Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka MELCAM
Etken Madde Kodu SGKFCW-MELOKSIKAM Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AC06
ATC Açıklaması Meloksikam
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A09622
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 10,12 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,03 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,01 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E039B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Hafif ve orta dereceli böbrek hastaları için (kreatinin klerensi>15 ml/dak.) özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır böbrek yetmezliği hastalığı bulunanlarda meloksikam kullanımı tavsiye edilmez.
Karaciğer Yetmezliği
Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlamasına gerek yoktur.Ağır karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.
Doz Aşımı

Meloksikam ile ilgili doz aşımı vakaları sınırlıdır. Belirli bir antidotu yoktur. Doz aşımı durumunda gastrik lavaj yapılmalı, semptomatik ve destekleyici bir tedavi uygulanmalıdır. Kolestiraminin, meloksikamın eliminasyonunu hızlandırdığı, klinik çalışmalarda gösterilmiştir.

İlacın yüksek oranda proteine bağlanma özelliği nedeniyle hemodiyaliz ve hemoperfüzyon gibi yöntemler etkili değildir.

Ciddi gastrointestinal lezyonlar antasid ve H2-reseptör antagonistler ile tedavi edilebilir.

 

Endikasyonlar
Meloksikam, aşağıda adı geçen hastalıkların tedavisinde endikedir :
  • Ağrılı osteoartritin kısa süreli semptomatik tedavisinde.
  • Romatoid artritin (kronik poliartrit) uzun süreli semptomatik tedavisinde.
  • Ankilozan spondilitin semptomatik tedavisinde.
Farmakodinamik Özellikler

Meloksikam, oksikam ailesinden non-steroidal antienflamatuar (NSAİ) bir ilaç olup antienflamatuar, analjezik ve antipiretik etkilere sahiptir. Meloksikam etkisini diğer non-steroidal antienflamatuar ilaçlar gibi prostaglandin sentezini (siklooksijenaz enzimini) inhibe ederek gösterir. Meloksikam, bütün klasik inflamasyon modellerinde güçlü antienflamatuar etki gösterir.

Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon : Meloksikamın mutlak biyoyararlanımı % 89’dur (30 mg oral doza karşı 30 mg İ.V. bolus enjeksiyon ile karşılaştırıldığında).
7.5 ve 15 mg’lık oral dozlardan sonra görülen plazma konsantrasyonları doz ile orantılıdır : 7.5 mg için plazma konsantrasyonu 0.4-1.0 mg/L 15 mg için ise 0.8-2.0 mg/L’dir. 7.5 mg’lık meloksikam tablet alımını takiben Cmaks ‘a ortalama 4-5 saatte ulaşır. Absorpsiyon hız ve derecesi çoklu doz uygulamalarından etkilenmez. Bu durum ilacın doğrusal farmakokinetik özellik gösterdiğini doğrulamaktadır. Çoklu dozlarla kararlı durum konsantrasyonlarına 5 günde ulaşılır. Dozdan 12-14 saat sonra ikinci bir absorpsiyon pikinin görülmesi ilacın enterohepatik siklusa girerek reabsorpsiyona uğradığını göstermektedir.
 
Besin ve Antasidlerin Etkisi : Yağ içeriği yüksek bir kahvaltıdan sonra (75 g yağ) meloksikam alımı ilacın absorpsiyon derecesini etkilemez ancak Cmaks  değerlerinin % 22 oranında artmasına neden olur. Ortalama Cmaks değerlerine 5-6 saat sonra ulaşılır. İlacın antasidlerle birlikte kullanılması herhangi bir farmakokinetik etkileşime yol açmaz. Melcam tabletin antasid ve besinlerle birlikte kullanılmasında herhangi bir sakınca olmayıp zaman ayarlamasına gerek yoktur.
 
Dağılım : Meloksikamın ortalama dağılım hacmi 10 L’dir. Terapötik doz aralığında meloksikam yaklaşık % ~99.4 oranında plazma proteinlerine (özellikle albümin) bağlanır. Proteine bağlı fraksiyon ilacın konsantrasyonundan bağımsızdır. Oral dozlamdan sonra meloksikamın kırmızı kan hücrelerine penetrasyonu % 10’dan daha azdır.
Tek doz ardından sinovyal sıvıdaki meloksikam konsantrasyonu plazmadakinin % 40-50’si kadardır. Sinovyal sıvıdaki albümin miktarı plazmadakine kıyasla daha az olması nedeniyle sinovyal sıvıdaki serbest fraksiyon plazmadakinin 2.5 katıdır.
 
Metabolizma : Meloksikamın tamamı farmakolojik olarak inaktif olan dört ayrı bileşiğe metabolize olur. Major metaboliti 5-karboksi meloksikamdır (% 60). Ara ürün olan 5-hidroksi meloksikam, P450 aracılığıyla oksidasyona uğrayarak oluşur (% 9). İn vitro çalışmalar bu metabolik yolakta CYP3A4 izoenziminin minör olarak etkili olduğunu sitokrom P450 2C9’un ise önemli rol oynadığını göstermiştir. Diğer iki metabolitin oluşumundan da muhtemelen hastaların peroksidaz aktivitesi sorumludur.
 
İtrah : Meloksikam büyük ölçüde metabolitleri şeklinde itrah edilir. İdrar ve feçesde eşit derecede bulunur. Meloksikamın ortalama eliminasyon yarı ömrü 15-20 saattir. Plazma klerensi 7-9 ml/dak.’dır.
 
Özel Popülasyonlar :
 
Pediatrik : 18 yaşın altındaki pediatrik hastalarda meloksikamın farmakokinetiği üzerine çalışma yapılmamıştır.
 
Geriatrik : 65 yaş üstü erkek bireylerde ve genç erkeklerde meloksikamın plazma konsantrasyonu ve kararlı durum farmakokinetiği benzerlik gösterir. 65 yaş üstü bayanlarda 55 yaş altı bayanlara kıyasla AUC % 47, Cmaks % 32 yüksektir. Yaşlı bayanlarda total konsantrasyon daha yüksek olmasına rağmen yan etki görülme profili her iki yaşlı popülasyonda da benzerlik gösterir.
 
Cinsiyet : Genç bayan bireyler genç erkeklere göre daha düşük plazma konsantrasyonu gösterirler. İlaç doğrusal farmakokinetik gösterir ve iki cinsiyet arasında Cmaks veya tmaks’lar açısından bir fark yoktur.
 
Hepatik Yetmezlik : 15 mg’lık tek doz meloksikamın hafif (Child-Pugh Class I) ve orta (Child-Pugh Class II) derecede karaciğer bozukluğu olan bireylerde plazma konsantrasyonları sağlıklı gönüllülerle karşılaştırıldığında farklılık göstermez. Karaciğer yetmezliği meloksikamın proteine bağlanmasını etkilemez. Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Böbrek Yetmezliği : Meloksikam farmakokinetiği farklı derecelerde böbrek yetmezliği olan hastalarda incelenmiştir. Total plazma konsantrasyonu böbrek yetmezliğinin derecesiyle azalma gösterirse de, serbest AUC değerleri farklılık göstermemektedir. Serbest fraksiyondaki artış meloksikamın metabolik klerensini ve dolayısı ile total ilaç klerensini arttırmaktadır. Hafif ve orta dereceli böbrek hastaları için (kreatinin klerensi>15 ml/dak.) özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır böbrek yetmezliği hastalığı bulunanlarda meloksikam kullanımı tavsiye edilmez. Meloksikam diyalize uygun değildir.
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir.

İlaç Etkileşmeleri
ADE inhibitörleri : NSAİ ilaçlar ADE inhibitörlerinin antihipertansif etkisini azaltabilir. NSAİ ilaç ile ADE inhibitörünü birlikte alan hastalar bu etkileşim konusunda bilgilendirilmelidir.
Aspirin : Sağlıklı bireylerde meloksikamla eş zamanda aspirin kullanımı (1000 mg TID) meloksikamın AUC (% 10) ve Cmaks (% 24) değerlerinde artış görülmesine yol açar. Bu etkileşimin klinik açıdan önemi tam olarak bilinmemektedir. Ancak meloksikamla diğer NSAİ ilaçların ve aspirinin beraber kullanılması yan etkilerde artış olabilme potansiyeli nedeniyle tavsiye edilmez. Düşük doz aspirin ile meloksikamın birlikte kullanılması gastrointestinal ülserasyon veya kanama riskini meloksikamın tek başına uygulandığı duruma kıyasla arttırabilir. Meloksikam kardiyovasküler profilakside aspirinin yerine kullanılamaz. 
Kolestiramin : Tedaviden 4 gün önce başlanan kolestiramin meloksikamın klerensini % 50 arttırır. Bu durum t1/2 ‘yi 19.2 saatten 12.5 saate düşürür ve AUC değerinde % 35 azalmaya neden olur. Kolestiramin sindirim kanalına bağlanma yolu ile meloksikamın eliminasyonunu arttırır. Bu şekilde meloksikam vücuttan daha kısa sürede atılmış olur.
Simetidin : Günde 4 defa 200 mg simetidin ile birlikte 30 mg meloksikam kullanımı meloksikamın farmakokinetiğini değiştirmez.
Digoksin : Yedi gün boyunca günde 15 mg meloksikam ile birlikte klinik dozlarda digoksin uygulaması digoksinin plazma konsantrasyon profilinde bir değişikliğe yol açmaz.
Furosemid : NSAİ ilaçlar bazı hastalarda furosemid ve tiyazid grubu diüretiklerin natriüretik etkilerini azaltabilir. Ancak furosemid ile meloksikam arasında farmakokinetik bakımdan önemli bir etkileşim görülmemiştir.
Lityum : NSAİ ilaçların plazma lityum seviyelerinde artışa ve renal lityum klerensinde ise azalmaya neden olduğu bildirilmiştir. Bu etkilerin meloksikamın renal prostaglandin sentezini inhibe etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Meloksikam tedavisinin başlangıcında, dozaj ayarlamasında ve tedavi sonrasında hasta lityum seviyeleri bakımından yakından takip edilmelidir.
Metotreksat : Meloksikam metotreksatın tekli dozlardaki farmakokinetiği üzerine çok etkili değildir. Ancak diğer NSAİ ilaçlar gibi metotreksatın hematolojik toksisitesini arttırabilir. Bu durumda kan değerleri yakından takip edilmelidir.
Varfarin : Antikoagülan aktivite yakından takip edilmelidir. Özellikle varfarin veya benzeri ajanlar kullanan hastalarda ilk birkaç gün meloksikam tedavisine başlarken kanama riskinde artış olabileceği riski göz önünde tutulmalıdır.
Siklosporin : NSAİ ilaçlar renal prostaglandin aracılığıyla görülen etkileri nedeniyle siklosporinin nefrotoksisitesi arttırabilir. Tedavi süresince renal fonksiyonlar ölçülmelidir.
Pentoksifilin : Kanama riskini arttırır. Hasta izlenmeli ve kanama zamanı bakımından daha sık takip edilmelidir.
Zidovudin : NSAİ ilaçlarla tedaviye başladıktan bir hafta sonra ağır aneminin eşlik ettiği retikülositler üzerinden artmış eritrosit toksisitesi görülür. NSAİ’larla tedaviye başladıktan iki hafta sonra kan değerleri takip edilmedir.
Oral Kontraseptifler : NSAİ ilaçların rahim-içi doğum kontrol önlemlerinin etkinliğini azalttığı bildirilmiştir.
Kontraendikasyonlar
Meloksikam aşağıdaki durumlarda kontrendikedir :
  • Hamilelik ve emzirme döneminde (bkz. Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı)
  • Meloksikama veya ilacın terkibindeki eksipiyanlardan herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Aspirin veya NSAİİ kullanımı ile astım, nasal polip, anjiyonörotik ödem veya ürtiker görülen bireylerde meloksikam kullanılmamalıdır.
  • Aktif peptik ülser veya tekrarlayan nitelikte peptik ülseri olanlarda
  • Ağır karaciğer yetmezliğinde.
  • Diyaliz edilemeyen ağır böbrek yetmezliğinde.
  • Gastrointestinal kanama, serebrovasküler kanama veya diğer kanama bozukluklarında.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Osteoartrit : Günde 7.5 mg Gerektiğinde bu doz, günde 15 mg’a yükseltilebilir.

Romatoid artrit : Günde 15 mg Yaşlı hastalarda uzun süreli tedavide günde 7.5 mg önerilir.

Ankilozan spondilit : Günde 15 mg tavsiye edilir.

Ağır böbrek yetmezliği olan diyaliz hastalarında: Günlük doz 7.5 mg’ı geçmemelidir.

Advers reaksiyonlar yönünden yüksek risk taşıyan hastalar tedaviye 7.5 mg ile başlamalıdır.

MELOKSİKAM İÇİN GÜNLÜK DOZ 15 mg’ı AŞMAMALIDIR.

Meloksikamın etkinlik ve güvenilirliği 15 yaşın altındaki çocuklarda gösterilmemiştir.

İlaç, tek doz halinde yemek esnasında, suyla veya başka bir sıvıyla alınabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
MELCAM 7.5 mg 10 tablet
MELCAM 7.5 mg 30 tablet
Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

MELCAM 15 mg 10 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Özofajit, gastrit ve/veya peptik ülseri olan hastalar meloksikam tedavisine başlamadan önce bu rahatsızlıklarının tedavisini yaptırmış olmalarıgerekmektedir.
Gastrointestinal semptomları veya gastrointestinal hastalık hikayesi olan hastalar gastrointestinal kanama başta olmak üzere dijestif rahatsızlıklarbakımından dikkatle takip edilmelidir.
Tıpkı diğer NSAİİ’lar gibi meloksikamla tedavinin herhangi bir döneminde uyarıcı herhangi bir semptom göstermeksizin veya önceden ciddi bir gastrointestinal rahatsızlık öyküsü olmaksızın nadiren fataliteye yol açmış gastrointestinal kanama veya ülserasyon/perforasyon rapor edilmiştir.
Meloksikam alan hastalarda nadiren kanama ve ülserasyon oluşursa ilaç kullanımına son verilmelidir. Gastrointestinal kanama ve benzeri risklerien aza indirmek için mümkün olan en düşük etkin dozda ve tedavi için uygun olabilecek en kısa sürede kullanılmalıdır.
Meloksikam tedavisi kutano-mukozal advers etkiler görülmeye başlandığı zaman bırakılmalıdır. Ciddi deri reaksiyonları ve hayatı tehdit edici önemli aşırı duyarlılık reaksiyonları oksikamlar da dahil olmak üzere diğer NSAİİ’larda da görülebilir.
NSAİİ’lar nadir olarak interstisiyal nefrit, glomerulonefrit, renal medulla nekrozu veya nefrotik sendroma yol açabilir.
Diğer bütün NSAİ ilaçlarda olduğu gibi serum transaminaz seviyelerinde, serum bilirubin ve karaciğer fonksiyonlarını gösteren diğer parametrelerdenadiren yükselme rapor edilmiştir. Serum kreatinin ve kan üre azot değerlerinde yükselme ve diğer laboratuvar değerlerinde bozukluklar bildirilmiştir.
Bu yükselmeler genellikle hafif ve geçici niteliktedir. Eğer anormallikler şiddetli ve kalıcı ise meloksikam tedavisi durdurulmalı ve daha uygun bir ilaçverilmesi düşünülmelidir.
Sodyum, potasyum ve su retansiyonu ve diüretiklerin natriüretik etkilerinin karışımı ve kardiyak bozukluk veya hipertansiyon problemi olan hastalarda NSAİ kullanımı çoğunlukla bu etkilerin artmasına yol açabilir.
Böbreğe gelen kan miktarı ve kan hacmi azalmış hastalarda, non steroidal antienflamatuar ilaçlar renal perfüzyonun normal sınırlar arasındadevamını sağlayan renal prostaglandinleri inhibe eder. NSAİ kullanımı bazı durumlarda latent renal yetmezlik dekompansasyonu ile sonuçlanabilir.
Tedaviye son verilmesini takiben renal fonksiyonlar başlangıç durumundaki haline geri döner. Bu risk; yaşlı bireylerde, konjestif kalp yetmezliği,siroz, nefrotik sendrom veya böbrek hastalığı bulunan vakalar, diüretik kullananlar veya hipovolemiyle sonuçlanabilecek büyük cerrahi girişimlerinuygulanacağı bireylerde yüksektir. Bu gruptaki hastalar tedavi süresince dikkatle takip edilmelidir.
Hassas, yaşlı ve zayıf düşmüş hastalar yan etkileri daha az tolere edebildiklerinden dolayı dikkatle kontrol altında tutulmalıdır. Diğer non-steroidalantienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi böbrek, karaciğer ve kardiyak fonksiyonlarında bozukluk olma ihtimali yüksek olan yaşlı hastalarda dikkatliolmak gerekir.
Yeterli terapötik yanıt alınamasa da tavsiye edilen maksimum günlük doz aşılmamalı veya ilave bir NSAİ ilaç tedavisi uygulanmamalıdır. Çünküterapötik avantajları kanıtlanmadığı için toksisite artabilir.
18 yaşın altındaki pediatrik hastalarda emniyet ve etkinliği kanıtlanmadığı için kullanılmamalıdır.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI :
Gebelik kategorisi C’dir.Gebelerde yapılmış yeterli ve kontrollü çalışma mevcut değildir. Meloksikam ancak potansiyel yararı fetüsdeki potansiyel riskden fazla ise kullanılmalıdır.
Meloksikam da tüm NSAİ ilaçlar gibi anne sütüne geçer. Bu nedenle advers etkiler de düşünülerek emzirmeye devam etme veya son verme konusunda bir karara varılmalıdır.
 
ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ :
Araç ve makine kullanımını etkilediğine dair yapılmış özel bir çalışma yoktur. Fakat baş dönmesi ve göz kararması gibi yan etkiler ortaya çıkarsa hastanın bu aktivitelerden kaçınması önerilir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Tüm vücutta : Alerjik reaksiyonlar, şok dahil anaflaktoid reaksiyonlar, yüz ödemi, yorgunluk, ateş, sıcak basması, malasi, senkop, kilo kaybı, kilo artışı.
 
Kardiyovasküler : Anjina pektoris, kardiyak yetmezlik, hipertansiyon, hipotansiyon, miyokard enfarktüsü, vaskülit, ödem.
 
Santral ve Periferik Sinir Sistemi : Konvülsiyonlar, parestezi, tremor, vertigo.
 
Gastrointestinal : Kolit, ağız kuruluğu, duodenal ülser, erüktasyon, özofajit, gastrik ülser, gastrit, gastroözofajeal reflu, gastrointestinal hemoraji, hematemez, hemorajik duodenal ülser, hemorajik gastrik ülser, intestinal perforasyon, melena, pankreatit, perfore duodenal ülser, perfore gastrik ülser, ülseratif stomatit.
 
Kalp hızı ve ritmi : Aritmi, palpitasyon, taşikardi.
 
Hematolojik : Agranülositoz, lökopeni, purpura, trombositopeni, anemi.
 
Karaciğer ve Safra Sistemi : ALT artışı, AST artışı, bilirubinemi, GGT artışı, hepatit, sarılık, karaciğer yetmezliği.
 
Metabolik ve Beslenme : Dehidratasyon.
 
Psikiyatrik bozukluklar : Anormal rüyalar, anksiyete, iştah artışı, konfüzyon, depresyon, sinirlilik, uyuklama hali.
 
Respiratuar : Astım, bronkospazm, dispne.
 
Dermatolojik : Alopesi, anjiyoödem, bülloz erüpsiyon, eritema multiforme, ışığa duyarlılık reaksiyonu, pruritus, Stevens-Johnson sendromu, şeker artışı, toksik epidermal nekroliz, ürtiker.
 
Özel duyumlar : Anormal görüş, konjunktivit, tat almada bozukluk, tinnitus.
 
Üriner sistem : Albuminüri, BUN artışı, kreatinin artışı, hamatüri, interstisiyal nefrit, renal bozukluk.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.