Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Med-İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Marka LORATEVA
Etken Madde Kodu SGKFC0-LORATADIN
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R06AX13
ATC Açıklaması Loratadin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A10577
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 6,4 TL (4 Eylül 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 6,16 TL (6 Ağustos 2015)
Kurumun Ödediği 4,35 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı durumunda hemen semptomatik ve destekleyici tedaviye başlanmalıdır. Hasta kendiliğinden kusmuş olsa bile kusturulmaya çalışılmalıdır (İpeka şurubu ile farmakolojik olarak kusturma tercih edilmelidir). Ancak bilincini kaybetmiş hastalar kusturulmaya çalışılmamalıdır. Kusmanın ardından, hastaya aktif kömür verilebilir. Kusturma işleminin başarısız ya da kontrendike olduğu durumlarda gastrik lavaj yapılmalıdır.

Diyaliz ile kandan uzaklaştırılamaz.

Endikasyonlar

LORATEVA® tabletleri kronik idiopatik ürtiker, mevsimsel ve kronik ( perennial ) allerjik rinit tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Loratadin, yapıca azatadine benzeyen ancak sedasyon yapmayan bir siproheptadin türevi H1-reseptör antagonistidir. Merkezi sinir sisteminde sedasyona ya da antikolinerjik etkiye neden olmaksızın uzun süreli ve güçlü H1 antihistaminik etki gösterir.

Farmakokinetik Özellikler
Absorbsiyon:Loratadin oral yoldan alındıktan sonra hızla absorbe olur ve etkisi 1-3 saat içinde başlar. Plazma doruk düzeylerine 8-12 saat içinde ulaşır. Etki süresi 24 saatten uzundur. Kararlı hal düzeylerine ulaşması 5. dozun ardından gerçekleşir.   
Metabolizma: Karaciğerde tamamen metabolize edilir ve aktivitesi düşük olan deskarboetoksiloratadin metabolitine dönüştürülür.
Dağılım: Loratadin % 97 oranında proteinlere bağlanır. Kan-beyin engelini aşamaz. Plazmada dağılım yarılanma ömrü 1 saattir.
Atılım: Atılım yarı ömrü ise 15.3 saattir. 10 günlük dönem sonunda dozun yaklaşık % 81’i, idrar ve feçes yoluyla sırasıyla % 40 ve % 41 oranında atılır. Dozun yaklaşık % 27’si ilk 24 saat içerisinde idrarla atılır.  
Sağlıklı yetişkin ve yaşlılarda farmakokinetik etkileri benzerdir.
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü
Her tablet etkin madde olarak 10  mg Loratadin içerir.
İlaç Etkileşmeleri

LORATEVA® tabletleri alkol ile birlikte kullanıldığında alkolün, psikomotor performans üzerindeki etkilerini arttırmadığı görülmüştür. Loratadin karaciğerdeki sitokrom P450 3A4 ve 2D6 enzimleri tarafından metabolize edilir. Bu enzimleri inhibe eden ya da bu enzimler tarafından metabolize edilen ilaçların loratadin ile birlikte kullanımı, plazma derişimlerini arttırarak istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Simetidin, eritromisin ve ketakonazolün, loratadin derişimlerini arttırdığı ancak klinik ya da EKG bulguları açısından hiçbir yan etkiye neden olmadıkları gözlenmiştir.

Proteaz inhibitörleri (ritonavir, amprenavir) loratadinin serum düzeylerini artırabilir. St John’s Wort, loratadin düzeyini azaltabilir.

Kontraendikasyonlar

LORATEVA® tabletler, ilaç bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık ya da idiyosenkrazi gösteren hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Yetişkinler, yaşlılar ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda önerilen doz, günde bir kez oral yoldan alınan 10 mg’dır.
Aç karnına bol su ile alınması önerilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

25 °C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 ve 20 tablet içeren blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
LORATEVA® tabletleri önerilen dozda kullanıldığında klinik açıdan anlamlı sedatif ve antikolinerjik etkisi yoktur. Çalışmalar loratadinin karsinojen, mutajen ya da teratojenolmadığını göstermiştir. Karaciğer ve renal yetmezlikte dikkatli kullanılmalıdır.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanım:
Gebelik kategorisi: Tüm gebelik süresince B’dir.
 
Gebe kadınlarda loratadin kullanımı ile ilgili yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle gebelik sırasında loratadin kullanılmamalıdır.
 
Loratadin anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi:

LORATEVA® tabletleri önerilen dozda kullanıldığında klinik açıdan anlamlı sedatif etkisi yoktur.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Klinik çalışmalarda loratadine bağlı yan etkilerin sıklığı plasebo ile karşılaştırılabilecek düzeydedir. LORATEVA® tabletleri klinik açıdan anlamlı hiçbir sedatif ya da antikolinerjik etkiye sahip değildir. Halsizlik, bulantı, başağrısı, taşikardi ve baygınlık nadiren bildirilen yan etkileridir. Saç dökülmesi, anaflaksi, anormal karaciğer fonksiyonları ve süpraventriküler taşiaritmiler nadiren görülen diğer yan etkilerdir.
    
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.