Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Marka LUMINALETTEN
Etken Madde Kodu SGKFJQ-PHENOBARBITAL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N03AA02
ATC Açıklaması Fenobarbital
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04784
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,35 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Yeşil Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Bu ilaç hepatik ve/veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, başlangıçta daha düşük dozlar kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Bu ilaç hepatik ve/veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, başlangıçta daha düşük dozlar kullanılmalıdır.
Doz Aşımı
Akut doz aşımı halinde, ağır konfüzyon, uç-pozisyonlu nistagmus, frontal vizyon nistagmusu, dikkat azalması, reflekslerde azalma, hafif ataksi, düşme eğilimiyle birlikte ataksi, uyuşukluk hali, ateş, hipotermi, semi-koma, solunum depresyonu, kalp atışlarında yavaşlama, konuşma bozukluğu, pupilla dilatasyonuyla birlikte şok görülür.
 
Kronik toksisite durumunda, ağır konfüzyon, sürekli irritabilite, mantık yürütme yetisinde azalma, uyku problemleri ve karaciğer lezyonları görülür.
 
Akut doz aşımı tedavisi için, solunum ve dolaşım fonksiyonları sağlanır, entoksikasyon tedavisi (döküntü yokluğunda acil değildir) uygulanır ve genellikle hasta hastaneye ulaştığında başlatılan ilk yardım önlemleri alınır. Atropin ile profilaksi veya endotrakeal entübasyondan sonra yüzükoyun yatar pozisyonda mide lavajı yapılır. Daha sonra minimum 1 saatlik aralarla kalp hızı, solunum, rektal ısı ve kan basıncı sürekli olarak izlenmelidir. Aşağıdaki tabloda, durumun ciddiyetine göre uygulanacak tedavi belirtilmiştir. Alkalinize edici diüretik tedavi, hemodiyaliz ya da hemoperfüzyon kullanımı da söz konusu olabilir.
 

Uyarı: Kusma işlevini uyarmayınız ya da adrenalin uygulamayınız.

Tablo: Barbitürat intoksikasyonunda durumun ciddiyetine göre tedavi

 

Endikasyonlar

Fenobarbitalin terapötik kullanımı, epilepsi ve akut konvülsiyonların tedavisiyle sınırlandırılmalıdır.Fenobarbital, anestezide yardımcı ajan olarak kullanımının dışında, sedatif ya da hipnotik özellikleri için kullanılmamalıdır.

Epilepsi tedavisinde, jeneralize tonik-klonik nöbetler ve basit parsiyel nöbetlerde; ayrıca konvülsif nöbetlerin profilaksi ve tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Barbitürat türevi olan fenobarbital, hipnotik, antikonvülsan ve sedatif etkilere sahiptir. Barbitüratlar, selektif olmayan merkezi sinir sistemi depresanları olarak aktivite gösterirler ve eksitasyondan hafif sedasyon, hipnoz ve derin komaya kadar, her düzeyde merkezi sinir sistemi durum bozukluğu oluşturabilirler. Barbitüratlar solunum depresanlarıdır ve solunum depresyonunun derecesi doza bağlıdır.

Fenobarbital oral yoldan uygulandığında uzun etkili barbitürat olarak sınıflandırılır. Bir saat ya da biraz daha uzun bir sürede etki göstermeye başlar ve etki süresi 10-12 saat arasında değişir. 

Farmakokinetik Özellikler

Plazma konsantrasyonu 15-25 μg/ml iken antikonvülsan etkilidir; ancak ≥ 50 μg/ml iken toksik etkilidir.

Maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşma süresi; oral olarak alındığında 6-18 saat, i.m. uygulandığında 3-5 saat ve i.v. olarak beyne uygulandığında 20-60 dakikadır.

Plazma yarı-ömrü erişkinlerde 60-150 saattir. Renal klerensi %10-40 civarındadır (değişmemiş halde). Oral ve i.m. uygulamadan sonra hemen hemen tamamen absorbe olur. Günlük eliminasyonu %10-20 arasındadır. Dağılım hacmi erişkinlerde 0,66-0,88 l/kg; çocuklarda 0,56-0,97 l/kg’dır. Plasenta bariyerini aşar. Beyin dokusuna iyi penetre olur. Anne sütüne geçer. Sütteki konsantrasyonu, plazma konsantrasyonunun %10-45’i kadardır.

Plazma proteinlerine %40-60 oranında bağlanır. Hemodiyaliz ve hemoperfüzyonu mümkündür ve serum konsantrasyonu yaklaşık 2 saat içinde miktarın yarısına iner. Doz aşımı durumunda, renal atılım yeterli olmadığında, hemodiyaliz ya da gerekirse periton diyalizi uygulanmalıdır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Bir tablet 15 mg fenobarbital içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Alkol: Tedavi sırasında alkollü içeceklerin alınmasından kaçınılmalıdır.

Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili ilaçlar: Barbitüratların etkisi, merkezi sinir sistemi üzerinde etkili başka ilaçlarla birlikte uygulandığında artabilir (belirli psikotrop ilaçlar, narkotikler, analjezikler ya da uyku hapları). Barbitüratlar bazı ilaçların metabolizmasını hızlandıran karaciğer enzimlerinin üretimini arttırabilirler (örn. oral antikoagülanlar, griseofulvin, kontraseptifler).

Kumarin veya indandion türevi antikoagülanlar: Fenobarbital bunların plazma düzeylerini azaltır ve antikoagülan aktivitelerinde azalmaya yol açar.

Kortikosteroidler: Barbitüratlar bu ilaçların metabolizmasını arttırır ve etkilerini azaltırlar.

Griseofulvin: Fenobarbital, oral yoldan verilen griseofulvinin absorpsiyonuyla etkileşebilir ve böylelikle kan düzeylerini azaltabilir.

Doksisiklin: Eş-zamanlı kullanıldıklarında fenobarbital bu ilacın yarı ömrünü kısaltabilir; bu etki fenobarbital tedavisi kesildikten sonra iki hafta daha devam edebilir.

Fenitoin, sodyum valproat ve valproik asit: Barbitüratların fenitoin metabolizması üzerinde değişken etkilerinin olduğu görünmektedir; bu nedenle her iki ilacın birlikte uygulandığı durumlarda kan düzeyleri izlenmelidir. Sodyum valproat ve valproik asit, serumdaki fenobarbital düzeylerini, dolayısıyla etkinliğini arttırırlar.

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ): MAOİ, barbitüratların etkilerini uzatırlar.

Östrojen içeren kontraseptifler: Fenobarbital ile eş-zamanlı kullanım, östrojen metabolizmasının hızlanması nedeniyle, kontraseptif güvenilirliğini azaltabilir.

Barbitüratlar metotreksat toksisitesini arttırır.

Fenobarbital aynı zamanda kortikotropin ve karbamazepin ile de etkileşmektedir.

Kontraendikasyonlar

Fenobarbital, fenobarbitale karşı aşırı duyarlı olanlarda, akut alkol entoksikasyonunda, eş-zamanlı uyku hapı ya da analjezik uygulamasında, veya stimülan veya sedatif psikotrop ilaçların entoksikasyonu durumlarında kullanılmamalıdır.

Fenobarbital aynı zamanda, belirgin dispne ya da obstrüksiyon gösteren solunum hastalarında da kontrendikedir. Benzer şekilde, gizli ya da belirgin hepatik porfiri, hepatik veya renal fonksiyon bozuklukları, veya ağır miyokard lezyonu durumlarında bu preparatlar, sadece risk-yarar ilişkisi dikkatle değerlendirildikten sonra uygulanabilir ve hastanın yakın gözlem altında tutulması gerekir

Fenobarbital, fenobarbitale karşı aşırı duyarlı olanlarda, akut alkol entoksikasyonunda, eş-zamanlı uyku hapı ya da analjezik uygulamasında, veya stimülan veya sedatif psikotrop ilaçların entoksikasyonu durumlarında kullanılmamalıdır.Fenobarbital aynı zamanda, belirgin dispne ya da obstrüksiyon gösteren solunum hastalarında da kontrendikedir.

Benzer şekilde, gizli ya da belirgin hepatik porfiri, hepatik veya renal fonksiyon bozuklukları, veya ağır miyokard lezyonu durumlarında bu preparatlar, sadece risk-yarar ilişkisi dikkatle değerlendirildikten sonra uygulanabilir ve hastanın yakın gözlem altında tutulması gerekir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinler:

Epilepsi: Erişkinler için doz 1 – 3 mg/kg/gün’dür. Bu doz günde iki doz haline bölünmelidir. Dozaj, uygun bireysel idame dozu elde edilinceye kadar arttırılarak uyarlanır.

Çocuklar:

Epilepsi: Çocuklar için doz, günde iki doz şeklinde uygulanabilen, 1 – 6 mg/kg/gün’dür.

Tabletler her zaman, yeterli miktarda ılık su ile alınmalıdır. Bu, tabletlerin emilimini ve sonuç olarak etkisini hızlandırır. Uzun süreli kullanımda, düzenli bir dışkılama paterni ve iyi bir diürez sağlanmalıdır (tuzlu laksatifler, maden suyu).

Fenobarbital sürekli alınması gereken semptomatik bir ilaçtır, tedaviye son verildiğinde atak sıklığı artabilir ve status epileptikus gelişebilir. Bu nedenle, fenobarbital tedavisi ani olarak sonlandırılmamalı, ama doz kademeli şekilde azaltılarak, yavaşça sonlandırılmalıdır. (Bkz. “Uyarılar / önlemler”.)

Barbitürat içeren herhangi başka bir preparat ile olduğu gibi, uzun süreli fenobarbital uygulamasından sonra bağımlılık gelişebilir. Tedavi süresi hastalığın seyrine bağlı olacaktır.

Hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, başlangıçta daha düşük dozlar kullanılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Luminal Tablet: 100 mg fenobarbital içeren 10 tabletlik blister ambalajlarda

Saklama Koşulları

Oda sıcaklığında, 25°C’nin altında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Luminaletten Tablet: 30 tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Fenobarbital, alışkanlık yapabilir. Uzun süreli fenobarbital uygulamasından sonra, hem psikolojik, hem de fiziksel tolerans ve bağımlılık ortaya çıkabilir.

Bu ilaç hepatik ve/veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Solunum depresyonu riski, birlikte benzodiazepin kullanımıyla artar.Fenobarbitalin solunum üzerindeki depresan etkisi dikkate alınmalıdır. Bilinç bozuklukları olan hastalarda özel dikkat gereklidir.

Çocuklarda kullanım: Çocuklar barbitüratlara paradoksal eksitasyon ile reaksiyon verebilirler.

Yaşlılarda kullanım: Bu hastalar barbitüratlara, eksitasyon, konfüzyon veya mental depresyon ile reaksiyon verebilirler; barbitürat kaynaklı hipotermi riski artabilir.

Bu ilacın kullanımı aynı zamanda, madde kullanımı ya da bağımlılığı, karaciğer komasına yönelik uyarıcı bulgular, akut ya da kronik ağrı, dispne veya obstrüksiyon gösteren solunum hastalıkları tarafından da etkilenebilir. Alkol ya da diğer merkezi sinir sistemi depresanlarının eş-zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

Baş dönmesi, sersemlik ya da uyuşukluk ortaya çıkarsa dikkatli olunmalıdır. İlaca bağımlılık gelişmiş bir hastada uzun süreli kullanımdan sonra tedavinin aniden kesilmesi, deliryum, konvülsiyonlar ve olası bir ölüm de içinde olmak üzere çekilme semptomlarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu ilaç, uzun süredir aşırı doz aldığı bilinen hastalarda kademeli olarak sonlandırılmalıdır.

Araç ve makine kullanma üzerine etkileri:

Fenobarbital tedavisi sırasında araç ya da makine kullanılması önerilmemektedir. Reaksiyon kapasitesi (örn. araç sürme yetisi) kısıtlanabilir ve alkolün etkileri kuvvetlenebilir.

Gebelikte ve laktasyonda kullanım:

Gebelikte kullanım kategorisi D’dir.

Her ne kadar gebelik sırasında antikonvülsan tedavinin kesilmemesi gerekli olsa da, gebe kadınlarda bu preparatlarla uygulanan tedavinin, söz konusu tablonun ciddiyetine göre değerlendirilmesi önerilmektedir (örn. status epileptikus gelişme riski); çünkü ilacın fetus üzerinde tamamen zararsız olduğu garanti edilmemektedir. Oral ya da parenteral uygulama sonrasında barbitüratlar, plasentaya kolayca geçerler. Bu bileşikler fetal dokularda dağılım gösterirler. Barbitüratların fetal anomali insidansını arttırdıkları ortaya konulmuştur. Barbitüratların gebeliğin son üç ayında kullanılması, yenidoğanda fiziksel bağımlılığa yol açabilir ve kesilme semptomlarına öncülük edebilir.

Doktor, özellikle gebeliğin ilk 20 ile 40 günü arasında, mümkün olan en düşük fenobarbital dozunu reçete etmeye çaba göstermelidir. Bu süre içerisinde birlikte diğer antikonvülsanların (anti-epileptik ilaçların) ya da başka ilaçların kullanılmasından mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Barbitüratlar süte geçerler ve bunların kullanımı, emzirilen bebeklerde merkezi sinir sistemi depresyonuna yol açabilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Epilepsi tedavisinin başlangıcında, sıklıkla yorgunluk ortaya çıkar ve bu durum tedavinin seyri sırasında genellikle kaybolur.

Çocuklar ve yaşlılarda, zaman zaman paradoksal eksitasyon ve konfüzyon görülebilir. Ender durumlarda, intolerans reaksiyonları (ateş, karaciğer fonksiyon bozuklukları, fotosensitivite ve eksfolyatif dermatit ve Stevens-Johnson sendromu gibi ağır deri reaksiyonları) ve karaciğer, böbrek ve kemik iliği bozuklukları gözlenmiştir.

Eğer dermatolojik reaksiyonlar ortaya çıkarsa, tedaviye son verilmelidir. İzole olgular halinde, baş dönmesi, kusma, baş ağrısı, depresyon hali ve şok olasılığıyla birlikte hipotansiyon ve bradikardi gibi dolaşım bozuklukları da ortaya çıkabilir. Bunların dışında, özellikle uzun dönemli kullanımlardan sonra, megaloblastik anemi oluşabilir.

Uzun süreli tedavilerden sonra aniden kesilmesi, çekilme sendromuna yol açabilir.

Paradoksal reaksiyon, agranülositoz, trombositopeni ve tromboflebit de ortaya çıkabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.