Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Marka MACRODEX
Etken Madde Kodu SGKEW4-DEKSTRAN 70+SODYUM KLORUR serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05AA05
ATC Açıklaması Dekstran
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A04800
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 18,91 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,88 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,9 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E323A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar
  • Macrodex, dolaşan kan hacminin azalmış bulunduğu, kanama, travma, yanık ve ameliyata bağlı şokların tedavisinde endikedir.
  • Kalp ve böbrek hastalığı gösteren hastaların şok tedavilerinde konjestif kalp yetmezliği ve akciğer ödemi tehlikelerini göz önünde tutmalıdır.
Farmakodinamik Özellikler

Macrodex, kanama, yanık, travma veya cerrahi girişimlerden sonra görülen şokların tedavisinde kullanım için geliştirilmiş, kısmen hidrolize edilmiş dekstranın izotonik sodyum klorür solüsyonundaki % 6’lık çözeltisidir.

Dekstran damara uygulandığında, plazma hacmini etkin bir şekilde genişletir. Plazma hacmini çoğaltma sonucu yaptığı hemodilüsyon, hematokrit ve total protein konsantrasyonunun azalması ile kendini gösterir.

Plazma hacmi uygulanan miktara bağlı olarak artar. Dekstranın makromoleküler kimyasal yapısı kapiler ve glomerül membranlarından yavaş geçmesini ve bu sebepten yavaş metabolize edilmesini sağladığından, plazma hacmini arttırıcı etkisi uzun süre devam eder. 500 mL verildiğinde plazma hacmi % 10 - 15 oranında, 1000 mL verildiğinde ise plazma hacmi % 15 -20 oranında artar.

Dekstran primer olarak idrarla atılır. İlk 24 saatte % 20 - 40’ı atılan dekstranın idrarla toplam atılımı % 65 - 70’i bulur.

Kanamalardan, travmalardan, ameliyatlardan, toksemilerden, ağır su kayıpları ve elektrolit dengesi bozukluklarından sonra, klasik şok belirtileri oluşabildiği gibi nörojenik ve kardiyojenik etkenler sonucunda da şok görülebilir. Nedeni ne olursa olsun, şokta en önemli özelliklerden biri dolaşan kan hacminin ileri derecede azalmasıdır.

Hafif ile orta derecedeki şoklarda dolaşımdaki kan hacmi % 30 - 40 oranında azalmıştır. Böyle durumlarda kan böyük olasılıkla dilate olmuş kapiler damarlarda toplandığından, dolaşan kan hacminde azalma olduğu halde toplam kan hacmi değişmeyebilir.

Toplam kan hacminin azalması iç ve dış kanamalarda olduğu kadar aşağıdaki koşullarda da görülebilir:

  1. Kapilerin mekanik, kimyasal ve termal hasarı sonucu oluşan yaygın ödemler veya seröz sıvı toplanmaları.
  2. Yara ve yanık yüzeylerinden olan sızıntılar.
  3. Aşırı terleme, kusma, diyare ve sekresyonların drenajı sonucu vücut sıvılarının kaybı.
  4. Kan plazmasındaki maddelerin kaybına neden olan ağır su ve elektrolit dengesi bozuklukları.

Dolaşımdaki kan hacminin azalması sonucu kan basıncı düşer. (Kompansatuvar olarak taşikardi ve yaygın vazokonstriksiyon olur). Kalbe dönen venöz kan miktarı azalır. Kalbin atım hacmi azalır. Doku anoksisi oluşur ve bu olaylar zinciri kırılmadığı takdirde ölüm oluşur. Böyle durumlarda kan veya kan hacmini arttıracak ve bunu devam ettirecek bir koloid enjekte ederek dolaşan kan miktarını hızla arttırmak gerekir. Şok tedavisinde tam kan transfüzyonu daima tercih edilmekle beraber, böyle durumlarda elde hazır kan bulunmayabilir. Macrodex, kanın bulunmadığı durumlarda, kan plazmasındaki proteinlerin ozmotik işlevlerini üstlenerek dolaşan kanın hacmini arttırır ve şoktaki kısır döngüyü kırarak dolaşım yetmezliğini ortadan kaldırır.

Macrodex, şok tedavisinde başarılı sonuçlar vermiş plazma hacmini arttırıcı koloiddir.

Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli

İntravenöz infüzyon için steril ve apirojen solüsyon

Formülü
Her 100 mL’lik solüsyonda,
Dekstran (Ortalama Molekül Ağırlığı 70.000)
6.9 g
Sodyum Klorür 0.9 g
Enjeksiyonluk su q.s.
 
Elektrolit konsantrasyonları (m/Eq/L)
Sodyum 154
Klorür 154
 
Macrodex plazma hacmini arttırmak amacıyla geliştirilmiş steril, stabil ve pirojensiz bir çözeltidir. Bakteriyostatik madde içermez. Solüsyonun tamamen pirojensiz olması intravenöz olarak, hastada hiçbir reaksiyon oluşturmadan uygulanabilmesini sağlar.
İlaç Etkileşmeleri

Dekstran uygulanması öncesi; cross-matching, Rh araştırmaları ve kan tiplendirmesi yapabilmek için yeterli kan örnekleri alınmalıdır. Eğer dekstran uygulanmaya başlandıktan sonra tiplendirme ve cross-matching yapılmak istenirse, tuzlu su agütinasyonu ve indirekt antiglobulin yöntemleri kullanılmalıdır.

Dekstran uygulanılması sonrası sülfürik veya asetik asit hidroliz yöntemiyle yapılan kan glikozu ölçümleri normalden yüksek değerler verebilir. Türbidimetrik yöntemler kullanılarak yapılan laboratuvar testleri de yalancı yükselmelere neden olabilir. Bu testler için dekstran uygulanması öncesi kan örneklerinin alınması önerilir.

Heparinle birlikte verilmesi durumunda hemorajı riski söz konusudur.

Kontraendikasyonlar

Dekstrana karşı bilinen bir aşırı duyarlılığı olan kişilerde, ileri boyutlarda kanama bozuklukları ve ilaçlarla oluşanlar dahil hipofibrinojenemi ve trombositopeni gibi belirgin pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda, ilerlemiş konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği olan kişilerde kontrendikedir.

Sodyum ve klorür kullanılmasının, klinik olarak hastaya zararlı olabileceği durumlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Macrodex, damar yoluyla 500 - 1000 mL miktarında verilir. Dolaşım yetmezliğini karşılamak için, gerekiyorsa, daha da fazla verilmesi mümkündür.

Damara veriliş hızı dakikada 20 - 40 mL’dir. Bu şekilde bir torbanın uygulanması, ortalama 15 - 30 dakikadır. Solüsyon enjeksiyona hazır bir halde bulunur. enjeksiyon esnasında herhangi bir sistemik reaksiyon görülürse, Macrodex’in infüzyonuna son verilmeli, kan veya plazma transfüzyonlarıyla şokun tedavisine çalışılmalıdır. Macrodex cilt altı yolundan uygulanmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

500 mL’lik Vacoliter şişelerinde.

Saklama Koşulları
25˚C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500 mL’lik Medifleks torbalarda.

Uyarılar/Önlemler

Kalp ve böbrek yetmezliği olan hastaların şok durumunda Macrodex kullanırken, kenjestif kalp yetmezliği ve akciğer ödemi tehlikesini gözönünde bulundurmalıdır.

Dekstran solüsyonlarının büyük hacimlerde uygulanması, plazma protein konsantrasyonunda azalmalara neden olabilir.

Dekstran trombosit işlevlerini değiştirebileceğinden, trombositopenisi olan hastalarda kullanımda dikkat gerekir.

Sodyum kısıtlaması uygulanan hastalarda solüsyonun 500 mL’sinde 77 mEq sodyum ve klorür iyonu olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Nadiren dekstran solüsyonlarının infüzyonu sırasında alerjik reaksiyonlar (ürtiker, bulantı, kusma) görülebilir. Antihistaminik ilaçlar, efedrin ve adrenalin bu reaksiyonları kısa bir sürede ortadan kaldırır. Reaksiyon gösteren hastalarda Macrodex uygulanımına son verilmelidir.

Dekstran ile hayvan üreme deneyleri yapılmamıştır ve gebelere uygulandığında fetüs üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Bu yüzden hamilelik sırasında ancak kesin gereksinim varsa kullanılmalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, annenin ilaca olan gereksinimine göre, ilacı veya süt vermeyi kesmek konusunda bir karar verilmelidir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Dekstranın antijenik özelliklerine bağlı olarak oluşabilecek yan etkiler, ürtiker, nazal konjestiyon, göğüste sıkışma hissi ve hafif hipotansiyon şeklindeki belirtilerdir. Nadiren, ölümle sonuçlanabilecek ciddi hipotansiyonla seyreden anafilaktik reaksiyonlar da bildirilmiştir. Daha az rastlanan yan etkiler, bulantı ve kusma şeklindeki gastro-intestinal yan etkiler, ateş ve artraljidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.