Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka MAGNEZYUM
Etken Madde Kodu SGKFCD-MAGNEZYUM SULFAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu A12CC02
ATC Açıklaması Magnezyum sülfat
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A04839
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,87 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,62 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 5,95 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E136A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği

Böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi dakikada 20 ml'den azsa) olan hastalarda kontrendikedir.

Doz Aşımı

1-      Kan basıncı ve solunum desteklenmelidir. Genellikle suni solunum gerekebilir.
2-      Yavaş intravenöz enjeksiyon şeklinde 5-10 mEq kalsiyum veya % 10’luk kalsiyum glukonat solüsyonundan 10-20 ml verilir (gerekirse % 0.9 sodyum klorür solüsyonu ile dilüe edilir).
3-      Subkütan olarak 0.5-1.0 mg fizostigmin yapılabilir. Ancak bu rutin olarak kullanılmamalıdır.

Böbrek fonksiyonları bozuksa diyaliz gerekebilir

Endikasyonlar

Hipomagnezemi : Magnezyum eksikliği sonucu ortaya çıkan hipomagnezeminin tedavisi ve profilaksisi için, özellikle tetani belirtileri gösteren akut hipomagnezemi tedavisinde.

Hipomagnezemi Belirtileri : Bulantı, kusma, karın ağrısı, kas tremoru veya zayıflığı, hiperirritabilite, konvülsiyonlar, derin tendon reflekslerinde artma, kas tonusunda artma, disorientasyon, letarji, psikoz, tetani benzeri belirtiler ile kendini gösterir.

Hipomagnezemi şu hallerde görülebilir: Azalmış Magnezyum alımı, malabsorbsiyon, kusma, diyare, steatore, kronik alkolizm, hemodiyaliz, diabetes mellitus, pankreatitis, diüretik tedavisi, primer aldosteronizm, renal tübüler nekroz, protein-karbonhidrat malnütrisyonu, PO4/Mg2+ oranı yüksek bebek mamaları ile beslenme, Mg2+ taşımayan solüsyonlarla intravenöz sıvı tedavisinde.

Hipomagnezemi, potasyum veya kalsiyum eksikliği ile birlikte olabilir. Bu durumlarda Magnezyum verilmedikçe potasyum veya kalsiyum eksikliği veya belirtileri düzeltilmez.

Gebelik toksemisi tedavi ve profilaksisinde : İntravenöz yolla antikonvülsan olarak eklampsi ve preeklampside kullanılır.

Prematüre Doğum : Uterus rölaksanı (tokolitik) olarak Magnezyum sülfat erken doğumda uterus kontraksiyonlarının inhibisyonu için endikedir.

Polimorf Ventriküler Taşikardiler : Magnezyum sülfat "torsades de pointes" tedavisinde kullanılmıştır. Ancak konjenital QT interval uzaması sendromlarında etkili değildir.

Farmakodinamik Özellikler

Magnezyum iyonu (Mg2+) intrasellüler sıvıda en çok bulunan ikinci katyondur. Bir çok enzimin fonksiyonuna ko-faktör olarak katılan Magnezyum, adenozintrifosfat (ATP) ve diğer nukleotid trifosfatları substrat olarak kullanan enzimlerde ko-faktördür. mRNA’nın ribozomlara bağlanması ve ribozomların integritesi Mg2+ iyonunu gerektirir. Magnezyum myonöral kavşakta asetilkolin salıverilmesini inhibe ederek nöromüsküler aşırımı baskılayabilir. Ayrıca düz kas üzerinde depresan etkisi olabileceği gibi santral sinir sistemini de deprese edebilir.

Farmakokinetik Özellikler

Antikonvülsan olarak terapötik serum konsantrasyonları 4-7 mEq/lt’dir. Eliminasyonu plazma konsantrasyonuna ve glomerüler filtrasyon hızına bağlıdır. Ayrıca nörokimyasal impuls transmisyonu ve kas eksitabilitesinde de önemli rol oynar. Total vücut Magnezyum’u (70 kg için) 100 mmol (2000 mEq) kadardır. Bunun % 50’si kemikte, % 45’i intrasellüler sıvıda, % 5’i de plazmada bulunur. Plazmadaki Mg2+ konsantrasyonu 1,6-2,6 mEq/L (0.8-1.2 mmol/L) arasında olup bunun 2/3’ü iyonize (serbest), 1/3’ü proteine bağlıdır. İntrasellüler ve ekstrasellüler Mg2+ konsantrasyonları birbirine bağlı olmadan müstakil olarak değişebilirler. İntramüsküler enjeksiyonla verilen Magnezyum sülfat etkisini 1 saat içinde gösterir ve bu etki 3-4 saat sürer. İntravenöz yolla verildiğinde ise etkisi derhal görülür ve bu etki yaklaşık 30 dakika sürer. Antikonvülsan etki için serum Mg2+ konsantrasyonları 4-7 mEq/L (2-3.5 mmol/L) düzeyinde olmalıdır. Magnezyum itrahı böbrek yoluyladır. Atılan miktar, kandaki Mg2+ konsantrasyonu ve glomerüler filtrasyon hızıyla orantılıdır. Magnezyum plasentaya da geçer.

Farmasötik Şekli

AMPUL Steril, Apirojen

Formülü

Her 10 ml’lik ampul; Magnezyum sülfat 7 H2O 1.5 g (12 mEq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m. 10 ml içerir.

İlaç Etkileşmeleri

1-         İntravenöz kalsiyum, Magnezyum etkisini antagonize eder. Ayrıca kalsiyum tuzları Magnezyum sülfat solüsyonuna katılırsa CaSO4 çöker. Ancak hipomagnesemik tetani veya post-paratiroidektomi hastalarında olduğu gibi kalsiyum ve Magnezyum’un beraber verilmesi gerekiyorsa ayrı intravenöz infüzyon tüpleri kullanılmalıdır.
2-          Magnezyum sülfat merkezi sinir sistemi depresanlarının etkisini kuvvetlendirebilir.
3-          Digitalize hastalarda, özellikle kalsiyum bileşikleri ile aynı anda verilecekse kalp bloku ihtimali dikkate alınmalıdır.
4-          Nöromüsküler blok yapan ilaç alanlarda, nöromüsküler blokta ağırlaşma olabilir.
5-          Nifedipin ile birlikte verilirse ağır hipotansiyona neden olabilir.
6-          Magnezyum sülfat, solunum depresyonu yapma riski nedeniyle yüksek dozda barbitüratlar, opioidler ve hipnotiklerle birlikte uygulanmamalıdır.
 
GEÇİMSİZLİKLER :
 
Aşağıdaki maddeleri içeren solüsyonlar Magnezyum sülfat solüsyonu ile karıştırıldığında bir çökelti olur :
 
Alkol (yüksek konsantrasyonda), alkali karbonat ve bikarbonatları, alkali hidroksitler, arsenatlar, baryum, kalsiyum, klindamisin fosfat, ağır metaller, hidrokortizon, sodyum süksinat, fosfatlar, polimiksin B sülfat, prokain hidroklorür, salisilatlar, stronsiyum, tartaratlar.
 
Total parenteral nütrisyon solüsyonlarında 20 mEq/ml’nin üstünde konsantrasyonlarda Magnezyum sülfat bulunması lipid emülsiyonların denatürasyonuna neden olur. Magnezyum sülfat streptomisin, tetrasiklin ve tobramisin ile birlikte verildiğinde antibiyotik etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır.

Kontraendikasyonlar

Kalp bloku, böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi dakikada 20 ml’den azsa) ve anürisi, miyastenia gravis Magnezyum sülfata karşı aşırı duyarlılığı, ağır solunum depresyonu, ağır hipotansiyonu olan kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

İntravenöz infüzyon amacıyla kullanılacak Magnezyum sülfat solüsyonlarının konsantrasyonu
% 20’nin altında olmalıdır. İntravenöz enjeksiyon hızı dakikada 150 mg Magnezyum sülfatı geçmemelidir. Ancak ağır eklampsi konvülsiyonlarında bu hızı geçmek gerekebilir.
 
Büyükler için mutad doz :Gebelik toksemisinde konvülsiyonların tedavisi için; İntravenöz infüzyon 4-5 gram Magnezyum sülfat (32-40 mEq (=16-20 mmol) Magnezyum) 250 ml % 5 dekstroz veya % 0.9 sodyum klorür solüsyonu ile dilüe edilir ve 30 dakikada intravenöz infüzyon şeklinde verilir. 
 
Aynı anda intramüsküler olarak 10 gr’a kadar (her iki gluteusa ayrı ayrı 5 gr) Magnezyum sülfat enjekte edilir. Veya % 20’lik solüsyondan 20 ml (4 gr Magnezyum sülfat) 3-4 dakikada intravenöz olarak enjekte edilir.
 
Daha sonra, ihtiyaca göre her 4 saatte bir 4-5 gr intramüsküler olarak enjekte edilir. Veya ilk intravenöz enjeksiyondan sonra, saatte 1-2 gr intravenöz infüzyonla verilir.
 
Hipomagnezemi
Ağır Magnezyum eksikliği : Vücut ağırlığının her kg’si için 250 mg Magnezyum sülfat (2 mEq=1 mmol Magnezyum) 4 saatte bir intramüsküler olarak yapılır.
İntravenöz infüzyon olarak 5 gram Magnezyum sülfat (40 mEq=20 mmol Magnezyum) 1 litre % 5 dekstroz veya % 0.9 sodyum klorürle dilüe edilerek 3 saatlik bir intravenöz infüzyonla verilir.
 
Hafif Magnezyum eksikliği :
1 gr Magnezyum sülfat (8 mEq=4 mmol Magnezyum) 6 saat ara ile 4 doz halinde (total 32.5 mEq) 24 saatte intramüsküler olarak yapılır.
 
Total parenteral nütrisyon (TPN) :
İntravenöz infüzyon : Günde 1-3 gr Magnezyum sülfat (8-24 mEq = 4-12 mmol Magnezyum) intravenöz infüzyonla verilir.
 
Polimorf ventriküler taşikardi :
İntravenöz olarak 2 gr Magnezyum sülfat (16 mEq=8 mmol Magnezyum) 1-2 dakikada intravenöz infüzyonla verilir. Aritmi kontrol edilemezse enjeksiyon 5-15 dakika sonra tekrarlanabilir. Ayrıca dakikada 3-20 mg Magnezyum sülfat infüzyonu gerekebilir.
 
Erken doğum :
Başlangıç dozu : İntravenöz 4-6 gr Magnezyum sülfat (32-48 mEq=16-24 mmol Magnezyum) 20-30 dakikada intravenöz infüzyonla verilir.
İdame dozu : İntravenöz infüzyonda saatte 1-3 gr Magnezyum sülfat (8-24 mEq=4-12 mmol Magnezyum) uterus kontraksiyonları durana kadar verilir.
Büyükler için doz sınırları : Günde 40 gr Magnezyum sülfat (320 mEq=160 mmol Magnezyum)’a kadar verilebilir.
Mutad pediatrik doz : Total parenteral nütrisyon (TPN)’da intravenöz infüzyon, günde  0.25-1.25 gr Magnezyum sülfat (2-10 mEq= 1-5 mmol Magnezyum)’dır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Bulunmamaktadır.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Magnezyum Sülfat Biofarma % 15 Ampul, 10 ve 100 ampullük kutularda.

Uyarılar/Önlemler

Pediatrik hastalarda Magnezyum sülfat kullanımı ile ilgili problem bildirilmemiştir.
 
Geriatrik hastalarda yaşa bağlı olarak görülebilecek böbrek değişmeleri nedeniyle doz azaltılması tavsiye edilir.
 
Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk hastalara 48 saatte 20 gramdan fazla Magnezyum sülfat (162 mEq Mg2+) verilmemeli, intravenöz enjeksiyon çok yavaş yapılmalıdır.
 
Gebelikte ve emzirme döneminde kullanımı :
Gebelikte kullanımı : Gebelik kategorisi B’dir.
Toksemi ve erken doğum nedeniyle Magnezyum sülfat geniş ölçüde gebelerde kullanılmıştır. İlaç plasenta yoluyla fetusa aynı konsantrasyonlarda geçer ve annedeki etkileri hasıl eder (Hipotoni, hiporefleksi, hipotansiyon, solunum depresyonu, doğumdan 1-2 saat önce anneye verilirse çocukta da görülür. Bu nedenle eklamptik nöbet başka şekilde kontrol edilebiliyorsa verilmemelidir). Uzun süre (13-14 hafta) tedavi gören annelerin bebeklerinde kemik anomalileri ve konjenital raşitizm dışında fetus üzerinde zararlı etkisi bildirilmemiştir.
 
Emzirme döneminde kullanımı :
Magnezyum sülfat süte geçer. Sütteki konsantrasyonları anne kanındakinin yaklaşık iki katıdır. Bu nedenle emziren kadınlarda dikkatli kullanılmalıdır.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi :
Hastalara Magnezyum sülfat enjeksiyonlarının etkisi altında oldukları sürece kaslarda gevşeme, reflekslerde azalma ve hipotansiyon olabileceği hatırlatılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Magnezyum’un aşırı uygulanması hipermagnezemi geliştirebilir.
Hipermagnezeminin erken belirtileri : Bradikardi, diplopi, kızarma (flushing), susama, uyuşukluk, konfüzyon, kas zayıflığı, başağrısı, periferik vazodilatasyona bağlı hipotansiyon, bulantı, nefes darlığı, konuşma zorluğu, kusma, kuvvetsizlik, nöromüsküler blokaja bağlı tendon refleksi kaybı, solunum depresyonu, kardiyak aritmiler, koma ve kardiyak arresttir.
 
Serum Konsantrasyonlarına Göre Hipermagnezemi Belirtileri
 
Klinik belirti                                                         Serum Magnezyum
                                                                           konsantrasyonu mEq/L
Derin tendon refleksleri                                              4-7
mevcut fakat hipoaktif
PQ uzaması, QRS genişlemesi                                     5-10
Derin tendon reflekslerinin kaybı                                 8-10
Solunum paralizisi                                                   10-13
Kalp kondüksiyonunda bozulma                                    15
Kalp durması                                                            25
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.