Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Tüm Ekip İlaç A.Ş.
Marka MENEKLIN
Etken Madde Kodu SGKF8Y-KLINDAMISIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01FF01
ATC Açıklaması Klindamisin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A04907
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 14,14 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,62 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,68 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E033C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Doz aşımı durumu için özel bir tedavi bildirilmemiştir. Klindamisinin serumda biyolojik yarı ömrü 2.5 saat kadardır ve vücuttan diyaliz veya peritonal diyaliz ile uzaklaştırılamaz.
Endikasyonlar
Klindamisin fosfat, Bacteroides fragilis dahil olmak üzere duyarlı anaerobik bakterilerin neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca streptokok, pnömokok ve stafilokokların neden olduğu ciddi enfeksiyonlarda da endikedir. Hekim tarafından yapılan değerlendirmede tedavi için bir penisilinin uygun bulunmaması durumunda veya penisiline duyarlı hastalarda kullanımı önerilir. Birçok üst solunum yolu enfeksiyonu gibi virütik enfeksiyonlarda klindamisin kullanılmamalıdır.
 
Duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda kullanımı önerilir:
 
  •      Alt solunum yolu enfeksiyonları: Pnömoni, ampiyem ve akciğer abseleri
  •      Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
  •      Jinekolojik enfeksiyonlar: Endometrit, non-gonokokkal tubo-ovarian abseler, pelvik selülit ve postoperatif vajinal enfeksiyonlar
  •      İntra-abdominal enfeksiyonlar: Peritonit ve intra-abdominal abseler
  •      Kemik ve eklem enfeksiyonları: Akut hematojenöz osteomiyelit dahil (keza kronik kemik ve eklem enfeksiyonlarının cerrahi tedavisinde yardımcı terapi olarak) 
  •      Septisemi.
 
 
Farmakodinamik Özellikler
Klindamisin Gram-pozitif aeroblara ve anaerobik bakterilerin geniş bir yelpazesine karşı bakteriyostatik etkiye sahip linkozamid grubu bir antibiyotiktir. Yüksek konsantrasyonlarda duyarlı suşlara karşı bakterisid etki gösterir. Klindamisin gibi linkozamidler eritromisin gibi makrolidlere benzer şekilde bakteriyel ribozomların 50S alt-ünitesine bağlanmaktadır ve bu yolla bakteriyel protein sentezini inhibe etmektedir.
 
Klindamisin anaerob Bacteriodes fragilis'e karşı en aktif antibiyotiklerdendir. Fakat enterokoklara ve Gram-negatif anaeroblara karşı genellikle inaktiftir. Stafilokoklar ve streptokoklar için makrolidlere benzer aktiviteye sahiptir. Karın içi ve jinekolojik enfeksiyonların tedavisinde aminoglikozidler ile (veya enterobakterisidlere karşı etkili antibiyotikler ile) kombine edilerek kullanılır.
 
Klindamisin, aşağıdaki mikroorganizmalara karşı in vitro olarak etkilidir:
 
Aerob Gram-pozitif koklar: Staphylococcus aureus, S. epidermidis (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşları), Streptokoklar (Enterococcus faecalis hariç), Pnömokoklar.
 
Anaerob Gram-negatif basiller: Bacteroides türleri (B. fragilis ve B. melaninogenicus grupları dahil), Fusobacterium türleri.
 
Anaerob Gram-pozitif spor oluşturmayan basiller: Propionibacterium, Eubacterium ve Actinomyces türleri.
 
Anaerob ve mikroaerofilik Gram-pozitif koklar: Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri, mikroaerofilik streptokoklar.
 
Clostridium türleri: Clostridium perfringens suşlarının çoğu duyarlıdır fakat diğer Clostridium türleri birçok anaeroba göre klindamisine karşı daha fazla dirençlidir.
Farmakokinetik Özellikler
Klindamisin fosfat in vitro olarak inaktiftir ancak parenteral uygulamayı takiben aktif klindamisine hidroliz olur.
600 mg klindamisine eşdeğer klindamisin fosfat adale içine enjekte edildiğinde 3 saat içinde 9 µg/mL'lik ortalama klindamisin doruk plazma konsantrasyonuna ulaşılır.
 
Çocuklarda İM uygulamada doruk plazma konsantrasyonlarına 1 saat içinde ulaşılır.600 mg klindamisin damar içine infüze edildiğinde infüzyonun sonuna kadar 10 µg/mL'lik doruk konsantrasyonlar sağlanmış olur. Klindamisin kemik dokusu da dahil olmak üzere vücut sıvı ve dokularına yaygın olarak dağılır; fakat beyin-omurilik sıvısında yeterli konsantrasyonlara ulaşamaz. Plasentadan fetal dolaşıma geçer ve keza anne sütüne de geçtiği tespit edilmiştir. Safrada yüksek konsantrasyonlarda görülür. Lökositlerde ve makrofajlarda birikir. Klindamisinin eliminasyon yarı ömrü 2 - 3 saattir; bu süre yeni doğanlarda ve şiddetli renal yetmezliği olan hastalarda uzayabilir.
 
Klindamisin aktif N-demetil ve sülfoksid metabolitlerine ve keza bazı inaktif metabolitlerine metabolize olur. % 10 kadarı aktif ilaç veya metabolitleri halinde idrarla ve % 4 kadarı feçesle atılır; geriye kalanı inaktif metabolitleri olarak itrah edilir. Atılım yavaştır ve birkaç gün sürer. Kandan diyalizle etkin bir şekilde uzaklaştırılamaz. Hafif ya da orta dereceli böbrek veya karaciğer hastalıklarında doz ayarlaması gerekmez.
 
Yetişkinlerde her 8 - 12 saatte bir, çocuklarda ise her 6 - 8 saatte bir ya da devamlı İV infüzyon şeklinde klindamisin uygulamaları ile, serum seviyeleri duyarlı mikroorganizmalar için in vitro minimum inhibitör konsantrasyonlarının (MIK) üzerinde tutulabilir. Denge durumuna üçüncü doz ile ulaşılır.
 
Farmasötik Şekli
İM/İV Solüsyon İçeren Ampul    
Formülü
Her ampul etken madde olarak 600 mg klindamisin baza eşdeğer klindamisin fosfat içermektedir. Formülde bulunan yardımcı maddeler 2 mg disodyum edetat, 37.8 mg benzil alkol ve 4 mL çözelti için yeterli miktar enjeksiyonluk sudur.
 
İlaç Etkileşmeleri
Klindamisinin yüksek dozlarda nöromüsküler blok yapıcı etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle diğer nöromüsküler bloke edici ajanların etkisini artırabilir. Bu tip ilaçları alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Klindamisin ile eritromisin arasında in vitro antagonizma tespit edilmiştir. Bu nedenle bir tedbir olarak makrolidlerle birlikte kullanımı tavsiye edilmez.
Kontraendikasyonlar
Klindamisin veya linkomisine  aşırı duyarlığı bilinen kişilerde kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
İM veya İV yoldan kullanılabilir. Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
 
Yetişkinlerde:
 
Ağır enfeksiyonlarda: Günde 600 - 1200 mg; 2, 3 ya da 4 eşit doza bölünerek uygulanır.
 
Çok ağır enfeksiyonlarda: Günde 1200 - 2700 mg; 2, 3 ya da 4 eşit doza bölünerek uygulanır.
 
Daha ağır enfeksiyonlarda daha yüksek dozlara çıkılabilir. Aerob veya anaeroblara bağlı yaşamı tehdit eden durumlarda, İV yoldan günde en fazla 4800 mg'a kadar doz uygulanabilir.
 
600 mg'ın üzerindeki dozların tek bir İM enjeksiyon ile uygulanmaması veya 1200 mg'dan daha büyük dozların 1 saatlik tek bir infüzyon ile uygulanmaması önerilmektedir.
 
Seyreltme oranları ve infüzyon hızları için “Seyreltme Oranı ve İnfüzyon Hızları” bölümüne bakınız.
 
Alternatif bir uygulama biçimi ile; ilaç ilk dozun tek ve hızlı infüzyonunu takiben devamlı İV infüzyon şeklinde verilebilir:
İstenilen klindamisin                
 
serum seviyeleri                         Hızlı infüzyon hızı                            İdame infüzyon hızı
4 µg/mL üstünde                        30 dakika süre ile 10 mg/dak.            0.75 mg/dak.
5 µg/mL üstünde                        30 dakika süre ile 15 mg/dak.            1.00 mg/dak.
6 µg/mL üstünde                        30 dakika süre ile 30 mg/dak.            1.25 mg/dak.
 
Çocuklarda (1 aylıktan sonra): Günlük 20 - 40 mg/kg doz, İM veya İV yoldan 3 veya 4 eşit doza bölünerek uygulanır. Daha ağır enfeksiyonlarda daha yüksek dozlara çıkılabilir.
 
Çocuklar için günlük doz vücut ağırlığı yerine, vücut yüzey alanına göre de verilebilir: 3 - 4 eşit kısma bölünerek ağır enfeksiyonlarda 350 mg/m2 ve daha ağır enfeksiyonlarda 450 mg/m2.
 
Doktor kararına ve hastanın durumuna göre parenteral tedavi oral tedaviye çevrilebilir.
 
Beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedaviye en az 10 gün süre ile devam edilmelidir.
 
Seyreltme oranı ve infüzyon hızları: Klindamisin fosfat İV yolla uygulanmadan önce mutlaka seyreltilmelidir. İV infüzyon için hazırlanan klindamisin çözeltisinin konsantrasyonu 18 mg/mL'yi ve infüzyon hızı da dakikada 30 mg'ı geçmemelidir.
 
 İnfüzyon için mutat seyreltmeler ve hızlar:
 
   Doz                                      Seyreltici miktarı                                        Süre
 300 mg                                    50 mL                                                    10 dakika
 600 mg                                    50 mL                                                    20 dakika
 900 mg                               50/100 mL                                                    30 dakika
1200 mg                                   100 mL                                                   40 dakika                                         
 
Seyreltme ve geçimsizlik: Klindamisin fosfat steril çözeltisi, oda sıcaklığında 24 saat süre ile, sodyum klorür, glikoz, kalsiyum veya potasyum
içeren İV çözeltileriyle ve kliniklerde mutat konsantrasyonlarda kullanılan B kompleks vitamini içeren çözeltilerle fiziksel ve biyolojik olarak geçimlidir ve aktivasyonunu korur. Ayrıca sefotaksim sodyum, seftazidim, sefamandol, amikasin sülfat, kanamisin, gentamisin sülfat, tobramisin, penisilin ya da karbenisilin gibi antibiyotikler ile de geçimlidir.
 
Klindamisin fosfat; ampisilin sodyum, fenitoin sodyum, barbitüratlar, aminofilin, kalsiyum glukonat ve magnezyum sülfat ile fiziksel olarak geçimsizdir.
 
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
MENEKLİN 300 mg/2 mL Solüsyon İçeren Ampul
Ruhsat Sahibi
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş. TUZLA İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
Ruhsat tarihi ve no: 31.10.2001 - 198/29 
Saklama Koşulları
30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
600 mg 4 mL, 1 ampul içeren kutularda prospektüsü ile birlikte.
Uyarılar/Önlemler
Hemen tüm antibiyotik ajanlarla tedavi psödomembranöz kolite neden olabilir. Güçlü bir antibiyotik ajan olan klindamisin tedavisi ağır kolit olgularına yol açabileceğinden birçok üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bakteriyel olmayan enfeksiyonların tedavisinde kullanılmamalıdır ve daha az toksik antibiyotiklerin yetersiz kaldığı ciddi enfeksiyonların tedavisinde tercih edilmelidir. Antibiyotik tedavisine bağlı kolitin başlıca nedeni Clostridium tarafından üretilen toksinler olarak tanımlanmıştır. Kolit genellikle ağır ve inatçı bir diyare ve şiddetli karın kramplarıyla karakterizedir. Diyare kan ve mukus pasajıyla birlikte olabilir. Kolit belirtileri tedavi sırasında veya tedaviden birkaç hafta sonra ortaya çıkabilir. Ciddi hastalıkları olan yaşlı hastalarda diyare daha zor tolere edildiğinden, bu hastaların tedavisi sırasında dışkılama sıklığı dikkatle izlenmelidir. Psödomembranöz kolit tanısı endoskopik tetkik ile yapılabilir. Dışkı kültürü ile Clostridium difficile teşhis edilebilir ve dışkıda C. difficile toksin tayini yapılabilir. Klindamisin tedavisi sırasında belirgin diyare görülür ise ilaç kesilmeli veya gerekirse hasta yakın gözetim altında tutularak ilaca devam edilmelidir. Psödomembranöz kolit teşhis edilmişse; hafif kolit olgularında sadece ilacın kesilmesi yeterli iken, daha şiddetli olgularda sıvı, elektrolit ve protein takviyesi ve C. difficile'e etkili bir antibakteriyel ilaç kullanımı (örn.: Vankomisin) gerekebilir. Opiyatlar ve atropin-difenoksilat kombinasyonu (Lomotil) gibi antiperistaltik ilaçlar bu durumu uzatabilir ve/veya daha da kötüleştirebilirler.
 
Klindamisinin uzun süreli tedavilerinde periyodik olarak karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ve kan sayımı yapılmalıdır.
 
Klindamisin beyin-omurilik sıvısına yeterli miktarlarda geçmediği için menenjit tedavisinde kullanılmamalıdır.
 
Klindamisin enjektabl solüsyonları seyreltilmeden İV bolus enjeksiyonla uygulanmamalı, infüzyon yolu ile en az 10 - 60 dakikada uygulanmalıdır.
 
Aşırı duyarlık reaksiyonları görülmesi halinde ilaç uygulaması hemen kesilmelidir. Ciddi reaksiyonlarda uygun acil tedavi ajanları (epinefrin, kortikosteroidler, antihistaminikler)  kullanılmalıdır.
 
Pediyatrik kullanımı: Bu müstahzar koruyucu olarak benzil alkol içerir. Benzil alkol prematüre yenidoğanlarda fatal Gasping Sendromu'na neden olabilir. Bu olasılık nedeniyle müstahzar 2 yaş altındaki çocuklarda kullanılmaz. Kullanım mecburiyeti olması durumunda 1 aylıktan büyük bebeklerde ve çocuklarda klindamisin tedavisi sırasında organ sistem fonksiyonlarının izlenmesi önerilir.
 
Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı:
 
Gebelik kategorisi B'dir.
 
Hamilelikte güvenli kullanımı kanıtlanmamıştır.
 
Klindamisin anne sütüne geçtiğinden ve müstahzar yenidoğanlarda advers reaksiyon potansiyeli taşıdığından, emziren annelerde ilacın anne için önemine göre kullanım kararı alınmalıdır.
Üretim Yeri

MEFAR İLAÇ SAN. A.Ş. KARTAL İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Klindamisinin bildirilen yan etkileri şunlardır:
 
Gastrointestinal sistem: Bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyare.
 
Hematopoetik sistem: Geçici nötropeni (lökopeni), eozinofili, agranülositoz ve trombositopeni.
 
Deri ve mukoz membranlar: Prurit, vajinit, nadiren eksfolyatif ve vesikobuloz dermatit.
 
Aşırı duyarlık reaksiyonları: Makülopapüler döküntü ve ürtiker (genellikle hafif - orta şiddette deri kızarıklıkları, nadir olarak Stevens-Johnson Sendromu’na benzeyen eritema multiform olguları).
 
Karaciğer: Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler ve nadiren sarılık.
 
Kardiyovasküler: Çok ender kardiyopulmoner arrest ve hipotansiyon (çok hızlı İV uygulamanın ardından).
 
Renal: Nadiren azotemi, oligüri ve/veya proteinüri.
 
Kas ve iskelet sistemi: Nadir poliartrit.
 
Lokal reaksiyonlar: İM enjeksiyon yerinde lokal irritasyon, ağrı, abse oluşumu; İV enjeksiyondan sonra tromboflebit.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.