Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka MANNITOL
Etken Madde Kodu SGKFCH-MANNITOL %20 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05BC01
ATC Açıklaması Mannitol
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A00065
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,94 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,92 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E216D
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Parenteral tedavi sırasında doz aşımı olursa, parenteral uygulamaya son verilmeli ve hasta sıvı veya solüt yükü açısından yeniden değerlendirilerek uygun tedavi girişimlerinde bulunulmalıdır.

Endikasyonlar

Kafa içi basıncı ve beyin kitlesinin azaltılması

 • Daha derindeki dokulara cerrahi yoldan erişmeyi kolaylaştırmak için.
 • Kafa içi basıncının yüksek olduğu durumlarda duranın açılması gerekiyorsa, beyin hasarını önlemek için.
 • Teşhis için yapılan müdahale sırasında ya da ondan önce, artmış kafa içi basıncını azaltmak ve beyin fıtıklaşmasını önlemek için.
 • Postoperatif dönemde sekonder beyin ödeminin tedavisi için.
 • “Pseudotümör cerebri” vakalarında serebrospinal basıncı azaltmak için.
Artmış göz içi basıncının azaltılması
 • Göz içi ameliyatlarını kolaylaştırmak için.
 • Göz içi basıncını geçici olarak azaltmak için.
 • Bazı habis glokom vakalarının tıbbi yoldan tedavisi için.
 • Habis glokomun cerrahi riskini azaltmak için.
İdrar çıkışının arttırılması
 • Transfüzyon ya da başka hemolitik reaksiyonlarda, transüretral prostat rezeksiyonları, yanık ve diğer hemoglobinemik durumlarda böbrek tübülüslerinde hemoglobin presipitasyonunu önlemek için.
 • Gut ya da ağır hiperürikozemili hastalarda ürik asidin idrarla atılımını arttırmak için.
 • Organik böbrek hastalığı olmayan hastalarda, aşırı su yüklenmesini ve buna bağlı olarak hiponatremiyi düzeltmek için.
 • Siroz ya da nefroza bağlı ödem gösteren hastalarda, diüretiklerin etkisini arttırmak için.
 • Akut böbrek yetmezliği (anüri) ile akut fonksiyonel oligürinin ayırıcı teşhisinde.
 • Oligürik hastalarda sıvı ve elektrolit tedavisini basitleştirmek için.
Aşağıdaki sebeplere bağlı iskemi sonucu oligüriyi önleme
 • Anevrizmektomi yapılırken abdominal aortun pense edilmesi.
 • Kardiyotomi ya da damar cerrahisinde yapılan ekstrakorporal dolaşım.
 • Travmatik ve hemorajik şok.
 • Akut hipotansiyon.
Farmakodinamik Özellikler

Mannitol solüsyonu, ekstraselüler sıvının osmolaritesini arttırmak ve osmotik diürez meydana getirmek amacıyla hazırlanmış intravenöz uygulamaya yönelik, steril, stabil ve apirojen bir çözeltidir; hiçbir bakteriyostatik madde içermez.

Hipertonik mannitol solüsyonunun damardan uygulanması, ekstraselüler sıvının osmolaritesini arttırdığından, osmotik basıncı dengelemek üzere hücre içi sıvıları ekstraselüler mesafeye geçer. Bunun sonucu olarak kafa içi basıncı düşer, beyin kitlesi küçülür, göz içi basıncı azalır.

Mannitol glomerüllerden filtre olur; % 90’ı tübülüslerden reabsorbe olmayarak idrarla dışarı atılır. % 10 kadarı ise tübülüs hücrelerine geçerek metabolize olur.

Mannitol’ün böbreklerden yüksek oranda atılımı, osmotik diüreze yol açar; hastalardan bol miktarda, düşük konsantrasyonda idrar çıkar. Bunun sonucu olarak, idrardaki toksik maddeler sulandırılır, atılımları çabuklaştırılır, böbrek tübülüs hücrelerine çökme tehlikeleri önlenmiş olur.

Mannitol diürezi sırasında tübülüs lümenindeki yüksek osmotik basınç, toksin ya da iskemi yüzünden hasara uğramış tübülüs hücrelerindeki ödemi azaltır.

Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli

İntravenöz infüzyon için steril ve apirojen solüsyon

Formülü
Her 100 ml’lik solüsyonda
 
Mannitol 20 g
Enjeksiyonluk su q.s
 
Osmolarite
1100 mOsm/litre
İlaç Etkileşmeleri
Solüsyon kullanımında diğer ilaçlarla etkileşimleri açısından araştırılmalıdır. Beraberinde diüretik kullanımı mannitolün etkisini potansiyelize edebilir. Mannitol lityumun idrar ile atılımını arttırır. Dolayısı ile mannitolün tekrarlayan uygulamaları sonucu lityumun etkinliği azalabilir.
 
Beraberinde siklosporin kullanan hastalar nefrotoksisite açısından izlenmelidir. Diğer potansiyel etkileşimde bulunabilecek ilaçlar aşağıdaki gibidir;
 • Aminoglikozidler (ototoksisite)
 • Tubokürarin ve depolarizan nöromuskuler blokerler (etki artışı)
 • Oral antikoagülanlar (hemodilüsyona bağlı etki azalması)
 • Digoksin (hipokalemi, digoksin toksisitesi)
Geçimsizlik
Solüsyonun ilaçlarla beraber kullanımında geçimsizlikyönünden araştırılmalıdır.
Kontraendikasyonlar
 1. Anüri; ilerlemiş böbrek yetmezliği.
 2. Kalp yetmezliği ve ağır akciğer konjestiyonuna yol açan diğer nedenler.
 3. Aktif kafa içi kanaması (kraniyotomi sırasında görülen hariç).
 4. Sıvı ve elektrolit azlığı
Kullanım Şekli Ve Dozu

Kafa içi ve göz içi basıncının azaltılması
Kilo başına 5 - 10 ml % 20'lik mannitol solüsyonu (kilo başına 1 - 3 g mannitol), 15-60 dakika içinde damardan verilir. Bu şekilde, 70 kg'lık bir hastaya % 20'lik mannitol solüsyonundan 30 dakika içinde 700 ml uygulanabilir.

Akut böbrekyetmezliği vefonksiyonel oligürinin ayırıcı teşhisi
% 20'lik mannitol solüsyonundan 100 ml, 5 - 6 dakikada damardan verilir, sonra infüzyonun hızı yavaşlatılır ve 45 - 60 dakikada toplam olarak 250 ml uygulanır. Hasta saatte 50- 100 ml idrar çıkarmalıdır. Eğer idrar miktarı 1 - 2 saat içinde artmazsa ve hastanın sıvı ihtiyacı karşılanmışsa, ikinci bir deneme dozu uygulanabilir. Bununla birlikte, hastada diürez başlamamışsa, 500 ml % 20'lik mannitol solüsyonundan (100 g mannitol) fazlası verilmemelidir. Böyle inatçı bir oligüri, akut tübüler nekroz ya da ürogenital sistemde kronik patolojik bir durumun belirtisi olabilir. Diürez başladıktan sonra, saatte 100 ml idrar çıkışı sağlayacak şekilde % 5, % 15yada % 20'lik mannitol solüsyonu infüzyonu ile devam edilir. Hastanın metabolik ihtiyaçlarına, sıvı ve elektrolit dengesine göre solüsyona ayrıca dekstroz ve sodyum klorür katılabilir.

Transüretral prostat rezeksiyonu ya da diğer ürogenital ameliyatlar sırasında ve sonrasında su intoksikasyonunun ve postoperatif irigasyon ihtiyacının azaltılması.
Anestezist narkoza başlar başlamaz, % 0.45 sodyum klorür ve % 20 mannitol içeren % 5 dekstroz solüsyonundan 150 ml 5 - 10 dakikada damardan verilir. Ameliyat sırasında ve ameliyattan sonra saatte 300 ml hesabıyla 1000 ml uygulanır. Bundan sonra, 18 saat süreyle ya da irigasyon ihtiyacı kalmayıncaya kadar, % 0.2 sodyum klorür ve % 5 mannitol içeren % 5 dekstroz solüsyonundan saatte 400 ml verilir.

Hemoglobin, ürik asit ve güç çözünür başka bileşiklerin böbrek tübülüslerine çökmesini önlemek ve atılımlarını arttırmak
40 - 45 miliekivalan sodyum laktat veya bikarbonat ilave edilmiş % 20 mannitol solüsyonundan 250 ml (50 g mannitol) 30 dakikada damardan verilir. Bundan sonra, saatte 300 - 500 ml'lik bir idrar çıkışı sağlayacak şekilde, % 0.2 sodyum klorür ve % 5 mannitol içeren % 5 dekstroz solüsyonundan saatte 300 - 500 ml uygulanarak devam edilir. Kayıpları karşılamak üzere solüsyonun her litresine 40 - 45 miliekivalan sodyum laktat ve yeter miktarda potasyum eklenmeli, idrar pH'ına sık sık bakılarakyeterli bir alkalileşme sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir.

Kanda toksik dozlarda bulunan barbitürat ve diğer maddelerin atılımını arttırmak
40 - 45 miliekivalan sodyum laktat veya bikarbonat ilave edilmiş % 20 mannitol solüsyonundan 250 ml (50 g mannitol) 30 dakikada damardan verilir. Bundan sonra, kandaki barbitürat seviyesi toksik olmayıncaya kadar saatte 300 - 500 ml'lik bir idrar çıkışı sağlayacak şekilde, % 0.2 sodyum klorürve % 5 mannitol içeren % 5 dekstroz solüsyonundan saatte %20 mannitol solüsyonundan 250 ml (50 g mannitol) 30 dakikada damardan verilir. Bundan sonra, kandaki barbütirat seviyesi toksik olmayıncaya kadar saatte 300-500 ml'lik bir idrar çıkışı sağlayacak şekilde, %0.2 sodyum klorür ve %5 mannitol içeren %5 dekstroz solüsyonundan saatte 300-500 ml uygulanarak devam edilir. Her litreye 40-45 miliekivalan sodyum laktat, 20 miliekivalan potasyum klorür ve 1 g kalsiyum glukonat eklenmeli, idrar pH'ına sık sık bakılarak yeterli bir alkalileşme sağlanıp sağlanmadığı kontrol
edilmelidir.

Su entoksikasyonu vakalarında hiponatreminin düzenlenmesi
%20'lik mannitol solüsyonundan 100 ml 5-10dakikada damardan verilir ve saatte 100 ml hesabıyla infüzyona devam edilir. Toplam doz, vücuttan çıkması istenen su miktarına bağlıdır. %20'lik mannitol solüsyonunun 1 ml'si4mlidrarçıkışısağlar.

Ekstrakorporal dolaşım, abdominal aortun pense edilmesi ve diğer büyük ameliyatlarda oligürinin önlenmesi
Anestezi başladıktan sonra (aortun pense edilmesinden önce) 30 dakika içinde %20'lik mannitol solüsyonundan 250 ml damardan uygulanır. Ameliyat sırasında ve ameliyattan sonra 18saat müddetle, % 0.2 sodyum klorürve %5 mannitol içeren %5 dekstroz solüsyonu saatte 100 mlidrar çıkışı sağlayacak süratte verilir.

Açık kalp ameliyatlarından sonra oligürinin önlenmesi.

Pompadaki kana % 0.2 sodyum klorür içeren %20'lik mannitol solüsyonundan hastanın kilosu başına 2 g mannitol hesabıyla ilave edilir. Yukarıdaki maddede yazılı olduğu şekilde devam edilir.

Akut hipotansiyon, şok ve böbrek kan dolaşımını azaltan diğer durumlarda oligürinin önlenmesi.
2. maddeye bakınız.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

500 ve 1000 ml'lik Vacoliter cam şişelerde sunulmuştur.

Saklama Koşulları

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Mannitol çözeltileri kimyasal olarak stabil olmakla birlikte, konsantre çözeltileri çok düşük ısılarda kristallenir. Kristalizasyon oluştuğunda, çözelti hafifçe ısıtılarak ve kuvvetlice çalkalanarak giderilmelidir. Buna rağmen tam bir çözünme olmazsa çözelti kullanılmamalıdır. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100,150,250 ve 500 ml'lik Mediflex torbalarda sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Mannitol yeterli idrar akımı sağlanana dek hastaya verilmemelidir. Kardiyovasküler sistemin durumu mannitol uygulanımından önce mutlaka dikkatlice değerlendirilmelidir. Mannitol uygulanımı sırasında ise renal fonksiyon idrar akımı, sıvı dengesi, serum sodyum ve potasyum düzeyleri izlenmelidir.Uygulama sırasında extravazasyondan kaçınılmalıdır;uygulama bölgesinde ödem ve cilt nekrozuna neden olabilir.Elektrolit içermeyen mannitol solüsyonları kanla birlikte aynı anda verilmemelidir.Hastaya mannitolle birlikte aynı anda kan da vermek gerekiyorsa, psödoaglitinasyondan kaçınmak için her 1 litre mannitol solüsyonuna en az 20 mEq sodyum eklenmelidir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:

Gebelik Kategorisi C
Solüsyonun gebelik ve laktasyonda kullanımı ile ilgili bilinen herhangi bir özel uygulama bildirilmemiştir. Çok gerekli durumlar dışında gebelik sırasında kullanılmamalıdr. Anne sütüne geçişi ile ilgili yeterli bilgi yoktur.

Araç ve Makina Kullanımına Etkisi:
İnfüzyon yoluyla uygulanan solüsyonların kullanımı sırasında araç kullanımı pratik yönden mümkün değildir.Kullanıldıktan sonra araç ve makina kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Sıvı ve elektrolitlere etkileri
Mannitol tedavisi sırasında görülen en önemli yan etkiler sıvı ve elektrolit düzensizlikleridir. Özellikle yetersiz idrar çıkışı ya da yüksek dozların hızla verilmesi mannitolün birikimine neden olur. Dolaşımdaki aşırı yüklenme sonucu pulmoner ödem, su intoksikasyonu, kardiyak rezervi düşük hastalarda yetmezlik oluşabilir. Ayrıca mannitol ile oluşturan diürez sonucunda, bazı hastalarda asit-baz dengesinin bozulması ve solunum depresyonu oluşabilir.

Santral Sinir Sistemi
Özellikle asidozlu vakalara yüksek doz mannitol uygulanması sonucu, ilaç kan - beyin engelini aşar ve beyin omurilik sıvısının pH’sının idame ettirebilmesini engelleyebilir.

Diğer yan etkiler
Asidoz, ağız kuruluğu, susama, idrar tutukluğu, başağrısı, bulanık görme, ürikozüri, bulantı, kusma, kan basıncı değişiklikleri, taşikardi gibi yan etkiler oluşabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.