Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka MENEFLOKS
Etken Madde Kodu SGKFGY-OFLOKSASIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 5
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01MA01
ATC Açıklaması Ofloksasin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A04902
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 20,67 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,39 TL (26 Şubat 2018)
Kurumun Ödediği 8,87 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E043A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomlara göre destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Hemodiyaliz ve peritoneal diyaliz etkili değildir.

Endikasyonlar

MENEFLOKS film tablet, ofloksasine duyarlı mikroorganizmaların rol oynadığı aşağıda belirtilen bakteriyel enfeksiyonların tedavilerinde endikedir.

  • Solunum yolları enfeksiyonları: Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni
  • Kulak, Burun, Boğaz enfeksiyonlar
  • Deri veYumuşak doku enfeksiyonları
  • Kemik ve eklem enfeksiyonlar
  • Bakteriyel enteritler
  • Karın boşluğu enfeksiyonları (küçük pelvis enfeksiyonları dahil)
  • Pelvik inflamatuvar hastalık
  • Üriner sistem enfeksiyonları (gonore dahil)
  • Nötropenili hastalarda antibakteriyel profilaksi.

Farmakodinamik Özellikler

Ofloksasin bakterilerde DNA Giraz enzimini inhibe ederek bakterisid etki gösterir. İn vitro olarak Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Proteus türleri (indol pozitifler dahil). Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter türleri, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Legionella türleri, Hafnia, Campylobacter jejuni, Aeromonas, Plesiomonas, Yersinia enterocolitica, Vibrio cholera ve Vibrio parahaemolyticus ofloksasine karşı duyarlı gram negatif mikroorganizmalardır. Stafilokoklar (MRSA dahil bütün suşlar). Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumonia ve diğer streptokokus türleri de duyarlı olan gram pozitif mikroorganizmalar arasındadır Chlamydia trachomatis ve Mycoplasma da duyarlı mikroorganizmalar arasındadır. Streptococcus faecalis ve S. pneumonia, Serratia marcescens, Bacteroides ve Clostridium türleri ofloksasine karşı farklı derecelerde duyarlıdırlar. Fusobacterium türleri, peptokoklar, peptostreptokoklar ve Treponema pallidum ofloksasine karşı dirençli mikroorganizmalardır.

Farmakokinetik Özellikler

Ofloksasin oral yoldan uygulandıktan sonra sindirim kanalından süratle emilir ve 0.5-1.3 saat içinde en yüksek kan konsantrasyonu elde edilir. Ofloksasin vücut sıvı ve dokularına etkili oranlarda yayılır. Ofloksasinin kan proteinlerine bağlanma oranı ortalama %25 dir. Beyin-omurilik sıvı konsantrasyonu serum konsantrasyonunun %50-87 si oranındadır.

Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Her film tablette aktif madde olarak 400 mg ofloksasin, boyar madde olarak titanyum dioksit bulunmaktadır.

İlaç Etkileşmeleri

Katyonik antasitler: Birlikte kullanıldığında ofloksasin absorbsiyonu azalır. Magnezyum ve aluminyum içeren antasitlerle ve demir preparatları ofloksasin alımında iki saat önce veya sonra alınmalıdır.

 

Kafein: Ofloksasin ile kafein arasında etkileşim saptanmamıştır.

 

Simetidin: Simetidin bazı kinolonların eliminasyonunu değiştirerek kan düzeylerini artırabilir.

 

Siklosporin: Bazı kinolonlarla birlikte siklosporin kullanımı siklosporin serum düzeylerini artırdığı bildirilmiştir.

 

Non steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ): Ofloksasin dahil kinolonlar ile NSAİ ilaçların birlikte kullanımı SSS stimülasyonu ve konvülsiyon riskini artırabilir.

 

Probenesid: Probenesid ile bazı kinolonların birlikte kullanımı ile renal tübüler sekresyonu etkilediği bildirilmiştir.

 

Teofilin: Ofloksasin ile birlikte uygulandığında kararlı kan teofilin düzeyleri artabilir. Diğer kinolonlarda olduğu gibi birlikte uygulanan teofilinin yarılanma ömrü uzayabilir, serum teofilin düzeyleri ve teofiline bağlı yan etki görülme riski artabilir.

 

Varfarin: Bazı kinolonların oral antikoagülanlar, warfarin veya türevlerinin etkilerini artırdığı bildirilmiştir. Birlikte kullanıldığında protrombin zamanı veya diğer uygun koagülasyon testleri yapılmalıdır.

 

Antidiabetik ajanlar (örn. insülin, gluburid/glibenklamid): Kinolonlar ile birlikte kullanıldığında hiperglisemi veya hipoglisemi gibi kan glikoz düzensizlikleri bildirildiğinden kan glukoz düzeylerinin izlenmesi önerilir.

Kontraendikasyonlar

MENEFLOKS film tablet, ofloksasin ve diğer kinolonkarboksilik asid türevlerine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Konvülsiyon eşiğini düşüren merkezi sinir sistemi lezyonları bulunan epileptik olgularda, kafa traumalarında serebro-vasküler aksidanlarda ve merkezi sinir sistemi iltihabı lezyonlarında ofloksasin kullanımı kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

MENEFLOKS film tablet oral yoldan alınır. Doz, enfeksiyon tipine ve şiddetine göre ayarlanmalıdır. Günlük doz 200-800 mg arasındadır. Günlük maksimum doz ise 800 mg dır. Tedavi süresi 5-10 gün arasındadır ve kesinlikle tedavi süresi 2 ayı geçmemelidir. 400 mg’a kadar olan günlük ofloksasin dozları tek doz halinde verilebilir. Daha yüksek dozlarda toplam günlük doz iki eşit parçaya bölünmelidir.

 

Komplike olmayan uretral ve servikal gonorede tek dozluk (400 mg) tedavi önerilir.

 

Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalara normal başlangıç dozu uygulandıktan sonra ölçülen serum kreatinin ve kreatinin klerans değerlerine göre doz azaltılması yapılmalıdır. Bu doz ayarlamalarında aşağıdaki tablodan yararlanılabilir:

Kreatinin klerans

Serum kreatinin         

İdame dozu

50-20 ml/d

1.5 - 5 mg/dl  

günde 200 mg ya da 100 mg

<20 ml/d

    >  5 mg/dl  

48 saat ara ile 100 mg

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

MENEFLOKS film tablet 200 mg

MENEFLOKS İ.V. 200 mg/100 ml Enfüzyon için Sol.içeren flakon

Ruhsat Sahibi

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

01.02.2000-194/32                                                             

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde. 25oC nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

MENEFLOKS film tablet 400 mg 5 tabletlik blister ambalajda prospektüsü ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler

Ofloksasinin çocuklarda, adolesanlarda (18 yaşın altında), gebelerde ve emziren annelerdeki güvenilirlik ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

 

Tüm kinolonlar gibi ofloksasinin de konvülsiyon, intrakranyal basınç artması ve toksik psikoz oluşturabileceği göz önünde bulundurularak, konvülsiyon yatkınlık oluşturan ya da konvülsiyon eşiğini azaltan ağır serebral arteriyoskleroz, epilepsi, bazı ilaç tedavileri, ağır renal disfonksiyon gibi durumlarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Ofloksasin dahil tüm kinolonlar merkezi sinir sistemi  üzerinde uyarıcı bir etki yaptıklarından, tedavinin ilk günlerinde tremor, ajitasyon, anksiyete, halusinasyon, sinirlilik, huzursuzluk, konfüzyon, paranoya, kabus ve insomnia gibi reaksiyonlar oluşturabilirler. Bu gibi durumlarda ilaç derhal kesilmeli ve gereken önlemler alınmalıdır.

 

Tüm kinolonlar gibi ofloksasin de tedavi süresinde ve hatta tedavinin ilk günlerinde seyrek de olsa fatal alerjik reaksiyonlar (anafilaktik/anafilaktoid) oluşturabilirler; kardiyovasküler kollaps, hipotansiyon, şok, epilepsi, bayılma, anjio-ödem (dil, larenks, yüz), bronkospazm ile birlikte solunum yolları obstrüksiyonu, deri reaksiyonları izlenebilir.

 

Tedavi süresinde ağır seyreden ve süreklilik gösteren diyare olgularında psödomembranöz kolit düşünülmeli ve ilaç derhal kesilerek  sıvı ve elektrolitler, protein ilavesi  ve  Clostridium difficile’ye bağlı kolit de klinik olarak etkili bir oral antibakteriyel ilaç ile tedaviye başlanmalıdır.

 

Ofloksasin psikiyatrik hastalık hikayesi veren bireylerde kullanılmamalıdır.

 

Ofloksasiin tedavisi uygulanan hastalar kuvvetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına (solaryum) maruz kalmamalıdır.

 

Diğer kinolonlar gibi ofloksasin de kan şekerinde değişiklik oluşturabileceği için genelde insülin veya oral antidiyabetik alan olgularda ilaçların ofloksasin ile birlikte kullanımında dikkatli olunup kan glikoz düzeyleri yakından izlenmelidir. 

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım:

Gebelik: Gebelik kategorisi C’dir. Ofloksasin ile gebelerde yapılmış uygun ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Ofloksasin gebelerde yalnızca beklenen fayda fötusun maruz kalacağı potansiyel riskten fazla ise kullanılmalıdır.

 

Emziren Anneler: Ofloksasin anne sütüne geçmektedir. Ofloksasinin emzirilen bebeklerde ciddi advers reaksiyon oluşturma potansiyeli nedeniyle ilacın anne için önemi de göz önünde tutularak emzirme ya da ilaç uygulaması durdurulmalıdır.

 

Araç ve Makina Kullanma Yeteneği Üzerine Etkisi: Tüm kinolonlar gibi ofloksasin de merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etki yaptığından bu sistem ile ilgili reaksiyonlar oluşabilir. Bu nedenle hastalar, otomobil veya makina kullanma gibi mental uyanıklık ve koordinasyon isteyen aktivitelere başlamadan önce ofloksasine karşı nasıl reaksiyon göstereceklerini bilmelidirler.

Üretim Yeri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ofloksasin kullanımı sırasında nadiren aşağıda yan/advers etkilere rastlanabilir:

 

Genel: Asteni, üşüme-titreme, yorgunluk, ekstremite ağrısı, epistaksis, susama, kilo kaybı Gastrointestinal sistem: Bulantı, kusma, ishal, dispepsi, karın bölgesinde ağrı ve kramplar, şişkinlik, konstipasyon, tad alma bozukluğu, iştah azalması, ağız kuruluğu, intestinal perforasyon, psödomembranöz kolit.

 

Karaciğer ve safra yolları: Alkalen fosfataz, ALT, AST, GGT, LDH, bilirubin artışı; hepatik nekroz, sarılık (kolestatik veya hepatoselüler)

 

Kardiovasküler sistem: kardiyak arest, ödem, hipertansiyon, hipotansiyon, çarpıntı, vazodilatasyon

 

Sinir sistemi: Kasılmalar, anksiyete, kognitif değişiklik, depresyon, rüya anormalliği, öfori, halusinasyon, parestezi, senkop, vertigo, tremor, konfüzyon, baş ağrısı, baş dönmesi uykusuzluk, disoryantasyon, psikotik reaksiyonlar, paranoya, fobi, ajitasyon, huzursuzluk, emosyonel dengesizlik, ataksi, koordinasyon bozukluğu, periferik nöropati,

 

Hematopoetik sistem: Anemi, lökopeni, lökositoz, nötropeni, nötrofili lenfositopeni, lenfositoz, eozinofili, trombositopeni, trombositoz, sedimantasyon yükselmesi, hemolitik ve aplastik anemi, reversibl kemik iliği depresyonu, trombositopenik purpura, protrombin zamanının uzaması, peteşi, ekimoz

 

Solunum sistemi: Solunum aresti, öksürük, rinore allerjik pnömoni nefes darlığı, bronkospazm, stridor,

 

Genital sistem: Kadın genital organlarında yanma, irritasyon, ağrı veya kızarıklık; dismenore, menoraji, metroraji, vajinit,

 

Üriner sistem: Dizüri, idrar sıklığında artış, idrar retansiyonu, glikozüri, proteinüri, alkalinüri, hematüri, piüri

 

İskelet- kas sistemi: Artralji, miyalji, tendinit, tendon rüptürü, kas güçsüzlüğü

Duyu sistemi: İşitme keskinliğinde azalma, tinnitus, fotofobi, diplopi, nistagmus, bulanık görme ve ilacın kesilmesi ile düzelen tad, koku ve işitme bozuklukları

 

Metabolik: Asidoz, serum trigliserit, kolesterol, potasyum yükselmeleri, kreatinin ve BUN artışı, hiperglisemi, hipoglisemi

 

Deri/Aşırı duyarlık: Anaflaktik-anaflaktoid reaksiyonlar, şok, serum hastalığı, purpura, eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, eksfoliyatif dermatit, hiperpigmantasyon, vesikobüllöz döküntü, toksik epidermal nekroz, konjonktivit, fotosensitivite diaforez, ürtiker, vaskülit, kaşıntı

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.