Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Depocu Fiyatlı İlaçlar Fiyat Listesi
Firma TEVA İLAÇ
Marka LYSTHENON
Etken Madde Kodu SGKFQN-SUKSINILKOLIN KLORUR Parenteral
Ambalaj Miktarı 25
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu M03AB01
ATC Açıklaması Suksametonyum
NFC Kodu MC
NFC Açıklaması Parenteral IV Ampüller
Kamu Kodu A04795
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 0 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Suksametonyum ile doz aşımında, cerrahi ve anestezi için gerekenden daha uzun süreli nöromusküler blok oluşabilir. Bu durum iskelet kası zayıflığı, solunum rezervinde azalma, tidal volumün düşmesi veya apne ile kendini gösterir. Tedavide öncelikle normal solunum başlayana kadar açık havayolu ve solunum desteği sağlanmalıdır. İlacın uygulama süresi ve dozajına bağlı olarak, tipik depolarizan nöromusküler blok (Faz I), özellikleri yüzeysel olarak non-depolarizan bloğa benzeyen bir bloğa (Faz II) dönüşebilir

Endikasyonlar

Lysthenon forte %2 ampul; iskelet kaslarının gevşemesini gerektiren kısa süreli girişimlerde, operasyonlarda endotrakeal entübasyon sırasında, kırık ve çıkıkların yerleştirilmesinde ve elektroşok tedavisinde görülen krampların hafifletilmesinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Suksametonyum klorür, intravenöz uygulamaya mahsus, çok kısa etkili, depolarizan tipte bir kas gevşeticisidir.
Suksametonyum klorür nöromusküler plakta sinyal geçişini engelleyerek, iskelet kasında gevşek paraliziye yol açar. Kürar tipi uzun etkili kas gevşeticilerin aksine, etkisi uygulamadan 1 dakika sonra başlar. Yaklaşık 2 dakikalık kısa bir etki süresinin ardından, etkisi 8-10 dakika içerisinde tamamen kaybolur. Bu durum, operasyon sırasında gereksiz, uzun süreli paraliziye yol açmaksızın, kas gevşekliğinin cerrahi sırasındaki gereksinimlere adapte edilmesinde büyük bir esneklik sağlar.
Paralizi önce göz kapağı kaslarında başlar, ardından çiğneme kasları, ekstremite kasları, karın kasları ve glottise yayılır ve son olarak da diyafram paralize olur.
Suksametonyum, başlangıç kasılmaları sıklıkla kas fasikülasyonları şeklinde gözlenen bir depolarizasyon bloğuna yol açar. Bu blok, neostigmin gibi kolinesteraz inhibitörleri ile nötralize edilemez. Suksametonyum'un uzun süreyle 3-5 mg/kg toplam dozun üzerindeki bireysel dozlarda uygulanması ile depolarizasyon bloğu nadiren kürar tipi uzun süreli bir bloğa dönüşebilir (dual blok). Bu ikinci fazda neostigmin suksametonyum'un etkisini antagonize eder.
Suksametonyum'un kısa süreli etkisi, serum kolinesterazlan tarafından hızlıca inaktive edilmesinden kaynaklanmaktadır.
Farmakokinetik Özellikler

Suksametonyum I.V. veya İ.M. uygulanmasının hemen ardından plazma kolinesterazları tarafından önce süksinilmonokoline (inaktif metabolit), daha sonra da süksinik asit ve koline dönüştürülür. İlacın %10'u idrarla değişmeden atılır. İyonizasyonu yüksek ve yağda çözünürlüğü düşük olan suksametonyum, plasenta bariyerini kolayca geçemez.

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

Lysthenon forte % 2 ampul; her bir ampulde (5 mL) 100 mg suksametonyum klorür, 22.5 mg sodyum klorür ve 5 mL’ye tamamlanmak üzere enjeksiyonluk su içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Lysthenon'un non-depolarizan relaksanlardan önce uygulanması bu ilaçlann etkisini arttırır. Non-depolarizan relaksanlann Lysthenon'dan önce uygulanması, ilacın etkisini azaltır ya da önler.
Halojenli narkotikler suksametonyum'un kalp ve dolaşım sistemine yönelik yan etkilerini (öm;halotan) arttırırken, thiopental ve atropin azaltır.
Aminoglikozidler veya polipeptid antibiyotikler, amfoterisin B, siklopropan, propanidid, kinidin ve thiotepa, kolinesteraz inhibitörleri de dahil olmak üzere parasempatomimetikler, ajmalin, beta-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, fenelzin, siklofosfamid, thiofosfamid, oksitosin, simetidin, metoklopramid, perfenazin, fenotiyazin, lityum ve oral kontraseptifler Lysthenon'un nöromüsküler blokaj etkisini arttırır.
Malign hipertermi riskini ve kas hasarını arttırdıklarından, uçucu anestetiklerin eşzamanlı kullanılması önerilmez.
Suksametonyum klorür digitalisin etkisini arttırır (aritmi riski).
Eşzamanlı olarak kan veya plazma uygulanması Lysthenon'un etkisini azaltır.
Geçimlilik
Lysthenon forte %2 Ampul, kanla izotonik olan sodyum klorür solüsyonu, Ringer solüsyonu, %5 fruktoz, %5 dekstroz ve %6 dekstran sdüsyonları ile geçimlidir.
Lysthenon forte %2 Ampul, barbitüratlar gibi alkalen maddelerle karıştırıldığında tamamen nötralize olur.
Kontraendikasyonlar

Lysthenon forte %2 ampul, suksametonyum klorür'e aşırıduyarlılığı olanlarda, ağır karaciğer yetmezliği, akciğer ödemi, kişisel öyküsünde veya aile hikayesinde malign hipertermi (hiperpireksi) bulunanlarda, kolinesteraz eksikliği, multipl travmanın ardından (5-90 gün) hiperkalemisi veya hiperkalemi riski olan kişilerde, nöromusküler hastalıklar ve nörolojik bozuklukları olanlarda, kas rijiditesi, ciddi yara veya yanıkları ve delici göz yaralanmaları olan bireylerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Dozaj, vücut ağırlığına göre belirlenir.
Genellikle, yaklaşık 0.1 mg/kg’lık dozaj, solunum aktivitesi üzerinde anlamlı bir etkiye yol açmaksızın iskelet kaslarını gevşetir. 0.2-1.0 mg/kg dozlarda karın duvarı ve iskelet kasları tamamen gevşer, spontan solunum azalır veya tamamen durur.
Lysthenon'un intravenöz enjeksiyonu mümkün değilse, 2.5 mg/kg'a kadar dozlarda I.M. yoldan uygulanır. I.M. enjeksiyonda başlangıçtaki kas tonusu artışı daha uzun sürdüğünden, toplam doz 150 mg'ı aşmamalıdır.
Pediatrik dozaj: Lysthenon pediatrik hastalara ancak acil durumlarda uygulanır. I.V uygulamada pediatrik dozaj 1-2 mg/kg, I.M. uygulamada ise maksimum 2.5 mg/kg'dır.
Sürekli drip infüzyon: Hastanın durumuna ve istenen gevşeme derecesine bağlı olarak, erişkinlere 0.5-5 mg/dak. dozda I.V. yoldan ve % 0.1-0.2’lik solüsyon şeklinde uygulanır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

2-8°C arasında buzdolabında saklayınız, dondurmayınız ve ışıktan koruyunuz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Lysthenon forte % 2 ampul; her bir ampulde (5 mL) 100 mg suksametonyum klorür içeren 5 ve 25 ampullük ambalajlardadır.

Uyarılar/Önlemler
Suksametonyum klorür'ün özellikle de serum potasyum değerleri yüksek olan üremili hastalara uygulanması önerilmez.
Lysthenon, kalp hastalığı, dar açılı glokomu olanlara ve çocuklar ile adolesanlara dikkatle uygulanmalıdır.
Suksametonyum klorür'ün çocuklarda ve adolesanlarda kullanımının ardından geri dönüşümsüz kardiyak arest vakaları gözlenmiştir. Daha sonra bu olgularda ilacı kullanana dek tanı konulmamış nöromusküler hastalıklar saptanmıştır.
Yan etkilerin şiddeti nedeniyle suksametonyum klorür'ün sağlıklı görünen çocuklar ve adolesanlara bile yalnızca entübasyon ihtiyacı veya solunum sisteminin açık tutulması gerekliliği gibi acil durumlarda uygulanması önerilmektedir.
Periferik etkisi olan tüm iskelet kas gevşeticileri gibi Lysthenon'un da sadece yapay solunum ve endotrakeal entübasyon alanında deneyimli olan ve resüstasyon için gerekli ekipmanı hazır bulunan hekimler tarafından uygulanması gerekir.
Lysthenon, hastayı huzursuz etmemek için, anestezi indüksiyonundan sonra uygulanmalıdır.
Aşırı bradikardi, bronşiyal sekresyon veya diğer muskarinik yan etkileri önlemek amacıyla hastalara Lysthenon uygulamadan önce atropin verilmesi önerilmektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Lysthenon genellikle iyi tolere edilir. Görülebilen yan etkiler;
Taşikardi veya bradikardi, aritmi, ventrikül fibrilasyonu, kan basıncında artma veya azalma, intraoküler, intragastrik ve intraserebral basıncın artması, bronşiyal veya laringeal spazm, tükrük salgısında artma, miyoglobinüri, kas rijiditesi (malign hipertermi riski), cerrahi sonrası kas ağrıları, malign hipertermi ve dual blok.

'Atipik’ serum kolinesterazı varlığı, genetik serum kolinesterazı eksikliği veya karaciğer hastalığı, ağır anemi, uzun süreli açlık, kaşeksi, dehidrasyon ve febril durumlar, kolinesterazı bloke eden insektisid veya ilaçların (fosfoline, demekaryum, neostigmin, fizostigmin, distigmin) yutulması ya da bu ilaçlarla akut veya kronik zehirlenme, kolinesteraz enzimi için suksametonyum ile yarışan ilaçların (I.V: prokain gibi) eşzamanlı uygulanması gibi serum kolinesteraz düzeylerinde geçici düşüşlere yol açan durumlarda kas relaksasyonu artabilir ve apne oluşabilir.

BEKLENMEYEN BİR YAN ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.