Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka LOSEFAR
Etken Madde Kodu SGKFNR-SEFAKLOR
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01DC04
ATC Açıklaması Sefaklor
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A04761
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,02 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 8,87 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği

İleri derecede böbrek yetmezliği olan kişilerde dikkatle uygulanmalıdır. Ancak, orta ve ciddiböbrek yetersizliği olan hastalarda genellikle doz ayarlamasına gerek yoktur.

Doz Aşımı

Aşırı doz alındığında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare görülebilir. Belirtilerin şiddeti dozla doğru orantılıdır. Normal dozun 5 katından fazla miktarda ilaç alınmamışsa, mide lavajına gerek yoktur. Solunum yolları açık tutulup solunum desteklenmeli, hastanın hayati fonksiyonları kan gazları, serum elektrolitleri gibi parametreler dikkatle gözlenmelidir. Aktif kömür verilmesi ilacın emilmesini azaltabilir. Hemodiyaliz, periton diyalizi gibi uygulamaların yararı konusunda yeterli deneyim yoktur.

Endikasyonlar

  • Losefar süspansiyon, duyarlı bakterilerin yol açtığı;

  • Alt solunum yolu enfeksiyonları (bronşit, pnömoni vd.),

  • Üst solunum yolu enfeksiyonları (farenjit, sinüzit, tonsilit vd.),

  • Otitis media,

  • İdrar yolu enfeksiyonları (piyelonefrit, sistit, üretrit vd.) ve

  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakodinamik özellikler Geniş spektrumlu yarı sentetik bir antibiyotik olan sefaklor, oral yoldan kullanılan ikinci kuşak bir sefalosporindir. Bakterisit etkisini, bakterilerin hücre duvarının sentezini bozarak gösterir. Sefaklor, birinci kuşak sefalosporinlere dirençli olan ve aralarında Haemophilus influenzae'nin bulunduğu birçok bakteriye karşı etkilidir. Sefaklora duyarlı olduğu bildirilen bakteriler şunlardır: Stafilokoklar (koagülaz pozitif, koagülaz negatif ve penisilinaz yapan türler dahil); Streptococcus pyogenes (A grubu ß-hemolitik streptokoklar);Streptococcus pneumoniae; Branhamella catarrhalis; Haemophilus influenzae (ß-laktamaz yapan ve ampisiline dirençli türler dahil); Escherichia coli; Proteus mirabilis; Klebsiella türleri; Citrobacter diversus; Neisseria gonorrhoeae; Propionibacterium acnes; Bacteroides türleri (Bacteroides fragilis hariç); peptokoklar; peptostreptokoklar. (Not: Stafilokoklar açısından sefaklor ile metisilin grubu antibiyotikler arasında in vitro koşullarda çapraz direnç saptanmıştır.)

Farmakokinetik Özellikler

Farmakokinetik özellikler Aside dirençli bir bileşik olan sefaklor, sindirim kanalından iyi emilir. Aç karnına alınan 250 mg (500 mg) sefaklor, en yüksek serum konsantrasyonu olan 5-7 µg/ml'ye (13-15 µg/ml) 30-60 dakika içinde ulaşır. Tok karnına alındığında, toplam emilen miktar değişmediği halde, en yüksek serum konsantrasyonu düşüktür ve daha geç ulaşılır. Alınan dozun yaklaşık %60-85'i 8 saat içinde değişikliğe uğramadan idrarla atılır. Atılım hızı ilk 2 saat içinde nispeten yüksektir. 250 mg (500 mg) dozunda alındığında, ilk 8 saat içinde, idrarda 600 µg/ml (900µg/ml)'lik sefaklor konsantrasyonu sağlanır. Serum yarılanma süresi 0.6-0.9 saattir. Böbrek yetmezliği olan kişilerde yarılanma süresinin uzamasına karşın, herhangi bir doz ayarlamasına genellikle gerek duyulmaz.

Farmasötik Şekli

Oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz

Formülü

Her 5 ml'de (1 ölçek) 250 mg sefaklor bulunur.
Koruyucu: Sodyum benzoat
Boyar madde: Eritrosin
Tatlandırıcı: Sakaroz

İlaç Etkileşmeleri

Sefaklor ve varfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir. Bu tür hastalardaprotrombin zamanı izlenmeli ve gerekiyorsa varfarin dozu ayarlanmalıdır. Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaşlatır.

Kontraendikasyonlar

Losefar, sefalosporinlere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Çocuklar
Günlük doz, kilogram başına 20 mg üzerinden hesaplanır ve üçe bölünerek 8 saatte bir verilir. Ağır durumlarda doz iki katına çıkarılabilir. Tedavi süresi, özellikle streptokoksik enfeksiyonlarda en az 10 gün olmalıdır. Günlük doz 1 gramı geçmemelidir. Streptokoksik farenjit veya tonsilit ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, otitis media tedavisinde, hesaplanan günlük toplam doz, ikiye bölünerek 12 saatte bir verilebilir.

Süspansiyonun Hazırlanışı
İçerisinde oral süspansiyon için kuru toz bulunan şişe , işaretlenen hacme kadar içme suyu ile tamamlanır ve iyice çalkalanır.Su ilavesi tamamlana kadar her ilave edilen kısımda şişeyi iyice çalkalayarak tozun tamamen suyla karışması sağlanır. Her kullanımdan önce çalkalanmalıdır

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Losefar 250 mg kapsül: 16 kapsüllük ambalajlarda.
Losefar 500 mg kapsül: 12 kapsüllük ambalajlarda.
Losefar 125 mg/5 mi süspansiyon : 100 ml'lik ambalajlarda.

Saklama Koşulları

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Hazırlanan süspansiyon buzdolabında 14 gün süre ile etkinliğini korur.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her 5 ml'de 250 mg sefaklor bulunan 100 ml'lik şişelerde

Uyarılar/Önlemler

Sefalosporinler ile penisilinler arasında kısmen bir çapraz tolerans olduğu bilinmektedir. Bu yüzden, penisiline alerjisi olan kişilerde sefalosporin kullanırken dikkatli olunmalı, alerjik reaksiyon ortaya çıkması halinde Losefar tedavisine son verilmeli ve gerekli tedaviye geçilmelidir (adrenalin, antihistaminik, kortikosteroid, oksijenverilmelidir). İleri derecede böbrek yetmezliği olan kişilerde dikkatle uygulanmalıdır. Ancak, orta ve ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda genellikle doz ayarlamasına gerek yoktur. Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi Losefar kullanımı sırasında psödomembranöz kolit gelişebilir. Tedavi sırasında diyare ortaya çıkan hastalarda, bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Uzun süreli tedavilerde, süperenfeksiyon gelişme riski akılda tutulmalıdır. Sefaklor kullanan bazı hastalarda direkt Coomb's testinin pozitifleşebildiği bildirilmiştir. Sefaklor, idrarda şeker arama testlerinin (Benedict, Fehling solüsyonları, Clinitest® tabletleri) yalancı pozitif sonuç vermesine nedenolabilir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım

Gebelik kategorisi: B Kesin gerekli olmadıkça gebelere sefaklor verilmemelidir. Sefaklorun anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Süt emen bebeklerde yeterli araştırma henüz yapılmamış olduğundan, emzirenlere sefaklor tedavisi verilirken dikkatli olunmalıdır. Sefaklorun, 1 aylıktan küçük çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği gösterilmemiştir.

Araç ve makine kullanımına etkisi

Araç ve makine kullanma üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Losefar süspansiyon, genel olarak iyi tolere edilir. Bazı hastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalar görülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğübildirilmiştir. Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar gözlenebilir. Bu reaksiyonlar genellikle tedavinin kesilmesiyle kaybolur. Sefaklor tedavisi gören bazı hastalarda, serum hastalığından farklı olarak kan dolaşımında immün komplekslerin saptanmadığı, sekel bırakmayan ve nadiren lenfoadenopati ve proteinürinin eşlik ettiği serum hastalığı benzeri reaksiyon görüldüğü bildirilmiştir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlılık reaksiyonlarının nadiren görüldüğü bildirilmiştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkma riski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları nadiren birkaç aysürebilir. Losefar tedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vaginit ve nadiren trombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görülebilir. Sefaklor tedavisi ile ilişkisi kesin olarak bilinmemekle birlikte nadiren merkezi sinir sistemi ile ilgili olarak geçici hiperaktivite, sinirlilik, uykusuzluk, konfüzyon, kas hipertonisi, halsizlik ve uyuşukluk gibi yan etkilerin nadiren görüldüğü, karaciğer transaminaz (SGOT, SGPT) ve alkalen fosfotaz düzeylerinde, BUN ve kreatinin düzeylerinde hafif yükselme olduğu bildirilmiştir. Diğer ß-laktam antibiyotiklerde olduğu gibi, geçici lenfositoz, lökopeni ve daha seyrek olarak geçici nötropeni bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.