Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TOPRAK İLAÇ
Marka LOXASID
Etken Madde Kodu SGKFP8-SIPROFLOKSASIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01MA02
ATC Açıklaması Siprofloksasin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A04766
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,2 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,14 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 5,79 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E067B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Kazayla aşırı dozda alınması halinde hasta kusturularak veya gastrik lavajla mide içeriği boşaltılmalı ve dikkatle bir gözlem altında tutulmalıdır. Destekleyici tedavinin yanı sıra yeterli hidrasyon sağlanmalıdır.

Endikasyonlar

LOXASİD tablet duyarlı bakterilerin oluşturduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

  • Üriner sistem enfeksiyonları
  • Komplike veya komplike olmayan, tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları
  • Kronik prostatit
  • Alt solunum yolları enfeksiyonları
  • Deri ve deri ile ilgili yumuşak dokuların enfeksiyonları
  • Kemik ve eklem enfeksiyonları
  • Gastrointestinal sistem enfeksiyonları, Salmonella enfeksiyonları, enfeksiyöz diyare
  • Gonore ve ilintili enfeksiyonlar
  • Şankroid

 

Farmakodinamik Özellikler

Siprofloksasin florlu kinolonlar grubundan bir antibakteriyeldir. Etkisini bakterilerin DNA replikasyonu için gerekli bir enzim olan bakteriyel DNA giraz enziminin inhibisyonu üzerinden gösterir. Siprofloksasin geniş bir antibakteriyel spektruma sahiptir. İn vitro olarak Gram-negatif bakterilerin hemen tümüne, Gram-pozitif bakterilerin ise çoğuna karşı bakterisid etkili olduğu gösterilmiştir.

ANTİBAKTERİYEL SPEKTRUM
Siprofloksasin in vitro olarak Gram-negatif bakterilere karşı, örneğin Enterobakterlerin bazı Providencia türleri dışındaki türlerin tamamın, Acinetobacter’lere, Neisseria gonorrhoeae,Neisseria meningitidis, Branhamella catarrhalis ve Haemophilus türlerine, Pseudomonas aeruginosa’ya etkilidir.

Siprofloksasin’e duyarlı diğer Gram-negatif mikroorganizmalar: 
Campylobacter jejuni
, Vibrio suşları ve Legionella’dır.
Siprofloksasin in vitro olarak çoğu penisilinaz veya non-penisilinaz enzimleri üreten ve metisiline dirençli Stafilokok suşlarına (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus aureus) ve penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae suşları da dahil olmak üzere çoğu Streptokok suşlarına etkilidir. Siprofloksasin ayrıca Chlamydia, Mycoplasma, Mycobacterium, Plasmodium veRickettsia’lara etkili, mantarlara ise etkisizdir.

Farmakokinetik Özellikler

Oral yoldan alınan siprofloksasin gastrointestinal kanaldan hızla ve tama yakın emilir. Minimal düzeyde ilk geçiş metabolizmasına uğrar. Midede yiyecek olması siprofloksasin emilim hızını yavaşlatır. Magnezyum ve/veya kalsiyum içeren antasitler oral biyoyararlanımı belirgin biçimde azaltmaktadır. Siprofloksasinin sağlıklı erişkinlerde oral biyoyararlılığı (aç karnına) % 50-85 arasındadır. Maksimum serum konsantrasyonlarına 0.5-2.5 saat içinde ulaşılır. 250 veya 500 mg’lık tek doz siprofloksasin ile 0.76-1.5 ve 1.6-2.9 mcg/ml maksimum serum konsantrasyonları elde edilmektedir. Siprofloksasin vücut doku ve sıvılarına çok iyi dağılır. En yüksek konsantrasyonlar safra, akciğerler, böbrek, karaciğer, safra kesesi, uterus, semen, prostat, tonsiller, endometriyum, fallop tüpleri ve overlerde ortaya çıkmakla beraber kemik, göziçi sıvı, balgam, nazal sekresyon gibi doku ve sıvılarda da yüksek oranlarda saptanmaktadır. Ancak beyin-omurilik sıvısına diğer doku ve vücut sıvılarına oranla daha düşük düzeyde, (maksimum serum konsantrasyonlarının yaklaşık % 10’u) geçmektedir. Siprofloksasin proteinlere % 16-43 oranında bağlanır. Plasentaya ve insan sütüne geçer. Serum eliminasyon yarılanma süresi 3-5 saattir. Böbrek fonksiyonları bozulmuş vakalarda serum konsantrasyonları yükselir ve yarılanma süresi uzar. Karaciğerde metabolitlerine çevrilen siprofloksasin ve metabolitleri idrar ve feçesle atılır. Siprofloksasin büyük oranda renal yoldan elimine olmaktadır.  

Farmasötik Şekli
Film Tablet
Formülü

Her film tablet 500 mg siprofloksasine eşdeğer siprofloksasin hidroklorür monohidrat içerir.
Boyar maddeler: Titanyum dioksit

İlaç Etkileşmeleri

Magnezyum, alüminyum ve kalsiyum içeren antasitler siprofloksasinin oral emilimi dolayısıyla da serum ve idrar konsantrasyonlarını azaltmaktadır. İn-vitro koşullarda siprofloksasinin aminoglikozidlerle, beta-laktam antibiyotiklerle ve klindamisin ile sinerjik etki gösterebildiği bildirilmiştir. Ksantin türevleri, teofilin veya benzerleri ile siprofloksasinin birlikte kullanılması serum teofilin düzeylerinin yükselmesine neden olarak teofiline bağlı yan etki insidansında artışa neden olabilmektedir. Kumarin grubu antikoagülanlarla, kafein, metoklopramid ve sukralfat ile ilaç etkileşimleri bildirilmiştir.

Kontraendikasyonlar

İmmatür deney hayvanlarında artropati oluşturması nedeniyle gebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Ayrıca kinolon grubu antibiyotiklere aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Üriner sistem enfeksiyonlarında erişkin dozu 12 saatte bir 250 mg’lık tek tablettir. Üriner sistemdeki komplike enfeksiyonlarda bu doz 12 saatte bir 500 mg’a çıkabilir. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında, deri ve ilgili dokuların enfeksiyonlarında kemik ve eklem enfeksiyonlarında ise mutad doz her 12 saatte bir 500 mg’dır. Bu enfeksiyonların daha ciddi ve şiddetli şekillerinde ise her 12 saatte bir 750 mg verilmesi önerilir. Mikrobik diyare tedavisinde günlük doz her 12 saatte bir 500 mg’dır. Tedavinin süresi enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak ayarlanması gerekirken, genel bir kural olarak enfeksiyonun belirti ve bulgularının ortadan kalkmasından sonra iki gün daha tedaviye devam edilmelidir. Ciddi enfeksiyonlarda tedavi süresi en az iki hafta olmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Ruhsat Sahibi
Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Toprak Center, Ihlamur Yıldız Cad. No:10 34353 Beşiktaş/İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
31.10.1995 – 175/93
Saklama Koşulları
30ºC' nin altında (oda sıcaklığında) saklanmalıdır.
 
DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEGİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
TIBBİ GEREKLİLİK OLMADIKÇA, GEBELERDE KULLANILMAMALIDIR.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

14 tabletlik blister ambalajda.

Uyarılar/Önlemler

Siprofloksasin genelde iyi tolere edilen bir antibakteriyeldir. Normal koşullarda ve normal dozaj aralıklarında beklenmemekle beraber siprofloksasin çok seyrek olarak kristalüriye neden olabilmektedir. Bu nedenle LOXASİD kullananların tedavi sırasında hidrasyon amacıyla yeterli miktarlarda su içmeleri önerilir. Diğer kinolon grubu antibakteriyellerle olduğu gibi siprofloksasin ile de tremor, huzursuzluk, mental konfüzyon ve/veya çok seyrek olarak konvülziyonlara varabilen merkezi sinir sistemi uyarıları oluşabilmektedir. Bu nedenle de ciddi serebral arteriyoskleroz ve epilepsi gibi hastalıkları olan vakalarda uygulanmamalıdır. Siprofloksasin ile birlikte, eş zamanlı olarak teofilin türevleri veya kafein alan vakalarda merkezi sinir sistemi ile ilişkili bu etkilerin görülme şansı artabilir. Diğer anti-infektiflerde olduğu gibi uzun süreli siprofloksasin kullanılması sonucunda da tedaviye duyarlı olmayan enterokoklar veya kandidaların aşırı üremesi ile karşılaşabilir. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu bilinen vakalar ile yaşlılarda (renal fonksiyonlar azaldığı için) dozlar uzatılmalı ya da doz araları uzatılmalıdır.

Çocuklarda kullanımla ilgili uyarılar:
Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar immatür hayvanlarda siprofloksasinin artropatiye neden olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle 18 yaşından daha küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımla ilgili uyarılar:
Gebelerde siprofloksasin ile bilimsel anlamda yeterli ve kontrollü bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Ayrıca siprofloksasin immatür deney hayvanlarında artropati oluşturması nedeniyle gebelerde kullanılmamalıdır. İnsan sütüne geçmesi nedeniyle siprofloksasin, emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.

Laboratuar testleriyle etkileşme:

ALT (SGPT), AST (SGOT), alkalen fosfataz, LDH ve serum bilirubin değerleri siprofloksasin tedavisi sırasında normalden farklı sonuçlar verebilmektedir.

Üretim Yeri
Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Tem Otoyolu Adapazarı Çıkışı Kandaklar Mevkii – Adapazarı / SAKARYA
Yan Etkileri / Advers Etkiler
-