Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TEVA İLAÇ
Marka MAKSIPOR
Etken Madde Kodu SGKFNS-SEFALEKSIN MONOHIDRAT
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01DB01
ATC Açıklaması Sefaleksin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A04853
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 23,85 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 23,85 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 8,79 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E055A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Belirgin böbrek fonksiyon bozukluğunun varlığında Maksipor dikkatle uygulanmalıdır. Bu hastalarda emniyetli doz, mutad dozdan düşük olabileceği için dikkatli klinik takip ve laboratuvar çalışmaları yapılmalıdır.
Doz Aşımı
Doz aşımı semptomları arasında; bulantı, kusma, epigastrik ağrı, diyare ve hematüri sayılabilir. Eğer başka semptomlar varsa; bunlar altta yatan bir hastalığa, bir alerjik reaksiyona veya başka bir ilacın kullanılmasına sekonder gelişmiş olabilir.
Normal sefaleksin dozunun 5-10 katı ilaç alınmadıkça, gastrointestinal dekontaminasyon gerekli değildir.
Tedavide solunum yolu açık tutulmalı, ventilasyon ve perfüzyon desteklenmelidir. Hasta titizlikle mortitorize edilmeli, vital bulguları, kan gazları, serum elektrolitleri vb. kabul edilebilir sınırlar içinde tutulmaya çalışılmalıdır.
Birçok vakada emezis ya da lavajdan daha etkili olan aktif kömür uygulaması ile ilaçların gastrointestinal sistemden emilimi azaltılabilir. Midenin boşaltılması yerine ya da midenin boşaltılması ile birlikte aktif kömür uygulanması önerilmektedir. Aktif kömürün belirli bir süre içerisinde defalarca uygulanması, emilmiş bazı ilaçların atılımını geciktirebilir. Mide boşaltılırken ya da aktif kömür uygulanırken, hastanın havayolunun açık olması sağlanmalıdır.
Endikasyonlar

Maksipor, duyarlı mikroorganizmalarla gelişmiş; solunum yolu enfeksiyonları, otitis media, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik enfeksiyonları ve ürogenital sistem enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Sefaleksin, oral yoldan uygulanan semisentetik bir sefafosporindir ve bak­teri hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisidal etki gösterir.
Mikrobiyolojisi: Sefaleksinin aşağıdaki mikroorganizmaların birçok suşuna karşı etkili olduğu in vitro ve in vivo olarak gösterilmiştir:
Gram-pozitif aeroblar : Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar da dahil), Staphylococcus epidermidis (penisiline    duyarlı     suşlar), Streptococcus pneumoniae ve Streptococcus pyogenes.
Gram-negatif aeroblar: Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis ve Proteus mirabilis.
Metisiline dirençli stafilokoklar ile birçok enterokok suşu sefaleksin de dahil olmak üzere sefalosporinlere dirençlidir. Sefaleksin Enterobacter türleri, Morganella morganii ve Proteus vulgaris suşlarmın birçoğuna karşı etkili değildir. Pseudomonas türleri ve Acinetobacter calcoaceticus sefaleksine dirençlidir.
Farmakokinetik Özellikler
Sefaleksin mide asidine dayanıklı olup, yiyecekler ile bir­likte alınabilir. Oral yoldan uygulanmasını takiben hızla ve tamamen absorbe olur. 250 mg, 500 mg ve l g sefaleksinin oral yoldan uygulanmasından 1 saat sonra elde edilen zirve plazma konsantrasyonları sırasıyla yaklaşık 9, 18 ve 32 mcg/mL'dir. Sefaleksin, uygulamadan 6 saat sonra plazmada ölçülebilen düzeylerde bulunmaktadır. Sefaleksinin serum yarı ömrü, böbrek fonksiyonları normal olan erişkinlerde 0.5-1.2 saattir. Böbreklerden glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon yolu ile atılır. Verilen dozun % 90'ından fazlası uygulamadan sonraki ilk 8 saat içerisinde değişmeden idrar yoluyla atılır. Bu süre içerisinde 250 mg, 500 mg ve 1 g sefaleksin ile elde edilen zirve idrar konsantrasyonları sırasıyla 1000, 2200 ve 5000 mcg/mL'dir.

Çocuklarda farmakokinetiği: Küçük çocuklarda sefaleksinin absorpsiyonu gecikir ve yenidoğanlarda % 50'ye kadar düşebilir. Maksimum serum kon­santrasyonlarına 6 aydan küçük bebeklerde 3 saat içerisinde, 9-12 aylık bebeklerde 2 saat içerisinde ve daha büyük çocuklarda 1 saat içerisinde ulaşıldığı saptanmıştır. Sefaleksinin serum yarı ömrü yenidoğanlarda 5 saat, 3-12 ay arasındaki çocuklarda 2.5 saattir

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Maksipor 1 g Film Tablet; her bir film tablette 1 g sefaleksin'e eşdeğer sefaleksin monohidrat ve yardımcı madde olarak sodyum benzoat, titanyum dioksit ve Dye red F.D.C. No. 3 içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Probenesid, eşzamanlı uygulandığında, tüm beta laktam antibiyotiklerde olduğu gibi sefaleksinin de renal atılımını azaltıp, plazma konsantrasyonlarını artırabilir.
Laboratuvar Testi Etkileşimleri: Sefalosporin grubu antibiyotikler ile tedavi sırasında direkt Coombs testinde yalancı pozitif sonuçlar bildirilmiştir. Hematolojik testlerde, transfüzyon öncesi antiglobülin testleri uygu­landığında ya da doğumdan önce antibiyotik kullanan annelerin bebeklerine Coombs testi yapılacağı zaman, pozitif sonucun ilaca bağlı olabileceği unutulmamalıdır.
Maksipor tedavisi sırasında idrarda glukoz ölçümü yapıldığında yalancı pozitif sonuçlar alınabilir. Bu durum hem Benedict ve Fehling solüsyonları, hem de Clinitest tabletlerinin kullanılması ile gözlenmiştir.
Kontraendikasyonlar

Maksipor, sefalosporin grubu antibiyotiklere aşın duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
 
Yetişkinlerde : Doz günde 1-4 g arasında değişir ve günlük toplam doz bölünerek uygulanır.   Mutad erişkin   dozu; 6 saatte bir 250 mg'dır. Streptokokkal farenjit,   deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile 15 yaşından büyük hastalardaki komplikasyonsuz sistitte 12 saatte bir 500 mg uygulanabilir. Sistit tedavisine 7-14 gün devam edilmelidir. Daha ciddi veya daha az duyarlı mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlarda daha yüksek dozlara gerek duyulabilir, ancak günde 4 g'ın üzerinde uygulanması gerekiyor ise, parenteral uygulanan bir sefalosporinin uygun dozlarda verilmesi düşünülmelidir.
 
Çocuklarda : Önerilen günlük doz;   25-50 mg/kg'dır ve eşit dozlara bölünerek uygulanır. Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları ile bir yaşından büyük çocuklardaki Streptokokkal farenjitte günlük toplam doz 12 saat ara ile bölünerek uygulanır. Ağır enfeksiyonlarda doz iki katına çıkartılabilir.
Otitis media tedavisi: Klinik çalışmalarda, günlük toplam 75-100 mg/kg'lık dozun dört eşit doza bölünerek uygulanması gerektiği gösterilmiştir. Maksipor, beta-hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonların tedavisinde, en az 10 gün süre ile terapötik dozlarda uygulanmalıdır.
 
Böbrek fonksiyon bozukluğunda dozaj ve uygulama : Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefaleksinin ilk dozu, normal erişkinlerdeki gibidir. Daha sonraki dozlar böbrek yetmezliğinin derecesine, enfeksiyonun şiddetine, etken organizmanın duyarlılık derecesine ve ilacın serum konsantrasyonuna göre ayarlanır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Preparatın ayrıca;
MAKSİPOR® 500 mg Film Tablet
MAKSİPOR® 250 mg Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz
MAKSİPOR® 125 mg Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz
isimli formları da mevcuttur.
Saklama Koşulları

25°C'ın altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Maksipor 1 g Film Tablet; her bir film tablette 1 g sefaleksin'e eşdeğer sefaleksin monohidrat içeren 10 ve 20 film tabletlik blister ambalajlardadır.

Uyarılar/Önlemler
Sefaleksin tedavisine başlamadan önce, penisilin ve sefalosporinlere karşı daha önceki aşırı duyarlılık reaksiyonları ile ilgili dikkatli bir sorgulama yapılmalıdır. Sefalosporin C türevleri, penisiline duyarlı hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Ciddi akut aşırı duyarlılık reaksiyonlarında epinefrin ve diğer acil önlemlere gereksinim duyulabilir.
Penisilinler ile sefalosporinler arasında kısmi çapraz duyarlılık olduğuna dair klinik ve laboratuvar bulguları mevcuttur; hem penisilinlere, hem de sefalosporinlere karşı ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarının (anafilaksi dahil) geliştiği hastalar bildirilmiştir.
Alerjik yapıya sahip ve özellikle de ilaçlara karşı alerjik olan kişiler antibiyotikleri dikkatle kullanmalıdır, Maksipor bu genellemeye bir istisna değildir.
Sefaleksin de dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibiyotiklerin kullanılması ile, hafiften hayatı tehdit edecek kadar farklı şiddetlerde psö-domembranöz kolit bildirilmiştir. Bu nedenle antibiyotik uygulamasının ardından diyare gelişen hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır.
Antibakteriyel ajanlarla tedavi kolonun normal florasını değiştirip, clostridiumların aşırı çoğalmalarına olanak sağlayabilir. Araştırmalar, Clostridium difficile'nin ürettiği bir toksinin antibiyotik kullanımı ile ilişkili kolite yol açan ana nedenlerden biri olduğunu göstermiştir. Psödomembranöz kolit tanısı konulduktan sonra uygun tedaviye başlanmalıdır. Hafif vakalar genellikle antibiyotik tedavisinin sonlandırılması ile düzelir. Orta şiddette ve ciddi vakalarda ise sıvı, elektrolit ve protein desteği sağlanmalı, Clostridium difficile kolitinde klinik olarak etkili bir antibakteriyel ile tedaviye başlanmalıdır.
İlaç idyosenkrazisinin nadir belirtileri ya da yan etkilerinin farkedilmesi bakımından hastalar dikkatle takip edilmelidir. Maksipor'a karşı herhangi bir alerjik reaksiyon geliştiği takdirde tedavi kesilmeli ve hasta bilinen ilaçlarla (epinefrin ya da diğer presör aminler, antihistaminler veya kortikosteroidler) tedavi edilmelidir.
Maksipor'un uzun süreli kullanımı, dirençli mikroorganizmaların aşırı çoğalmalarına neden olabilir. Bu nedenle hastalar tedavi süresince iyi takip edilmelidir. Süperenfeksiyon oluşursa gerekli müdahale yapılmalıdır.
Böbrek yetmezliğinde kullanım : Belirgin böbrek fonksiyon bozukluğunun varlığında Maksipor dikkatle uygulanmalıdır. Bu hastalarda emniyetli doz, mutad dozdan düşük olabileceği için dikkatli klinik takip ve laboratuvar çalışmaları yapılmalıdır.
Hamilelikte kullanım: Sefaleksin ile yapılan hayvan çalışmalarında fertilite ya da fetus üzerinde olumsuz bir etki saptanmamış olmakla birlikte, insanlar üzerinde yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmadığından gebelikte ancak gerekliyse kullanılmalıdır.
Emziren annelerde kullanım : Sefaleksin anne sütüne geçer, bu nedenle emziren annelerde dikkatli olunmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Maksipor genellikle iyi tolere edilir. Maksipor tedavisi ile aşağıdaki isten­meyen etkiler ortaya çıkabilir.
Gastrointestinal : En sık rastlanan yan etki diyare olup, çok nadiren tedaviyi kesmeyi gerektirecek şiddettedir. Bulantı ve kusma seyrek olarak bildirilmiştir. Dispepsi, gastrit ve karın ağrısı da bildirilen yan etkiler arasındadır. Bazı penisilinler ve sefalosporinlerle tedavi sırasında da gözlendiği gibi, sefaleksin uygulanması ile nadiren geçici hepatit ve kolestatik sarılık görülebilir.
Aşırı duyarlılık: Döküntü, ürtiker, anjiyoödem, seyrek olarak eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz gözlenmiştir. Bu reaksiyonlar genellikle ilacın bırakılması ile düzelmiş, nadiren destek tedavi gerektirmişlerdir. Anafilaksi de bildirilen hipersensitivite reaksiyonları arasındadır.
Diğer: Genital ve anal pruritus, genital moniliyazis, vajinit ve vajinal akıntı, baş dönmesi, yorgunluk, baş ağrısı, ajitasyon, konfüzyon, halüsinasyonlar, artralji ve artrit görülebilir. Reversibl interstisyel nefrit nadiren bildirilmiştir. Eozinofili, nötropeni ve SGOT, SGPT değerlerinde hafif artışlar da bildirilen reaksiyonlar arasındadır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ  GÖRÜLDÜĞÜNDE  DOKTORUNUZA  BAŞVURUNUZ.