Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka LOSEFAR
Etken Madde Kodu SGKFNR-SEFAKLOR
Ambalaj Miktarı 12
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01DC04
ATC Açıklaması Sefaklor
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A04763
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,97 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,97 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
İleri derecede böbrek yetmezliği olan kişilerde dikkatle uygulanmalıdır. Ancak, orta ve ciddiböbrek yetersizliği olan hastalarda genellikle doz ayarlamasına gerek yoktur.
Doz Aşımı

Aşırı doz alındığında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare görülebilir. Belirtilerin şiddeti dozla doğru orantılıdır. Normal dozun 5 katından fazla miktarda ilaç alınmamışsa, gastro-intestinal dekontaminasyona gerek yoktur. Solunum yolları açık tutulup solunum desteklenmeli, hastanın hayati fonksiyonları, kan gazları, serumelektrolitleri gibi parametreler dikkatle gözlenmelidir. Aktif kömür verilmesi ilacın emilmesini azaltabilir. Hemodiyaliz, periton diyalizi gibi uygulamaların yararı konusunda yeterli deneyim yoktur.

Endikasyonlar

  • Losefar kapsül, duyarlı bakterilerin yol açtığı;

  • Alt solunum yolu enfeksiyonları (bronşit, pnömoni vd.),

  • Üst solunum yolu enfeksiyonları (farenjit, sinüzit, tonsilit vd.),

  • Otitis media,

  • İdrar yolu enfeksiyonları (piyelonefrit, sistit, üretrit vd.) ve

  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakodinamik özellikler Geniş spektrumlu yarı sentetik bir antibiyotik olan sefaklor, oral yoldan kullanılan ikinci kuşak bir sefalosporindir. Bakterisit etkisini, bakterilerin hücre duvarının sentezinibozarak gösterir. Sefaklor, birinci kuşak sefalosporinlere dirençli olan ve aralarında Haemophilus influenzae'nin bulunduğu birçok bakteriye karşı etkilidir. Sefaklora duyarlı olduğu bilinen bakteriler şunlardır: Stafilokoklar (koagülaz pozitif, koagülaz negatif ve penisilinaz yapan türler dahil); Streptococcus pyogenes (A grubu ß-hemolitik streptokoklar); Streptococcus pneumoniae; Branhamella catarrhalis; Haemophilus influenzae (ß-laktamaz yapan ve ampisiline dirençli türler dahil); Escherichia coli; Proteus mirabilis; Klebsiella türleri; Citrobacter diversus; Neisseria gonorrhoeae; Propionibacterium acnes; Bacteroides türleri (Bacteroides fragilis hariç); peptokoklar; peptostreptokoklar. (Not: Stafilokoklar açısından sefaklor ile metisilin grubu antibiyotikler arasında in vitro koşullarda çapraz direnç saptanmıştır.)

Farmakokinetik Özellikler

Farmakokinetik özellikler Aside dirençli bir bileşik olan sefaklor, sindirim kanalından iyi emilir. Aç karnına alınan 250 mg (500 mg) sefaklor, en yüksek serum konsantrasyonu olan 5-7 µg/ml'ye (13-15 µg/ml) 30-60 dakika içinde ulaşır. Tok karnınaalındığında, toplam emilen miktar değişmediği halde, en yüksek serum konsantrasyonu daha düşüktür ve daha geç ulaşılır. Alınan dozun yaklaşık %60-85'i 8 saat içinde değişikliğe uğramadan idrarla atılır. Atılım hızı ilk 2 saat içinde nispeten yüksektir. 250 mg (500 mg) dozunda alındığında, ilk 8 saat içinde, idrarda 600 µg/ml'lik (900 µg/ml) sefaklor konsantrasyonu sağlanır. Serum yarılanma süresi 0.6-0.9 saattir. Böbrek yetmezliği olan kişilerde yarılanma süresinin uzamasına karşın, herhangi bir doz ayarlamasına genellikle gerek duyulmaz.

Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

Her kapsülde, 500 mg sefaklor bulunur.
Boyar maddeler: İndigo karmin (E132), titanyum dioksit

İlaç Etkileşmeleri

Losefar'ın geçimsizlik gösterdiği bir ilaç bildirilmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Losefar, sefalosporinlere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Normal doz erişkinlerde, 8 saatte bir 250 mg'dır. Ağır enfeksiyonlarda ya da daha az duyarlı olan bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlarda doz iki katına çıkarılabilir. Günlük en yüksek doz 4 gramdır. Tedavi süresi, streptokoksik enfeksiyonlarda en az 10 gün olmalıdır. Sefaklorun, bir aylıktan küçük çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği gösterilmemiştir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Losefar kapsül 250 mg: 16 kapsüllük ambalajlarda.
Losefar süspansiyon 250 mg/5 ml: 100 ml'lik ambalajlarda.
Losefar süspansiyon 125 mg/5 ml: 100 ml'lik ambalajlarda.

Saklama Koşulları

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her kapsülde 500 mg sefaklor bulunan 12 ve 21 kapsüllük ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Sefalosporinler ile penisilinler arasında kısmen bir çapraz tolerans olduğu bilinmektedir. Bu yüzden, penisiline alerjisi olan kişilerde sefalosporin kullanırken dikkatli olunmalı, alerjik reaksiyon ortaya çıkması halinde Losefar tedavisine son verilmeli ve gerekli tedaviye geçilmelidir (adrenalin, antihistaminik, kortikosteroid, oksijenverilmelidir). İleri derecede böbrek yetmezliği olan kişilerde dikkatle uygulanmalıdır. Ancak, orta ve ciddiböbrek yetersizliği olan hastalarda genellikle doz ayarlamasına gerek yoktur. Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi, Losefar kullanımı sırasında psödomembranöz kolitgelişebilir. Tedavi sırasında diyare ortaya çıkan hastalarda, bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Uzun süreli tedavilerde, süperenfeksiyon gelişme riski akılda tutulmalıdır. Sefaklor kullanan bazı hastalarda direkt Coombs testinin pozitifleşebildiği bildirilmiştir. Sefaklor, idrarda şeker arama testlerinin (Benedict, Fehling solüsyonları, Clinitest® tabletleri) yalancı pozitif sonuç vermesine neden olabilir.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanım

Gebelik kategorisi: B Kesin gerekli olmadıkça gebelere sefaklor verilmemelidir. Sefaklorun anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Süt emen bebeklerde yeterli araştırma henüz yapılmamış olduğundan, emzirenlere sefaklor tedavisi verilirken dikkatli olunmalıdır.

Araç ve makine kullanma üzerine etkisi

Sefaklorun araç ve makine kullanma üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Losefar kapsül, genel olarak iyi tolere edilir Bazı hastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastro-intestinalyakınmalar görülebilir.

Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğü bildirilmiştir. Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar gözlenebilir. Bu reaksiyonlar genellikle tedavinin kesilmesiyle kaybolur. Sefaklor tedavisi gören bazı hastalarda, serum hastalığından farklı olarak kan dolaşımında immün komplekslerin saptanmadığı, sekel bırakmayan ve nadiren lenfadenopati veproteinürinin eşlik ettiği serum hastalığı benzeri reaksiyon görüldüğü bildirilmiştir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlılık reaksiyonlarının nadiren görüldüğü bildirilmiştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkma riski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları nadiren birkaç ay sürebilir. Losefar tedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vajinit ve nadiren trombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görülebilir. Sefaklor tedavisi ile ilişkisi kesin olarak bilinmemekle birlikte nadiren merkezi sinir sistemi ile ilgili olarak geçici hiperaktivite, sinirlilik, uykusuzluk, konfüzyon, kas hipertonisi, halsizlik ve uyuşukluk gibi yan etkilerin nadiren görüldüğü, karaciğer transaminaz (SGOT, SGPT) ve alkalen fosfotaz düzeylerinde, BUN ve kreatinin düzeylerinde hafif yükselme olduğu bildirilmiştir. Diğer ß-laktam antibiyotiklerinde olduğu gibi, geçicilenfositoz, lökopeni ve daha seyrek olarak geçici nötropeni bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.