Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TEVA İLAÇ
Marka MAKSIPOR
Etken Madde Kodu SGKFNS-SEFALEKSIN MONOHIDRAT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01DB01
ATC Açıklaması Sefaleksin
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A04855
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 8,87 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E055C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj kreatinin klirensine göre düzenlenmelidir. Kreatinin klirensi 5 mL/dakikanın altında olan hastalarda 12-24 saatte bir 250 mg; kreatinin klirensi 5-10 mL/dakika olan has­talarda 12 saatte bir 250 mg; kreatinin klirensi 11-40 rnL/dakika olan hastalarda 8-12 saatte bit 500 mg'lık dozlar şeklinde uygulanabilir. Kreatinin klirensi 40 mL/dakika'nın üzerinde olan hastalarda normal dozaj uygulanabilir.
Doz Aşımı

Doz aşımı semptomları arasında; bulantı, kusma, epigastrik ağrı, diyare ve hematüri sayılabilir. Eğer başka semptomlar varsa; bunlar altta yatan bir hastalığa, bir alerjik reaksiyona veya başka bir ilacın kullanılmasına sekonder gelişmiş olabilir. Normal sefaleksin dozunun 5-10 katı ilaç yutulmadıkça, gastrointestinal dekontaminasyon gerekli değildir. Tedavide solunum yolu açık tutulmalı, ventilasyon ve perfüzyon desteklenmelidir. Hasta titizlikle monitörize edilmeli, vital bulguları, kan gazları, serum elektrolitleri vb. kabul edilebilir sınırlar içinde tutulmaya çalışılmalıdır. Birçok vakada emezis ya da lavajdan daha etkili olan aktif kömür uygulaması ile ilaçların gastrointestinal sistemden emilimi azaltılabilir. Midenin boşaltılması yerine ya da midenin boşaltılması ile birlikte aktif kömür uygulanması önerilmektedir. Aktif kömürün belirli bir süre içerisinde defalarca uygulanması, emilmiş bazı ilaçların atılımını geciktirebilir. Mide boşaltılırken ya da aktif kömür uygulanırken, hastanın havayolunun açık olması sağlanmalıdır. Sefaleksinin sıçanlar için LD50'si 5000 mg/kg'dır.

Endikasyonlar

Maksipor; S.pneumoniae ve A grubu beta-hemolitik streptokokların etken olduğu solunum yolu enfeksiyonları; S.pneumoniae, H.influenzae, stafilokoklar, streptokoklar ve B.catarrhalis'in etken olduğu otitis media; stafilokoklar ve/veya streptokokların etken olduğu cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları; stafilokoklar ve/veya P.mirabilis'in etken olduğu kemik enfeksiyonları; E.coli, P.mirabilis ve Klebsiella türlerinin neden olduğu akut prostatit dahil ürogenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Sefaleksin, oral yoldan uygulanan semisentetik bir sefafosporindir ve bak­teri hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisidal etki gösterir.
Mikrobiyolojisi
Sefalosporinler bakterisid etkilerini bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek gösterirler. Sefaleksine in vitro duyarlı bakteriler:
Beta-hemolitik streptokoklar, stafilokoklar (koagülaz-pozitif, koagülaz-negatif ve penisilinaz salgılayan suşlar dahil), S.pneumoniae, E.coli, Proteus mirabilis, Klebsiella türleri, H.influenzae, B.catarrhalis'dir. Enterokok suşlarının çoğu ve bazı stafilokok suşları sefaleksine dirençlidir. Sefaleksin; Enterobacter türleri, P.morganii, P.vulgaris'in birçok suşu ile Pseudomonas ve Herellea türlerine etkili değildir.
Farmakokinetik Özellikler
Sefaleksin, mide asidine dayanıklı olup yiyeceklerle birlikte uygulanabilir. Oral yoldan uygulanmasını takiben hızla absorbe olur. 250 mg, 500 mg ve 1 g sefaleksin'in oral yoldan uygulanmasını takiben 1 saat sonra elde edilen zirve plazma konsantrasyonları sırasıyla yaklaşık 9, 18 ve 32 mcg/mL’dir. Uygulanmasından 6 saat sonra plazmada ölçülebilen düzeylerde bulunmaktadır. Sefaleksin, glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon yolu ile idrar içinde atılır. Sefaleksinin oral yoldan uygulanmasını takiben ilk 8 saat içinde verilen dozun % 90'ından fazlası değişmeden idrar yoluyla atılır. 250 mg, 500 mg ve 1 g sefaleksin ile elde edilen zirve idrar konsantrasyonları sırasıyla 1000, 2200 ve 5000 mcg/mL'dir.
Farmasötik Şekli

Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz

Formülü

Maksipor 250 mg Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz; sulandırıldığında elde edilen süspansiyonun her 5 mL'sinde 250 mg sefaleksin'e eşdeğer sefaleksin monohidrat ve yardımcı madde olarak sodyum benzoat, dye ponceau 4R, sodyum siklamat, muz ve ahududu araması ve sukroz içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Metformin: Sağlıklı gönüllülere 500 mg tek doz sefaleksin ve metformin uygulanmasının ardından, metformin’in Cmaks ve EAA değerlerinde sırasıyla yaklaşık %34 ve %24’lük artış saptanmış ve metformin’in renal klerensi %14 azalmıştır. Sefaleksin ve metformin’in birlikte uygulanması durumunda metformin dozu ayarlanmalıdır.

Tüm beta laktam antibiyotiklerde olduğu gibi, probenesid eşzamanlı uygulandığında sefaleksinin renal tübüler sekresyonunu azaltıp, plazma konsantrasyonlarını artırabilir.

Aminoglikozidler ile birlikte kullanımında nefrotoksistede artış görülebilir.

Kombine doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir.

Sefalosporin grubu antibiyotikler ile tedavi sırasında direkt Coombs testinde yalancı pozitif sonuçlar bildirilmiştir.

Hematolojik testlerde, transfüzyon öncesindeki cross-matching prosedürlerinde antiglobülin testleri uygulandığında ya da doğumdan önce antibiyotik kullanan annelerin bebeklerine Coombs testi yapılacağı zaman, pozitif sonucun ilaca bağlı olabileceği unutulmamalıdır.

Sefaleksin tedavisi sırasında idrarda glukoz ölçümü yapıldığında yalancı pozitif sonuçlar alınabilir. Bu durum hem Benedict ve Fehling solüsyonları hem de Clinitest tabletlerinin kullanılması durumunda gözlenmiştir.

Kontraendikasyonlar

Sefaleksin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Yetişkinler: Yetişkinlerde mutad doz 6 saatte bir 250-500 mg'dır. Enfeksiyonun türü ve şiddetine göre günde 1-4 g uygulanabilir.
Streptokoksik farenjit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve 15 yaşından büyük hastalardaki komplikasyonsuz sistitte 12 saatte bir 500 mg uygulanabilir. Sistit tedavisine 7-14 gün devam edilmelidir. Daha ağır veya dirençli mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda daha yüksek dozlarda ilaç uygulanması mümkündür. Ancak günde 4 g'ın üzerinde dozlara gerek görülecek şiddetteki enfeksiyonlarda parenteral uygulanan bir sefalosporin tercih edilmelidir.
 
Çocuklar: Çocuklarda mutad doz, eşit dozlara bölünerek uygulanan 25-50 mg/kg/gün'dür. Streptokoksik farenjit (bir yaşından büyük çocuklardaki) ile cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, günlük toplam doz 12 saatte bir eşit dozlar şeklinde uygulanır. Ağır enfeksiyonlarda dozu iki katına çıkartmak mümkündür. Maksipor; otitis media tedavisinde dört eşit doza bölünerek günde 75/100 mg/kg olarak uygulanabilir. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedaviye en az 10 gün devam edilmesi uygundur.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Preparatın ayrıca;
MAKSİPOR® 500 mg Film Tablet,
MAKSİPOR® 1 g Film Tablet,
MAKSİPOR® 125 mg Oral Süspansiyon için Kuru Toz
isimli formları da mevcuttur.
Saklama Koşulları
Sulandırılan süspansiyon, buzdolabında 14 gün, 25°C'ın altındaki oda sıcaklığında 7 gün aktivitesini muhafaza eder.
25°C'ın altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Maksipor 250 mg Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz; sulandırıldığında elde edilen süspansiyonun her 5 mL'sinde 250 mg sefaleksin'e eşdeğer sefaleksin monohidrat içerir. Sulandırıldığında 100 mL süspansiyon verebilecek toz karışımı içeren şişelerde, ölçeği ile birliktedir.

Uyarılar/Önlemler
Sefaleksin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Sefalosporin C türevlerini penisiline duyarlı olan bireylerde kullanırken dikkatli olunmalıdır. Akut ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarında epinefrin ve diğer acil önlemlere gereksinim duyulabilir. Penisilinler ile sefalosporinler arasında kısmi çapraz duyarlılık olduğuna dair klinik ve laboratuvar bulguları mevcuttur; her iki ilaçla da anafilaktik şok dahil ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.
Antibiyotik uygulanan hastalarda diyare görülmesi halinde tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olduğu gibi psodomembranöz kolit ihtimali dikkate alınmalıdır. Psödomembranöz kolit şüphesi olan hafif vakalar genellikle antibiyotik tedavisinin sonlandırılması ile düzelir. Orta ve ciddi vakalarda ise endikasyona göre sigmoidoskopi ve uygun bakteriyolojik incelemelerin yapılması, sıvı, elektrolit ve protein dengesinin korunması için gereken müdahalelerin uygulanması gerekir.
 
Gebelikte kullanım:
Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.
 
Emziren annelerde kullanım:
Emziren annelerde uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.
 
Herhangi bir alerjik reaksiyon görüldüğü takdirde tedavi kesilmeli ve endikasyona göre antihistaminikler, adrenalin, oksijen, intravenöz steroidler tatbik edilmeli ve hava yolunun açık tutulmalı, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
Tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olabileceği gibi uzun süreli tedavide süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa uygun önlemler alınmalıdır. Sefalosporin grubu antibiyo­tiklerle tedavi sırasında direkt Coombs testinde yalancı pozitiflik bildirilmiştir.
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj kreatinin klirensine göre düzenlenmelidir. Kreatinin klirensi 5 mL/dakikanın altında olan hastalarda 12-24 saatte bir 250 mg; kreatinin klirensi 5-10 mL/dakika olan hastalarda 12 saatte bir 250 mg; kreatinin klerensi 11-40 rnL/dakika olan hastalarda 8-12 saatte bit 500 mg'lık dozlar şeklinde uygulanabilir. Kreatinin klerensi 40 mL/dakika'nın üzerinde olan hastalarda normal dozaj uygulanabilir.  
Maksipor tedavisi sırasında Benedict ve Fehling solüsyonları ve Clinitest tabletleri ile idrarda glukoz aranması halinde yanlış pozitiflik bildirilmiştir. Bu nedenle idrarda glukozun; enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanan testler ile aranması uygundur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Gastrointestinal: Psödomembranöz kolit semptomları tedavi esnasında veya sonrasında görülebilir. Nadiren bulantı, kusma ve tedaviyi kesmeyi gerektirmeyecek şiddette diyare ve ayrıca dispepsi ve karın ağrısı bildirilmiştir. Bazı penisilinler ve sefalosporinlerle olabildiği gibi geçici hepatit ve kolestatik sarılık çok nadiren bildirilmiştir.

Hipersensitivite: Kızarıklık, ürtiker ve anjiyoödem şeklinde allerji görülebilir, ilacın kesilmesi ile kendiliğinden düzelir. Anaflaktik şok da bildirilmiştir.

Diğer: Genital ve anal pruritus, vajinit ve vajinal akıntı, yorgunluk hissi, sersemlik, baş ağrısı, eozinofili, nötropeni ve SGOT, SGPT değerlerinde artışlar da bildirilen reaksiyonlar arasındadır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.