Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka MANNITOL IE ULUGAY
Etken Madde Kodu SGKFCH-MANNITOL %20 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BC01
ATC Açıklaması Mannitol
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A00081
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 5,59 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,59 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Şiddetli böbrek rahatsızlığına bağlı anüride, mannitol tedavisi uygulandıktan sonra oligüri ve azotemide ağırlaşma da dahil, gelişen böbrek yetmezliği veya böbreklerin çalışmaması durumunda kontrendikedir.
Doz Aşımı
Belirtiler: Önerilen dozlardan daha fazlası, özellikle sodyum, klorür ve potasyum gibi elektrolitlerin vücuttan atılış miktarında artmaya neden olur. Sodyumun azalması ortostatik taşıkardi veya hipotansiyona ve merkezi venöz basıncın azalmasına neden olabilir.
 
Klorür metabolizması sodyumu yakından takip eder. Potasyum eksikliği nöromüsküler fonksiyonu azaltabilir, barsak dilatasyonuna ve ileusa neden olabilir. Eğer idrar akışı yetersizse, akciğer ödemi veya su intoksikasyonu meydana gelebilir.
 
Diğer belirtiler; hipotansiyon, oligüriye hızla dönüşen poliüri, baygınlık, konvülsiyonlar, hipermolarite, hipernatremi.
 
Tedavisi: İnfüzyon hemen kesilir. Sıvı ve elektrolit dengesizliğini düzeltmek için destekleyici önlemler alınır.
Hemodiyaliz, mannitolü temizlemek ve serum ozmolaritesini azaltmak için gereklidir.
Endikasyonlar
İE %20 Mannitol Solüsyonu aşağıdaki durumlarda kullanılır:
 
Terapötik amaçla kullanımı:
  • İrreversibl böbrek yetmezliği oluşmadan akut böbrek yetmezliğinin oligürik fazının önlenmesi veya tedavisi için diürezin artırılmasında
  • İntrakraniyal basıncın azaltılması ve serebral ödemin tedavisinde
  • Artmış intraoküler basınç diğer yollarla düşürülemediği zaman, basıncın azaltılmasında
  • Toksik maddelerin idrarla atılımını artırmak ve idrar yollarının irrigasyonunda
Diagnostik amaçla kullanımı: Glomerüler filtrasyon hızının ölçülmesinde
Farmakodinamik Özellikler
Mannitol, osmotik bir diüretiktir. İntravenöz yolla uygulamayı takiben ekstraselüler sıvının osmolaritesini artırarak, beyin, serebrospinal sıvı ve göz dahil dokulardan suyun plazmaya geçişini artırır. Bu şekilde serebral ödemde, intraoküler ve intrakraniyal basınç, serebrospinal sıvı hacmi ve basıncında azalmaya neden olur.
 
Renal tübülüslerden reabsorbe olmayan mannitol; glomerüler filtratın osmolaritesini artırarak, suyun atılımını kolaylaştırarak ve sodyum, klorür ve diğer elektrolitlerin böbrek tübülüslerinden reabsorbsiyonunu inhibe ederek diürez oluşturur.
 
İntravenöz verilişi takiben 1-3 saat içinde diürez oluşur. İntraoküler basınç, enjeksiyondan sonra 15 dakika içinde düşmeye başlar ve 30-60 dakika sonra doruk etkiye ulaşır. Serebrospinal sıvı basıncı ise 15 dakika içinde düşmeye başlar ve etkisi 3-8 saat sürer.
Farmakokinetik Özellikler
Mannitol düşük oranda metabolize edilir ve çoğunlukla glomerüler filtrasyonla elimine edilir. Yarılanma ömrü yaklaşık olarak 100 dakikadır ve akut böbrek yetmezliğinde 36 saate kadar uzayabilir. Plazma proteinlerine bağlanmaz. Verilen 100 g'lık dozun %80'i 3 saat içinde idrarla atılır. Zorlu diürez için kullanılan yüksek dozlarda ise mannitol birikimi olabilir.
Farmasötik Şekli

SOLÜSYON

Formülü
100 ml'de:
Mannitol.............................................   20.0 g
Enjeksiyonluk su...............................   q.s.
 
Osmolalite (mOsm/L)= 1100
İlaç Etkileşmeleri

Mannitol, kullanılan miktarına bağlı olarak, aşağıdaki ilaçlarla etkileşmektedir;Digital glikozidler, mannitol ile birlikte kullanıldığında hipokalemi ile gelişen digital toksisite olasılığını arttırır. Karbonik anhidraz inhibitörleri içeren diğer diüretikler, mannitol ile birlikte kullanıldığında, diüretik ve intraoküler basınç azaltıcı etkilerini potansiyalize eder. Bu durumda dozaj ayarlaması gerekmektedir.

Kontraendikasyonlar
Şiddetli böbrek rahatsızlığına bağlı anüri; ağır akciğer konjestiyonu veya belirgin akciğer ödemi; kafa ameliyatları dışındaki aktif intrakraniyal kanama; şiddetli dehidratasyon; mannitol tedavisi uygulandıktan sonra oligüri ve azotemide ağırlaşma da dahil, gelişen böbrek yetmezliği veya böbreklerin çalışmaması; mannitol tedavisinden sonra gelişen kalp yetmezliği veya akciğer konjestiyonu.
 
Kullanım Şekli Ve Dozu
İntravenöz yolla uygulanır. Total dozu ve uygulama hızı sıvı ihtiyacına, atılan idrar miktarına ve hastanın durumuna bağlıdır.
 
Akut böbrek yetmezliğinin (oligüri) önlenmesi:
Erişkinlerde, kardiyovasküler ve diğer tip ameliyatlarda başlangıçta verilen %5-10'luk konsantrasyonları takiben %20'lik mannitol solüsyonu (50-100 g mannitol olarak) uygulanır.
 
Oligüri tedavisinde:
%15-%20'lik solüsyon halinde 100 g mannitol 90 dakikadan fazla bir sürede verilir.
 
İntrakraniyal basıncın ve beyin hacminin azalması:
Sinir sistemi cerrahisinden önce veya sonra beyin hacminin azaltılması için 30-60 dakika boyunca %15-%20'lik solüsyon halinde 1.5-2 g/kg infüzyon verilebilir.
 
Mannitol infüzyonundan önce ve sonra dolaşım ve böbrek rezervi, sıvı ve elektrolit dengesi, vücut ağırlığı ve toplam vücuda giren madde ve vücuttan çıkan idrar miktarı değerlendirilir. Serebrospinal sıvı basıncında azalma infüzyona başladıktan 15 dakika içinde gözlenmelidir.
 
İntraoküler basıncın azaltılması:
30-60 dakikalık bir zaman içinde %20'lik solüsyondan (7.5-10 mL/kg) veya %15'lik solüsyondan (10-13 mL/kg) 1.5-2 g/kg verilmelidir. Operasyondan önce kullanılacağı zaman, maksimum etkiyi elde etmek için ameliyattan 1-1.5 saat önce verilir.
 
İntoksikasyonlarda diürezin gelişmesi için ilave tedavi:
Konsantrasyon, hastanın sıvı gereksinimine ve idrar atılımına bağlıdır. Kaybolan sıvı ve elektrolitlerin IV infüzyonla replasmanı yapılır. Eğer 200 g mannitolden sonra yarar sağlanmazsa, infüzyona devam edilmez.
 
Glomerüler filtrasyon hızının (GFR) ölçümü:
%20'lik solüsyonun 100 mL'si (20 g) 180 mL sodyum klorür solüsyonu ile seyreltilir. Elde edilen 280 mL %7.2'lik solüsyon 10 mL/dak hızla infüze edilir. Uygun zaman aralığında kateterle idrar toplanır ve atılan mannitol miktarı mg/dakika olarak analiz edilir. Zaman sürecinin başlangıç ve bitiminde kan örneği alınır ve plazmada mannitol konsantrasyonu mg/mL olarak saptanır.
 
Ürolojik yıkama:
% 2.5-5'lik çözelti halinde kullanılır. Bu şekilde kullanımı suyun hemolitik etkisini, dolaşıma hemoliz edilmiş kanın girişini ve bunun sonucunda oluşacak hemoglobinemiyi en düşük düzeyde tutar.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

İE % 20 Mannitol Solüsyonu (Setsiz)

Saklama Koşulları
30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500 mL'lik vakumlu şişelerde.
Uyarılar/Önlemler
Mannitol solüsyonunun verilişi sırasında; böbrek fonksiyonu, idrar çıkışı, sıvı dengesi, serum ve potasyum düzeyleri, santral venöz basınç izlenmelidir.
 
Mannitol, sıvı ve elektrolit tedavisi için uygun değildir. Bu gibi durumlarda homeostaz, sıvı ve elektrolit tedavisi ile sağlanmalıdır.
 
Elektrolit içermeyen mannitol solüsyonları kan ile birlikte verilmemelidir. Mannitol'un damar dışına kaçmasından sakınılmalıdır. Aksi takdirde lokal ödem ve cilt nekrozları oluşabilir. Eğer kan ile birlikte uygulanacaksa, psödoaglütinasyondan sakınmak için mannitol solüsyonunun her bir litresine en az 20 mEq sodyum klorür ilave edilmelidir.
 
Çocuklarda kullanımı: 12 yaşın altındaki hastalarda dozajı bilinmemektedir.
Uygulama sırasında istenmeyen bir etki görüldüğü takdirde, infüzyon hemen kesilmeli, hastanın durumu değerlendirilmeli ve gerekli ise uygun tedavi edici önlemler alınmalıdır. Eğer gerekirse geriye kalan solüsyon kontrol için saklanmalıdır.
Bütün büyük hacimli parenteral çözeltilerde olduğu gibi, uygulamadan önce her şişe gözden geçirilmelidir. Şişe ters çevrilerek çökme, kirlilik ve şişede çatlaklık, vakum kontrolu yapılmalı, partikül görülen çözeltiler kullanılmamalıdır.
Solüsyon bir defada kullanılmalıdır. Bir uygulamada artan çözelti tekrar kullanılmamalıdır.
Hastada uygulamaya bağlanabilecek ateş veya titreme belirtileri görülürse uygulamaya son verilmelidir.
Donmaya ve aşırı sıcaklara karşı korunmalıdır.
 
Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı
(Hamilelik kategorisi C):
Hamilelik dönemindeki güvenilirliği henüz bilinmemektedir.Potansiyel yararları, meydana gelebilecek zararlardan daha fazla değilse, hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.
Süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Hiponatremi en büyük problemdir.
 
Büyük miktarların hızla verilmesi çok sakıncalıdır ve ekstraselüler alana intraselüler sıvının geçmesi sonucu selüler dehidratasyon ve intravasküler alanın genişlemesi dolayısıyla konjestif kalp yetmezliği ve akciğer ödemi gelişebilir. İntraselüler alandan ekstraselüler alana potasyumun hareketi sonucu hiperkalemi oluşabilir. Daha seyrek olarak da mannitolun yoğun infüzyonu ile reversibl akut oligürik böbrek yetmezliği gelişebilir.
 
Mannitol, serebral kan akımını artırdığından, sinir sistemi ameliyatı geçirmiş hastalarda postoperatif kanama riski oluşturabilir. Mannitol kan-beyin engelini üreden daha yavaş geçmesine rağmen, Reye sendromlu hastalarda bazen intrakraniyal basınçta rebound yükselme meydana gelebilir. Hipo ya da hipertansiyon, taşıkardi ortaya çıkabilir.
 
Ağız kuruluğu, susama hissi, baş ağısı, idrar çıkışında artma, bulantı, kusma, bulanık görme, sersemlik hali, ciltte kızarıklık ve ürtiker gibi devam etmediği veya can sıkıcı hale gelmediği takdirde tıbbi açıdan dikkat gerektirmeyen yan etkiler ortaya çıkabilir.
 
Göğüs ağrısı, taşıkardi, üşüme ve ateş, idrar retansiyonu, elektrolit dengesinin bozulması, akciğer konjestiyonu, bacakların alt tarafında ve ayaklarda şişme, tromboflebit ender olarak ortaya çıkan fakat tıbbi açıdan dikkat gerektiren yan etkilerdir.
 
Bazı olgularda; baş ağrısı, bulantı, kusma, bulanık görme ve sersemlik hali, beyinde dehidratasyon sonucu subdural veya subaraknoid hemorajinin belirtileri olabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.