Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Marka MACROL
Etken Madde Kodu SGKF8S-KLARITROMISIN
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01FA09
ATC Açıklaması Klaritromisin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Tabletler
Kamu Kodu A09263
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 69,47 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 61,99 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 10,68 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E032B
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Klaritromisinin aşırı miktarlarda alımı, gastrointestinal semptomlar verebilir. Aşırı doza eşlik eden alerjik reaksiyonlar, absorbe edilmemiş ilacın uygun eliminasyonu ve destekleyici tedavi ile kontrol altına alınmalıdır. Diğer makrolidlerle olduğu gibi klaritromisinin plazma seviyeleri hemodializ veya peritoneal dializden etkilenmez.

Endikasyonlar

Macrol MR (kontrollü salım) Tablet, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

  • Alt solunum yolu enfeksiyonları (örneğin akut ve kronik bronşit, pnömoni) : Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae veya Chlamydia pneumoniae’nin neden olduğu enfeksiyonlar.
  • Üst solunum yolu enfeksiyonları (örneğin farenjit, sinüzit) : Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae ve Streptococcus pyogenes’in neden olduğu enfeksiyonlar.
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (örneğin folikülit, selülit, erizipel) : Staphylococcus aureus veya Streptococcus pyogenes’in neden olduğu enfeksiyonlar.
Farmakodinamik Özellikler
Klaritromisin makrolid grubu semisentetik bir antibiyotiktir. Etkisini duyarlı organizmalarda 50 S ribozom alt ünitelerine bağlanıp, protein sentezini inhibe ederek gösterir. Klaritromisin aktif ana metaboliti olan 14-hidroksiklaritromisin çoğu organizmaya karşı in-vitro olarak Klaritromisin ile aynı antimikrobiyal aktiviteye sahiptir ve bazı patojenlere (H.influenzae, M.Catarrhalis, Legionella suşlarıve çeşitli Staphylococci ve Streptococci suşları gibi) karşı sinerjik bir etki göstererek Klaritromisinin in-vivo aktivitesini kuvvetlendirmektedir.
 
Klaritromisin geniş antimikrobiyal etki spektrumu içinde birçok aerob ve anaerob, gram-pozitif ve gram-negatif organizmaya karşı etkilidir. Helicobacter pylori’ye karşı bakterisid etki gösterir. Bu etki nötr pH'da asit pH'a göre daha güçlüdür. Klaritromisin ayrıca Mycobacterium avium kompleks (MAC) organizmalarına da etkilidir.
 
Klaritromisin aşağıda verilen duyarlı organizmaların suşlarına karşı in-vitro ve in-vivo antimikrobiyal etkinliğe sahiptir.
 
Gram-pozitif aeroblar : Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes
 
Gram-negatif aeroblar : Haemophilus influenzae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Helicobacter pylori
 
Mycobacterium'lar : Mycobacterium avium ve Mycobacterium intracellulare'den oluşan Mycobacterium avium kompleksi (MAC).
Beta-laktamaz üretiminin Klaritromisin'in aktivitesi üzerine bir etkisi yoktur.
 
Not : Metisilin-rezistans ve oksasilin-rezistans stafilokokların çoğu suşları Klaritromisine dirençlidir. 
Farmakokinetik Özellikler

Oral olarak uygulanan klaritromisin kontrollü salım tabletin kinetiği yetişkinlerde araştırılmış ve hemen salınan klaritromisin 250 mg ve 500 mg tabletlerle karşılaştırılmıştır. Eşit günlük dozlar uygulandığında, absorbsiyon derecesi eşdeğer bulunmuştur. Mutlak biyoyararlanım yaklaşık % 50’dir. Çok az akümülasyon görülmüş ve çoklu dozajı takiben, insanlarda metabolik düzeni değişmemiştir.

 

Klaritromisin’in 0.45 – 4.5 mcg/ml’lik konsantrasyonlarda plazma proteinine bağlanma oranı yaklaşık % 70’tir. 45.0 mcg/ml’lik konsantrasyonda, bağlanma oranında % 41’e kadar oluşan bir azalma, bağlanma bölgelerinin doymuş olabileceğini gösterir, fakat bu durum terapötik ilaç seviyelerinin çok üstünde olan konsantrasyonlarda oluşmuştur.

 

Klaritromisin ve metaboliti 14-hidroksiklaritromisin vücut doku ve sıvılarına geniş bir dağılım gösterir. İlacın yüksek intrasellüler konsantrasyonlarından dolayı doku konsantrasyonları serum konsantrasyonlarından daha yüksektir. Santral sinir sistemi hariç bütün dokulardaki klaritromisin seviyelerinin, dolaşımdaki seviyelerden birkaç kat daha yüksek olduğu bildirilmiştir. En yüksek konsantasyonlar genellikle doku/plazma oranının 10 – 20 olduğu akciğer ve karaciğerde bulunmuştur.

 

Klaritromisin non-lineer bir farmakokinetik gösterir. Günde bir defa 500 mg Klaritromisin kontrollü salım tabletleri verilen tok hastalarda, Klaritromisin ve 14-hidroksiklaritromisinin kararlı durum doruk plazma konsantrasyonları sırasıyla 1.3 ve 0.48 mcg/ml’dir. Doz günde bir defa 1000 mg’a artırıldığı zaman, Klaritromisin ve 14-hidroksiklaritromisin’in kararlı durum Cmax değerleri sırasıyla 2.4 mcg/ml ve 0.67 mcg/ml’dir. Söz konusu 500 mg ve 1000 mg dozlar için Tmax değeri yaklaşık 6 saattir.

 

Ana ilaç ve metabolitinin eliminasyon yarı ömürleri sırasıyla yaklaşık 5.3 ve 7.7 saattir. Uygulanan dozun yaklaşık % 40’ı idrar yoluyla atılır. Fekal eliminasyon ise yaklaşık % 30’dur.

Farmasötik Şekli

MR Kontrollü salım tablet

Formülü

Her MR (kontrollü salım) tablet 500 mg Klaritromisin içerir.

Yardımcı maddeler : E171, E102, laktoz.

İlaç Etkileşmeleri

Klaritromisin, teofilin alan hastalarda kullanıldığında serum teofilin konsantrasyonlarında bir artış oluşabilir. Yüksek dozda teofilin tedavisi gören hastalarda serum teofilin konsantrasyonlarının izlenmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Teofilin’in klaritromisin ile birlikte uygulandığı çalışmalarda, teofilin’in Cmax, Cmin ve AUC kararlı durum düzeyleri yaklaşık % 20 oranında artmıştır.

 

Klaritromisin ve karbamazepin’in tek dozlarının birlikte uygulanmasıyla karbamazepin plazma konsantrasyonlarında bir artış oluştuğu bildirilmiştir. Karbamazepin’in kan düzeylerinin izlenmesi göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Klaritromisin, terfenadin ile birlikte uygulandığında, terfenadin’in aktif asit metabolitinin plazma konsantrasyonları tek başına terfenadin uygulanırken gözlenen değerlerden ortalama 3 kat daha yüksek bulunmuştur. Terfenadin ile klaritromisin’in birlikte kullanılması kontrendikedir.

 

Yapılan çalışmalarda günde 40 mg omeprazol ile kombinasyon halinde 8 saatte bir 500 mg klaritromisin verildiğinde omeprazol’ün kararlı durum plazma konsantrasyonlarının arttığı bildirilmiştir.

 

Klaritromisin’in ranitidin bizmut sitrat ile birlikte uygulanması ranitidin, bizmut ve 14-hidroksi klaritromisin’in plazma konsantrasyonlarında sırasıyla % 57, % 48 ve % 31 oranında artışlarla sonuçlanmıştır. Bu durum klinik olarak önemli değildir.

 

Diğer makrolid antibiyotiklerle olduğu gibi, hastalarda sitokrom P450 sistemi ile metabolize edilen (örneğin varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam, midazolam, lovastatin, dizopiramid, rifabutin, fenitoin, siklosporin ve takrolimus) ilaçlarla birlikte Klaritromisin kullanılması, bu ilaçların serum seviyelerinde artışa neden olabilir.

 

Klaritromisin ile birlikte sisaprid kullanan hastalarda, yükselmiş sisaprid seviyeleri rapor edilmiştir. Bu QT aralığı genişlemesi ve ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon ve torsade de pointes dahil kardiyak aritmilerle sonuçlanabilir. Klaritromisin  ve pimozidi birlikte kullanan hastalarda da benzer etkiler görülmüştür. Makrolidlerin, QT aralığı genişlemesi, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon ve torsade de pointes gibi kardiyak aritmilerle alakalı terfenadin seviyelerinde artışla sonuçlanan, terfenadin metabolizmasına etkileri rapor edilmiştir. Astemizol ve diğer makrolidlerin birlikte uygulanmasıyla benzer etkiler görülmüştür. Klaritromisin’in sisaprid, pimozid, astemizol veya terfenadin ile birlikte uygulanması kontrendikedir.

 

Klaritromisin ve Digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmiş digoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Serum Digoksin seviyeleri dikkatle izlenmelidir.

 

HIV-enfeksiyonlu yetişkin hastalara klaritromisin ve zidovudin’in oral olarak birlikte uygulanması kararlı durum zidovudin konsantrasyonlarında bir azalmayla sonuçlanmıştır. Günde 2 defa 500 mg klaritromisin alındığında, kararlı durum zidovudin AUC değeri ortalama % 12 oranında azalmıştır. 24 hastada elde edilen sınırlı verilere dayanılarak, klaritromisin oral zidovudin’den 2-4 saat önce uygulandığında, kararlı durum zidovudin Cmax değeri yaklaşık 2 kat artmıştır. Ancak, AUC değeri değişmemiştir.

 

HIV-enfeksiyonlu yetişkin hastalara klaritromisin ve didanosin’in birlikte uygulanması didanosin farmakokinetiğinde istatistik olarak anlamlı hiçbir değişikliğe yol açmamıştır.

 

Sağlıklı gönüllülere günde 200 mg flukonazol ile günde 2 defa 500 mg klaritromisin’in birlikte uygulanması ortalama kararlı durum klaritromisin Cmin ve AUC değerlerinde sırasıyla % 33 ve % 18 oranında artışlara yol açmıştır. 14-OH klaritromisin’in kararlı durum konsantrasyonları flukonazol ile birlikte uygulandığında önemli derecede değişmemiştir.

 

Klaritromisin ve ritonavir’in birlikte uygulanması klaritromisin’in AUC değerinde % 77’lik bir artışa yol açarken 14-OH klaritromisin’in AUC değerinde ise % 100’lük bir azalmayla sonuçlanmıştır. Klaritromisin, ritonavir alan normal renal fonksiyonlu hastalara herhangi bir doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Ancak, renal yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Pazarlama sonrası elde edilen raporlar, klaritromisin ve oral antikoagülanların birlikte uygulanmasının oral antikoagülanların etkilerini potansiyalize edebileceğini göstermiştir. Hastalar klaritromisin ve oral antikoagülanları birlikte alırken protrombin zamanları dikkatle izlenmelidir.

Klaritromisin’in oral kontraseptiflerle etkileşmediği bildirilmiştir.

 

Eritromisin ve klaritromisin sitokrom P450 enzim sisteminin 3A izoform subfamilyasının (CYP3A) inhibitörleridir. Eritromisin veya klaritromisin’in CYP3A ile metabolize edilen bir ilaçla birlikte uygulanması bu ilacın serum konsantrasyonlarında yükselmelere neden olabilir. Bu nedenle, ilacın hem terapötik hem de advers etkileri artabilir veya uzayabilir. Böyle durumlarda, doz ayarlamaları göz önünde bulundurulmalı ya da CYP3A ile metabolize edilen ilaçların serum konsantrasyonları dikkatle izlenmelidir.

 

Pazarlama sonrası deneyimlerde eritromisin ve/veya klaritromisin ile CYP3A bazlı ilaç etkileşimleri gözlenmiştir. Bu etkileşimler aşağıda belirtilmiştir:

Antiaritmikler : Klaritromisin ile kinidin veya dizopiramid’in birlikte kullanılması sırasında yapılan pazarlama sonrası takiplerde torsades de pointes oluştuğu bildirilmiştir. Klaritromisin bu ilaçlarla birlikte uygulandığında, QTc uzaması nedeniyle elektrokardiyogramların izlenmesi gerekir. Ayrıca, bu ilaçların serum konsantrasyonları da izlenmelidir.

 

Ergotamin / dihidroergotamin : Eritromisin veya klaritromisin ile ergotamin veya dihidroergotamin’in birlikte kullanılması bazı hastalarda görülen şiddetli periferal vazospazm ve diyestezis ile karakterize edilen akut ergot toksisitesiyle ilişkili bulunmuştur.

 

Triazolobenzodidiazepinler (triazolam ve alprazolam gibi) ve ilgili benzodiazepinler (midazolam gibi) : Eritromisin’in triazolam ve midazolam’ın klerensini azalttığı bildirilmiştir. Bu nedenle, eritromisin söz konusu benzodiazepinlerin farmakolojik etkilerini artırabilir. Klaritromisin ve triazolam’ın birlikte kullanılması ile ilaç etkileşimlerini ve santral sinir sistemi üzerindeki etkileri (örneğin: uyuklama ve konfüzyon) gösteren pazarlama sonrası raporlar bulunmaktadır.

 

HMG-CoA Redüktaz inhibitörleri :  Diğer makrolidlerde olduğu gibi, klaritromisin’in HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin (örneğin: Lovastatin ve simvastatin) konsantrasyonlarını artırdığı bildirilmiştir. Bu ilaçları birlikte alan hastalarda nadiren rabdomiyoliz rapor edilmiştir.

Sildenafil : Eritromisin’in sildenafil’e ait AUC değerini artırdığı bildirilmiştir. Klaritromisin’le de benzer bir etkileşim oluşabilir. Sildenafil dozajının azaltılması göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Siklosporin, karbamazepin, takrolimus, alfentanil, dizopiramid, rifabutin, kinidin, metilprednizolon, cilostazol ve bromokriptin ile eritromisin ve/veya klaritromisin’in CYP3A bazlı etkileşim raporları bulunmaktadır.

 

Ayrıca, eritromisin veya klaritromisin’in hekzobarbital, fenitoin ve valproat dahil olmak üzere CYP3A ile metabolize olduğu düşünülmeyen ilaçlar ile etkileşim gösterdikleri bildirilmiştir.

Kontraendikasyonlar

Klaritromisin, makrolid antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Macrol 500 mg MR Tablet, kreatinin klerensi 30 ml/dak.’dan daha az olan hastalarda kontrendikedir.

 

Klaritromisin, sisaprid, pimozid, astemizol ve terfenadin gibi ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır.

 

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında  kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

 

Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında yetişkinler için tavsiye edilen doz, gıda ile birlikte kullanmak üzere günde bir defa  500 mg Macrol MR tablettir.

 

Daha şiddetli enfeksiyonlarda (akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmesi ve toplumdan edinilen pnömoni gibi), doz günde bir defa 1000 mg’a (2x500 mg) çıkartılabilir. Tedavi süresi 7-14 gündür.

 

Macrol MR (kontrollü salım) Tablet, renal yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 ml/dak’dan daha az olan) kullanılmamalıdır. Bu hasta grubunda hemen salınan Macrol 250 mg ve 500 mg Tablet kullanılabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Macrol 250 mg , 14 Film tablet

Macrol 500 mg , 14 Film tablet

Macrol 125 mg/5 ml, 70 ml Oral Süspansiyon için granül

Macrol 250 mg/5 ml, 50 ml ve 100 ml Oral Süspansiyon için granül

Ruhsat Sahibi

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükdere Cad. 34398 Maslak – İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

14.03.2003 – 202/21

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

7 ve 14 tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Makrolidler dahil olmak üzere hemen hemen bütün antibakteriyel ajanlarla psödomembranöz kolit rapor edilmiştir ve hafiften yaşamı tehdit ediciye kadar çeşitli derecelerde olabilir. Dolayısıyla antibakteriyel ajanların uygulanmasıyla birlikte diyare görülen hastalarda bu teşhisin değerlendirmeye alınması önemlidir.

 

Antibakteriyel ajanlarla tedavi, kalın bağırsağın normal florasını değiştirir ve clostridiumların aşırı üremesine sebep olabilir. Çalışmalar, clostridium difficile'nin ürettiği bir toksinin "antibiyotiğe bağlı kolit'in başlıca nedeni olduğunu göstermiştir.

 

Psödomembranöz kolitin teşhisi konulduktan sonra, terapötik ölçümler başlatılmalıdır. Psödomembranöz kolitin hafif vak'aları genellikle sadece ilacın kesilmesine yanıt verirler. Orta ve şiddetli durumlarda sıvı ve elektrolit tedavisi, protein suplementasyonu ve Clostridium difficile'e karşı etkili bir antibakteriyel ilaç ile tedavi uygulanmalıdır.

 

Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekler yoluyla atılır. Klaritromisin normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Ancak, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir.

 

Klaritromisin ile linkomisin ve klindamisinde olduğu gibi diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistans olasılığı da düşünülmelidir.

Tabletler laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

 

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı

 

Gebelik kategorisi C’dir. Klaritromisin, diğer alternatif tedavilerden hiçbirinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç, hamilelerde kullanılmamalıdır. Eğer bu ilaç alımı esnasında, hamilelik oluşursa hasta, fetusun uğrayacağı potansiyel zararlar konusunda bilgilendirilmelidir.

Tavsiye edilen maksimum insan dozları ile tedavi edilen insanlardan elde edilen serum seviyelerinin 2-17 katı fazla plazma seviyelerini oluşturan dozlar uygulanan maymun, sıçan, fare ve tavşanlarda, Klaritromisin'in hamilelik ürününde ve/veya embriyo-fetal developmanda advers etkileri tespit edilmiştir. Hamilelik ve emzirme döneminde Klaritromisin kullanımının emniyeti açıklanmamıştır. Klaritromisin anne sütü ile atılır.

 

Geriyatrik Kullanımı

Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarlanmalıdır.

Üretim Yeri

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

Çanta 34580 Silivri - İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Klinik çalışmalarda gözlenen yan etkilerin çoğunluğu hafif ve geçici türde olup, klasik makrolidlere göre gastrointestinal yan etkilere daha az rastlanmaktadır. İlaca bağlı yan etkilerden dolayı tedaviyi bırakan hastalar % 3'den daha azdır. Gözlenen yan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup diyare, kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler baş ağrısı, tat değişikliği, BUN ve karaciğer enzimlerindeki geçici artışları içerir.
 
Diğer makrolidlerle olduğu gibi, Klaritromisin ile seyrek olarak; karaciğer enzimlerinde artış ve sarılıkla veya sarılık olmadan seyreden hepatoselüler ve/veya kolestatik hepatik disfonksiyon rapor edilmiştir. Bu hepatik disfonksiyon şiddetli olabilir ve genellikle geri dönüşümlüdür. Çok nadir durumlarda, fatal sonuçlanan hepatik yetmezlik rapor edilmiştir ve genellikle altta yatan ciddi hastalıklarla ve/veya aynı anda kullanılan ilaçlarla alakalıdır.
 
Oral uygulanan Klaritromisin ile ürtiker ve orta derecede deri erüpsiyonundan, anaflaksi ve Stevens-Johnson Sendromuna kadar uzanan alerjik reaksiyonlar oluşmuştur. Oral Klaritromisin ile endişe, baş dönmesi, uykusuzluk, kötü rüyalardan; konfüzyon, halüsinasyonlar ve psikoza kadar uzanan geçici santral sinir sistemi yan etkileri rapor edilmiştir. Ama sebep ve etki bağlantısı belirtilmemiştir. Klaritromisin ile tedavinin kesilmesiyle düzelen işitme kaybı rapor edilmiştir.
 
QT aralığı genişlemesi olan kişilerde Eritromisin, ventriküler taşikardi dahil ventriküler aritmi ve "torsade de pointes" ile nadiren alakalıdır.
Klaritromisin tedavisi ile glosit, stomatit, oral monilia ve dil renginde değişim rapor edilmiştir.
 
Klaritromisin kullanımına bağlı olarak genellikle tat alma bozukluğu ile birlikte koku alma duyusunda değişiklik rapor edilmiştir.
 
Klaritromisin ile tedavi olan hastalarda diş renginde bozulma görülmüştür. Renk bozukluğu profesyonel diş temizliği ile giderilmiştir. Bazıları hipoglisemik ajan veya insülin tedavisi gören hastalarda görülmek üzere nadir hipoglisemi vakaları rapor edilmiştir.
 
Laboratuvar Bulgularındaki Değişiklikler
 
Klinik açıdan önemli olabilecek laboratuvar bulgularındaki değişimler şunlardır :
 
Hepatik : Yükselmiş SGPT (ALT) < % 1 , SGOT (AST) < % 1, GGT < % 1, Alkalin fosfataz < % 1, LDH < % 1 ve total bilirubin < % 1.
 
Hematoloji : Azalmış lökosit sayısı < % 1 ve yüksek protrombin zamanı % 1
 
Renal : Yüksek BUN % 4 ve yüksek serum kreatinini < %1
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.