Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka LOSAPRES
Etken Madde Kodu SGKFC5-LOSARTAN POTASYUM+HIDROKLOROTIAZID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C09DA01
ATC Açıklaması Losartan ve diüretikler
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A09565
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 23,47 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 20,96 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 5,5 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E272B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
LOSAPRES PLUS ile doz aşımı konusunda mevcut bilgi sınırlıdır. Doz aşımı durumunda LOSAPRES PLUS tedavisi kesilmelidir ve hasta yakından izlenmelidir. Önerilen uygulamalar, eğer ilaç henüz alınmış ise hastanın kusturulması; ayrıca dehidratasyon, elektrolit dengesizliği, hepatik koma veya hipotansiyonun uygun yöntemlerle düzeltilmesi şeklindedir.
 
Losartan
İnsanlarda doz aşımı ile ilgili veriler sınırlıdır. Doz aşımının en olası belirtileri hipotansiyon ve taşikardidir. Parasempatik (vagal) uyarıya bağlı olarak bradikardi de oluşabilir. Semptomatik hipotansiyon ortaya çıkarsa destekleyici tedavi başlanmalıdır.
Losartan ve aktif metaboliti hemodiyaliz ile uzaklaştırılamaz.
 
Hidroklorotiazid
En sık gözlenen belirti ve bulgular, aşırı diürezin neden olduğu elektrolit kaybı (hipokalemi, hipokloremi, hiponatremi) ve dehidratasyondur. Eğer digital tedavisi de uygulanıyorsa kardiyak aritmiyi artırabilir.
Hidroklorotiazidin hemodiyaliz ile uzaklaştırma düzeyi henüz belirlenememiştir.
Endikasyonlar

LOSAPRES PLUS kombinasyon tedavisinin uygun olduğu hastalarda, hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
LOSAPRES PLUS bir anjiyotensin (AT1  alt tipi) antagonisti (losartan potasyum) ile bir diüretik (hidroklorotiazid) kombinasyonudur.
 
Losartan-hidroklorotiazid
Losartan ve hidroklorotiazid direkt kan basıncı düşürülmesi üzerine aditif bir etkide bulunarak kan basıncını tek başlarına yapabileceklerinden daha fazla düşürürler. Diüretik etkisinin sonucu olarak hidroklorotiazid plazma renin seviyesini artırır, aldosteron sekresyonunu artırır, serum potasyumunu azaltır ve anjiyotensin II düzeyini artırır. Losartan uygulanması anjiyotensin II’nin tüm fizyolojik etkilerini bloke eder ve aldosteron inhibisyonu yoluyla diüretiğe bağlı potasyum kaybını azaltma eğilimindedir.
Losartanın hafif ve geçici ürikozürik etkilerinin olduğu saptanmıştır. Losartan ve hidroklorotiazid kombinasyonu diüretikle indüklenen hiperürisemiyi azaltma eğilimindedir.
LOSAPRES PLUS’ın antihipertansif etkisi 24 saat devam eder. LOSAPRES PLUS alımı ile kan basıncında önemli bir düşüş sağlanmasına karşın kalp hızında klinik açıdan önemli bir etki görülmemiştir. LOSAPRES PLUS kadınlarda ve erkeklerde, siyah ırk ve siyah olmayan ırklarda, gençler ve yaşlılarda kan basıncını etkin olarak düşürür ve hipertansiyonda etkindir.
 
Losartan  
Losartan bir oral anjiyotensin II reseptör (tip AT1) antagonistidir. Anjiyotensin birçok dokuda bulunan (örn. damar düz kası, adrenal bez, böbrekler ve kalp) AT1 reseptörlerine bağlanır ve vazokonstriksiyon ile aldosteron salınımını da içeren pek çok biyolojik etki oluşturur. Anjiyotensin II düz kas hücre proliferasyonunu da uyarır. Farmakolojik biyoanalizler sonucu anjiyotensin II’nin seçici olarak AT1 reseptörlerine bağlandığı saptanmıştır. In vitro ve in vivo olarak losartan ve farmakolojik olarak aktif karboksilik asit metabolitinin (E-3174) anjiyotensin II’nin tüm fizyolojik etkilerini bloke ettiği bilinmektedir. Losartan seçici olarak AT1 reseptörlerine bağlanır ve kardiyovasküler düzenleme için önemli olan diğer hormon reseptörlerine ve iyon kanallarına bağlanmaz veya bloke etmez. Sonuçta, bradikinine bağlı etkiler oluşması veya ödem ortaya çıkması (losartan % 1.7, plasebo  % 1.9) gibi AT1 reseptör blokajı ile doğrudan bağlantılı olmayan etkiler losartan ile görülmez.
 
Hidroklorotiazid
Tiazidler normal kan basıncını etkilemez. Hidroklorotiazid bir diüretik ve antihipertansiftir. Elektrolit geri emiliminin distal renal tübüler mekanizmasını etkiler. Hidroklorotiazid, sodyum ve klorun atılımını eşit oranda artırır. Natriüreze bir miktar bikarbonat ve potasyum kaybı eşlik eder.
Farmakokinetik Özellikler
Losartan  
Oral uygulama sonrası losartanın absorpsiyonu iyidir ve sitokrom P450 enzimleri ile ilk geçiş metabolizmasına uğrayarak aktif karboksilik asit metabolitine ve diğer inaktif metabolitlerine dönüşür. Losartan tabletlerin sistemik biyoyararlanımı yaklaşık % 33’tür. Oral uygulanan losartanın % 14’ü aktif karboksilik asit metabolitine dönüşür. Losartan ve aktif metabolitinin ortalama doruk konsantrasyonuna ulaşma süresi sırasıyla 1 ve 3-4 saattir. Losartan ve aktif metabolitinin maksimum plazma konsantrasyonları (Cmaks) hemen hemen eşdeğerdir, aktif metabolitin eğri altı alanı (AUC) losartanın 4 katı kadardır. Yemek ile alındığında losartanın absorpsiyonu yavaşlar ve Cmaks’ı azalır. Bu etki losartan ve aktif metabolitinin AUC’sini yaklaşık olarak % 10 oranında azaltacak kadardır.
Losartan ve aktif metaboliti başta albümin olmak üzere ³% 99 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Losartanın dağılma hacmi    34 litre, karboksilik asit metabolitinin dağılma hacmi ise 12 litredir. Sıçanlarda yapılan çalışmalar losartanın kan-beyin engelini çok düşük oranlarda geçebildiğini göstermiştir. Losartan ve aktif metabolitinin total plazma klerensi 600 ml/dak ve 50 ml/dak, renal klerensi ise sırasıyla 75 ml/dak ve 25 ml/dak’dır. Losartan oral uygulanması sonrası yaklaşık % 4’ünün değişmeden, % 6’sının ise aktif metabolit halinde idrar yoluyla atıldığı saptanmıştır.
 
Hidroklorotiazid
Hidroklorotiazid gastrointestinal kanaldan absorbe edilir. Hidroklorotiazid kan-beyin engelini geçemez. Oral alımdan sonra   2 saat içinde diürez başlar, yaklaşık 4 saatte doruk yapar ve 6-12 saatte sonlanır. Hidroklorotiazid metabolize edilmez; fakat böbrekten hızla elimine edilir. Plazma düzeyleri en az 24 saat süreyle ölçüldüğünde plazma yarı ömrünün 5.6 ve 14.8 saat arasında değiştiği görülmektedir. Oral dozun en az % 61’i 24 saat içinde değişmeden atılır.
Farmasötik Şekli

Film Tablet,

Formülü
LOSAPRES PLUS, her film tablette 50 mg Losartan potasyum ve   12.5 mg Hidroklorotiazid ve boyar madde olarak titanyum dioksit ile kinolin sarısı içerir.
LOSAPRES PLUS, ayrıca 4,24 mg (0,108 mEq) potasyum içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Losartan potasyum
Hidroklorotiazid, digoksin, varfarin, simetidin, fenobarbital (bkz. Hidroklorotiazid, alkol, barbitürat veya narkotikler), ketokonazol ve eritromisin ile yapılan klinik farmakokinetik çalışmalarda, klinik olarak anlamlı hiçbir ilaç etkileşimine rastlanmamıştır. Rifampin ve flukonazolün, aktif metabolitin düzeylerini düşürdüğü bildirilmiştir.
Anjiyotensin II’yi veya etkilerini bloke eden diğer ilaçlarda olduğu gibi, potasyum tutucu diüretikler (ör. spironolakton, triamteren, amilorid), potasyum destekleri veya potasyum içeren tuz preparatları ile birlikte kullanıldıklarında serum potasyumunda yükselmeye neden olabilirler.
 
Hidroklorotiazid 
Aşağıdaki ilaçlar, birlikte uygulanması durumunda tiazid diüretikleri ile etkileşebilir:
 • Alkol, barbitüratlar veya narkotikler - ortostatik hipotansiyon gelişebilir.
 • Antidiyabetik ilaçlar (ör. insülin) - Antidiyabetik ilaçta doz ayarlaması gerekebilir.
 • Diğer antihipertansifler - aditif etki
 • Kolestiramin ve kolestipol reçineleri - Hidroklorotiazidin emilimi anyonik değiştirici reçinelerin varlığında bozulur. Kolestiramin ya da kolestipol reçineleri hidroklorotiazidi bağlar ve gastrointestinal kanaldan emilimini sırasıyla % 85 ve % 43’e varan düzeylerde azaltır. 
 • Kortikosteroidler, ACTH - Ağır elektrolit eksiklikleri, özellikle hipokalemi.
 • Presör aminler (ör. adrenalin) - Presör aminlere yanıtta azalma görülebilir; ancak kullanımından kaçınmayı gerektirecek düzeyde değildir.
 • Nondepolarizan çizgili kas gevşeticileri (ör. tübokürarin) - Kas gevşeticisine yanıtta olası bir artış.
 • Lityum - Diüretik maddeler lityumun renal klerensini azaltır ve lityum toksisitesi riskini arttırır; birlikte kullanımı önerilmez. Lityum preparatlarını kullanmadan önce bu ilaçların prospektüs bilgisini dikkatle okuyunuz.
 • Non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar - Bazı hastalarda non-steroid antiinflamatuvar ilaç kullanımı diüretiklerin antihipertansif, natriüretik ve diüretik etkilerini azaltabilir.
İlaç/laboratuar testi etkileşmeleri
Tiazidler kalsiyum metabolizmasına olan etkilerinden dolayı paratiroid fonksiyon testleri ile etkileşebilir.
Kontraendikasyonlar

LOSAPRES PLUS,

 • ürünün içinde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda
 • anürik hastalarda
 • sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda
 • gebelikte kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
LOSAPRES PLUS’ın (losartan 50 mg/hidroklorotiazid 12.5 mg) başlangıç ve izleme dozu günde bir kez tek tablettir. LOSAPRES PLUS’a yeterli yanıtın alınamadığı hastalarda günlük doz bir kerede   alınan iki tablete çıkarılabilir. Maksimum doz günde bir defa iki tablettir. Maksimum antihipertansif etki tedavi başlangıcından sonraki üç hafta içinde elde edilir.
LOSAPRES PLUS intravasküler hacim kaybı bulunan (ör. yüksek doz diüretik tedavisi alan) hastalara başlanmamalıdır.
LOSAPRES PLUS karaciğer yetmezliği veya ciddi böbrek yetmezliği (keratinin klerensi ≤ 30 mL/dak) bulunan hastalarda önerilmemektedir.
Yaşlı hastalarda başlangıç dozu ayarlanması gerekli değildir.
LOSAPRES PLUS diğer antihipertansif ilaçlar ile birlikte kullanılabilir.
LOSAPRES PLUS aç veya tok karnına kullanılabilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Losapres Plus 100/25 mg, 28 tabletlik blister ambalajlarda.

Saklama Koşulları

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

28 film tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Losartan-Hidroklorotiazid
 
Aşırı duyarlılık : Anjiyoödem (Bkz. Yan Etkiler)
LOSARTAN PLUS tedavisi sırasında nadiren hipokalemi ve hiperkalemi oluşabilir.
Karaciğer ve Böbrek bozukluğu : LOSAPRES PLUS karaciğer bozukluğu veya ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatin klerensi 30 ml/dak) önerilmemektedir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
 
Losartan
 
Böbrek fonksiyon bozukluğu : Renin-anjiyotensin sisteminin bir sonucu olarak, duyarlı kişilerde böbrek yetmezliği dahil böbrek fonksiyonlarında değişiklikler bildirilmiştir; böbrek fonksiyonlarındaki değişiklikler tedavinin kesilmesiyle geri döndürülebilir.
 
Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörlerinde olduğu gibi losartan da tek taraflı veya iki taraflı renal arter stenozu olan hastalarda renin anjiyotensin sistemini etkileyen kan üre ve serum kreatinin düzeyini yükseltebilir. Böbrek fonksiyonlarındaki bu değişiklikler tedavinin kesilmesiyle geri döndürülebilir.
 
Hidroklorotiazid
 
Hipotansiyon ve Elektrolit / Sıvı dengesizliği : Diğer antihipertansif tedavilerde de olduğu gibi bazı hastalarda semptomatik hipotansiyon oluşabilir. Hastalar hacim kaybı, hiponatremi, hipokloremik alkaloz ya da diyare veya kusma sırasında oluşabilen hipokalemi gibi sıvı ve elektrolit dengesizliklerine ilişkin klinik bulgular açısından izlenmelidir. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri durumunda ağız kuruluğu, susama, halsizlik, sersemlik, uykusuzluk, konfüzyon, kas ağrısı ve krampları, yorgunluk, hipotansiyon, taşikardi, bulantı ve kusma gibi semptomlara rastlanabilir. Bu hastalarda, serum elektrolitleri belirli aralıklarla düzenli olarak saptanmalıdır (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).
 
Metabolik ve endokrin etkiler : Tiazid tedavisi bazı yatkın hastalarda hiperürisemi ve/veya gut gelişimine yol açabilir. Losartan ürik asit düzeyini düşürdüğünden, losartanın hidroklorotiazid ile kombinasyonu diüretik kullanımına bağlı hiperürisemiyi azaltır.
Tiazid tedavisiglukoz toleransını bozabilir. İnsülin dahil antidiyabetik ajanlarda doz ayarlaması gerekebilir.
Tiazidler idrarla magnezyum atılımını artırabilir ve hipomagnesemi oluşabilir.
Tiazidler idrarla kalsiyum atılımını azaltabilir ve serum kalsiyum düzeyinde aralıklı hafif artışlara yol açabilir. Belirgin hiperkalsemi gizli hiperparatiroidizmin bir belirtisi olabilir. Paratiroid fonksiyon testleri yapılmadan önce tiazidler kesilmelidir.
Tiazidler ile diüretik tedavisi sırasında kolesterol ve trigliserid düzeylerinde artış görülebilir.
 
Diğer :Tiazid alan hastalarda alerji veya bronşiyal astım öyküsü bulunmasından bağımsız olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Tiazid kullanımında sistemik lupus  eritematozusta alevlenme ve aktivasyon bildirilmiştir.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI:
 
GEBELİK KATEGORİSİ birinci trimestr için C, ikinci ve üçüncü trimestrlar için ise D’dir. Renin-anjiyotensin sistemi üzerine direkt etkili ilaçlar gebeliğin ikinci ve üçüncü trimestrlerinde kullanıldığında gelişmekte olan fetusta hasara hatta ölüme yol açabilir. Gebelik farkedildiğinde LOSAPRES PLUS kullanımına en kısa zamanda son verilmelidir.
 
Gebelerde LOSAPRES PLUS kullanımına ilişkin deneyim olmamasına karşı losartan potasyum ile yapılan hayvan çalışmaları fetus ve yeni doğanda renin-anjiyotensin sistemi üzerinde farmakolojik etki mekanizmaları aracılığıyla gerçekleştiğine inanılan hasar ve ölüm gösterilmiştir. İnsanlarda renin-anjiyotensin sisteminin gelişmesine bağımlı olan fetal renal perfüzyon ikinci trimestrde başladığından, LOSAPRES PLUS’ın ikinci ve üçüncü trimestrde uygulanması fetüs üzerindeki riski artırır. Tiazidler plasenta bariyerini aşarak kordon kanına geçer. Sağlıklı gebe kadınlarda rutin diüretik kullanımı önerilmez. Kullanılırsa anne ve fetus, fetal veya neonatal sarılık, trombositopeni ve olasılıkla erişkinlerde görülen diğer istenmeyen reaksiyonlar ile karşılaşabilir. Diüretikler gebelik toksemisinin gelişimini engellemez ve toksemi tedavisinde yararlı olduklarına dair anlamlı kanıtlar yoktur.   
Losartanın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tiazidler anne sütüne geçer. Anne sütü ile beslenen çocuklarda olası istenmeyen etkilerinden dolayı ilacın anne için olan önemi göz önünde bulundurularak ilaç ya da emzirmeden hangisinin kesileceğine karar verilmelidir.
Çocuklarda Kullanım
Çocuklarda güvenirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmamıştır.
Yaşlılarda Kullanım
Klinik araştırmalarda, yaşlı ve genç hastalarda LOSAPRES PLUS’ın güvenirlik ve etkinlik profillerinde klinik olarak önemli farklılıklara rastlanmamıştır.
 
Özel Durumlar
 
Losartan-hidroklorotiazid
Losartan ve aktif metabolitinin plazma konsantrasyonları ile hidroklorotiazid emilimi yaşlı hipertansiflerde, genç hipertansiflere göre anlamlı bir farklılık göstermez.
 
Losartan
Hafif ile orta şiddette alkolik karaciğer sirozu olan hastalarda oral uygulamanın ardından losartan ve aktif metabolitinin plazma konsantrasyonları genç erkek gönüllülerde elde edilen değerlerden sırayla 5 ve 1.7 kat daha yüksek bulunmuştur.
Losartan ya da aktif metaboliti hemodiyalizle uzaklaştırılamaz.
 
ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ:
LOSAPRES PLUS’ın hastanın araç sürme ve makine kullanma becerisini etkilediğini düşündüren bir bilgi bulunmamaktadır
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Losartan potasyum-hidroklorotiazidle yapılan klinik çalışmalarda bu tür bir kombinasyondan beklenmeyen hiçbir farklı, istenmeyen bir olay görülmemiştir. İstenmeyen olaylar losartan potasyum ve/veya hidroklorotiazidle daha önce bildirilmiş olanlarla sınırlıdır. Kombinasyon ile bildirilen toplam yan etki insidansı plasebo ile karşılaştırılabilir düzeydedir. Tedaviyi bırakma oranı da plaseboyla karşılaştırılabilir düzeydedir.
 
Losartan potasyum-hidroklorotiazid (Losartan/HCT) tedavisi iyi tolere edilir. İstenmeyen etkiler çoğunlukla hafif ve geçici nitelikte olup tedavinin kesilmesini gerektirmez.
 
Esansiyel hipertansiyonda yapılan kontrollü klinik çalışmalarda, losartan/HCT ile tedavi edilen hastaların % 1 veya daha fazlasında plaseboya oranla daha fazla görülen ilaca bağlı yan etkiler diyare, bulantı, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, farenjit ve bronşit olarak saptanmıştır.
 
Aşırı duyarlılık : Losartan potasyum ile tedavi edilen hastalarda anafilaktik reaksiyonlar, larenks ve glottisin şişmesiyle solunum yolunun engellenmesi ve/veya yüz, dudaklar, farenks ve/veya dilin şişmesiyle oluşan anjiyoödem nadiren bildirilmiştir; bu hastaların bazılarında daha önce ADE inhibitörleri de dahil olan diğer ilaçlarla tedavi edilirken de anjiyoödem oluşmuştur.
 
Mide-Barsak Sistemi : Losartan ile tedavi edilen hastalarda hepatit bildirilmiştir.
 
Solunum Sistemi : Losartan ile tedavi edilen hastalarda öksürük bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.