmış alımı ve katabolizması için hücre yüzeyindeki hepatik LDL reseptörlerinin sayısını artırır.
Atorvastatin LDL üretimini ve LDL partiküllerinin sayısını azaltır. Atorvastatin dolaşan LDL partiküllerinin kalitesinde yararlı bir değişimle beraber LDL reseptör aktivitesinde çok büyük ve devamlı bir artış sağlar. Atorvastatin çoğunlukla lipid düşürme tedavisine yanıt vermeyen bir popülasyon olan homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda LDL-C’yi düşürmede etkilidir.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim: Atorvastatin oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur; maksimum plazma konsantrasyonları 1-2 saat içinde görülür. Emilimin derecesi atorvastatin dozuyla orantılı olarak artar. Atorvastatinin mutlak biyoyararlılığı yaklaşık %14’tür ve HMG-CoA redüktaz inhibitör aktivitesinin sistemik yararlılığı yaklaşık %30’dur. Düşük sistemik yararlılık gastrointestinal mukozadaki pre-sistemik klirense ve/veya hepatik ilk-geçiş metabolizmasına bağlıdır.
Dağılım: Atorvastatinin ortalama dağılım hacmi yaklaşık 381 litredir. Atorvastatin plazma proteinlerine %98 oranında bağlanır.
Metabolizma: Atorvastatin sitokrom P450 3A4 yoluyla orto- ve parahidroksilat türevlerine ve çeşitli beta oksidasyon ürünlerine metabolize olur. İn vitro olarak HMG-CoA redüktazın orto- ve parahidroksilat metabolitleri yoluyla inhibisyonu atorvastatininkine denktir. Sistemik inhibitör aktivitenin ise yaklaşık %70’i aktif metabolitlere bağlanır.
Atılım: Atorvastatin hepatik ve/veya ekstrahepatik metabolizmayı takiben öncelikle safrada elimine edilir. Bununla birlikte, ilaç anlamlı enterohepatik re-sirkülasyona uğruyor görünmemektedir. Atorvastatinin ortalama plazma eliminasyon yarı-ömrü insanlarda yaklaşık 14 saattir. HMG-CoA redüktaz için inhibitör aktivitenin yarı-ömrü, aktif metabolitlerin katkısı nedeniyle yaklaşık 20-30 saattir.
 
Özel Popülasyonlar
Geriyatrik: Atorvastatinin plazma konsantrasyonları sağlıklı yaşlılarda genç yetişkinlere göre daha yüksek olurken, lipid düşürücü etkileri daha genç hasta popülasyonlarında görülenlerle kıyaslanabilir oluşmuştur.
Pediyatrik: Pediyatrik popülasyonda farmakokinetik veri bulunmamaktadır.
Cinsiyet: Atorvastatin konsantrasyonları kadınlarda erkeklerden farklıdır (kadınlarda yaklaşık olarak Cmax (doruk konsantrasyonu) %20 yüksek ve AUC (Eğri altı alan) %10 düşüktür). Bu farklar klinik olarak anlamlı olmadığından kadınlar ve erkekler arasında lipid üzerindeki etkileri yönünden hiçbir klinik anlamlı farkla sonuçlanmamıştır.
Böbrek yetmezliği: Böbrek hastalığının atorvastatinin plazma konsantrasyonlarına veya lipid üzerindeki etkilerine tesiri yoktur.
Karaciğer yetmezliği: Atorvastatin plazma konsantrasyonları kronik alkolik karaciğer hastalığı olan hastalarda belirgin olarak (yaklaşık Cmax'ta 16 kez ve AUC'de 11 kez) artmıştır (Childs-Pugh B).
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

LİPİTAKSİN 20mg Film Tablet; her bir film tablette 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum trihidrat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında; siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veya niasin gibi CYP 3A4 inhibitörleri ile birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar.
Antasit: Magnezyum ve alüminyum hidroksitleri içeren bir oral antasit süspansiyonun atorvastatinle birlikte uygulanması atorvastatinin plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %35 oranında azaltmıştır, bununla birlikte LDL-C azalması değişmemiştir.
Kolestipol: Kolestipol ve atorvastatin birlikte uygulandığında, atorvastatinin plazma konsantrasyonları yaklaşık %25 oranında düşmüştür. Bununla birlikte atorvastatin ve kolestipolün birlikte uygulanması halinde sağlanan LDL-C düzeylerindeki azalma, her iki ilacın tek başına verilmesi ile sağlanan azalmadan daha fazla olmuştur.
Simetidin: Atorvastatinin plazma konsantrasyonları ve LDL-C düzeylerinde sağladığı azalma, simetidin ile birlikte uygulanması halinde değişmemiştir.
Digoksin: Atorvastatin ve digoksinin multipl dozlarının birlikte uygulanması kararlı durum plazma digoksin konsantrasyonlarını yaklaşık %20 oranında artırmıştır. Bu nedenle, digoksin alan hastalar uygun şekilde izlenmelidir.
Eritromisin: Sağlıklı bireylerde, atorvastatinin plazma konsantrasyonları, sitokrom P450 3A4’ün bilinen bir inhibitörü olan eritromisin ile birlikte uygulanması (günde 4 kez, 500 mg) sonucunda yaklaşık %40 oranında artmıştır.
Oral kontraseptifler: Atorvastatinin bir oral kontraseptifle birlikte uygulanması, noretindron ve etinil östradiol AUC değerlerinde yaklaşık %30 ve %20 oranlarında artışa neden olmuştur. Bu artışlar, atorvastatin kullanan bir kadın hastaya oral kontraseptif seçerken gözönünde bulundurulmalıdır.
Varfarin: Atorvastatinin kronik varfarin tedavisindeki hastalara uygulanması halinde, protrombin zamanı üzerine klinik olarak anlamlı bir etkisi olmamıştır.
Greyfurt suyu: Fazla miktardaki greyfurt suyu ile alınması atorvastatinin serum konsantrasyonunu artırabilir.

St. John’s otu: St. John’s otu ile birlikte alınması atorvastatin düzeylerini azaltabilir

Kontraendikasyonlar

LİPİTAKSİN; bu ilacın herhangi bir komponentine aşırı duyarlılığı olan, aktif karaciğer hastalığı olan veya devamlı olarak normal üst limiti 3 kat aşan açıklanamayan serum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, gebelik döneminde, süt verirken ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Hasta LİPİTAKSİN almadan önce standart bir kolesterol düşürücü diyete alınmalı ve LİPİTAKSİN ile tedavi süresince bu diyete devam edilmelidir. Genelde başlangıç dozu günde bir defa 10-20 mg’dır. Dozlar başlangıç LDL-C düzeylerine, tedavinin amacına ve hastanın yanıtına göre kişisel olarak düzenlenmelidir. Doz ayarlaması, 2-4 hafta ya da daha fazla süreli aralıklarla yapılmalıdır. Maksimum doz günde bir defa 80 mg’dır. Dozlar günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak verilebilir.
Primer Hiperkolesterolemi ve Kombine (Miks) Hiperlipidemi
Hastaların çoğunluğu, günde bir defa 10-20 mg LİPİTAKSİN ile kontrol altına alınmıştır. 2 hafta içinde terapötik yanıt belirgin hale gelmiş ve genelde 4 hafta içinde maksimum yanıta ulaşılmıştır. Yanıt, kronik tedavi süresince devam etmiştir.
Tedavi amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki tedavi kılavuzu kullanılabilir.
Lipid Düzenlenmesi İçin Avrupa Ateroskleroz Derneği’nin Tedavi Amaçları
Hasta Popülasyonu                                                     Tedavi Amacı
                                                                             mg/dL                 mmol
Risk faktörü yok ve KKH yok                  LDL-C             155-175              4.0-4.5
Bir risk faktörü ve KKH yok                    LDL-C             135-155              3.5-4.0
İki veya daha fazla risk faktörü, KKH       LDL-C             115-135              3.0-3.5
PVH veya familyal hiperkolesterolemi
KKH= Koroner Kalp Hastalığı, PVH= Periferik Vasküler Hastalık
Avrupa Ateroskleroz Derneği (EAS II)
 
Homozigot Familyal Hiperkolesterolemi
Yetişkinler: Homozigot FH tanısı konmuş hastalarda dozaj, günde tek doz 10 - 80 mg arasında değişir.
Çocuklar: Bir pediyatrik popülasyonda günde 80 mg’a kadar atorvastatin dozuyla tedavi deneyimi sınırlıdır. 10-17 yaş grubunda 10 mg ile başlanabilir. Maksimum günlük doz 20 mg’ı geçmemelidir.
Böbrek Yetmezliği olan Hastalarda Dozaj
Böbrek yetmezliğinin, Atorvastatinin ne plazma konsantrasyonuna ne de lipid etkisine tesiri vardır. Bu nedenle doz ayarlanmasına gerek yoktur.
Geriyatrik Kullanım
Yaşları 70 veya üzerinde olan yetişkinlerde tedavi deneyimi, atorvastatinin günde 80mg'a kadar olan dozlarında değerlendirilmiştir. Atorvastatinin bu popülasyondaki etkinlik ve güvenilirliği, 70 yaşından genç hastalarda elde edilen verilere benzer bulunmuştur. Aktif karaciğer hastalığında kullanılmamalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Preparatın ayrıca;
LİPİTAKSİN 10 mg Film Tablet
LİPİTAKSİN 40 mg Film Tablet
formları da mevcuttur.
Saklama Koşulları

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

LİPİTAKSİN 20mg Film Tablet; her film tablette 20mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum içeren 30 ve 90 film tabletlik Alu-Alu blister ambalajlardadır.

Uyarılar/Önlemler
Karaciğere Etkileri
Tedavinin başlatılmasından önce ve sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Karaciğer hasarını düşündüren belirti ya da semptomları gelişen hastalara karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Artmış transaminaz düzeyleri olan hastalar, bu düzeyler normal değerlerine gelene kadar izlenmelidir. ALT veya AST’de normal üst sınırın 3 katından fazla bir artışın sürmesi halinde doz azaltılması veya atorvastatin kullanımının kesilmesi önerilir.
Atorvastatin büyük miktarlarda alkol tüketen ve/veya geçmişinde karaciğer hastalığı öyküsü olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Aktif karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
İskelet Kasına Etkileri
Atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda komplike olmayan miyalji bildirilmiştir. Miyopati, kas ağrıları veya kas zaafiyeti ile birlikte belirgin olarak yüksek kreatin fosfokinaz (CPK) seviyeleri ile tanımlanır. Miyopati yaygın kas ağrıları, kaslarda hassasiyet ve zaafiyet ve/veya CPK değerlerinde belirgin yükselmelerin olduğu hastalarda düşünülmelidir. Hastalara açıklayamadıkları kas ağrıları, kaslarda hassasiyet veya zaafiyet gibi belirtileri, özellikle de halsizlik ve ateş ile birlikte gördüklerinde hemen doktorlarına bildirmeleri öğütlenmelidir.
Belirgin derecede yüksek CPK düzeyleri saptanırsa veya miyopati teşhis edilirse veya bundan şüphelenilirse atorvastatin tedavisi kesilmelidir.
Miyoglobinüriye sekonder olarak gelişen akut böbrek yetmezliği ile birlikte rabdomiyoliz, bu gruptaki diğer ilaçlarla bildirilmiştir.
Gebelik (Gebelik kategorisi X) ve Süt Verme Döneminde Kullanımı
Atorvastatin gebelik ve süt verme döneminde kontrendikedir. İlacın anne sağlığı açısından önemi gözönünde bulundurularak süt vermenin kesilmesi düşünülmelidir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar uygun kontraseptif yöntemler kullanmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Atorvastatin genellikle iyi tolere edilir. Advers reaksiyonlar genellikle hafif ve geçicidir. Hastaların %2’sinden azı atorvastatine bağlanan yan etkiler nedeniyle tedaviyi sonlandırmıştır.
Kontrollü klinik çalışmalara katılan hastalarda atorvastatin tedavisiyle ilişkili olan en sık advers etkiler; kabızlık, gaz, dispepsi ve karın ağrısıdır.
Atorvastatinin klinik çalışmalarında aşağıdaki advers etkiler de bildirilmiştir.
Tüm Vücut: Gögüs ağrısı, yüz ödemi, ateş, boyun sertliği, keyifsizlik, fotosensitivite, generalize ödem.
Sindirim Sistemi: Bulantı, gastroenterit, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, kolit, kusma, gastrit, ağız kuruluğu, rektal kanama, özofajit, geğirme, glossit, ağızda ülserasyon, anoreksi, iştah artışı, stomatit, dudak iltihabı, duodenal ülser, disfaji, enterit, melena, dişeti kanaması, mide ülseri, tenesmus, hepatit, pankreatit, kolestatik sarılık.
Solunum Sistemi: Bronşit, rinit, pnömoni, dispne, astma, burun kanaması.
Sinir Sistemi: Uykusuzluk, baş dönmesi, parestezi, dalgınlık, unutkanlık, libidoda azalma, emosyonel dengesizlik, koordinasyon bozukluğu, periferik nöropati, tortikollis, fasial paralizi, hiperkinezi, depresyon, hipoestezi, hipertoni.
Kas–İskelet Sistemi: Artrit, ayak krampları, bursit, tenosinovit, miyasteni, tendon kontraktürü, myozit.
Deri ve ekleri: Kaşıntı, kontak dermatit, saç dökülmesi, deri kuruluğu, terleme, akne, ürtiker, ekzema, sebore, deri ülserleri.
Ürogenital sistem: Üriner sistem infeksiyonu, sistit, hematüri, empotans, dizüri, böbrek taşı, gece idrara çıkma, epididimit, vajinal kanama, albüminüri, idrar kaçırma, üriner retansiyon, üriner sıkışma, anormal ejakulasyon, uterin kanama.
Özel duyular: Ambliyopi, kulak çınlaması, göz kuruması, gözde kırma kusuru, gözde kanlanma, işitme kaybı, glokom, koku almada bozukluk, tat kaybı, tat bozukluğu.
Kardiyovasküler Sistem: Çarpıntı, vazodilatasyon, bayılma, migren, postural hipotansiyon, filebit, aritmi, anjina pektoris, hipertansiyon.
Metabolik bozukluk ve beslenme bozukluğu: Periferik ödem, hiperglisemi, kreatinin fosfokinazda yükselme, gut, kilo artışı, hipoglisemi.
Hematolojik ve Lenfatik sistem: Ekimoz, anemi, lenfadenopati, trombositopeni, peteşi.
Kullanıma sunulduktan sonra bildirilen nadir yan etkiler şunlardır: anafilaksi, anjionörotik ödem, büllöz raşlar (eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz) ve rabdomiyoliz.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.